Φαρμακούχα προμίγματα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Neocillin, φαρμακούχο πρόμιγμα (Χλωροτετρακυκλίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Oxytetracycline 6%, φαρμακούχο πρόμιγμα (Οξυτετρακυκλίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Oxytetracycline 10%, φαρμακούχο πρόμιγμα (Οξυτετρακυκλίνη)