Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 13:04

T.S.-sol 20/100 mg/ml

T.S.-sol 20/100 mg/ml, διάλυμα για χρήση στο πόσιμο νερό για χοίρους και όρνιθες
Σουλφαδιαζίνη + Τριμεθοπρίμη


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Τριμεθοπρίμη:        20 mg/ml
Σουλφαμεθοξαζόλη:    100 mg/ml
Διαυγές κίτρινο διάλυμα.


ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διάλυμα για χρήση στο πόσιμο νερό.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 L
5 L


ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Χοίροι προς πάχυνση:
Θεραπεία και μεταφύλαξη:
- Της διάρροιας μετά τον απογαλακτισμό που οφείλεται σε β-αιμολυτικά, θετικά για K88, θετικά για K99 ή 987P στελέχη Escherichia coli με ευαισθησία στην τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη.
- Των δευτεροπαθών βακτηριακών λοιμώξεων που οφείλονται σε Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp. και Haemophilus parasuis με ευαισθησία στην τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη.

Ορνίθια κρεοπαραγωγής:
Θεραπεία και μεταφύλαξη:
- Της κολιβακίλλωσης που οφείλεται σε Escherichia coli με ευαισθησία στην τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη.
- Της κόρυζας που οφείλεται σε Avibacterium paragallinarum με ευαισθησία στην τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη.

Η παρουσία της νόσου στην ομάδα/στο κοπάδι πρέπει να διαπιστώνεται πριν να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που υποφέρουν από σοβαρή ηπατική ή νεφρική νόσο, ολιγουρία ή ανουρία.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με βλάβη του αιμοποιητικού συστήματος.
Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στις σουλφοναμίδες ή στην τριμεθοπρίμη ή σε κάποιο από τα
έκδοχα.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ενδέχεται να εμφανιστεί μειωμένη πρόσληψη νερού στα ορνίθια.
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας μπορούν να εμφανιστούν σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα).
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα επισήμανση ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι (χοίροι προς πάχυνση) και όρνιθες (ορνίθια κρεοπαραγωγής).  


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οδός χορήγησης: χρήση στο πόσιμο νερό.

Το προϊόν μπορεί να προστεθεί απευθείας στο πόσιμο νερό για την παρασκευή ενός θεραπευτικού διαλύματος στην υπολογισμένη συγκέντρωση, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή ενός πυκνού διαλύματος παρακαταθήκης, το οποίο παρασκευάζεται με προσθήκη 200 ml του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά λίτρο νερού και με περαιτέρω αραίωση.

Χοίροι προς πάχυνση:
5 mg τριμεθοπρίμης και 25 mg σουλφαμεθοξαζόλης ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα, επί 4-7 συνεχόμενες ημέρες. Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 1 ml του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά 4,0 kg σωματικού βάρους την ημέρα.

Ορνίθια κρεοπαραγωγής:
7,5 mg τριμεθοπρίμης και 37,5 mg σουλφαμεθοξαζόλης ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα, επί 3 συνεχόμενες ημέρες. Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 1 ml του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά 2,67 kg σωματικού βάρους την ημέρα.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Με βάση τη συνιστώμενη δόση, την ημερήσια κατανάλωση νερού και τον αριθμό και το βάρος των προς θεραπεία ζώων, η ακριβής ημερήσια ποσότητα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος που απαιτείται μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

…ml προϊόντος/ kg σωματικού       x    μέσο σωματικό βάρος (kg)
    βάρους/ημέρα                                   των προς θεραπεία ζώων        =  … ml προϊόντος ανά
    μέση ημερήσια κατανάλωση νερού (λίτρα) ανά ζώο                                  λίτρο πόσιμου νερού

Το σωματικό βάρος και η κατανάλωση νερού θα πρέπει να υπολογίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε να εξασφαλίζεται η χορήγηση της σωστής δόσης. Η ημερήσια ποσότητα να προστίθεται στο πόσιμο νερό έτσι ώστε ολόκληρη η ποσότητα του φαρμάκου να καταναλώνεται σε 24 ώρες. Το φαρμακούχο πόσιμο νερό και τα διαλύματα παρακαταθήκης θα πρέπει να παρασκευάζονται εκ νέου κάθε 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας, τα ζώα δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές νερού εκτός από το φαρμακούχο νερό. Πάντως, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα ζώα έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους επαρκή ποσότητα νερού. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου χορήγησης του φαρμάκου, το σύστημα παροχής νερού θα πρέπει να καθαριστεί κατάλληλα ώστε να αποφευχθεί η πρόσληψη υποθεραπευτικών ποσοτήτων της δραστικής ουσίας.
Η πρόσληψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των ζώων. Προκειμένου να ληφθεί η σωστή δοσολογία, η συγκέντρωση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Χρόνος αναμονής:
Χοίροι (κρέας και εδώδιμοι ιστοί):        8 ημέρες.
Ορνίθια (κρέας και εδώδιμοι ιστοί):        5 ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Μην ψύχετε ή καταψύχετε. Φυλάσσεται προστατευόμενο από τον πάγο.

Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται μετά την ένδειξη EXP.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Τα ζώα που νοσούν σοβαρά μπορούν να έχουν μειωμένη όρεξη και κατανάλωση νερού.
Αν είναι απαραίτητο, η συγκέντρωση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στο πόσιμο νερό θα πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε να εξασφαλιστεί ότι καταναλώνεται η συνιστώμενη δοσολογία. Πάντως, αν η συγκέντρωση του προϊόντος αυξηθεί υπερβολικά, η πρόσληψη του φαρμακούχου πόσιμου νερού μειώνεται για λόγους γευστικότητας. Επομένως, η πρόσληψη νερού θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά, ιδιαίτερα στα ορνίθια κρεοπαραγωγής.
Σε περίπτωση μη επαρκούς πρόσληψης νερού, η χορήγηση στους χοίρους θα πρέπει να γίνεται δια της παρεντερικής οδού.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Λόγω της πιθανής μεταβλητότητας (χρονικής ή γεωγραφικής) στην ευαισθησία των βακτηρίων για τις ενισχυμένες σουλφοναμίδες, η εμφάνιση αντοχής των βακτηρίων ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα ή ακόμη και από αγρόκτημα σε αγρόκτημα και επομένως συνιστάται η λήψη βακτηριολογικών δειγμάτων και η διενέργεια δοκιμών ευαισθησίας. Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται σε καλλιέργειες και στην ευαισθησία των μικροοργανισμών από νοσούντα ζώα στο αγρόκτημα ή από την πρόσφατη προηγούμενη εμπειρία στο αγρόκτημα. Χρήση του προϊόντος η οποία αποκλίνει από τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ ενδέχεται να αυξήσει τον επιπολασμό των βακτηρίων με αντοχή στη σουλφαμεθοξαζόλη και την τριμεθοπρίμη και επίσης ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα συνδυασμών της τριμεθοπρίμης με άλλες σουλφοναμίδες λόγω του ενδεχόμενου διασταυρούμενης αντοχής. Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Οι σουλφοναμίδες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά από ένεση, εισπνοή, κατάποση ή επαφή με το δέρμα.  Η υπερευαισθησία στις σουλφοναμίδες ενδέχεται να οδηγήσει σε διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλα αντιβιοτικά.  Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες μπορεί περιστασιακά να είναι σοβαρές.
Μην χειρίζεστε αυτό το προϊόν αν γνωρίζετε ότι έχετε ευαισθησία στις σουλφοναμίδες.
Εάν αναπτύξετε συμπτώματα μετά την έκθεση στο προϊόν, όπως δερματικό εξάνθημα, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή και να δείξετε αυτή την προειδοποίηση στον ιατρό.
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και βλάβη των οφθαλμών. Κατά τον χειρισμό του προϊόντος θα πρέπει να φοράτε μη διαπερατά γάντια, π.χ. από ελαστικό ή λάτεξ, καθώς και προστατευτικά γυαλιά. Αποφεύγετε την εισπνοή. Πλύνετε τα χέρια και το μολυσμένο δέρμα αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος. Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε τον οφθαλμό με μεγάλες ποσότητες καθαρού νερού και, αν παρουσιαστεί ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Το έκδοχο N-μεθυλοπυρρολιδόνη (NMP) ενδέχεται να βλάψει τα αγέννητα παιδιά. Επομένως, οι γυναίκες που βρίσκονται σε ηλικία τεκνοποίησης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές ώστε να αποφεύγουν την έκθεση στο προϊόν από πιτσίλισμα στο δέρμα κατά τη χορήγηση.  Σε περίπτωση που είστε έγκυος, πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή προσπαθείτε να συλλάβετε, δεν πρέπει να χορηγείτε το προϊόν.

Άλλες προφυλάξεις
Η τριμεθοπρίμη παραμένει στο έδαφος. Η κοπριά από ζώα που λαμβάνουν θεραπεία με αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει τοξικές επιδράσεις στα φυτά μετά την εξάπλωσή της στο χώμα. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί με την αποφυγή της υπερβολικά συχνής και επαναλαμβανόμενης χρήσης του προϊόντος.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Να μη συνδυάζεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Στα ορνίθια είναι απίθανο να σημειωθεί οξεία υπερδοσολογία επειδή τα πτηνά αποφεύγουν να πιουν πόσιμο νερό που έχει υψηλή συγκέντρωση στο προϊόν (η γεύση γίνεται πολύ πικρή αν προστεθούν περισσότερα από 2 λίτρα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά 1.000 λίτρα πόσιμου νερού). Η χρόνια υπερδοσολογία στα ορνίθια θα οδηγήσει σε ισχυρή μείωση της πρόσληψης νερού και τροφής και σε καθυστερημένη ανάπτυξη.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ,ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάλογος συσκευασιών:
- Φιάλη του 1 λίτρου από HDPE
- Δοχείο των 5 λίτρων από HDPE
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, αν υπάρχουν

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση - να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.


ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

EXP:  <<  >>
Μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους 3 μήνες.
Μετά τη διάλυση σε πόσιμο νερό, χρησιμοποιήστε εντός 24 ωρών.
Μετά το άνοιγμα, χρήση έως __/__   


Α.Μ.Κ.:101177 / 29-11-2017

 
Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016 14:06

Tylogran 1000mg/g

TYLOGRAN, 1000 mg/g, κοκκία για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα για βοοειδή (μόσχους), χοίρους, ορνίθια και ινδορνίθια

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1,1 g περιέχουν: 1 g τυλοζίνης (1000000 IU τυλοζίνης που αντιστοιχεί σε 1,1 g τρυγικής τυλοζίνης)

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κοκκία για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
550 g.

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Βοοειδή (μόσχοι), χοίροι, ορνίθια και ινδορνίθια.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Μόσχοι: για τη θεραπεία και την πρόληψη
- της πνευμονίας που προκαλείται από το βακτήριο Mycoplasma spp, όταν η νόσος έχει διαπιστωθεί στο
κοπάδι.
Χοίροι: για τη θεραπεία και την πρόληψη
- της ενζωοτικής πνευμονίας που προκαλείται από τα βακτήρια Mycoplasma hyopneumoniae και Mycoplasma hyorhinis, όταν η νόσος έχει διαπιστωθεί στο κοπάδι,
- της εντερικής αδενωμάτωσης των χοίρων (PIA ή ειλεΐτιδα) που σχετίζεται με το βακτήριο Lawsonia intracellularis, όταν η νόσος έχει διαπιστωθεί στο κοπάδι.
Ινδορνίθια: για τη θεραπεία και την πρόληψη
- - της λοιμώδους παραρρινοκολπίτιδας που προκαλείται από το βακτήριο Mycoplasma gallisepticum, όταν η νόσος έχει διαπιστωθεί στο σμήνος.
Ορνίθια: για τη θεραπεία και την πρόληψη
- ΧΑΝ (των χρόνιων αναπνευστικών νόσων) που προκαλούνται από τα βακτήρια Mycoplasma gallisepticum και Mycoplasma synoviae, όταν η νόσος έχει διαπιστωθεί στο σμήνος,
- - της νεκρωτικής εντερίτιδας που προκαλείται από το βακτήριο Clostridium perfringens, όταν η νόσος έχει
διαπιστωθεί στο σμήνος.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στην τυλοζίνη ή σε άλλα μακρολίδια.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με ηπατικές διαταραχές.
Να μην χρησιμοποιείται σε ίππους.


AΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες σε χοίρους, όπως διάρροια, κνησμός, ερύθημα του δέρματος, οίδημα αιδοίου,οίδημα ορθού και πρόπτωση. Οι εν λόγω αναστρέψιμες ενδείξεις εμφανίστηκαν 48-72 ώρες μετά την έναρξη της θεραπείας.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στην παρούσα επισήμανση, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δια του στόματος χορήγηση με πόσιμο νερό.
Για τους μόσχους, το προϊόν μπορεί επίσης να διαλυθεί στο γάλα ή σε συμπλήρωμα γάλακτος.

Μόσχοι:    Πνευμονία:
    δύο φορές ημερησίως, 1,1 - 2,2 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (20 - 40 mg που αντιστοιχούν σε 20 000 – 40 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους ανά
    ημέρα), για 7 - 14 ημέρες.
Χοίροι:    Ενζωοτική πνευμονία:
    2,2 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (20 mg που αντιστοιχούν σε 20 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα),
    για 10 ημέρες.
    PIA ή ειλεΐτιδα:
    0,55 - 1,1 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (5 - 10 mg που αντιστοιχούν σε 5 000 – 10 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους ανά
    ημέρα), για 7 ημέρες.
Ορνίθια:    Χρόνια αναπνευστική νόσος (ΧΑΝ):
    8,25 - 11 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (75 - 100 mg που αντιστοιχούν σε 75 000 – 100 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους
    ανά ημέρα), για 3 - 5 ημέρες.
    Νεκρωτική εντερίτιδα:
    2,2 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (20 mg που αντιστοιχούν σε 20 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα),
    για 3 ημέρες.
Ινδορνίθια:    Λοιμώδης παραρρινοκολπίτιδα:
    8,25 - 11 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (75 - 100 mg που αντιστοιχούν σε 75 000 – 100 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους
    ανά ημέρα), για 3 - 5 ημέρες.


Για την παρασκευή του φαρμακούχου νερού/γάλακτος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σωματικό βάρος των ζώων που υποβάλλονται σε θεραπεία και η πραγματική ημερήσια κατανάλωση νερού/γάλακτος. Η κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως την ηλικία, την κατάσταση υγείας, το είδος του ζώου και τους χώρους εκτροφής.
Για την παροχή της απαιτούμενης ποσότητας του προϊόντος σε mg ανά λίτρο πόσιμου νερού/γάλακτος πρέπει να πραγματοποιηθεί ο παρακάτω υπολογισμός:

…… mg προϊόντος ανά                           Μέσο σωματικό βάρος (kg)
kg σωματικού βάρους ανά ημέρα    x    των ζώων που υποβάλλονται
                                                              σε θεραπεία                             = …..mg προϊόντος ανά
         Μέση ποσότητα πόσιμου νερού/γάλακτος ανά ζώο (l)                           λίτρο πόσιμου
                                                                                                                      νερού/γάλακτος
                                                                                                               

Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να προσδιοριστεί όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια για την αποφυγή υποδοσολογίας.

Σε περίπτωση που μεμονωμένα ζώα εμφανίσουν ενδείξεις σοβαρής λοίμωξης, όπως μειωμένη πρόσληψη νερού ή τροφής, πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, π.χ με ένεση.

Η μέγιστη διαλυτότητα είναι 1 kg προϊόντος ανά 10 λίτρα νερού.

Πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόσβαση στο σύστημα παροχής νερού για τα ζώα που υποβάλλονται
σε θεραπεία, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής κατανάλωση νερού. Απαγορεύονται άλλες πηγές πόσιμου νερού κατά την περίοδο της φαρμακευτικής αγωγής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει εμφανής ανταπόκριση στη θεραπεία εντός 3 ημερών, πρέπει να επανεξετάζεται η διάγνωση και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να αλλάξει ανάλογα η προσέγγιση θεραπείας. Μετά το τέλος της περιόδου της φαρμακευτικής αγωγής, απαιτείται ο κατάλληλος καθαρισμός του συστήματος παροχής νερού για την αποφυγή λήψης υποθεραπευτικών συγκεντρώσεων της δραστικής ουσίας, τα οποία ενδέχεται να προάγουν την ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μόσχοι (κρέας και εδώδιμοι ιστοί):        12 ημέρες
Χοίροι (κρέας και εδώδιμοι ιστοί):           1 ημέρα
Ινδορνίθια (κρέας και εδώδιμοι ιστοί):    2 ημέρες
Ινδορνίθια (αυγά):                                0 ημέρες
Ορνίθια (κρέας και εδώδιμοι ιστοί):        1 ημέρα
Ορνίθια(αυγά):                                     0 ημέρες

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Τα ζώα με σοβαρή νόσο εμφανίζουν αλλαγές στις συνήθειες σίτισης και πόσης και η χορήγηση του φαρμάκου πρέπει να γίνεται παρεντερικά.
Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστής ανθεκτικότητας στην τυλοζίνη ή διασταυρούμενης ανθεκτικότητας σε άλλα μακρολίδια (MLS-ανθεκτικότητα).
Εξαιτίας της πιθανής ποικιλομορφίας (χρόνος, γεωγραφική θέση) των βακτηρίων που είναι ευαίσθητα στην τυλοζίνη, συνιστάται η λήψη βακτηριολογικού δείγματος και η διεξαγωγή δοκιμής ευαισθησίας.
Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ενδέχεται να αυξήσει τον επιπολασμό των βακτηρίων που εμφανίζουν ανθεκτικότητα στην τυλοζίνη και, ως εκ τούτου, να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με άλλα μακρολίδια εξαιτίας της διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα και τοπικά αντιμικροβιακά προγράμματα.
Μην αφήνετε ή απορρίπτετε νερό που περιέχει τρυγική τυλοζίνη σε μέρη όπου είναι προσβάσιμα σε ζώα που δεν λαμβάνουν θεραπεία ή σε άγρια ζώα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Η τυλοζίνη ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό.
Τα μακρολίδια, όπως η τυλοζίνη, ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά από ένεση, εισπνοή, κατάποση ή επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Η υπερευαισθησία στην τυλοζίνη ενδέχεται να οδηγήσει σε διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλα μακρολίδια και αντιστρόφως. Οι αλλεργικές αντιδράσεις στις ουσίες αυτές ενδέχεται περιστασιακά να είναι σοβαρές και επομένως πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή.
Για να αποφευχθεί η έκθεση κατά την προετοιμασία του φαρμακούχου πόσιμου νερού, φορέστε στολή, προστατευτικά γυαλιά αδιαπέραστα γάντια και είτε αναπνευστήρα μίας χρήσης μισής μάσκας σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149 ή αναπνευστήρα πολλών χρήσεων σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN140 με ένα φίλτρο που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο EN 143.
Να πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με το δέρμα, πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο, καθαρό τρεχούμενο νερό.
Μην χειρίζεστε το προϊόν εάν έχετε αλλεργία στα συστατικά του προϊόντος.
Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων μετά από την έκθεση στο προϊόν, όπως δερματικό εξάνθημα, πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό την προειδοποίηση αυτή. Οίδημα του προσώπου, των χειλιών και των ματιών, ή δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε μύες και επίμυες δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη μητέρα. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες στα συγκεκριμένα είδη ζώων. Χρησιμοποιείστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Παρατηρείται ανταγωνισμός με τις ουσίες της ομάδας των λινκοσαμιδών.
Να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ή εντός 1 εβδομάδας προηγουμένως σε ζώα που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια ευαίσθητα στην τυλοζίνη.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Δεν υπάρχουν ενδείξεις τοξικότητας από την τυλοζίνη σε επίμυες σε δοσολογίες έως και 1000 mg/kg δια της στοματικής οδού.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις τοξικότητας από την τυλοζίνη σε ορνίθια, ινδορνίθια, χοίρους ή μόσχους, μετά τη δια του στόματος χορήγηση τριπλάσιας δόσης από τη συνιστώμενη.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους 3 μήνες.
Μετά την αραίωση σε πόσιμο νερό, χρησιμοποιήστε εντός 24 ωρών.
Μετά την αραίωση σε γάλα (συμπλήρωμα), χρησιμοποιήστε εντός 3 ωρών.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται μετά την ένδειξη ΛΗΞΗ.
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως __/__

