Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 12:53

Quiflor 100 mg/ml inj.

Quiflor 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (χοιρομητέρες)
Μαρβοφλοξακίνη


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1 ml ενέσιμου διαλύματος περιέχει:

Δραστικό συστατικό:
Marbofloxacin    100 mg

Έκδοχα:
Disodium edetate    0,10 mg
Monothioglycerol    1 mg
Metacresol    2 mg

Διαυγές, πρασινοκίτρινο προς καφεκίτρινο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Σε βοοειδή:
- θεραπεία των αναπνευστικών λοιμώξεων που προκαλούνται από ευαίσθητα στελέχη Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica και Histophilus somni.
- Θεραπεία των οξειών μορφών μαστίτιδας που προκαλούνται από στελέχη Escherichia coli ευαίσθητα στη μαρβοφλοξακίνη, κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.

Σε χοίρους:
- θεραπεία του συνδρόμου Μητρίτιδα - Μαστίτιδα - Αγαλαξία που προκαλείται από βακτηριακά στελέχη ευαίσθητα στη μαρβοφλοξακίνη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο εμπλεκόμενος παθογόνος παράγοντας είναι ανθεκτικός σε άλλες φθοροκινολόνες (διασταυρούμενη ανθεκτικότητα).
Να μην χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στη μαρβοφλοξακίνη ή σε άλλες κινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Χορήγηση δια της ενδομυϊκής οδού μπορεί να προκαλέσει παροδικές τοπικές αντιδράσεις όπως πόνο ή οίδημα στη θέση ένεσης και φλεγμονώδεις αντιδράσεις οι οποίες μπορεί να επιμείνουν για τουλάχιστον 12 ημέρες μετά την ένεση.
Είναι γνωστό ότι οι φθοροκινολόνες προκαλούν αρθροπάθειες. Παρόλα αυτά, τέτοιου είδους επιδράσεις δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ με τη χρήση μαρβοφλοξακίνης σε βοοειδή.
Σε βοοειδή και χοίρους, η προτιμητέα θέση ένεσης είναι η περιοχή του λαιμού.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή και χοίροι.


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Βοοειδή:
Αναπνευστικές λοιμώξεις:
- Ενδομυϊκή χρήση:
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 8 mg/kg σωματικού βάρους π.χ. 2 ml/25 kg σωματικού βάρους ως εφάπαξ ένεση.
Εάν ο όγκος που πρόκειται να ενεθεί είναι περισσότερος από 20 ml, πρέπει να μοιράζεται σε δύο ή περισσότερες θέσεις ένεσης.

Οξεία μαστίτιδα:
- Ενδομυϊκή ή υποδόρια χρήση:
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 2 mg/kg π.χ. 1 ml/50 kg σωματικού βάρους ως εφάπαξ ημερήσια ένεση, για 3 ημέρες.
Η πρώτη ένεση μπορεί επίσης να χορηγηθεί και ενδοφλεβίως.

Χοίροι (χοιρομητέρες):
- Ενδομυϊκή χρήση:
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 2 mg/kg π.χ. 1 ml/50 kg σωματικού βάρους ως εφάπαξ ημερήσια ένεση, για 3 ημέρες.

Το πώμα μπορεί να τρυπηθεί με ασφάλεια μέχρι 25 φορές. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το πιο κατάλληλο μέγεθος φιαλιδίου ανάλογα με το είδος-στόχος προς θεραπεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βοοειδή:
8 mg/kg εφάπαξ δόση:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 3 ημέρες
Γάλα : 72 ώρες
2 mg/kg εφάπαξ ημερήσια ένεση, για 3 ημέρες:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 6 ημέρες
Γάλα: 36 ώρες

Χοίροι (χοιρομητέρες):
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να το προστατεύσετε από το φως.
Μην καταψύχετε.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά τη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες


ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδικές προφυλάξεις για τη χορήγηση στα ζώα
Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες και κατά τόπους οδηγίες για τη χορήγηση αντιμικροβιακών.
Οι φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εφεδρεία για τη θεραπεία κλινικών καταστάσεων, οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς, ή αναμένεται να μην ανταποκριθούν επαρκώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών.
Όποτε καθίσταται δυνατόν, η χρήση των φθοροκινολονών πρέπει να βασίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας.
Χρήση του προϊόντος αποκλίνουσα των οδηγιών που περιλαμβάνονται στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος μπορεί να αυξήσει τον επιπολασμό βακτηρίων ανθεκτικών στις φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες λόγω πιθανής διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.

Δεδομένα αποτελεσματικότητας έδειξαν ότι το προϊόν έχει μη επαρκή αποτελεσματικότητα στη θεραπεία των οξειών μορφών μαστίτιδας που προκαλούνται από βακτήρια θετικά κατά Gram.

Προειδοποιήσεις για το χρήστη
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία σε (φθορο)κινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Να δίδεται προσοχή για την αποφυγή ακούσιας αυτοένεσης.
Σε περίπτωση ακούσιας αυτοένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό την ετικέτα του προϊόντος.
Η ακούσια αυτοένεση μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από μελέτες σε ζώα εργαστηρίου (αρουραίοι, κουνέλια) δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη μητέρα με μαρβοφλοξακίνη.
    Η ασφάλεια της μαρβοφλοξακίνης έχει αποδειχθεί κατά τη θεραπεία ζώων με ημερήσια δόση 2 mg/kg σε έγκυα βοοειδή. Η ασφάλειά της έχει επίσης αποδειχθεί σε χοιρίδια και θηλάζοντα μοσχάρια όταν χρησιμοποιήθηκε σε χοιρομητέρες και αγελάδες.
    Όταν χρησιμοποιήθηκε σε αγελάδες δεν διαπιστώθηκε ασφάλεια του προϊόντος στα 8 mg/kg σε έγκυες αγελάδες ή θηλάζοντα μοσχάρια. Χρησιμοποιείστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Δεν έχουν παρατηρηθεί σημεία υπερδοσολογίας με το προϊόν μετά από χορήγηση δόσης τριπλάσιας από τη συνιστώμενη.
Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας με μαρβοφλοξακίνη συνίστανται σε οξείες νευρολογικές διαταραχές που πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Ασυμβατότητες
Να μην αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ενέσιμο διάλυμα διατίθεται σε γυάλινες φιάλες των 50 ml, 100 ml και 250 ml ενέσιμου διαλύματος μέσα σε κουτί.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 86458 / 10-11-2016

 
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 10:54

Vigorol plus

Ενεργειακό συμπλήρωμα διατροφής για χοιρίδια και νεαρά μηρυκαστικά
Πόσιμο γαλάκτωμα
Περιέχει θυμόλη και γάμα-τερπένια φυσικής προέλευσης


