Ενέσιμα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tylosin 20%, ενέσιμο διάλυμα (Τυλοζίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Kanamycin 25%, ενέσιμο διάλυμα (Καναμυκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Penicillin-Streptomycin 20-20, ενέσιμο εναιώρημα (Πενικιλλίνη, Στρεπτομυκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Floxibac 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους, σκύλους και γάτες (Ενροφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Streptomycin 25%, ενέσιμο διάλυμα (Στρεπτομυκίνη)