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 ºC. Μην ψύχετε ή καταψύχετε. Φυλάσσεται προστατευόμενο από τον πάγο.
Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη για να το προστατεύσετε από το φως.
Το φαρμακούχο πόσιμο νερό πρέπει να προστατεύεται από το φως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟIΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.


Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση – να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αφού ο περιέκτης έχει ανοιχθεί για πρώτη φορά, πρέπει να υπολογιστεί η ημερομηνία απόρριψης του εναπομείναντος προϊόντος, με αναφορά στη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα του εν χρήσει προϊόντος, που προσδιορίζεται στην επισήμανση. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να εγγραφεί στο κενό διάστημα.

Α.Μ.Κ.
67427/15-10-2015/021080101

 

 
Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 11:28

Neophos

Διατροφικό συμπλήρωμα

Σύνθεση ανά λίτρο:                    Επίσης περιέχει ανά λίτρο:
Φώσφορος (P)    105.000 mg         Μαγγάνιο (Mn)        4.800 mg
Ασβέστιο (Ca)      22.000 mg         Ψευδάργυρος (Zn)     4.000 mg
Μαγνήσιο (Mg)     10.000 mg        Χαλκός (Cu)        2.500 mg
Νάτριο (Na)           7.500 mg


Ενδείξεις:
Το Neophos παρέχει άλατα και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν τον σκελετό και βελτιώνουν την ποιότητα του κελύφους του αυγού.
Επίσης χορηγείται στις περιπτώσεις έλλειψης αλάτων και ιχνοστοιχείων που προκαλούν δερματίτιδα, αλωπεκία, οστεομαλακία, στειρότητα και προβλήματα στις οπλές.


Οδηγίες χρήσης:
1-2 L ανά 1.000 L νερού για 5-7 ημέρες.
Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία.
Ανακινήστε καλά πρίν από τη χρήση.
Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015 16:50

Flimabend® 100 mg/g

FLIMABEND 100 mg/g εναιώρημα για χρήση στο πόσιμο νερό για ορνίθια και χοίρους
Φλουβενδαζόλη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1 g λευκού προς λευκο-καφετί εναιωρήματος περιέχει 100 mg φλουβενδαζόλης, 2 mg methylparahydroxybenzoate (E218), 5 mg sodium benzoate
(E211) και 0,1 mg disodium edetate.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Στις όρνιθες/ oρνίθια:
Θεραπεία ελμινθιάσεων που προκαλούνται από Ascaridia galli (ενήλικα στάδια), Heterakis gallinarum (ενήλικα στάδια), Capillaria spp. (ενήλικα στάδια).
Στους χοίρους:
Θεραπεία της ελμινθίασης που προκαλείται από Ascaris suum (ενήλικα και εντερικά προνυμφικά στάδια) στα χοιρίδια, στους παχυνόμενους χοίρους και έγκυες σύες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν έχουν εμφανιστεί ανεπιθύμητες ενέργειες με την φλουβενδαζόλη μετά από χορήγηση της θεραπευτικής δόσης σε χοίρους ή σε oρνίθια. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Χοίροι (χοιρίδια, παχυνόμενοι χοίροι, έγκυες σύες) και oρνίθια (όρνιθες ωοτοκίας, oρνίθια αναπαραγωγής, πουλάδες, oρνίθια κρεοπαραγωγής).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Όρνιθες/ oρνίθια:
1,43 mg φλουβενδαζόλη (= 14,3 mg προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, από του στόματος χορήγηση, για 7 ημέρες, δηλ. 1 g προϊόντος ανά 70 kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, για 7 ημέρες.

Χοίροι:
α) Θεραπεία της ελμινθίασης που προκαλείται από Ascaris suum (ενήλικα και εντερικά προνυμφικά στάδια) στα χοιρίδια, στους παχυνόμενους χοίρους και στις έγκυες σύες:
1 mg φλουβενδαζόλη (= 10 mg προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, από του στόματοςχορήγηση, για 5 ημέρες, δηλ. 1 g προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, για 5 ημέρες.
β) Θεραπεία της ελμινθίασης που προκαλείται από Ascaris suum (ενήλικα και εντερικά προνυμφικά στάδια) στα χοιρίδια και στους παχυνόμενους χοίρους:
2,5 mg φλουβενδαζόλη (= 25 mg προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, από του στόματος χορήγηση, για 2 ημέρες, δηλ. 2,5 g προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, για 2 ημέρες.
Οι χοίροι πρέπει να ομαδοποιούνται σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος και να τους χορηγείται η ανάλογη δοσολογία, προκειμένου να αποφευχθεί υποδοσολογία ή
υπερδοσολογία.

Υπολογίζεται τη δοσολογία με ακρίβεια με τον ακόλουθο τύπο:
…mg [προϊόν ]            X   Μ.Ο. σ.β. (kg) των
ανά kg σ.β./ημέρα      υπό θεραπεία  ζώων     =    .... mg [προϊόν]              
Μ.Ο. ποσότητας πόσιμου νερού (λίτρο/ζώο)               ανά λίτρο πόσιμου νερού
που καταναλώθηκε σε 4 ώρες                              
                                                                                              
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η συγκέντρωση της φλουβενδαζόλης να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 200 mg ανά λίτρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Χορήγηση στο πόσιμο νερό
1) Η απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος είναι συνάρτηση του εκτιμώμενου σωματικού βάρους των συνολικών ζώων της ομάδας (βλ. τον παρακάτω πίνακα καθοδήγησης).

Όρνιθες/ oρνίθια, 7 ημέρες θεραπείας
Συνολικό βάρος πτηνών Ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί (g/
ημέρα)
Συνολική ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί
(g/ 7 ημέρες)
1400 kg
7000 kg
35000 kg
20 g
100 g
500 g
7 x 20 g
7 x 100 g
7 x 500 g


Χοίροι, 5 ημέρες θεραπείας
Συνολικό βάρος χοίρων Ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί (g/
ημέρα)
Συνολική ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί
(g/ 5 ημέρες)
2000 kg
10000 kg
50000 kg
20 g
100 g
500 g
5 x 20 g
5 x 100 g
5 x 500 g


Χοίροι, 2 ημέρες θεραπείας
Συνολικό βάρος χοίρων Ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί (g/
ημέρα)
Συνολική ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί
(g/ 2 ημέρες)
2000 kg
4000 kg
40000 kg
50 g
100 g
1000 g
2 x 50 g
2 x 100 g
2 x 1000 g2) Καθημερινά παρασκευάζεται μια προ-αραίωση που να περιέχει την απαιτούμενη ημερήσια δόση προϊόντος, αναμιγνύοντας 10 έως 100 φορές το βάρος του σε νερό,
ανάλογα με το σύστημα διανομής. Για παράδειγμα: για 500 g προϊόντος, προστίθενται 5 λίτρα σε 50 λίτρα νερού.
3) Πιέστε το φακελάκι απαλά πριν από τη χρήση και στη συνέχεια αδειάστε το περιεχόμενο στον περιέκτη προ-αραίωσης.
4) Εάν η ποσότητα είναι λιγότερη από ένα ολόκληρο σακουλάκι, η απαιτούμενη δόση θα πρέπει να μετράται με κατάλληλα βαθμονομημένη συσκευή ζύγισης.
5) Αναδεύστε καλά την προ-αραίωση με ένα χειροκίνητο αναμίκτη (σύρμα) για 2 λεπτά για να δημιουργηθεί ένα λευκό γαλακτώδες ομογενές μίγμα.
6) Η προ-αραίωση πρέπει να διανέμεται μέσω του γενικού συστήματος ύδρευσης:
Δεξαμενές: προσθέστε την προ-αραίωση στην ποσότητα του νερού που συνήθως καταναλώνεται από τα ζώα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μέχρι 4 ώρες.
Δοσομετρικές αντλίες: ρυθμίστε τον ρυθμό ροής της αντλίας, ώστε να διανείμει την προ-αραίωση για μια περίοδο μέχρι 4 ώρες.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η χορήγηση της σωστής δόσης, μια σημαντική ροή νερού θα πρέπει να υπάρχει στο σύστημα παροχής πόσιμου νερού. Η χορήγηση του προϊόντος σε διάστημα έως και 4 ώρες σε κάθε ημέρα θεραπείας, σε ώρες που η κατανάλωση νερού είναι μέγιστη, αποτρέπει την καθίζηση της φλουβενδαζόλης στο σύστημα παροχής νερού και επιτρέπει την έκπλυσή της από αυτό μέσα σε χρονικό διάστημα 24 ωρών, μετά την
ολοκλήρωση της περιόδου χορήγησης του φαρμάκου.
7) Πριν και μετά την περίοδο της θεραπείας βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παροχής νερού έχει καθαριστεί.
8) Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ζώα της ομάδας λαμβάνουν αρκετό πόσιμο νερό που περιέχει το προϊόν. Μη χορηγείται πόσιμο νερό για 2 ώρες πριν από τη θεραπεία, για να τονώσετε το αίσθημα της δίψας.
9) Η αντίστοιχη δόση πρέπει πάντοτε να παρέχεται όταν η κατανάλωση νερού των ζώων είναι μέγιστη.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Oρνίθια: 2 ημέρες
Χοίροι:
δόση 1 mg/kg σωματικού βάρους για 5 ημέρες: 3 ημέρες
δόση 2,5 mg/kg σωματικού βάρους για 2 ημέρες: 4 ημέρες