ΣΥΝΘΕΣΗ:
Συστατικά (%): Έλαιο καρύδας 36 %, σογιέλαιο 35%
Πρόσθετα (Σύνθεση ανά φιάλη των 250 ml):
Βιταμίνες, προ-βιταμίνες και καλώς τεκμηριωμένες ουσίες που έχουν παρόμοια δράση: Vitamin A (3a 672b) 75.0000 IU, Vitamin D3 (E 671) 12.500 IU, Vitamin E (3a700) 2,5 g.
Αντιοξειδωτικά: Buthylhydroxyanisole (BHA) (E-320) 93,75 mg, Buthylhydroxytoluene BHT (E-321) 93,75 mg.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Καθαρή πρωτεΐνη 0%, Καθαρά λίπη και έλαια ελαχ. 60%, Ινώδεις ουσίες 0%, Υγρασία μέγ. 22%, Τέφρα 0%, Νάτριο 0%.
Δεν περιέχει λυσίνη. Δεν περιέχει μεθειονίνη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Συμπληρωματική ζωοτροφή με υψηλή ενεργειακή σύσταση και φυσικά συστατικά για χοιρίδια και νεαρά μηρυκαστικά, ειδικά για ζώα που έχουν πεπτικά προβλήματα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
ΧΟΙΡΙΔΙΑ: 1 αντλία (3 ml) ανά ζώο, ανά ημέρα, μεταξύ της 3ης και 5ης ημέρας ζωής τους.
ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ: 2 αντλίες (6 ml) / 5 kg σωματικού βάρους, ανά ημέρα.
ΜΟΣΧΟΙ: 3 αντλίες (9 ml) / 10 kg σωματικού βάρους, ανά ημέρα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Το περιεχόμενο της φιάλης, σε μεσαίας αλυσίδας (75 g) και μικρής αλυσίδας (59 g) λιπαρά οξέα, παρέχουν μια υψηλή ενεργειακή αξία, με την οποία τα ζώα αποκτούν δύναμη και ζωτικότητα με πολύ γρήγορο τρόπο, συμπληρώνοντας τις ευεργετικές ιδιότητες του προϊόντος στο πεπτικό σύστημα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Διατηρήστε τη φιάλη κλειστή, σε ξηρό και δροσερό μέρος. Αποφύγετε να φυλάσσεται το προϊόν σε χαμηλές θερμοκρασίες γιατί σε τέτοιες συνθήκες το προϊόν μπορεί να γίνει παχύρευστο, ακόμη και να στερεοποιηθεί. Εάν συμβεί αυτό, θερμάνετε το προϊόν σε υδατόλουτρο (60 °C) και ανακινήστε το δυνατά. Όταν ανοιχθεί η συσκευασία, πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε μια περίοδο τριάντα (30) ημερών.

Ανακινήστε πριν από τη χρήση.

250 ml
Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016 14:06

Tylogran 1000mg/g

TYLOGRAN, 1000 mg/g, κοκκία για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα για βοοειδή (μόσχους), χοίρους, ορνίθια και ινδορνίθια

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1,1 g περιέχουν: 1 g τυλοζίνης (1000000 IU τυλοζίνης που αντιστοιχεί σε 1,1 g τρυγικής τυλοζίνης)

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κοκκία για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
550 g.

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Βοοειδή (μόσχοι), χοίροι, ορνίθια και ινδορνίθια.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Μόσχοι: για τη θεραπεία και την πρόληψη
- της πνευμονίας που προκαλείται από το βακτήριο Mycoplasma spp, όταν η νόσος έχει διαπιστωθεί στο
κοπάδι.
Χοίροι: για τη θεραπεία και την πρόληψη
- της ενζωοτικής πνευμονίας που προκαλείται από τα βακτήρια Mycoplasma hyopneumoniae και Mycoplasma hyorhinis, όταν η νόσος έχει διαπιστωθεί στο κοπάδι,
- της εντερικής αδενωμάτωσης των χοίρων (PIA ή ειλεΐτιδα) που σχετίζεται με το βακτήριο Lawsonia intracellularis, όταν η νόσος έχει διαπιστωθεί στο κοπάδι.
Ινδορνίθια: για τη θεραπεία και την πρόληψη
- - της λοιμώδους παραρρινοκολπίτιδας που προκαλείται από το βακτήριο Mycoplasma gallisepticum, όταν η νόσος έχει διαπιστωθεί στο σμήνος.
Ορνίθια: για τη θεραπεία και την πρόληψη
- ΧΑΝ (των χρόνιων αναπνευστικών νόσων) που προκαλούνται από τα βακτήρια Mycoplasma gallisepticum και Mycoplasma synoviae, όταν η νόσος έχει διαπιστωθεί στο σμήνος,
- - της νεκρωτικής εντερίτιδας που προκαλείται από το βακτήριο Clostridium perfringens, όταν η νόσος έχει
διαπιστωθεί στο σμήνος.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στην τυλοζίνη ή σε άλλα μακρολίδια.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με ηπατικές διαταραχές.
Να μην χρησιμοποιείται σε ίππους.


AΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες σε χοίρους, όπως διάρροια, κνησμός, ερύθημα του δέρματος, οίδημα αιδοίου,οίδημα ορθού και πρόπτωση. Οι εν λόγω αναστρέψιμες ενδείξεις εμφανίστηκαν 48-72 ώρες μετά την έναρξη της θεραπείας.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στην παρούσα επισήμανση, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δια του στόματος χορήγηση με πόσιμο νερό.
Για τους μόσχους, το προϊόν μπορεί επίσης να διαλυθεί στο γάλα ή σε συμπλήρωμα γάλακτος.

Μόσχοι:    Πνευμονία:
    δύο φορές ημερησίως, 1,1 - 2,2 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (20 - 40 mg που αντιστοιχούν σε 20 000 – 40 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους ανά
    ημέρα), για 7 - 14 ημέρες.
Χοίροι:    Ενζωοτική πνευμονία:
    2,2 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (20 mg που αντιστοιχούν σε 20 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα),
    για 10 ημέρες.
    PIA ή ειλεΐτιδα:
    0,55 - 1,1 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (5 - 10 mg που αντιστοιχούν σε 5 000 – 10 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους ανά
    ημέρα), για 7 ημέρες.
Ορνίθια:    Χρόνια αναπνευστική νόσος (ΧΑΝ):
    8,25 - 11 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (75 - 100 mg που αντιστοιχούν σε 75 000 – 100 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους
    ανά ημέρα), για 3 - 5 ημέρες.
    Νεκρωτική εντερίτιδα:
    2,2 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (20 mg που αντιστοιχούν σε 20 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα),
    για 3 ημέρες.
Ινδορνίθια:    Λοιμώδης παραρρινοκολπίτιδα:
    8,25 - 11 g του προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους,
    (75 - 100 mg που αντιστοιχούν σε 75 000 – 100 000 IU τυλοζίνης ανά kg σωματικού βάρους
    ανά ημέρα), για 3 - 5 ημέρες.


