Rifen

RIFEN 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, βοοειδή και χοίρους
Κετοπροφαίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΌ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Περιέχει ανά ml: 
Δραστικό συστατικό: Ketoprofen  100 mg 
Έκδοχα: Benzyl alcohol  1Ο mg
 
Διαυγές, άχρωμο έως καφε-κίτρινο διάλυμα.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Άλογα:
Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις του μυϊοσκελετικού συστήματος των αρθρώσεων, επώδυνα εξω-αρθρικά και μυο-σκελετικά σύνδρομα:
Χωλότητα τραυματικής αιτιολογίας
Αρθρίτιδα
Οστίτιδα, περιοστίτιδα
Τενοντίτιδα, θυλακίτιδα
Φλεγμοvή της άρθρωσης του σκαφοειδούς οστού
Ενδοvυχίτιδα
Μυϊτιδα
Η κετοπροφαίνη ενδείκνυται επίσης για μετεγχειρητικές φλεγμονές και συμπτωματική θεραπεία των κολικών ως αντιπυρετικό.
 
Βοοειδή:
Φλεγμονώδεις παθήσεις με πόνο ή πυρετό: Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος Μαστίτιδα
Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις του μυϊοσκελετικού συστήματος, όπως ενδοvυχίτιδα, αρθρίτιδα και σύνδρομο αδυναμίας ανέγερσης μετά τον τοκετό
Τραυματισμοί
 
Χοίροι:
Φλεγμονώδεις παθήσεις με πόνο ή πυρετό:
Σύνδρομο μαστίτιδας-μητρίτιδας-αγαλαξίας (ΜΜΑ) Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος Συμπτωματική αντιμετώπιση του πυρετού
 
Όπου κρίνεται απαραίτητο, το Rifen 100 mg/m] ενέσιμο διάλυμα πρέπει να συνδυαστεί με την
κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που υποφέρουν από πεπτικές διαταραχές, αιματολογικές διαταραχές, νεφρική, ηπατική ή καρδιακή ανεπάρκεια.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Λόγω του μηχανισμού δράσης των ΜΣΑΦ (αναστολή στη σύνθεση των προσταγλανδινών), γαστρεντερικές διαταραχές, έλκος ή νεφρική δυσανεξία μπορεί να εμφανιστούν, ακόμα και με ορθή χρήση του προϊόντος.
Η ενδομυϊκή ένεση μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό.
Επαναλαμβανόμενη χορήγηση στους χοίρους μπορεί έχει ως αποτέλεσμα αναστρέψιμη ανορεξία. Σπανίως εμφανίζονται αλλεργικά συμπτώματα.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ Άλογα, βοοειδή και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Άλογα:
2,2 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β., μία φορά την ημέρα, ενδοφλέβια, για 3-5 συνεχόμενες ημέρες, δηλαδή 1 ml/45 kg σ.β.
Για την αντιμετώπιση του κολικού, μία ένεση είναι συνήθως αρκετή. Δεύτερη χορήγηση κετοπροφαίνης απαιτεί επανεξέταση της κλινικής κατάστασης του ζώου.
Βλέπε επίσης παράγραφο 9 «Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση».
 
Βοοειδή:
3 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β., μία φορά την ημέρα, ενδοφλέβια ή βαθιά ενδομυϊκά, για διάστημα έως 3 συνεχόμενες ημέρες, δηλαδή 3 ml/100 kg σ.β.
 
Χοίροι:
3 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β./ημέρα, εφ' άπαξ, βαθιά ενδομυϊκή ένεση, δηλαδή 3 ml/ 100 kg σ.β.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Θα πρέπει να αποφεύγεται η ενδοαρτηριακή ένεση.
Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δοσολογία ή τη διάρκεια της χορήγησης.
 
Ειδικές προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χορήγηση σε ζώα με σοβαρή αφυδάτωση υπόταση και υποβολαιμία.
Η χορήγηση κετοπροφαίνης δεν συνιστάται σε πουλάρια μικρότερα των 15 ημερών.
Η χορήγηση σε ζώα μικρότερα των 6 εβδομάδων ή σε υπερήλικα, μπορεί να έχει πρόσθετο ρίσκο. Εάν μία τέτοια χορήγηση δεν μπορεί να αποφευχθεί, απαιτείται μειωμένη δοσολογία και προσεκτική παρακολούθηση των ζώων.
Βλέπε παράγραφο 4.7 σχετικά με τη χορήγηση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης σε
φοράδες και χοιρομητέρες.
 Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να χορηγείται επαρκής ποσότητα πόσιμου νερού.
Σε περίπτωση κολικού, η επακόλουθη δόση του φαρμάκου θα πρέπει να χορηγείται μόνο έπειτα από λεπτομερή επανεξέταση από τον κτηνίατρο.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  4 ημέρες. Γάλα (βοοειδή):  0 ώρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προστατεύσετε από το φως.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως που αναγράφεται στην
ετικέτα.
Μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη, μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 25°C. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας:  28 ημέρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Λόγω της έλλειψης μελετών συμβατότητας, το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά σκευάσματα.
Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυοφορούσες αγελάδες, αλλά δεν θα πρέπει να χορηγείται σε κυοφορούσες φοράδες. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες για τους χοίρους, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου του υπεύθυνου κτηνίατρου.
Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί σε θηλάζουσες αγελάδες. Αλληλεπίδραση  με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα, ή μέσα σε 24 ώρες από την χορήγηση άλλων ΜΣΑΦ και γλυκο-κορτικοειδών. Ταυτόχρονη χορήγηση με διουρητικά, νεφροτοξικά και αντιπηκτικά φάρμακα, θα πρέπει να αποφεύγεται.
Επειδή η κετοπροφαίvη μπορεί να αναστείλει την συσσώρευση των αιμοπεταλίων και να προκαλέσει γαστρεντερικό έλκος, δεν θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα τα οποία έχουν τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες.
 
Ιδιαίτερες προφυλάtεις που πρέπει  να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση ακούσιας αυτο-ένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα, θα πρέπει 
να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 
Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια και τη βλεννογόνο. Σε περίπτωση που το 
προϊόν χυθεί κατά λάθος, ξεπλύνετε αμέσως την προσβληθείσα περιοχή με καθαρό τρεχούμενο νερό. 
Εάν ο ερεθισμός επιμείνει, απευθυνθείτε στον ιατρό σας. Πλένετε καλά τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Η χορήγηση κετοπροφαίνης μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
Υπερδοσολογία των ΜΣΑΦ μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικό έλκος, απώλεια πρωτεϊνών, ηπατική και 
νεφρική ανεπάρκεια. Πρώιμα συμπτώματα τοξικότητας περιλαμβάνουν απώλεια όρεξης και κολπώδη 
κόπρανα ή διάρροια. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα υπερδοσολογίας, θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως 
η χορήγηση κετοπροφαίνης και τα ζώα να αντιμετωπίζονται με συμπτωματική αγωγή. 
    
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα  υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται  σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η κετοπροφαίνη είναι ένα μη στεροειδές  αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο έχει επίσης αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Η κετοπροφαίνη  απορροφάται ταχέως μετά από ενδομυϊκή χορήγηση.  Η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα επιτυγχάνεται μέσα σε 30 έως 60 λεπτά. 80% της δόσης που χορηγείται αποβάλλεται  μέσα σε 12 ώρες.
Μέγεθος  συσκευασίας:  50 ml, 100ml, 10 X 50 ml, 10 X 100 ml. Μπορεί  να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
 
Α.Μ.Κ.: 89514/09/ 29-1-2010