Αυγά: μηδέν (0) ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό προϊόν. Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί δίπλα μετά EXP.
Διάρκεια ζωής μετά την αραίωση ή την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Στα oρνίθια, βέλτιστα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν τηρούνται οι αυστηροί κανόνες υγιεινής στη συντήρηση των κλωβών. Για όλα τα είδη ζώων:
Απαιτείται προσοχή για να αποφευχθούν οι ακόλουθες πρακτικές, επειδή αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, η οποία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε μη αποτελεσματική θεραπεία:
Υπερβολικά συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών της ίδιας ομάδας για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Υποδοσολογία, η οποία μπορεί να οφείλεται σε υποεκτίμηση του σωματικού βάρους, σε μη σωστή χορήγηση του προϊόντος, ή σε έλλειψη βαθμονόμησης της συσκευής χορήγησης (εάν υπάρχει).
Υποψία κλινικών περιπτώσεων ανθεκτικότητας σε ανθελμινθικά πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με τη χρήση κατάλληλων δοκιμών (π.χ. Faecal Egg Count Reduction Test). Όταν τα αποτελέσματα της δοκιμής(ών) υποδεικνύουν ανθεκτικότητα σε ένα ανθελμινθικό, πρέπεινα χρησιμοποιείται ένα ανθελμινθικό άλλης φαρμακολογικής ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Δεν μπορεί να αποκλειστούν πλήρως οι διαταραχές ανάπτυξης των φτερών μετά από χορήγηση της φλουβενδαζόλης.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος έχει αποδειχθεί σε όρνιθες ωοπαραγωγής. Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί στα συγκεκριμένα ζώα. Από τις εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και μύες δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις εμβρυοτοξικότητας,τερατογένεσης στις θεραπευτικές δόσεις. Υψηλές δόσεις
έδωσαν αμφίβολα αποτελέσματα. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος
δεν έχει αποδειχθεί σε έγκυες σύες. Από τις εργαστηριακές μελέτες σε μύες, δεν υπήρξαν επιδράσεις στα νεογνά κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αξιολογηθεί σε έγκυες και θηλάζουσες σύες.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις και ασυμβατότητες
Δεν είναι γνωστή καμία.
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Η από του στόματος φλουβενδαζόλη έχει χαμηλή οξεία τοξικότητα. Σε όρνιθες, δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από χορήγηση έως και 15 mg/kg σ.β./
ημέρα φλουβενδαζόλης. Σε χοίρους, δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες
ενέργειες μετά από χορήγηση έως και 50 mg/kg σ.β./ ημέρα φλουβενδαζόλης.
Σε περίπτωση όπου υπάρχει υποψία ότι έχει συμβεί τυχαία υπερδοσολογία, δεν υπάρχει αντίδοτο και η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματική.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις
Θα πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας επαφή με το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείται το προϊόν. Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη φλουβενδαζόλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επίμονης εμφάνισης ερυθρότητας του επιπεφυκότα, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το
εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κουτί που περιέχει 2 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 20g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.
Κουτί που περιέχει 24 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 20g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.
Κουτί που περιέχει 2 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 50g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.
Κουτί που περιέχει 24 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 50g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.
Κουτί που περιέχει 1 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 100g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.
Κουτί που περιέχει 5 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 100g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό
Κουτί που περιέχει 25 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 100g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 42159/28-5-2013

 
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 16:00

Aminovit E20%+Se

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε & ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ:
Bιταμίνη E acetate (alpha-tocopherol 91%)    200,000 mg
Σελήνιο (sodium selenite)            200 mg
Υγρός φορέας έως:                1 lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αναμίξτε προσεκτικά 25 - 50 ml σε 100 lt πόσιμου νερού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Χορηγήστε για 3 συνεχόμενες ημέρες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Πρόληψη και θεραπεία όλων των τύπων έλλειψης βιταμίνης E και Se. Αντιοξειδωτικό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Δεν απαιτείται

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Καμία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Φυλάξτε σε δροσερό μέρος.
Προστατεύστε το από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Όγκος: 1lt & 250ml

 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:50

Amoxy active 80%

Amoxy Active, 697 mg/g, πόσιμη κόνις για χοίρους και ορνίθια.
Αμοξικιλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Αμοξικιλίνη             697 mg/g
ως τριϋδρική αμοξικιλλίνη    800 mg/g

ΦΑΡΜΑΚOTEXNIKH ΜΟΡΦΗ
Πόσιμη κόνις
Λευκή προς υπόλευκη κόνις

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Χοίροι και ορνίθια (κρεατοπαραγωγής, νεαρές όρνιθες, όρνιθες αναπαραγωγής).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Χοίροι:        Θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, λοιμώξεων του γαστρεντερικού συστήματος, λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος, νέκρωση ωτός, δευτεροπαθείς λοιμώξεις μετά από ιογενείς λοιμώξεις και σηψαιμία προκαλούμενων από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην αμοξικιλλίνη.
Ορνίθια:    Θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος προκαλούμενων από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην αμοξικιλλίνη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία στις πενικιλίνες ή άλλες ουσίες της ομάδας των β-λακταμών.
Να μην χρησιμοποιείται παρουσία βακτηρίων που παράγουν β-λακταμάση.
Να μην χρησιμοποιείται σε λαγόμορφα και τρωκτικά όπως ινδικά χοιρίδια, σινικοί κρικητοί ή γερβίλοι.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της ανουρίας και της ολιγουρίας.
Να μην χρησιμοποιείται σε μηρυκαστικά ή ίππους.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι πενικιλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία μετά τη χορήγηση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες μπορεί ενίοτε να είναι σοβαρές.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρονται στο παρόν, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για από του στόματος χορήγηση
Στα ορνίθια και χοίρους, χορήγηση σε πόσιμο νερό.

Χοίροι:
Η συνιστώμενη δόση είναι 11,2 mg αμοξικιλλίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως (ισοδύναμη με 16,1 mg του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά 1 kg σωματικού βάρους ημερησίως) χορηγούμενη για 3-5 συνεχείς ημέρες.

Ορνίθια:
Η συνιστώμενη δόση είναι 20 mg αμοξικιλλίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως (ισοδύναμη με 28,7 mg του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά 1 kg σωματικού βάρους ημερησίως) χορηγούμενη για 3-5 συνεχείς ημέρες.

Χορήγηση σε πόσιμο νερό
Για την παρασκευή του φαρμακούχου νερού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σωματικό βάρος των ζώων που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία και η πραγματική ποσότητα νερού που καταναλώνουν ημερησίως. Η κατανάλωση νερού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως το είδος, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας, η φυλή και το σύστημα εκτροφής (π.χ. διαφορετική θερμοκρασία, διαφορετικές καταστάσεις φωτισμού). Για την επίτευξη της σωστής δοσολογίας πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα τη συγκέντρωση της αμοξικιλλίνης.
Η ποσότητα του φαρμακούχου νερού που θα παρασκευαστεί θα πρέπει να είναι επαρκής για κατανάλωση εντός των επόμενων 12 ωρών. Το φαρμακούχο νερό που δεν έχει καταναλωθεί θα πρέπει να απορρίπτεται μετά την πάροδο 12 ωρών και να αντικαθίσταται από φρέσκο φαρμακούχο νερό για τις επόμενες 12 ώρες.
Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε mg ανά λίτρο πόσιμου νερού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος:

…mg προϊόντος/ kg σωματικού    x     μέσο σωματικό βάρος
   βάρους/ημέρα                                ζώων προς θεραπεία   = … mg προϊόντος ανά
  μέση κατανάλωση νερού ημερησίως (λίτρα) ανά ζώο                   λίτρο πόσιμου νερού