Για την παρασκευή του φαρμακούχου νερού/γάλακτος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σωματικό βάρος των ζώων που υποβάλλονται σε θεραπεία και η πραγματική ημερήσια κατανάλωση νερού/γάλακτος. Η κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως την ηλικία, την κατάσταση υγείας, το είδος του ζώου και τους χώρους εκτροφής.
Για την παροχή της απαιτούμενης ποσότητας του προϊόντος σε mg ανά λίτρο πόσιμου νερού/γάλακτος πρέπει να πραγματοποιηθεί ο παρακάτω υπολογισμός:

…… mg προϊόντος ανά                           Μέσο σωματικό βάρος (kg)
kg σωματικού βάρους ανά ημέρα    x    των ζώων που υποβάλλονται
                                                              σε θεραπεία                             = …..mg προϊόντος ανά
         Μέση ποσότητα πόσιμου νερού/γάλακτος ανά ζώο (l)                           λίτρο πόσιμου
                                                                                                                      νερού/γάλακτος
                                                                                                               

Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να προσδιοριστεί όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια για την αποφυγή υποδοσολογίας.

Σε περίπτωση που μεμονωμένα ζώα εμφανίσουν ενδείξεις σοβαρής λοίμωξης, όπως μειωμένη πρόσληψη νερού ή τροφής, πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, π.χ με ένεση.

Η μέγιστη διαλυτότητα είναι 1 kg προϊόντος ανά 10 λίτρα νερού.

Πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόσβαση στο σύστημα παροχής νερού για τα ζώα που υποβάλλονται
σε θεραπεία, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής κατανάλωση νερού. Απαγορεύονται άλλες πηγές πόσιμου νερού κατά την περίοδο της φαρμακευτικής αγωγής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει εμφανής ανταπόκριση στη θεραπεία εντός 3 ημερών, πρέπει να επανεξετάζεται η διάγνωση και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να αλλάξει ανάλογα η προσέγγιση θεραπείας. Μετά το τέλος της περιόδου της φαρμακευτικής αγωγής, απαιτείται ο κατάλληλος καθαρισμός του συστήματος παροχής νερού για την αποφυγή λήψης υποθεραπευτικών συγκεντρώσεων της δραστικής ουσίας, τα οποία ενδέχεται να προάγουν την ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μόσχοι (κρέας και εδώδιμοι ιστοί):        12 ημέρες
Χοίροι (κρέας και εδώδιμοι ιστοί):           1 ημέρα
Ινδορνίθια (κρέας και εδώδιμοι ιστοί):    2 ημέρες
Ινδορνίθια (αυγά):                                0 ημέρες
Ορνίθια (κρέας και εδώδιμοι ιστοί):        1 ημέρα
Ορνίθια(αυγά):                                     0 ημέρες

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Τα ζώα με σοβαρή νόσο εμφανίζουν αλλαγές στις συνήθειες σίτισης και πόσης και η χορήγηση του φαρμάκου πρέπει να γίνεται παρεντερικά.
Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστής ανθεκτικότητας στην τυλοζίνη ή διασταυρούμενης ανθεκτικότητας σε άλλα μακρολίδια (MLS-ανθεκτικότητα).
Εξαιτίας της πιθανής ποικιλομορφίας (χρόνος, γεωγραφική θέση) των βακτηρίων που είναι ευαίσθητα στην τυλοζίνη, συνιστάται η λήψη βακτηριολογικού δείγματος και η διεξαγωγή δοκιμής ευαισθησίας.
Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ενδέχεται να αυξήσει τον επιπολασμό των βακτηρίων που εμφανίζουν ανθεκτικότητα στην τυλοζίνη και, ως εκ τούτου, να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με άλλα μακρολίδια εξαιτίας της διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα και τοπικά αντιμικροβιακά προγράμματα.
Μην αφήνετε ή απορρίπτετε νερό που περιέχει τρυγική τυλοζίνη σε μέρη όπου είναι προσβάσιμα σε ζώα που δεν λαμβάνουν θεραπεία ή σε άγρια ζώα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Η τυλοζίνη ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό.
Τα μακρολίδια, όπως η τυλοζίνη, ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά από ένεση, εισπνοή, κατάποση ή επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Η υπερευαισθησία στην τυλοζίνη ενδέχεται να οδηγήσει σε διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλα μακρολίδια και αντιστρόφως. Οι αλλεργικές αντιδράσεις στις ουσίες αυτές ενδέχεται περιστασιακά να είναι σοβαρές και επομένως πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή.
Για να αποφευχθεί η έκθεση κατά την προετοιμασία του φαρμακούχου πόσιμου νερού, φορέστε στολή, προστατευτικά γυαλιά αδιαπέραστα γάντια και είτε αναπνευστήρα μίας χρήσης μισής μάσκας σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149 ή αναπνευστήρα πολλών χρήσεων σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN140 με ένα φίλτρο που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο EN 143.
Να πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με το δέρμα, πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο, καθαρό τρεχούμενο νερό.
Μην χειρίζεστε το προϊόν εάν έχετε αλλεργία στα συστατικά του προϊόντος.
Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων μετά από την έκθεση στο προϊόν, όπως δερματικό εξάνθημα, πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό την προειδοποίηση αυτή. Οίδημα του προσώπου, των χειλιών και των ματιών, ή δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε μύες και επίμυες δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη μητέρα. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες στα συγκεκριμένα είδη ζώων. Χρησιμοποιείστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Παρατηρείται ανταγωνισμός με τις ουσίες της ομάδας των λινκοσαμιδών.
Να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ή εντός 1 εβδομάδας προηγουμένως σε ζώα που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια ευαίσθητα στην τυλοζίνη.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Δεν υπάρχουν ενδείξεις τοξικότητας από την τυλοζίνη σε επίμυες σε δοσολογίες έως και 1000 mg/kg δια της στοματικής οδού.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις τοξικότητας από την τυλοζίνη σε ορνίθια, ινδορνίθια, χοίρους ή μόσχους, μετά τη δια του στόματος χορήγηση τριπλάσιας δόσης από τη συνιστώμενη.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους 3 μήνες.
Μετά την αραίωση σε πόσιμο νερό, χρησιμοποιήστε εντός 24 ωρών.
Μετά την αραίωση σε γάλα (συμπλήρωμα), χρησιμοποιήστε εντός 3 ωρών.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται μετά την ένδειξη ΛΗΞΗ.
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως __/__

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 ºC. Μην ψύχετε ή καταψύχετε. Φυλάσσεται προστατευόμενο από τον πάγο.
Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη για να το προστατεύσετε από το φως.
Το φαρμακούχο πόσιμο νερό πρέπει να προστατεύεται από το φως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟIΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.


Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση – να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αφού ο περιέκτης έχει ανοιχθεί για πρώτη φορά, πρέπει να υπολογιστεί η ημερομηνία απόρριψης του εναπομείναντος προϊόντος, με αναφορά στη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα του εν χρήσει προϊόντος, που προσδιορίζεται στην επισήμανση. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να εγγραφεί στο κενό διάστημα.

