Doxycycline 150

DOXYCYCLINE 150 Σκόνη για πόσιμο διάλυμα
Δοξυκυκλίνη

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Δραστικό συστατικό
Doxycycline hydrochloride ......................150 mg
 
Έκδοχα 
Lactose q.s up to .............................1000 mg
 
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Μόσχοι(στους οποίους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η λειτουργία της μεγάλης κοιλίας), χοίροι, κρεοπαραγωγά ορνίθια. 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Θεραπεία λοιμώξεων σε μόσχους και χοίρους και κρεοπαραγωγά ορνίθια, που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη δοξυκυκλίνη και ειδικότερα λοιμώξεων της αναπνευστικής οδού, όπως :
Μόσχοι :  Βρογχοπνευμονίες  και πλευροπνευμονίες, προκαλούμενες από Pasteurella spp, Streptococcus spp, Corynebacterium pyogenes, Haemophilus somnus και Mycoplasma spp.
Χοίροι :
-Ατροφική ρινίτιδα προκαλούμενη από δερμονεκρωτικά στελέχη των Pasteurella multocida και Bordetella bronchiseptica.
-Βρογχοπνευμονία προκαλούμενη από P. multocida, Streptococcus suis και Mycoplasma hyorhinis
-Πλευροπνευμονία προκαλούμενη από Actinobacillus  pleuropneumoniae.
Κρεοπαραγωγά ορνίθια:
-Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (Χ.Α.Ν) που οφείλεται στο Mycoplasma  gallisepticum
 και E. coli.
-Ρινοτραχειϊτιδα οφειλόμενη σε Bordetella avium
-Τραχειίτιδα και λοίμωξη των αεροφόρων σάκων οφειλόμενες σε E. coli και     
 Haemophilus paragallinarum 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η σκόνη είναι κατάλληλη για χορήγηση από το στόμα, μετά από προσθήκη στο πόσιμο νερό ή το γάλα. 
Γενικά η συνιστώμενη δόση είναι 10 mg υδροχλωρικής δοξυκυκλίνης / kg σωματικού βάρους, καθημερινώς. Έτσι για τη DOXYCYCLINE 150 συνιστάται: 
Μόσχοι : 10 g DOXYCYCLINE -150 για 150 kg σωματικού βάρους, ημερησίως, για 3 – 5 ημέρες.
Χοίροι : 200 g DOCYCYCLINE -150 για 300 λίτρα πόσιμου νερού, για 3 – 5 ημέρες.      
Κρεοπαραγωγά ορνίθια: Πρέπει να ακολουθείται το παρακάτω δοσολογικό σχήμα.
10 mg δοξυκυκλίνης / kg σωματικού βάρους / ημέρα, που αντιστοιχεί σε 66,6 mg Doxycycline 150 / Durden ανά kg σωματικού βάρους, για 4 – 7 συνεχόμενες ημέρες.
Η ακριβής ημερήσια χορηγούμενη δόση του Doxycycline 150 μπορεί να υπολογιστεί με βάση τη συνιστώμενη δόση, καθώς και τον αριθμό και το σωματικό βάρος των πτηνών υπό αγωγή, εφαρμόζοντας τον παρακάτω αριθμητικό τύπο.
 
66,6 mg Doxycycline 150 / Μέσο σωματικό βάρος 
kg σωματικού βάρους / (kg) των πτηνών υπό
ημέρα Χ αγωγή                                                 
                                                                                                   = ....mg Doxycycline 150       
 Μέση ημερήσια κατανάλωση                                                                / l νερού                                                                                                            
νερού (l) ανά πτηνό                                                                      
      
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, πρέπει να προσδιορίζεται το σωματικό βάρος των πτηνών με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια είναι δυνατόν.
Η πρόσληψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των πτηνών. Προκειμένου αυτά να λάβουν τη σωστή δόση, ενδέχεται να απαιτείται η προσαρμογή της συγκέντρωσης του φαρμάκου στο νερό.
Συνιστάται η χρήση σωστά βαθμονομημένων συσκευών ζύγισης των πτηνών. Το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να προστίθεται στο νερό σε τέτοια ποσότητα, ώστε όλη η ποσότητα αυτού να έχει καταναλωθεί σε 24 ώρες. Πρέπει να παρασκευάζεται φρέσκο φαρμακούχο νερό κάθε 24 ώρες.
Συνιστάται αρχικά η παρασκευή συμπυκνωμένου διαλύματος –περίπου 100 g του φαρμακευτικού προϊόντος ανά l νερού- και, στη συνέχεια, η διάλυση του υπόλοιπου φαρμακευτικού προϊόντος σε αυτό, μέχρι να επιτευχθεί η απαραίτητη θεραπευτική συγκέντρωση αυτού. Εναλλακτικά, το συμπυκνωμένο διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για παραγωγή φαρμακούχου νερού.    
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαισθησία στις τετρακυκλίνες 
Χορήγηση σε ζώα με ηπατική ανεπάρκεια
Χορήγηση σε άλλα είδη ζώων , εκτός από τα αναφερόμενα στις ενδείξεις. 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν γαστρεντερικές διαταραχές και μεταβολές της εντερικής χλωρίδας με συνέπεια την πιθανή δραστηριοποίηση και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών. 
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: πιθανόν να παρατηρηθεί δισχρωματισμός των οδόντων.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση με άλλα φάρμακα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ της δοξυκυκλίνης και των βακτηριοκτόνων πενικιλλινών και κεφαλοσπορινών. Η ταυτόχρονη χορήγηση της δοξυκυκλίνης με ιόντα σιδήρου, μαγνησίου , αργιλίου και μαγγανίου πρέπει να αποφεύγεται , αφού τα ιόντα αυτά είναι δυνατό να σχηματίσουν βιολογικά ανενεργές χηλικές ενώσεις με τη δοξυκυκλίνη. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Εδώδιμοι ιστοί:          Βοοειδή                              14 ημέρες
                                  Χοίροι                                8  ημέρες
                                  Κρεοπαραγωγά ορνίθια      4  ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Διατηρείστε το προϊόν σε καλά κλεισμένη συσκευασία, σκοτεινό χώρο και θερμοκρασία δωματίου.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εξαιτίας της μεταβλητότητας (χρόνος, τόπος) στην ευαισθησία των βακτηρίων στη δοξυκυκλίνη, συνιστάται η συλλογή δειγμάτων από τα ασθενή πτηνά στην εκτροφή, για βακτηριολογική εξέταση και δοκιμή ευαισθησίας.-
Έχει τεκμηριωθεί η ύπαρξη αυξημένου ποσοστού στελεχών E.coli ανθεκτικών στις τετρακυκλίνες, που απομονώνονται από ορνίθια. Έτσι, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται λοιμώξεων από E.coli μόνο μετά την εφαρμογή δοκιμής ευαισθησίας.
Καθώς η εκρίζωση των παθογόνων μπορεί να μην είναι εφικτή,  η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνδυάζεται με την εφαρμογή σωστών διαχειριστικών μέτρων στην εκτροφή, π.χ. καλή υγιεινή κατάσταση, σωστός αερισμός, αποφυγή υπερπληθυσμού.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φακελάκια των 200 g και πλαστικές φιάλες  1000 γραμμαρίων .
 
Α.Μ.Κ.:  72704/8-11-2007