 
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να ενσωματώνεται στο πόσιμο νερό με καλή ανάδευση έως ότου το προϊόν διαλυθεί τελείως. Η μέγιστη διαλυτότητα του προϊόντος σε νερό είναι περίπου 6 g/λίτρο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη κατανάλωση νερού, τα ζώα θα πρέπει να έχουν καλή πρόσβαση στο σύστημα παροχής νερού. Δεν πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη καμία άλλη πηγή πόσιμου νερού στη διάρκεια της περιόδου θεραπείας. Στα συστήματα εκτροφής ελευθέρας βοσκής, τα ζώα θα πρέπει να παραμένουν στο στάβλο κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Εάν χρειάζεται, το σύστημα παροχής νερού θα πρέπει να καθαρίζεται κατάλληλα μετά το τέλος της περιόδου χορήγησης του φαρμάκου για την αποφυγή της πρόσληψης υποθεραπευτικών ποσοτήτων της δραστικής ουσίας.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Χοίροι:         κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    2 ημέρες.
Ορνίθια:      κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    1 ημέρα.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ορνίθια τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.
Να μην χρησιμοποιηθεί εντός 4 εβδομάδων από την έναρξη της ωοτοκίας.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Τα νοσούντα ζώα αποκτούν διαφορετική συμπεριφορά πόσης και θα πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο παρεντερικά, εάν χρειάζεται.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα, εθνικά και περιφερειακά αντιμικροβιακά προγράμματα.
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να βασίζεται σε δοκιμασίες ευαισθησίας των βακτηρίων που έχουν απομονωθεί το ζώο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται σε τοπικές (σε επίπεδο περιφέρειας ή φάρμας) επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των βακτηρίων στόχου.
Χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που παρέχονται στην ΠΧΠ, ενδέχεται να αυξήσει τη διάδοση βακτηριών που είναι ανθεκτικά στην αμοξικιλλίνη και επίσης ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη
Οι πενικιλίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά την ένεση, την εισπνοή, την κατάποση ή την επαφή μέσω του δέρματος. Η υπερευαισθησία στις πενικιλίνες μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενες αντιδράσεις με τις κεφαλοσπορίνες και αντίστροφα. Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες μπορεί ενίοτε να είναι σοβαρές.
Τα άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στα αντιβιοτικά β-λακταμών θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.
Χειριστείτε αυτό το προϊόν με εξαιρετική προσοχή ώστε να αποφευχθεί η έκθεση, λαμβάνοντας όλες τις συνιστώμενες προφυλάξεις.
Κατά την ανάμειξη και το χειρισμό του προϊόντος, φοράτε γάντια και αναπνευστήρα μίας χρήσης μισής μάσκας σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149 ή αναπνευστήρα πολλών χρήσεων σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN140 με ένα φίλτρο στο EN 143. Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.
Εάν μετά την έκθεση αναπτύξετε συμπτώματα, όπως δερματικό εξάνθημα, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό σας αυτή την προειδοποίηση. Οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή των ματιών, ή δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε επίμυες και κονίκλους δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη μητέρα.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις
Μην συνδυάζετε με βακτηριοστατικά αντιβιοτικά.

Ασυμβατότητες
Να μην αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρησιμοποιήστε έως …
Μετά τη διάλυση σε πόσιμο νερό, χρησιμοποιήστε εντός 12 ωρών.
Μετά την ενσωμάτωση στην τροφή, χρησιμοποιήστε αμέσως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά τη λήξη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 γραμμάρια, 500 γραμμάρια, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.

Α.M.K.:580 / 14-1-2015
 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:30

Coliplus

Coliplus διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για Βοοειδή, Πρόβατα, Χοίροι και Όρνιθες.
Κολιστίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σύνθεση για 1 ml:
Active substance:
Colistin (as Colistin sulfate)    2 MIU (equivalent to 83,33 mg)

Excipient(s): Benzyl Alcohol, EDTA disodium salt

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Πυκνό διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για χρήση στο πόσιμο νερό.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή (μόσχοι), πρόβατα (αμνοί), χοίροι και ορνίθων

ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)
Θεραπεία γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από μη διηθητικά E. coli ευαίσθητα στην κολιστίνη..

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα πολυπεπτιδικά αντιβιοτικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση αντίστασης στην πολυμυξίνη.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για χορήγηση από το στόμα.

Για μόσχους, αμνούς και χοίρους η συνιστώμενη δόση είναι 100.000 ΔΜ κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα για 3-5 διαδοχικές ημέρες. Εάν το προϊόν χορηγείται απευθείας στο στόμα του ζώου, η συνιστώμενη ημερήσια δόση πρέπει να διαιρείται στα δύο.

Για τα πουλερικά, η συνιστώμενη δόση είναι 75.000 ΔΜ κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα για 3-5 διαδοχικές ημέρες.
 
Χορήγηση μέσω του πόσιμο υνερού

Η πρόσληψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από τη φυσιολογική και κλινική κατάσταση των ζώων. Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή δοσολογία, θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα η συγκέντρωση της κολιστίνης.  Υπολογίστε προσεκτικά τη συνολική μάζα σώματος στην οποία πρέπει να χορηγηθεί θεραπευτική αγωγή και την συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού πριν από κάθε χορήγηση θεραπείας.  Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να παρασκευάζεται καθημερινά, αμέσως πριν από την χορήγησή του.
Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να είναι η μοναδική πηγή πόσιμου νερού για τα ζώα για ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας.Με τον ακόλουθο τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την ακριβή δοσολογία:

 .....ml COLISTIN DIVASA FARMAVIC
ανά κιλό σωματικού βάρους και ημέρα     x    Μέσο σωματικό βάρος (kg)
 
------------------------------------------------------------------------ =....ml COLISTIN DIVASA FARMAVIC
        Μέση ημερήσια πρόσληψη νερού (l/ζώο)                        
        ανά λίτρο πόσιμου νερού
 
·    Χορήγηση χωρίς τη χρήση δοσιμετρικής αντλίας:

Η θεραπευτική αγωγή χορηγείται σε μια δεξαμενή για περίοδο 24 ωρών, για 3 συνεχόμενες ημέρες. Το COLISTIN DIVASA FARMAVIC προστίθεται σε έναν όγκο του πόσιμου νερού που αντιστοιχεί στον όγκο που καταναλώνουν τα ζώα για τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας (24 ώρες) για να επιτευχθεί μια δοσολογία IU κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα διαδοχικά:

Από το δοσολογικό σχήμα και το συνολικό βάρος των ζώων στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η θεραπεία, καθορίστε την απαραίτητη ποσότητα της δραστικής ουσίας και υπολογίστε την αναγκαία ποσότητα του εμπορικού προϊόντος.
Προσδιορίστε τη μέση κατανάλωση νερού των ζώων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν στη θεραπεία για διάρκεια 24 ωρών.

Μπορεί να εφαρμοστεί ο ακόλουθος τύπος:

1)    Υπολογισμός του όγκου του διαλύματος του προϊόντος για κάθε μέρα (V):
V (ml) = (Ημερήσια δόση σε IU/kg σωματικού βάρους x Συνολικό βάρος των ζώων που θα υποβληθούν σε θεραπεία) / 2.000.000 IU.

2)    Υπολογισμός της ποσότητας του πόσιμου νερού προς παρασκευή (Qwater):
Qwater (L): (Μέση κατανάλωση νερού ανά ζώο/ ημέρα) x (Αριθμό ζώων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία)
 
·    Χορήγηση με τη χρήση δοσιμετρικής αντλίας

Η θεραπευτική αγωγή χορηγείται για περίοδο 24 ωρών, για 3 συνεχόμενες ημέρες.
Χρησιμοποιείται δοσιμετρική αντλία για την προσθήκη ενός πρωτογενούς πυκνού διαλύματος σε μια προκαθορισμένη συγκέντρωση στο πόσιμο νερό. Ο όγκος που αντλείται είναι σταθερός, αλλά η συχνότητα κατανάλωσης πόσιμου ύδατος εξαρτάται από το ρυθμό ροής του κυκλώματος.  Ο ρυθμός ροής (F) διαμέσου της αντλίας εκφράζεται υπό μορφή ενός ποσοστού.
Εάν το προϊόν χορηγείται με αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής πόσιμου νερού, πρέπει να υπολογίσουμε τον όγκο και τη συγκέντρωση του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος.  Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα διαδοχικά:

1)    Υπολογισμός του όγκου του διαλύματος του προϊόντος για κάθε χορήγηση (V):
V (ml) = (Ημερήσια δόση σε IU/kg σωματικού βάρους x Συνολικό βάρος των ζώων που θα υποβληθούν σε θεραπεία) / 2.000.000 IU

2)    Υπολογισμός της συγκέντρωσης του πόσιμου ύδατος (C):
C (ml/L) = V / Συνολικός όγκος του νερού που καταναλώνεται από τα ζώα εντός 24 ωρών.