Α.Μ.Κ.
67427/15-10-2015/021080101

 

 
Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 14:00

Penethaone

Penethaone®, 236,3 mg/ml Σκόνη και διάλυμα για εναιώρημα για ένεση για βοοειδή

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:
Σκόνη και διάλυμα για εναιώρημα για ένεση.
Φιαλίδιο σκόνης: υπόλευκη λεπτή σκόνη
Φιαλίδιο διαλύματος: διάφανο άχρωμο διάλυμα
Ανασυσταμένο εναιώρημα: υπόλευκο εναιώρημα

1 ml ανασυσταμένου εναιωρήματος περιέχει:
Δραστικό συστατικό
Πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχος 236,3 mg (ισοδύναμο με 182,5 mg πεναιθαμάτη)
Ισοδύναμο με 250.000 IU πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο

Συσκευασία 5.000.000 IU
Το φιαλίδιο σκόνης περιέχει 4,75 g σκόνη
Δραστικό συστατικό
Πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχος 4.726 mg (ισοδύναμο με 3.649 mg πεναιθαμάτη)
Ισοδύναμο με 5.000.000 IU πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο
Έκδοχα, q.s.f.
Το φιαλίδιο διαλύματος περιέχει 18 ml
Έκδοχα, q.s.f.

Συνολική ποσότητα ανασυσταμένου εναιωρήματος 20 ml

Συσκευασία 10.000.000 IU
Το φιαλίδιο σκόνης περιέχει 9,50 g σκόνη
Δραστικό συστατικό
Πεναιθαμάτη
υδροϊωδιούχος 9.452 mg (ισοδύναμο με 7.299 mg πεναιθαμάτη)
Ισοδύναμο με 10.000.000 IU πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο
Έκδοχα, q.s.f.
Το φιαλίδιο διαλύματος περιέχει 36 ml
Έκδοχα, q.s.f.

Συνολική ποσότητα ανασυσταμένου εναιωρήματος 40 ml

ΕΝΔΕΙΞΗ:
Θεραπεία της μαστίτιδας σε γαλακτοφόρες αγελάδες που προκαλείται από Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae και Staphylococcus aureus (β-λακταμάσης μη παραχθείσες), ευαίσθητες στην πενικιλίνη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στις πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες
ή/και σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.
Μη χορηγείτε ενδοφλέβια.
Να μη χρησιμοποιείται σε λαγόμορφα ή τρωκτικά όπως ινδικά χοιρίδια, κρικητούς ή
γερβίλλους.
Να μη χορηγείται σε ζώα με νεφροπάθεια συμπεριλαμβανομένης ανουρίας ή ολιγουρίας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Τα συμπτώματα των ανεπιθύμητων ενεργειών κυμαίνονται από ήπιες δερματικές αντιδράσεις
όπως κνίδωση και δερματίτιδα μέχρι σοβαρές αντιδράσεις όπως αναφυλακτική καταπληξία
με τρόμο, έμετο, έκκριση σιέλου, γαστρεντερικές διαταραχές και λαρυγγικό οίδημα.
Σε μερικές καταστάσεις, η θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε δευτερεύουσες λοιμώξεις εξαιτίας
της υπερανάπτυξης μη στοχευμένων οργανισμών.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό
σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Βοοειδή (γαλακτοφόρες αγελάδες)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Χορηγήστε με βαθιά ενδομυϊκή ένεση.
Οδηγίες χρήσης: Προβείτε σε ανασύσταση του εναιωρήματος χρησιμοποιώντας ολόκληρο
το περιεχόμενο του φιαλιδίου διαλύματος.
Για την παροχή της σωστής δόσης:
Χρησιμοποιήστε το φιαλίδιο σκόνης, το οποίο περιέχει πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο 5.000.000
IU με το φιαλίδιο διαλύματος, το οποίο περιέχει 18 ml αποστειρωμένου διαλύτη.
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το φιαλίδιο σκόνης, το οποίο περιέχει πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο
10.000.000  IU  με  το  φιαλίδιο  διαλύματος,  το  οποίο  περιέχει  36  ml  αποστειρωμένου
διαλύτη.
Ανακινήστε καλά μετά από την ανασύσταση. Μπορεί να απαιτηθεί να αναποδογυρίσετε τα
φιαλίδια τουλάχιστον 10 φορές.
Κάθε ml εναιωρήματος περιέχει 250.000 IU (236,3 mg) πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο.
Δόση: 15.000 IU (14,2 mg) πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο ανά κιλό σωματικού βάρους /
ημέρα (ισοδύναμα με 6 ml ανασυσταμένου φαρμακευτικού προϊόντος / 100 κιλά σωματικού
βάρους) για τρεις έως τέσσερις διαδοχικές ημέρες. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Χορηγήστε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση κάθε 24 ώρες, για τρεις έως τέσσερις διαδοχικές
χορηγήσεις.
Ο συνιστώμενος μέγιστος όγκος για χορήγηση σε μία θέση ένεσης είναι 20 ml.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:
Για να διασφαλίσετε τη χορήγηση της σωστής δόσης, το σωματικό βάρος πρέπει να καθοριστεί
με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια.
Το πώμα δεν θα πρέπει να διατρυπηθεί περισσότερες από 10 φορές.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες
Γάλα: 60 ώρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία
λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα / στο κουτί.
Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Πριν από την ανασύσταση, τα φιαλίδια σκόνης και διαλύτη δεν απαιτούν ειδικές συνθήκες
φύλαξης.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες.
Το ανασυσταμένο εναιώρημα πρέπει να αποθηκεύεται στο ψυγείο (2-8°C).

