Amoxy active 80%

Amoxy Active, 697 mg/g, πόσιμη κόνις για χοίρους και ορνίθια.
Αμοξικιλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Αμοξικιλίνη             697 mg/g
ως τριϋδρική αμοξικιλλίνη    800 mg/g

ΦΑΡΜΑΚOTEXNIKH ΜΟΡΦΗ
Πόσιμη κόνις
Λευκή προς υπόλευκη κόνις

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Χοίροι και ορνίθια (κρεατοπαραγωγής, νεαρές όρνιθες, όρνιθες αναπαραγωγής).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Χοίροι:        Θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, λοιμώξεων του γαστρεντερικού συστήματος, λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος, νέκρωση ωτός, δευτεροπαθείς λοιμώξεις μετά από ιογενείς λοιμώξεις και σηψαιμία προκαλούμενων από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην αμοξικιλλίνη.
Ορνίθια:    Θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος προκαλούμενων από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην αμοξικιλλίνη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία στις πενικιλίνες ή άλλες ουσίες της ομάδας των β-λακταμών.
Να μην χρησιμοποιείται παρουσία βακτηρίων που παράγουν β-λακταμάση.
Να μην χρησιμοποιείται σε λαγόμορφα και τρωκτικά όπως ινδικά χοιρίδια, σινικοί κρικητοί ή γερβίλοι.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της ανουρίας και της ολιγουρίας.
Να μην χρησιμοποιείται σε μηρυκαστικά ή ίππους.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι πενικιλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία μετά τη χορήγηση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες μπορεί ενίοτε να είναι σοβαρές.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρονται στο παρόν, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για από του στόματος χορήγηση
Στα ορνίθια και χοίρους, χορήγηση σε πόσιμο νερό.

Χοίροι:
Η συνιστώμενη δόση είναι 11,2 mg αμοξικιλλίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως (ισοδύναμη με 16,1 mg του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά 1 kg σωματικού βάρους ημερησίως) χορηγούμενη για 3-5 συνεχείς ημέρες.

Ορνίθια:
Η συνιστώμενη δόση είναι 20 mg αμοξικιλλίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως (ισοδύναμη με 28,7 mg του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά 1 kg σωματικού βάρους ημερησίως) χορηγούμενη για 3-5 συνεχείς ημέρες.

Χορήγηση σε πόσιμο νερό
Για την παρασκευή του φαρμακούχου νερού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σωματικό βάρος των ζώων που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία και η πραγματική ποσότητα νερού που καταναλώνουν ημερησίως. Η κατανάλωση νερού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως το είδος, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας, η φυλή και το σύστημα εκτροφής (π.χ. διαφορετική θερμοκρασία, διαφορετικές καταστάσεις φωτισμού). Για την επίτευξη της σωστής δοσολογίας πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα τη συγκέντρωση της αμοξικιλλίνης.
Η ποσότητα του φαρμακούχου νερού που θα παρασκευαστεί θα πρέπει να είναι επαρκής για κατανάλωση εντός των επόμενων 12 ωρών. Το φαρμακούχο νερό που δεν έχει καταναλωθεί θα πρέπει να απορρίπτεται μετά την πάροδο 12 ωρών και να αντικαθίσταται από φρέσκο φαρμακούχο νερό για τις επόμενες 12 ώρες.
Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε mg ανά λίτρο πόσιμου νερού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος:

…mg προϊόντος/ kg σωματικού    x     μέσο σωματικό βάρος
   βάρους/ημέρα                                ζώων προς θεραπεία   = … mg προϊόντος ανά
  μέση κατανάλωση νερού ημερησίως (λίτρα) ανά ζώο                   λίτρο πόσιμου νερού

 
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να ενσωματώνεται στο πόσιμο νερό με καλή ανάδευση έως ότου το προϊόν διαλυθεί τελείως. Η μέγιστη διαλυτότητα του προϊόντος σε νερό είναι περίπου 6 g/λίτρο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη κατανάλωση νερού, τα ζώα θα πρέπει να έχουν καλή πρόσβαση στο σύστημα παροχής νερού. Δεν πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη καμία άλλη πηγή πόσιμου νερού στη διάρκεια της περιόδου θεραπείας. Στα συστήματα εκτροφής ελευθέρας βοσκής, τα ζώα θα πρέπει να παραμένουν στο στάβλο κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Εάν χρειάζεται, το σύστημα παροχής νερού θα πρέπει να καθαρίζεται κατάλληλα μετά το τέλος της περιόδου χορήγησης του φαρμάκου για την αποφυγή της πρόσληψης υποθεραπευτικών ποσοτήτων της δραστικής ουσίας.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Χοίροι:         κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    2 ημέρες.
Ορνίθια:      κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    1 ημέρα.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ορνίθια τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.
Να μην χρησιμοποιηθεί εντός 4 εβδομάδων από την έναρξη της ωοτοκίας.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Τα νοσούντα ζώα αποκτούν διαφορετική συμπεριφορά πόσης και θα πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο παρεντερικά, εάν χρειάζεται.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα, εθνικά και περιφερειακά αντιμικροβιακά προγράμματα.
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να βασίζεται σε δοκιμασίες ευαισθησίας των βακτηρίων που έχουν απομονωθεί το ζώο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται σε τοπικές (σε επίπεδο περιφέρειας ή φάρμας) επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των βακτηρίων στόχου.
Χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που παρέχονται στην ΠΧΠ, ενδέχεται να αυξήσει τη διάδοση βακτηριών που είναι ανθεκτικά στην αμοξικιλλίνη και επίσης ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη
Οι πενικιλίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά την ένεση, την εισπνοή, την κατάποση ή την επαφή μέσω του δέρματος. Η υπερευαισθησία στις πενικιλίνες μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενες αντιδράσεις με τις κεφαλοσπορίνες και αντίστροφα. Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες μπορεί ενίοτε να είναι σοβαρές.
Τα άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στα αντιβιοτικά β-λακταμών θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.
Χειριστείτε αυτό το προϊόν με εξαιρετική προσοχή ώστε να αποφευχθεί η έκθεση, λαμβάνοντας όλες τις συνιστώμενες προφυλάξεις.
Κατά την ανάμειξη και το χειρισμό του προϊόντος, φοράτε γάντια και αναπνευστήρα μίας χρήσης μισής μάσκας σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149 ή αναπνευστήρα πολλών χρήσεων σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN140 με ένα φίλτρο στο EN 143. Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.
Εάν μετά την έκθεση αναπτύξετε συμπτώματα, όπως δερματικό εξάνθημα, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό σας αυτή την προειδοποίηση. Οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή των ματιών, ή δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε επίμυες και κονίκλους δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη μητέρα.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις
Μην συνδυάζετε με βακτηριοστατικά αντιβιοτικά.

Ασυμβατότητες
Να μην αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρησιμοποιήστε έως …
Μετά τη διάλυση σε πόσιμο νερό, χρησιμοποιήστε εντός 12 ωρών.
Μετά την ενσωμάτωση στην τροφή, χρησιμοποιήστε αμέσως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά τη λήξη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 γραμμάρια, 500 γραμμάρια, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.

Α.M.K.:580 / 14-1-2015