3)    Υπολογισμός του όγκου του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος (Vstock)
Vstock (L) = Συνολικός όγκος νερού που καταναλώνεται από τα ζώα εντός 24 ωρών x F

4)    Υπολογισμός της συγκέντρωσης του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος (Cstock): Cstock (ml/L) = C / F”

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  Μόσχοι, Αμνοί, Χοίροι, Πουλερικά: 1 ημέρα Αυγά: μηδέν ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γαλακτοπαραγωγά ζώα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να στηρίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας και να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές.
Στην περίπτωση νεογνών ζώων και ζώων με σοβαρές γαστρεντερικές και νεφρικές διαταραχές η απορρόφηση της κολιστίνης μπορεί να αυξηθεί.  Μπορεί να επέλθουν νευρο- και νεφροτοξικές αλλαγές.
Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες και υπερδοσολογία με το προϊόν αυτό.  Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε τον κτηνίατρό σας.
Αλληλεπιδράσεις: Κατόπιν από του στόματος χορήγησης της θειικής κολιστίνης πιθανό να μην αποκλείονται αλληλεπιδράσεις με αναισθητικά και μυοχαλαρωτικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις.  Ο συνδυασμός με τις αμινογλυκοσίδες και τη λεβαμιζόλη θα πρέπει να αποφεύγεται. Τις επιδράσεις της θειικής κολιστίνης μπορεί να ανταγωνίζονται τα δισθενή κατιόντα (σίδηρος, ασβέστιο, μαγνήσιο) και τα μη-κεκορεσμένα λιπαρά οξέα και τα πολυφωσφωρικά άλατα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πολυμυξίνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
 Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό ή τη χορήγηση του προϊόντος Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν.
Σε περίπτωση κατά λάθος έκθεσης των ματιών, να τα πλύνετε με άφθονο νερό και να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό την ετικέτα.
Πλένετε τα χέρια μετά από κάθε χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ, ΤΗ ΓΑΛΟΥΧΙΑ Ή ΤΗΝ ΩΟΤΟΚΙΑ
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας στα είδη ζώων. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/ κινδύνου από τον κτηνίατρο.
Η χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος (αντιμικροβιακά) στα πουλερικά θα πρέπει να
είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό της Επιτροπής ΕC 1177/2006 και τις επακόλουθες εθνικές απαιτήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως 60 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την  ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 ml, 1 λίτρου και 5 λίτρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 19756/17-3-2015

 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 14:54

Exagon

Exagon 400 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Νατριούχος πεντοβαρβιτάλη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Ανά ml:

Δραστικό συστατικό:
Pentobarbital sodium        400,0 mg
(ισοδύναμα με 364,6 mg pentobarbital)

Έκδοχα:
Propylene glycol        200,0 mg
Ethanol (96 per cent)        80,0 mg
Benzyl alcohol (E 1519)        20,0 mg
Patent Blue V (E 131)        0,01 mg

Διαυγές, μπλε διάλυμα.


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Ευθανασία

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα.
Να μη χρησιμοποιείται για αναισθησία.
Να μη χρησιμοποιείται για ενδοκοιλωματική ένεση στα χελωνοειδή, καθώς ο χρόνος έως τον θάνατο μπορεί να παραταθεί χωρίς λόγο συγκριτικά με την ενδοφλέβια χορήγηση.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μετά την ένεση μπορεί να λάβει χώρα ελαφρά μυϊκή σύσπαση. Στα βοοειδή, μπορεί να εμφανιστεί αγωνιώδης αναπνοή ή ρόγχος σε σπάνιες περιπτώσεις, αν η πεντοβαρβιτάλη χορηγηθεί σε δόση χαμηλότερη από τη συνιστώμενη. Ο θάνατος μπορεί να καθυστερήσει, αν η ένεση χορηγηθεί περιαγγειακά. Η περιαγγειακή ή η υποδόρια χορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό των ιστών. Η χορήγηση μέσω της ενδοπνευμονικής οδού είναι πιθανό να προκαλέσει βήχα, αγωνιώδη αναπνοή ή ρόγχο και αναπνευστική δυσχέρεια. Η πεντοβαρβιτάλη έχει την ικανότητα να προκαλεί διέγερση κατά την έναρξη του ύπνου. Η προνάρκωση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο διέγερσης κατά την έναρξη του ύπνου.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Άλογα, πόνυ, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες, ικτίδες, κουνάβια, λαγοί, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, κρικητοί, αρουραίοι, ποντίκια, πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες, βάτραχοι.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η ενδοφλέβια οδός χορήγησης θα πρέπει να αποτελεί την οδό επιλογής, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής νάρκωση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον χειρουργό κτηνίατρο. Για τα άλογα και τα βοοειδή, η προνάρκωση είναι υποχρεωτική.
Όπου η ενδοφλέβια χορήγηση είναι δύσκολη, και μόνο έπειτα από καταστολή ή αναισθησία, το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί μέσω της ενδοκαρδιακής οδού. Εναλλακτικά, μόνο για τα μικρά ζώα, μπορεί να γίνει χορήγηση μέσω της ενδοπεριτοναϊκής οδού, αλλά μόνον έπειτα από την κατάλληλη νάρκωση.
Η ενδοπνευμονική χορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως τελευταία λύση και μόνον αν το ζώο βρίσκεται σε καταστολή, είναι αναισθητοποιημένο ή ναρκωμένο και δεν αντιδρά σε επώδυνα ερεθίσματα. Αυτή η οδός χορήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες και βατράχους.
Η χορηγούμενη δόση εξαρτάται από το είδος του ζώου και την οδό χορήγησης. Ως εκ τούτου, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιγράφονται στο δοσολογικό σχήμα.
Η ενδοφλέβια ένεση σε μικρά ζώα θα πρέπει να χορηγείται με συνεχή ρυθμό έγχυσης, έως ότου επιτευχθεί απώλεια της συνείδησης.
Η μέθοδος επιλογής στα πτηνά είναι η ενδοφλέβια ένεση. Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί φλεβική παρακέντηση (π.χ. λόγω αιματώματος, καταστολής του καρδιαγγειακού συστήματος), η ενδοπνευμονική ένεση μπορεί να αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Στα πτηνά, η ενδοπνευμονική ένεση πραγματοποιείται με την εισαγωγή της βελόνας σε ραχιοκοιλιακή κατεύθυνση στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της σπονδυλικής στήλης εντός του πνεύμονα (3ο ή 4ο μεσοπλεύριο διάστημα μεταξύ της σπονδυλικής στήλης και της ωμοπλάτης).
Στα άλογα, τα βοοειδή και τους χοίρους, η πεντοβαρβιτάλη πρέπει να χορηγείται με ένεση με τη μορφή ταχείας δόσης.

Άλογα, πόνυ
1 ml ανά 4,5 – 5 kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης

Βοοειδή
1- 2 ml ανά 10 kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης

Χοίροι
Ποσότητες προς χορήγηση:

Πρόσθια κοίλη φλέβα: ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης
0,1 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    > 30 kg
0,2 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    < 30 kg

Επιχείλια ωτιαία φλέβα: ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης. Είναι απαραίτητη η αραίωση με στείρο, ισοτονικό διάλυμα NaCl (0,9 %) σε αναλογία 1:1.
0,1 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    > 30 kg
0,2 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    < 30 kg

Ενδοκαρδιακή οδός:
0,1 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    > 30 kg
0,2 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    < 30 kg

Οδοί χορήγησης:
Ζώα ομαδοποιημένα ανά σωματικό βάρος και οδούς χορήγησης:

Χοιρίδια (βάρους έως και 8 kg):
Ενδοφλέβια (πρόσθια κοίλη φλέβα) ή ενδοκαρδιακή χορήγηση

Απογαλακτισμένοι χοίροι (8 - 25 kg), αναπτυσσόμενοι (25 - 40 kg), παχυνόμενοι (40 - 100 kg):
Ενδοφλέβια (πρόσθια κοίλη φλέβα ή επιχείλια ωτιαία φλέβα) ή ενδοκαρδιακή χορήγηση

Ενήλικοι αρσενικοί και θηλυκοί χοίροι (πάνω από 100 kg):
Ενδοφλέβια χορήγηση (επιχείλια ωτιαία φλέβα)

Καθήλωση:
Αν είναι δυνατόν, η καθήλωση θα πρέπει να αποφεύγεται ή τουλάχιστον να μειώνεται στο ελάχιστο.

Αν είναι απαραίτητη η καθήλωση του ζώου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχοινί ρύγχους.

Σκύλοι
Ενδοφλέβια χορήγηση: συνεχής ένεση (περίπου 1,2 ml/δευτ.), έως ότου επιτευχθεί απώλεια της συνείδησης και έπειτα, χορήγηση της υπόλοιπης ποσότητας με τη μορφή ταχείας δόσης:
1 ml ανά 3 – 5 kg σωματικού βάρους

Ενδοκαρδιακή και ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση:
1 ml ανά 3 – 4 kg σωματικού βάρους

Γάτες
Ενδοφλέβια χορήγηση: συνεχής ένεση, έως ότου επιτευχθεί απώλεια της συνείδησης του ζώου και, έπειτα, χορήγηση της υπόλοιπης ποσότητας με τη μορφή ταχείας δόσης:
1 ml ανά 2 – 3 kg σωματικού βάρους

Ενδοκαρδιακή και ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση:
1 ml ανά kg σωματικού βάρους

Ικτίδες, κουνάβια
1 ml ανά ζώο ενδοφλέβια

1 ml ανά ζώο ενδοκαρδιακά με μακριά βελόνα (περίπου 4 cm) χορηγούμενα με ένεση σε κρανιακή και ελαφρώς ραχιαία κατεύθυνση από το στέρνο.