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ):
Το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν περιέχει κανένα αντιμικροβιακό
συντηρητικό.
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Η χρήση της πεναιθαμάτης υδροϊωδιούχου για τη θεραπεία της μαστίτιδας πρέπει να
συνοδεύεται από μέτρα υγιεινής για την αποφυγή της επιμόλυνσης.
Στις περιπτώσεις όπου οι τοπικές (σε επίπεδο περιοχής ή αγροκτήματος), επιδημιολογικές
πληροφορίες υποδεικνύουν μια πιθανή μειωμένη ευαισθησία στα σχετικά στελέχη των
βακτηριδιακών ειδών που εμπλέκονται στη μαστίτιδα, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να
βασίζεται σε έλεγχο ευαισθησίας στα βακτηρίδια που απομονώθηκαν από ζώα που νοσούν.
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν είναι αποτελεσματικό έναντι οργανισμών που
παράγουν β-λακταμάση.
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες εθνικές και
περιφερειακές αντιμικροβιακές πολιτικές.
Η χρήση του προϊόντος που παρεκκλίνει από τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ μπορεί να
αυξήσει την επικράτηση βακτηριακής ανθεκτικότητας στη βενζυλπενικιλίνη και μπορεί να
μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλα αντιμικροβιακά β-λακτάμης εξαιτίας
της πιθανότητας για διασταυρούμενη ανθεκτικότητα.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Οι πενικιλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία)
μετά από ένεση, εισπνοή, κατάποση ή δερματική επαφή. Η υπερευαισθησία στην πενικιλίνη
μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενες αντιδράσεις με κεφαλοσπορίνες ή αντίστροφα. Οι
αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες μπορεί περιστασιακά να είναι σοβαρές.
Μη χειρίζεστε αυτό το προϊόν εάν γνωρίζετε ότι είστε ευαισθητοποιημένοι ή εάν σας έχουν
δοθεί οδηγίες να μην εργάζεστε με τέτοια παρασκευάσματα.
Χειριστείτε αυτό το προϊόν με μεγάλη προσοχή για να αποφύγετε την έκθεση σε αυτό.
Φοράτε γάντια κατά το χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος για να αποφύγετε
την ευαισθητοποίηση εξ επαφής.
Σε περίπτωση που κάνετε την ένεση κατά λάθος στον εαυτό σας ή εάν αναπτύξετε συμπτώματα
μετά την έκθεση, όπως δερματικό εξάνθημα, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή
και να δείξετε το φυλλάδιο συσκευασίας ή την ετικέτα στον ιατρό.
Το οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη ή στα μάτια, ή η δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο
σοβαρά συμπτώματα που απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.
Μετά τη χρήση, να πλένετε τα χέρια σας.
Κύηση και γαλουχία:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Το προϊόν δεν θα πρέπει να χορηγηθεί μαζί με αντιβιοτικά που έχουν βακτηριοστατικό τρόπο
δράσης.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, μπορεί να συμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως αυτές που
περιγράφονται στην παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν
πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

AMK: 28114 / 29-3-2016
 
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 11:28

Neophos

Διατροφικό συμπλήρωμα

Σύνθεση ανά λίτρο:                    Επίσης περιέχει ανά λίτρο:
Φώσφορος (P)    105.000 mg         Μαγγάνιο (Mn)        4.800 mg
Ασβέστιο (Ca)      22.000 mg         Ψευδάργυρος (Zn)     4.000 mg
Μαγνήσιο (Mg)     10.000 mg        Χαλκός (Cu)        2.500 mg
Νάτριο (Na)           7.500 mg


Ενδείξεις:
Το Neophos παρέχει άλατα και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν τον σκελετό και βελτιώνουν την ποιότητα του κελύφους του αυγού.
Επίσης χορηγείται στις περιπτώσεις έλλειψης αλάτων και ιχνοστοιχείων που προκαλούν δερματίτιδα, αλωπεκία, οστεομαλακία, στειρότητα και προβλήματα στις οπλές.


Οδηγίες χρήσης:
1-2 L ανά 1.000 L νερού για 5-7 ημέρες.
Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία.
Ανακινήστε καλά πρίν από τη χρήση.
Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 14:22

Spasmium

Spasmium comp. 500 mg/ml + 4 mg/ml
ενέσιμο διάλυμα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml περιέχει:

Δραστικά συστατικά:
Metamizole sodium monohydrate        500,0 mg
(ισοδύναμα με 443 mg metamizole)

Hyoscine butylbromide        4,0 mg
(ισοδύναμα με 2,76 mg hyoscine)

Έκδοχα:
Phenol (ως συντηρητικό)        5,0 mg

Διαυγές, κιτρινωπό διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Ίπποι, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι: Θεραπεία των σπασμών ή εμμένοντος αυξημένου τόνου των λείων μυών της γαστρεντερικής οδού ή των απεκκριτικών οργάνων των ούρων και της χολής, ο οποίος συσχετίζεται με άλγος.

Ίπποι μόνο: Σπασμωδικός κολικός.

Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι: Ως υποστηρικτική θεραπεία για οξεία διάρροια.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση:
-    εξέλκωσης του γαστρεντερικού
-    χρόνιων γαστρεντερικών διαταραχών
-    μηχανικών στενώσεων του γαστρεντερικού συστήματος
-    παραλυτικού ειλεού στους ίππους
-    διαταραχών του αιματοποιητικού συστήματος
-    διαταραχών της πήξης του αίματος
-    νεφρικής ανεπάρκειας
-    ταχυαρρυθμιών
-    γλαυκώματος
-    αδενώματος του προστάτη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στους ίππους και τα βοοειδή, ορισμένες φορές μπορεί να παρατηρηθεί ελαφριά αύξηση της καρδιακής συχνότητας λόγω της ανασταλτικής δράσης της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης στο παρασυμπαθητικό σύστημα.
Στους σκύλους, μπορεί να εμφανιστούν επώδυνες αντιδράσεις στη θέση χορήγησης αμέσως μετά την ένεση, οι οποίες υποχωρούν ταχέως και δεν επηρεάζουν αρνητικά το αναμενόμενο θεραπευτικό όφελος.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.    

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Ίπποι, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ίπποι, βοοειδή:        ενδοφλέβια χρήση
Χοίροι:            ενδομυϊκή χρήση
Σκύλοι:            ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση

Οδηγία δοσολογίας:

Ίπποι:        25 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,2 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 2,5 ml ανά 50 kg)

Βοοειδή:    40 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,32 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 4 ml ανά 50 kg)

Μόσχοι:    50 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 1 ml ανά 10 kg)

Χοίροι:    50 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 1 ml ανά 10 kg)

Σκύλοι:    50 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 0,1 ml ανά κιλό)

Συχνότητα θεραπείας:
Βοοειδή και μόσχοι: έως και δύο φορές ημερησίως για τρεις ημέρες.
Ίπποι και χοίροι: εφάπαξ ένεση.
Σκύλοι: εφάπαξ ένεση. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί έπειτα από 24 ώρες, εφόσον χρειάζεται.

Το πώμα εισχώρησης δεν πρέπει να τρυπηθεί πάνω από 25 φορές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Βλέπε παράγραφο 12. «Ειδικές προειδοποιήσεις» στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Ίπποι, βοοειδή (ΕΦ)    12 ημέρες
Χοίροι (ΕΜ)    15 ημέρες

