Υδατοδιαλυτά-πόσιμα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Doxylin 100%, σκόνη για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα για μόσχους και χοίρους (Δοξυκυκλίνη υκλατική)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tildosin 250 mg/ml πόσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους, ορνίθια και ινδορνίθια (Τιλμικοσίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Coliplus διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για Βοοειδή, Πρόβατα, Χοίροι και Όρνιθες. (Κολιστίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Sulfadiazine+Trimethoprim, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Σουλφαδιαζίνη, Τριμεθοπρίμη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Amoxy Active 697 mg/g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα για χοίρους και ορνίθια (Αμοξικιλίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Flumequine 50%, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Φλουμεκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Starmycin, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Νεομυκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Colistin 350, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Κολιστίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Stardox, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Δοξυκυκλίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tylogran 1000mg/g, κοκκία για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα για βοοειδή (μόσχους), χοίρους, ορνίθια και ινδορνίθια (Τυλοζίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Doxycycline 150, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Δοξυκυκλίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Quimiocoli, πόσιμο διάλυμα 10% για ορνίθια κρεοπαραγωγής & αντικατάστασης (Ενροφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TS-sol 20/100 mg/ml, διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό για χοίρους & όρνιθες (Σουλφαδιαζίνη + Τριμεθοπρίμη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ocnil, 400mg/g, σκόνη για χρήση στο πόσιμο νερό, για χοίρους & όρνιθες(Λινκομυκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Amoxycillin 15%, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Αμοξικιλίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Phenoxypen 325 mg/g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα για ορνίθια (Potassium phenoxymethylpenicillin)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tylosin, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Τυλοζίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Pharmatox, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Οξυτετρακυκλίνη)