Λαγοί, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, κρικητοί, αρουραίοι, ποντίκια
1 ml ανά 1 – 2 kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια, ενδοκαρδιακά

1 ml ανά 0,5 – 1 kg σωματικού βάρους, ενδοπεριτοναϊκά

Πουλερικά, περιστέρια, πτηνά
1 – 2 ml ανά kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια

1 – 2 ml ανά kg σωματικού βάρους, ενδοπνευμονικά

Φίδια, χελώνες, σαύρες, βάτραχοι
Ανάλογα με το μέγεθος του ζώου, χορηγήστε με ένεση 0,5 έως 1,0 ml στη θωρακική κοιλότητα πλησίον της καρδιάς.
Ο θάνατος πρέπει αναμένεται έπειτα από περίπου 5 με 10 λεπτά.
Το ελαστικό πώμα εισχώρησης δεν πρέπει να τρυπηθεί πάνω από 25 φορές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για ευκολότερη και λιγότερο επώδυνη ένεση στην επιχείλια ωτιαία φλέβα των χοίρων, το προϊόν θα πρέπει να αραιώνεται με στείρο, ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 %) σε αναλογία 1:1. Πρέπει να ακολουθείται η εθνική νομοθεσία για την αραίωση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται.
Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα, για να διασφαλίζεται ότι τα νεκρά ζώα στα οποία χορηγήθηκε το παρόν προϊόν και τα υποπροϊόντα αυτών των ζώων δεν εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δεν χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Διάρκεια ζωής του αραιωμένου 1:1 διαλύματος για ενδοφλέβια ένεση στην επιχείλια ωτιαία φλέβα στους χοίρους: 2 ώρες

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διέγερσης κατά την εφαρμογή της ευθανασίας, συνιστάται η πραγματοποίηση της ευθανασίας σε ένα ήσυχο μέρος.
Η ενδοφλέβια ένεση πεντοβαρβιτάλης μπορεί να προκαλέσει διέγερση κατά την έναρξη  της ευθανασίας σε πολλά είδη ζώων και θα πρέπει να εφαρμόζεται επαρκής νάρκωση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον χειρουργό κτηνίατρο. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η περιαγγειακή χορήγηση (π.χ. με χρήση ενδοφλέβιου καθετήρα).
Η ενδοπεριτοναϊκή οδός χορήγησης μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη έναρξη δράσης με αυξημένο κίνδυνο διέγερσης κατά την έναρξη. Η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από κατάλληλη νάρκωση. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της χορήγησης στον σπλήνα ή σε όργανα/ιστούς με χαμηλή ικανότητα απορρόφησης. Αυτή η οδός χορήγησης είναι κατάλληλη μόνο σε μικρά θηλαστικά.
Η ενδοκαρδιακή ένεση πρέπει να χορηγείται, μόνο αν το ζώο βρίσκεται σε καταστολή, είναι αναισθητοποιημένο ή ναρκωμένο.
Η ενδοπνευμονική οδός χορήγησης μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη έναρξη δράσης με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών (που περιγράφονται στην παράγραφο «Ανεπιθύμητες ενέργειες») και πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χορήγηση μέσω άλλων οδών. Η ενδοπνευμονική χορήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες και βατράχους. Τα ζώα πρέπει να βρίσκονται σε καταστολή, να είναι αναισθητοποιημένα ή ναρκωμένα προτού χρησιμοποιηθεί αυτή η οδός χορήγησης. Μη χρησιμοποιείτε την ενδοπνευμονική οδό χορήγησης σε κανένα άλλο είδος ζώου.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Σε περίπτωση ακούσιας χορήγησης σε κάποιο ζώο το οποίο δεν προορίζεται για ευθανασία, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, όπως η τεχνητή αναπνοή, η χορήγηση οξυγόνου και η χρήση αναληπτικών.
Η κατανάλωση ζώων που έχουν υποστεί ευθανασία από άλλα ζώα μπορεί να οδηγήσει σε μέθη, αναισθησία, ακόμα και στον θάνατο. Τα βαρβιτουρικά διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό στα πτώματα, ενώ παραμένουν επίσης σταθερά σε θερμοκρασία μαγειρέματος. Λόγω του κινδύνου δευτερογενούς μέθης, τα ζώα που θανατώνονται με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν θα πρέπει να δίδονται ως τροφή σε άλλα ζώα, αλλά θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και με τρόπο που να διασφαλίζει ότι άλλα ζώα δεν έχουν πρόσβαση στα σώματα των νεκρών ζώων.

Άλογα, βοοειδή:
Στα άλογα και στα βοοειδή, πρέπει να χορηγείται προηγουμένως ένα κατάλληλο ηρεμιστικό, ώστε να προκαλείται βαθιά νάρκωση πριν από την ευθανασία, ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και μια εναλλακτική μέθοδος ευθανασίας.

Χοίροι:
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις –ειδικά στα ακινητοποιημένα ζώα– μπορεί να προκληθεί ανησυχία/διέγερση κατά τη χορήγηση, οδηγώντας σε ακούσια παραφλεβική χορήγηση του προϊόντος. Λόγω της δυσκολίας στην ασφαλή ενδοφλέβια ένεση στους χοίρους, συνιστάται επαρκής νάρκωση του ζώου πριν από την ΕΦ χορήγηση της πεντοβαρβιτάλης. Η ενδοκαρδιακή χορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται, μόνο αν το ζώο βρίσκεται σε καταστολή, είναι αναισθητοποιημένο ή ναρκωμένο. Η εφαρμογή μέσω της επιχείλιας ωτιαίας φλέβας πρέπει να πραγματοποιείται, στην αρχή τουλάχιστον, χωρίς καθήλωση. Τα ζώα θα πρέπει να ακινητοποιούνται ανάμεσα στα πόδια ενός ατόμου-βοηθού. Αν είναι απαραίτητη η καθήλωση του ζώου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχοινί ρύγχους.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Τα κατασταλτικά του ΚΝΣ (ναρκωτικά, φαινοθειαζίνες, αντιισταμινικά, κ.λπ.) μπορεί να αυξήσουν τη δράση της πεντοβαρβιτάλης.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα εκτός από στείρο, ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 %).

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Η πεντοβαρβιτάλη αποτελεί ένα ισχυρό φάρμακο που είναι τοξικό για τον άνθρωπο – πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφύγετε τυχαία κατάποση ή αυτοένεση. Να μεταφέρετε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε μη οπλισμένη σύριγγα, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ένεση.
Η συστημική πρόσληψη (συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης μέσω του δέρματος ή των ματιών) της πεντοβαρβιτάλης προκαλεί νάρκωση, πρόκληση ύπνου και αναπνευστική καταστολή.
Η συγκέντρωση πεντοβαρβιτάλης στο προϊόν είναι τέτοια, ώστε η τυχαία ένεση ή κατάποση ποσότητας μόλις 1 ml στον ενήλικα άνθρωπο μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ΚΝΣ. Δόση νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ίση με 1 g (ισοδύναμο με 2,5 ml προϊόντος) έχει αναφερθεί ότι είναι θανατηφόρος για τον άνθρωπο.

Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια, συμπεριλαμβανομένης της επαφής των χεριών με τα μάτια.
Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά το χειρισμό αυτού του προϊόντος – η πεντοβαρβιτάλη μπορεί να απορροφηθεί μέσω του δέρματος και των βλεννογόνων.
Επιπλέον, αυτό το προϊόν μπορεί να είναι ερεθιστικό για τα μάτια και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα καθώς και αντιδράσεις υπερευαισθησίας (λόγω της παρουσίας πεντοβαρβιτάλης και βενζυλικής αλκοόλης). Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στης πεντοβαρβιτάλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο παρουσία άλλου ατόμου το οποίο μπορεί να συνδράμει σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης. Αν το άτομο αυτό δεν είναι ιατρός, παρέχετέ του οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει το προϊόν.
Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
Δέρμα – Πλύνετε αμέσως με νερό και έπειτα επισταμένα με σαπούνι και νερό. Να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Μάτια – Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο κρύο νερό. Να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Κατάποση – Ξεπλύνετε το στόμα. Να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Διατηρηθείτε ζεστοί και αναπαυθείτε.
Τυχαία αυτοένεση – Λάβετε ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ιατρική βοήθεια (πάρετε μαζί σας το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης), ενημερώνοντας τις ιατρικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για δηλητηρίαση με βαρβιτουρικά. Μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επίβλεψη.
ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ καθώς μπορεί να υπάρξει νάρκωση.
Αυτό το προϊόν είναι εύφλεκτο. Διατηρήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
Προς τον ιατρό: Διατηρείτε ανοικτούς τους αεραγωγούς και παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 61438 / 23-7-2014

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση – να διατίθεται μόνον με  συνταγή του πίνακα Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του Κτηνιάτρου. Η συνταγή αυτή πρέπει να φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

 
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014 03:00

Dozuril

Dozuril 25 mg/ml διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό για κοτόπουλα
Toltrazuril

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Toltrazuril       25 mg/ml
Διαυγές, άχρωμο έως καστανόχρωμο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία της κοκκιδίωσης σε πουλάδες και όρνιθες αναπαραγωγής κατεύθυνσης κρεοπαραγωγής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Καμία.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Καμία γνωστή.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Όρνιθες (πουλάδες και όρνιθες αναπαραγωγής κατεύθυνσης κρεοπαραγωγής).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορήγηση: Από το στόμα μέσω του πόσιμου νερού.
7 mg ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως για 2 διαδοχικές ημέρες, από το στόμα· αυτό αντιστοιχεί σε 28 ml πόσιμου διαλύματος ανά 100 kg σωματικού βάρους ημερησίως ή σε 1,4 ml προϊόντος ανά λίτρο πόσιμου νερού, με βάση την κατανάλωση 1 λίτρου νερού ανά 5 kg σωματικού βάρους.
Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χορηγείται είτε συνεχώς για 48 ώρες είτε για διάστημα 8 ωρών ημερησίως για 2 διαδοχικές ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το συνολικό βάρος των ζώων που υποβάλλονται σε θεραπεία και η ημερήσια κατανάλωση νερού πρέπει να υπολογίζονται με ακρίβεια.
Η κατανάλωση νερού μπορεί να ποικίλλει, εξαρτάται δε ιδιαίτερα από την κλινική κατάσταση, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το πρόγραμμα φωτισμού, το χρησιμοποιούμενο σύστημα ποτίσματος, την ηλικία και τη φυλή. Εάν η κατανάλωση νερού είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τα προαναφερθέντα πρότυπα, η συγκέντρωση του φαρμακευτικού προϊόντος στο πόσιμο νερό πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο και ορθά βαθμονομημένο εξοπλισμό χορήγησης της δόσης. Το νερό στο οποίο έχει προστεθεί το φάρμακο πρέπει να αποτελεί τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού.
Το νερό με το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για 24 ώρες· το διάλυμα πρέπει να προστίθεται σε φρέσκο νερό καθημερινά.
 Σε διαλύματα με συγκέντρωση μεγαλύτερη από 3:1.000 (3 ml προϊόντος σε 1 λίτρο πόσιμο νερό) μπορεί να σχηματιστεί ίζημα. Η προαραίωση και η χορήγηση μέσω δοσομετρικής αντλίας (αναλογικής) δεν συνιστώνται. Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση μια δεξαμενή.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 16 ημέρες.
Αυγά: Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά σε περίοδο ωοτοκίας τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες φύλαξης για αυτό το κτηνιατρικό το προϊόν.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την αραίωση σε πόσιμο νερό: 24 ώρες.
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως …

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Οι καλές συνθήκες υγιεινής μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο κοκκιδίωσης. Συνεπώς, συνιστάται τυχόν ζωοτεχνικές ανεπάρκειες να αντιμετωπίζονται επιπρόσθετα με τη θεραπεία. Οι θάλαμοι πρέπει να διατηρούνται καθαροί και στεγνοί.
Συνιστάται η θεραπεία όλων των πτηνών της ομάδας.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, η θεραπεία πρέπει να αρχίζει πριν εξαπλωθούν τα κλινικά σημεία της νόσου σε ολόκληρη την ομάδα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Όπως συμβαίνει με όλα τα αντικοκκιδιακά, η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Φοράτε ατομικό προστατευτικό ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων συνθετικών ελαστικών γαντιών, κατά τον χειρισμό του συμπυκνωμένου προϊόντος.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση.
Σε περίπτωση που το προϊόν έρθει κατά λάθος σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Οι πρώτες ενδείξεις δυσανεξίας, όπως μειωμένη πρόσληψη νερού, παρατηρήθηκαν μετά τη χορήγηση δόσης υπερπενταπλάσιας της συνιστώμενης.

Ασυμβατότητες
Mην αναμειγνύετε με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση – να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.
Φιάλες HDPE 1 λίτρου

A.M.K.: 83892 / 27-11-2012
Κατηγορία Αντικοκκιδιακά
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 02:00

Phenoxypen

PHENOXYPEN WSP, 325 mg/g κόνις για πόσιμο διάλυμα για ορνίθια
Potassium phenoxymethylpenicillin

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Ανά γραμμάριο:
Δραστικό συστατικό:
Phenoxymethylpenicillin 293 mg
ισοδύναμη με potassium phenoxymethylpenicillin 325 mg
Λευκή έως υπόλευκη κόνις

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Πρόληψη θνησιμότητας ορνιθίων εξαιτίας νεκρωτικής εντερίτιδας που προκαλείται από το Clostridium perfringens ευαίσθητο στη φαινοξυμεθυλπενικιλίνη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Παρόλο που δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χορήγηση του προϊόντος, οι πενικιλίνες μπορεί να προκαλέσουν εμετό, διάρροια και να μεταβάλουν τη χλωρίδα του εντέρου και τη δημιουργία ανθεκτικών βακτηρίων.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Ορνίθια

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
13,5-20 mg φαινοξυμεθυλπενικιλίνη ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα, που αντιστοιχεί σε 46-68 mg προϊόντος ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα, για 5 ημέρες.
Αυτό το προϊόν χορηγείται στα ορνίθια έπειτα από διάλυση στο πόσιμο νερό.
Για τον προσδιορισμό της ποσότητας προϊόντος σε γραμμάρια που προστίθεται σε 1000 λίτρα πόσιμου νερού, ακολουθήστε τον παρακάτω υπολογισμό:

mg προϊόντος/ kg σ.β./ημέρα x μέσο σ.β. ενός πτηνού (kg) x αριθμός πτηνών     = mg προϊόντος/L x 1000 = g προϊόντος/1000 L ύδατος
Συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού (L) την προηγούμενη ημέρα

Κατά τον υπολογισμό της ποσότητας του προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, συνιστάται η χρήση βαθμονομημένου εξοπλισμού μέτρησης βάρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρρωστα πτηνά μπορεί να καταναλώσουν μικρότερη ποσότητα, συνιστάται η έναρξη της θεραπείας με τη μέγιστη δόση για την αντιστάθμιση της πιθανής μικρότερης λήψης φαρμακούχου νερού.
Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σ.β. των πτηνών πρέπει να υπολογιστεί όσο το δυνατό ακριβέστερα για την αποφυγή υποδοσολογίας.
Η μέγιστη διαλυτότητα είναι 250 g προϊόντος ανά λίτρο πόσιμου νερού.
Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη διαθέσιμη πηγή πόσιμου νερού κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Σε περιπτώσεις υποκατανάλωσης πόσιμου νερού από τα πουλερικά, η συγκέντρωση θα πρέπει να προσαρμοστεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνιστώμενη δόση.
Θα πρέπει να προετοιμάζεται φαρμακούχο πόσιμο νερό μόνο σε επαρκή ποσότητα, για να καλύπτει τις καθημερινές απαιτήσεις.
Το φαρμακούχο πόσιμο νερό θα πρέπει να ανανεώνεται ή να αντικαθιστάται κάθε 12 ώρες.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες
Αυγά:                Μηδέν ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 ºC.
Να μην ψύχεται ή καταψύχεται.
Προστατεύστε από τον πάγο.
Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά το EXP.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 3 μήνες
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες: 12 ώρες
Όταν ο περιέκτης ανοιχτεί για πρώτη φορά, κάνοντας χρήση της διάρκειας ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα, η οποία καθορίζεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών, θα πρέπει να υπολογιστεί η ημερομηνία μετά την οποία, όσο προϊόν παραμένει στον περιέκτη, θα πρέπει να απορριφθεί. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης θα πρέπει να αναγράφεται στο χώρο που παρέχεται στην ετικέτα.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Η χορήγηση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης φαρμακούχου νερού.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να βασίζεται σε δοκιμασίες ευαισθησίας των βακτηρίων που έχουν απομονωθεί από νεκρά ορνίθια της εκτροφής.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, για να αντισταθμίσει την ανεπαρκή υγιεινή και τα διαχειριστικά προβλήματα ενσταβλισμού των πτηνών.

Προειδοποιήσεις για το χρήστη
Η φαινοξυμεθυλπενικιλίνη μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας μετά την ένεση, την εισπνοή, τη δια του στόματος λήψη, την επαφή μέσω του δέρματος ή των ματιών. Η υπερευαισθησία στην φαινοξυμεθυλπενικιλίνη μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη ευαισθησία σε άλλες πενικιλίνες ή κεφαλοσπορίνες και αντιστρόφως. Οι αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από αυτές τις ουσίες μπορεί ενίοτε να είναι σοβαρές.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση ή εμφάνιση σοβαρών συμπτωμάτων υπερευαισθησίας, όπως το δερματικό εξάνθημα, το οίδημα του προσώπου, των χειλέων ή των οφθαλμών ή η δυσκολία στην αναπνοή, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως.
Τα άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πενικιλίνες ή τις κεφαλοσπορίνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων υπερευαισθησίας μετά από επαφή με το προϊόν (ή άλλων φαρμάκων που περιέχουν πενικιλίνες ή κεφαλοσπορίνες) πρέπει να αποφεύγεται η περεταίρω έκθεση στο προϊόν.
Χειριστείτε αυτό το προϊόν με εξαιρετική προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η άμεση επαφή μαζί του, λαμβάνοντας όλες τις συνιστώμενες προφυλάξεις. Κατά την ανάμειξη και το χειρισμό του προϊόντος, φορέστε προστατευτικό ρουχισμό, αδιαπέραστα γάντια, μάσκα προσώπου (με προδιαγραφές σύμφωνες με EN149) ή αναπνευστήρα πολλαπλών χρήσεων με φίλτρο (με προδιαγραφές σύμφωνες με EN140 & ΕΝ143). Πλένετε τα χέρια σας αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε ζώα και ανθρώπους δε διαπιστώθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις στην αναπαραγωγική λειτουργία ή στην ανάπτυξη του εμβρύου.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Να μη χρησιμοποιείται το προϊόν σε συνδυασμό με βακτηριοστατικά αντιβιοτικά.
Να μην αναμειγνύεται το προϊόν με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Η φαινοξυμεθυλπενικιλίνη έχει υψηλό θεραπευτικό δείκτη. Η χορήγηση του φαρμακούχου πόσιμου νερού σε διπλάσια και πενταπλάσια της συνιστώμενης θεραπευτικής δόσης για διάρκεια διπλάσια της συνιστώμενης διάρκειας θεραπείας δεν προκάλεσε καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. Σε μερικά πτηνά η χορήγηση δόσης πενταπλάσιας της συνιστώμενης θεραπευτικής, για διάρκεια διπλάσια της συνιστώμενης διάρκειας θεραπείας, οδήγησε σε αύξηση της κατανάλωσης νερού, σε μείωση της πρόσληψης τροφής και υδαρή κόπρανα.

Ασυμβατότητες
Η επαφή των διαλυμάτων που περιέχουν πενικιλίνη με μέταλλα και η χρήση μεταλλικών συστημάτων για τη χορήγησή τους είναι γνωστό ότι επηρεάζει αρνητικά τη σταθερότητα της πενικιλίνης. Για το λόγο αυτό τέτοια συστήματα πρέπει να αποφεύγονται και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των διαλυμάτων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με  την  ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
250 γραμμάρια, 1 kg
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K.: 81970 / 23-11-2011 / K-0161501
 
Σελίδα 1 από 3