Γάλα:
Βοοειδή (ΕΦ)    4 ημέρες

Να μη χρησιμοποιείται σε φοράδες το γάλα των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
   Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
    Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο και στην ετικέτα του κουτιού μετά την ένδειξη «EXP». Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.  
    Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα του αρχικού περιέκτη, μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Κατά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη, γράψτε στο χώρο που παρέχεται στην ετικέτα την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να απορριφθεί τυχόν προϊόν που απομένει μέσα στον περιέκτη.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος στόχος
Καμία.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Λόγω του κινδύνου αναφυλακτικού σοκ, τα διαλύματα που περιέχουν μεταμιζόλη θα πρέπει να χορηγούνται αργά επί ενδοφλέβιας χορήγησης.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε πολύ μικρό αριθμό ατόμων, η μεταμιζόλη μπορεί να προκαλέσει αναστρέψιμη, αλλά δυνητικά σοβαρή ακοκκιοκυτταραιμία και άλλες αντιδράσεις, όπως αλλεργία του δέρματος. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την αυτοένεση.
Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτoένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη μεταμιζόλη ή στη βουτυλοβρωμιούχο υοσκίνη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος, αν έχετε γνωστή ευαισθησία στις πυραζολόνες ή αν έχετε ευαισθησία στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ.
Σε περίπτωση εκτίναξης του προϊόντος στο δέρμα και στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε πειραματόζωα (κόνικλοι, αρουραίοι) δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης. Δεν είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τη χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης στα στοχευόμενα είδη ζώων. Μπορεί να υπάρξει επίδραση στους λείους μύες του γεννητικού σωλήνα. Οι μεταβολίτες της μεταμιζόλης διαπερνούν τον πλακουντιακό φραγμό και ανευρίσκονται στο γάλα. Ως εκ τούτου, το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Η δράση της μεταμιζόλης ή/και της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης μπορεί να ενισχυθεί με ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιχολινεργικών ή αναλγητικών ουσιών.
Η ταυτόχρονη χρήση επαγωγέων των ηπατικών μικροσωμιακών ενζύμων (π.χ. βαρβιτουρικών, φαινυλβουταζόνης) μειώνει την περίοδο ημιζωής και ως εκ τούτου τη διάρκεια δράσης της μεταμιζόλης. Η ταυτόχρονη χορήγηση νευροληπτικών, ειδικά παραγώγων της φαινοθειαζίνης, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υποθερμία. Περαιτέρω, ο κίνδυνος γαστρεντερικής αιμορραγίας αυξάνεται με την ταυτόχρονη χρήση γλυκοκορτικοειδών. Η διουρητική δράση της φουροσεμίδης μειώνεται.
Η συγχορήγηση άλλων ασθενών αναλγητικών αυξάνει τη δράση και τις ανεπιθύμητες ενέργειες της μεταμιζόλης.

Η αντιχολινεργική δράση της κινιδίνης και των αντιισταμινικών, καθώς και η ταχυκαρδιακή επίδραση των β-συμπαθομιμητικών μπορεί να ενισχυθούν από αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Η οξεία τοξικότητα αμφότερων των δραστικών ουσιών είναι πολύ χαμηλή. Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε αρουραίους, τα συμπτώματα ήταν μη ειδικά και συμπεριελάμβαναν: αταξία, διαστολή της κόρης των ματιών, αυξημένο καρδιακό ρυθμό, εξάντληση, σπασμούς, απώλεια της συνείδησης και αναπνευστικά σημεία.
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται. Η φυσοστιγμίνη συνιστάται ως αντίδοτο στη βουτυλοβρωμιούχο υοσκίνη. Δεν είναι διαθέσιμο κάποιο ειδικό αντίδοτο για τη νατριούχο μεταμιζόλη. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση υπερδοσολογίας θα πρέπει να ξεκινά συμπτωματική θεραπεία.

Λόγω της ανασταλτικής δράσης της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης στο παρασυμπαθητικό σύστημα, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση της καρδιακής συχνότητας στους ίππους και τα βοοειδή έπειτα από τη χορήγηση της διπλής θεραπευτικής δόσης.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μεγέθη συσκευασίας: 100 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.  22725 / 9-3-2016

 
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 12:33

Ancesol 10 mg/ml

Ancesol 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή
Chlorphenamine maleate

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:
Chlorphenamine maleate                10 mg
(ισοδύναμα με 7,03 mg chlorphenamine)

Έκδοχα:
Methyl parahydroxybenzoate (E218)        1,00 mg
Propyl parahydroxybenzoate            0,20 mg

Διαυγές, άχρωμο έως σχεδόν άχρωμο διάλυμα


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τη συμπτωματική θεραπεία παθήσεων που σχετίζονται με την απελευθέρωση ισταμίνης.


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η χλωροφαιναμίνη έχει ασθενή κατασταλτική δράση.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για ενδομυϊκή ή βραδεία ενδοφλέβια χρήση, βλ. επίσης παράγραφο «9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση».

Ενήλικα ζώα:
0,5 mg χλωροφαιναμίνης μηλεϊνικής/kg σωματικού βάρους (5 ml/100 kg σωματικού βάρους), μία φορά την ημέρα για τρεις διαδοχικές ημέρες.

Μόσχοι:
1 mg χλωροφαιναμίνης μηλεϊνικής/kg σωματικού βάρους (10 ml/100 kg σωματικού βάρους), μία φορά την ημέρα για τρεις διαδοχικές ημέρες.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Αν και η ενδοφλέβια χορήγηση έχει άμεση θεραπευτική δράση, μπορεί να έχει διεγερτική επίδραση στο ΚΝΣ. Ως εκ τούτου, χορηγείτε το αργά και, αν χρειάζεται, διακόπτετε τη χορήγηση για μερικά λεπτά, όταν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη οδό.
Μην χορηγείτε μέσω της υποδόριας οδού.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    24 ώρες
Γάλα:                 12 ώρες


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
    
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί μετά το EXP. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.
    

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχος
Καμία

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας
Η ασφάλεια του προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Η ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιισταμινικών ή βαρβιτουρικών ενδέχεται να ενισχύσει την κατασταλτική δράση της χλωροφαιναμίνης. Η χρήση αντιισταμινικών ενδέχεται να καλύψει τα πρώιμα σημεία ωτοτοξικότητας που προκαλείται από ορισμένα αντιβιοτικά (π.χ. αμινογλυκοσίδες και μακρολίδια), ενώ μπορεί να ελαττώσει τη δράση των από του στόματος αντιπηκτικών.

Υπερδοσολογία
Δόσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από τη θεραπευτική δόση έχουν γίνει καλά ανεκτές. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν τοπικές αντιδράσεις στην περιοχή του λαιμού στο σημείο της ένεσης. Όλες οι αντιδράσεις ήταν παροδικές και υποχώρησαν αυτόματα.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτοένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Μην οδηγείτε.
Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.


ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μεγέθη συσκευασίας
1 x 100 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 73977/14-10-2015

 
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 09:21

Doxylin 100%

Doxylin 100%, κόνις για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα για μόσχους και χοίρους
Δοξυκυκλίνη


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δραστικό συστατικό:
Υκλατική δοξυκυκλίνη     1000 mg/g
(ισοδυναμεί με δοξυκυκλίνη 867 mg/g)

Κίτρινη κρυσταλλική σκόνη.


ΕΝΔΕΙΞΗ

Μόσχοι:
- Βρογχοπνευμονία και πλευροπνευμονία οφειλόμενη σε Pasteurella spp, Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni και Mycoplasma spp.
Χοίροι:
- Ατροφική ρινίτιδα οφειλόμενη σε Pasteurella multocida και Bordetella bronchiseptica
- Βρογχοπνευμονία οφειλόμενη σε Pasteurella multocida, Streptococcus suis και Mycoplasma hyorhinis
- Πλευροπνευμονία οφειλόμενη σε Actinobacillus pleuropneumoniae.


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με ενεργή μικροβιακή πέψη εντός της μεγάλης κοιλίας.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες.
Να μη χορηγείται σε ζώα με σοβαρή ανεπάρκεια του ήπατος ή των νεφρών.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στους μόσχους, ενδέχεται να παρουσιαστεί οξύς και ενίοτε μοιραίος μυοκαρδιακός εκφυλισμός μετά από μεμονωμένη ή πολλαπλή χορήγηση. Αυτό προκαλείται κυρίως από υπερδοσολογία, και συνεπώς είναι πολύ σημαντική η ορθή μέτρηση της δοσολογίας.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι τετρακυκλίνες μπορούν να επαγάγουν φωτοευαισθησία και αλλεργικές αντιδράσεις. Εάν παρατηρηθούν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι και χοίροι.


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Μόσχοι     10 mg υκλατικής δοξυκυκλίνης/kg σωματικού βάρους/ημέρα,
        επί 3-5 διαδοχικές ημέρες,
διαιρεμένα σε 2 δόσεις.

Χοίροι:        10 mg υκλατικής δοξυκυκλίνης/kg σωματικού βάρους/ημέρα,
        επί 3-5 διαδοχικές ημέρες.

Τρόπος χορήγησης:
Μόσχοι: από του στόματος, διαλυμένο στο γάλα (ή υποκατάστατο γάλακτος)
Χοίροι: από του στόματος, διαλυμένο στο πόσιμο νερό


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για χορήγηση με το πόσιμο νερό θα πρέπει να υπολογιστεί η ακριβής ημερήσια ποσότητα προϊόντος, με βάση τη συνιστώμενη δόση και τον αριθμό και το βάρος των ζώων που θα λάβουν θεραπεία, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

mg προϊόντος/kg σωματικού βάρους/ημέρα    X  μέσο σωματικό βάρος (kg) των ζώων υπό θεραπεία    
                                                                                                                                                = .... mg προϊόντος ανά λίτρο πόσιμου νερού
                           μέση ημερήσια κατανάλωση νερού (σε λίτρα) ανά ζώο
    

Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να προσδιοριστεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η κατανάλωση του μείγματος νερού με φάρμακο εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των ζώων. Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δοσολογία, ενδέχεται να χρειαστεί ρύθμιση της συγκέντρωσης στο πόσιμο νερό.
Συνιστάται η χρήση κατάλληλα βαθμονομημένου εξοπλισμού ζύγισης όταν χρησιμοποιούνται τμηματικές συσκευασίες. Η ημερήσια ποσότητα πρέπει να προστεθεί στο πόσιμο νερό κατά τρόπο ώστε να καταναλωθεί όλη η ποσότητα φαρμάκου εντός 24 ωρών. Θα πρέπει να παρασκευάζεται νέο μείγμα νερού/φαρμάκου κάθε 12 ώρες. Συνιστάται η παρασκευή ενός πυκνού διαλύματος προεργασίας –με συγκέντρωση όχι μεγαλύτερη από 400 γραμμάρια ανά 10 λίτρα πόσιμου νερού– το οποίο θα αραιώνεται μέχρι τη θεραπευτική συγκέντρωση όπως απαιτείται. Εναλλακτικά, το πυκνό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα σύστημα αναλογικής ανάμειξης φαρμάκων σε νερό (medicator).
Η διαλυτότητα του προϊόντος εξαρτάται από το pH και σε περιοχές με σκληρό αλκαλικό νερό ενδέχεται να σχηματιστούν σύμπλοκα στο πόσιμο νερό.
Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με πολύ σκληρό νερό (άνω των 16°d) και με pH μεγαλύτερο του 8.
Το μείγμα υποκατάστατου γάλακτος με φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 6 ωρών.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων:    
Μόσχοι:    14 ημέρες.
Χοίροι:         8 ημέρες.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλεισμένο για να το προφυλάσσετε από το φως και την υγρασία.

Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα, μετά την ένδειξη «Λήξη».
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 3 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 12 ώρες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε υποκατάστατο γάλακτος: 6 ώρες.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδική προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχο
Τα ζώα που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση παρουσιάζουν αλλαγές στην κατανάλωση νερού και συνεπώς το φάρμακο θα πρέπει να τους χορηγείται παρεντερικά.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Το μείγμα γάλακτος/φαρμάκου θα πρέπει οπωσδήποτε να χορηγείται χωριστά σε κάθε μόσχο. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο διαχωρισμός της δοξυκυκλίνης στο υποκατάστατο γάλακτος. Για να αποφευχθεί αυτό, αφήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία κατά την παρασκευή του γάλακτος.

Λόγω της πιθανής (χρονικής και γεωγραφικής) μεταβλητότητας στην ευαισθησία των βακτηρίων στη δοξυκυκλίνη, συνιστάται ιδιαίτερα η βακτηριολογική δειγματοληψία και η ανάλυση ευαισθησίας των μικροοργανισμών από τα προσβεβλημένα ζώα του αγροκτήματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η θεραπεία θα πρέπει να στηριχθεί σε τοπικές (σε επίπεδο περιοχής και αγροκτήματος) επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των βακτηρίων-στόχων, με συνεκτίμηση των επίσημων εθνικών αντιμικροβιακών πολιτικών.
Η απρόσφορη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του επιπολασμού των ανθεκτικών στη δοξυκυκλίνη βακτηρίων και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες τετρακυκλίνες λόγω του ενδεχομένου ανάπτυξης διασταυρούμενης αντοχής.
Αποφύγετε τη χορήγηση μέσα σε οξειδωμένο εξοπλισμό ποτίσματος.
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ανθεκτικών στις τετρακυκλίνες παθογόνων του αναπνευστικού συστήματος των χοίρων (A. pleuropneumoniae, S. suis) και παθογόνων των μόσχων (Pasteurella spp) σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Δεδομένης της πιθανότητας να μην επιτευχθεί εξάλειψη των παθογόνων-στόχων, η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να συνδυαστεί με ορθές πρακτικές διαχείρισης, όπως καλή υγιεινή, καλός αερισμός και αποφυγή συνωστισμού.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Εάν γνωρίζετε ότι παρουσιάζετε αλλεργία στα αντιβιοτικά της κατηγορίας των τετρακυκλινών, θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό του προϊόντος αυτού ή των διαλυμάτων του.
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ευαισθητοποίησης ή δερματίτιδας εξ επαφής κατά την παρασκευή και τη χορήγηση του μείγματος πόσιμου νερού/φαρμάκου, θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το δέρμα και τους οφθαλμούς καθώς και η εισπνοή των σωματιδίων της σκόνης. Να φοράτε αδιαπέραστα γάντια (π.χ. από καουτσούκ ή λατέξ) και κατάλληλη μάσκα σκόνης (π.χ. αναπνευστική συσκευή μίας χρήσης με μάσκα μισού προσώπου που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN149) ενόσω προσθέτετε το προϊόν.
Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς ή το δέρμα, ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο καθαρό νερό και, εάν παρατηρηθεί ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Πλύνετε τα χέρια και τυχόν εκτεθειμένο δέρμα αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος.
Εάν, μετά από τυχόν έκθεση, παρουσιάσετε συμπτώματα όπως π.χ. εξάνθημα, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ιατρού και να επιδείξετε στον ιατρό την παρούσα προειδοποίηση. Το οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή των ματιών και η δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.
Μην καπνίζετε, μην τρώτε και μην πίνετε ενόσω χειρίζεστε το προϊόν αυτό.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Επειδή η δοξυκυκλίνη εναποτίθεται στον νεαρό οστίτη ιστό, θα πρέπει να γίνεται περιορισμένη χρήση του προϊόντος κατά την κύηση και τη γαλουχία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά, όπως οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες.
Η απορρόφηση της δοξυκυκλίνης ενδέχεται να μειωθεί παρουσία υψηλών ποσοτήτων ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου ή αργιλίου στην τροφή. Να μη χορηγείται μαζί με αντιόξινα, καολίνη ή παρασκευάσματα σιδήρου.
Συνιστάται να αφήνεται ένα διάστημα 1-2 ωρών από τη χορήγηση άλλων προϊόντων που περιέχουν πολυσθενή κατιόντα, καθώς αυτά περιορίζουν την απορρόφηση των τετρακυκλινών.
Η δοξυκυκλίνη ενισχύει τη δράση των αντιπηκτικών.
Η διαλυτότητα του προϊόντος εξαρτάται από το pH και το προϊόν θα κατακρημνιστεί εάν αναμειχθεί με αλκαλικό διάλυμα.
Μη φυλάσσετε το πόσιμο νερό μέσα σε μεταλλικά δοχεία.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Στους μόσχους ενδέχεται να συμβεί οξύς και ενίοτε μοιραίος μυοκαρδιακός εκφυλισμός μετά από υπερδοσολογία. (Δείτε επίσης την ενότητα περί ανεπιθύμητων ενεργειών).

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάλογος συσκευασιών:
- Περιέκτης: 1 kg.
- Κάδος: 1, 2, 5 kg.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 53838/25-6-2014

 
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 16:16

Fermactiv powder 150g

Η φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου συνήθως αντιδρά ευαίσθητα και στις εσωτερικές αλλαγές (λάθος διατροφή, αλλαγές στην τροφή, αγωγή με διάφορα φάρμακα) αλλά και στους εξωτερικούς ερεθισμούς (αλλαγές στις συνθήκες διαχείρισης, κτιριακές αλλαγές, μεταφορές). Όταν διαταράσσεται η μικροβιακή ισορροπία, η ετοιμότητα των μολυσματικών παθογόνων και παρασίτων να εξαπλωθούν αυξάνεται και ο κίνδυνος ανάπτυξης ασθενειών αυξάνεται. Λόγω των βασικών λειτουργιών της, η εντερική χλωρίδα πρέπει επομένως να «φροντίζεται» προληπτικά στο πλαίσιο μιας σωστής εκτροφής και σίτισης.
Η διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας μπορεί να υποβοηθηθεί με τη σίτιση με συμπληρωματικές ζωοτροφές στις οποίες προστίθεται μία υψηλή συγκέντρωση βακτηρίων γαλακτικού οξέος και με τα κατάλληλα θρεπτικά υποστρώματα.
Σύνθεση: Σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθρακικό ασβέστιο
Αναλυτική σύσταση: Καθαρή πρωτεΐνη: 28 %, καθαρά λίπη και έλαια: 0.8 %, ινώδεις ουσίες: 1.5 %, τέφρα: 12 %, νάτριο: 0.4 %, λυσίνη: 2.6 %, μεθειονίνη: 0.6 %
Πρόσθετα ανά kg: Σταθεροποιητής εντερικής χλωρίδας: E 1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x 1011
Πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 767/2009 είναι διαθέσιμες μετά από επικοινωνία στο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σημείωση: Περιέχει ζωντανά μικρόβια συνεπώς πρέπει να αποθηκεύεται ερμητικά κλειστό, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Διατροφικές οδηγίες: Για να εξασφαλιστεί η άμεση προστασία της χλωρίδας του εντέρου από τα βακτήρια γαλακτικού οξέος, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως.
Μόσχοι έως 6 μηνών: 10 g ανά 50 kg ΣΒ/ημέρα για 2-3 εβδομάδες, σε καταστάσεις stress όπως η αλλαγή στη διατροφή, η μεταφορά, η θερμότητα, η αλλαγή της κατοικίας. Επαναλάβετε όταν απαιτείται για 1 εβδομάδα τουλάχιστον. Χοιρίδια έως 35 kg περίπου: 5 g ανά 20 kg ΣΒ/ημέρα ξεκινώντας 1 εβδομάδα πριν τον απογαλακτισμό έως και 1 εβδομάδα μετά. Παχυνόμενοι χοίροι:
10 g ανά ζώο και ημέρα για 2-3 εβδομάδες, σε καταστάσεις stress όπως η αλλαγή στη διατροφή, η μεταφορά, η θερμότητα, η αλλαγή της κατοικίας. Χοίροι αναπαραγωγής: 10 g ανά ζώο και ημέρα ξεκινώντας 2 εβδομάδες πριν από τον τοκετό έως και 1 εβδομάδα μετά, όπως επίσης και κατά την
περίοδο του θηλασμού. Σκύλοι, γάτες: Για τη ρύθμιση της εντερικής χλωρίδας, ειδικά νεαρών ζώων, όταν αλλάζουν τροφή καθώς επίσης σε καταστάσεις stress. Προσθέστε το στην τροφή για 1-2 εβδομάδες, ή ακόμη περισσότερο εάν είναι απαραίτητο.
Σκύλοι: 1.5 g – 5 g ανά ζώο και ημέρα Γάτες: 1.5 g ανά ζώο και ημέρα
1 κουτάλι του καφέ = περίπου 1.5 g και 1 κουταλιά της σούπας = περίπου 5 g
Καθαρό Βάρος: 150g
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 16:00

Aminovit E20%+Se

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε & ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ:
Bιταμίνη E acetate (alpha-tocopherol 91%)    200,000 mg
Σελήνιο (sodium selenite)            200 mg
Υγρός φορέας έως:                1 lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αναμίξτε προσεκτικά 25 - 50 ml σε 100 lt πόσιμου νερού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Χορηγήστε για 3 συνεχόμενες ημέρες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Πρόληψη και θεραπεία όλων των τύπων έλλειψης βιταμίνης E και Se. Αντιοξειδωτικό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Δεν απαιτείται

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Καμία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Φυλάξτε σε δροσερό μέρος.
Προστατεύστε το από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Όγκος: 1lt & 250ml

 
Σελίδα 1 από 6