Stardox

STARDOX Σκόνη για πόσιμο διάλυμα
Δοξυκυκλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Δραστικό συστατικό
Doxycycline hyclate………………………………..……500 mg 
Έκδοχα 
Citric acid …………………………………………………200 mg
Lactose q.s up to ……………………………………….1000 mg
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Μόσχοι , χοίροι, ορνίθια κρεοπαραγωγής και ωοτόκες όρνιθες τα αυγά των οποίων δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια ευαίσθητα στη δράση της δοξυκυκλίνης. Ειδικότερα συνιστάται :
Μόσχοι  :
-Λοιμώξεις που προκαλούνται από  Pasteurella spp, όπως πνευμονία και  πυρετός μεταφοράς
- Αναπλάσμωση που οφείλεται σε Anaplasma marginale.
Xοίροι:
-Ατροφική ρινίτιδα, που προκαλείται από  Pasteurella spp και  Bordetella bronchiseptica.
-Βρογχοπνευμονία  που προκαλείται  από Pasteurella multocida, τον Streptococcus  suis  και Mycoplasma  hyorhinitis
-Πλευροπνευμονία, που  προκαλείται από Actinobacillus pleuropneumoniae.
Oρνίθια κρεοπαραγωγής, ωοτόκες όρνιθες, τα αυγά των οποίων δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
-Κολιβακίλλωση που προκαλείται από Escherichia coli στα ορνίθια κρεοπαραγωγής
-ΧΑΝ που οφείλεται σε Mycoplasma gallisepticum.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ
Μόσχοι:
5 mg doxycycline hyclate / kg σ.β, δυο φορές την ημέρα.  Η αγωγή διαρκεί για  4 – 7  ημέρες . Η συνολική δόση διαιρείται και  διαλύεται στο γάλα. 
Χοίροι  :10 mg doxycycline hyclate / kg σ.β, ημερησίως  μετά από διάλυση στο πόσιμο νερό.  Η αγωγή διαρκεί για  3 – 5  ημέρες.
 
Oρνίθια κρεοπαραγωγής, ωοτόκες όρνιθες, τα αυγά των οποίων δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Πρέπει να ακολουθείται το παρακάτω δοσολογικό σχήμα.
Γενικά χορηγείται στη δοσολογία  των 10 mg δοξυκυκλίνης / kg σωματικού βάρους / ημέρα, που αντιστοιχεί σε 20 mg Stardox ανά kg σωματικού βάρους, για 4 – 7 συνεχόμενες ημέρες.
Η ακριβής ημερήσια χορηγούμενη δόση του Stardox μπορεί να υπολογιστεί με βάση τη συνιστώμενη δόση, καθώς και τον αριθμό και το σωματικό βάρος των πτηνών υπό αγωγή, εφαρμόζοντας τον παρακάτω αριθμητικό τύπο.
 
20 mg Stardox /                                            Μέσο σωματικό βάρος 
kg σωματικού βάρους /                              (kg) των πτηνών υπό
ημέρα Χ                                                           αγωγή             
------------------------------------------------------------------------------------- = ....mg Stardox/ l νερού
Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού (l) ανά πτηνό
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, πρέπει να προσδιορίζεται το σωματικό βάρος των πτηνών με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια είναι δυνατόν.
Η πρόσληψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των πτηνών. Προκειμένου αυτά να λάβουν τη σωστή δόση, ενδέχεται να απαιτείται η προσαρμογή της συγκέντρωσης του φαρμάκου στο νερό.
Συνιστάται η χρήση σωστά βαθμονομημένων συσκευών ζύγισης των πτηνών. Το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να προστίθεται στο νερό σε τέτοια ποσότητα, ώστε όλη η ποσότητα αυτού να έχει καταναλωθεί σε 24 ώρες. Πρέπει να παρασκευάζεται φρέσκο φαρμακούχο νερό κάθε 24 ώρες.
Συνιστάται αρχικά η παρασκευή συμπυκνωμένου διαλύματος –περίπου 100 g του φαρμακευτικού προϊόντος ανά l νερού- και, στη συνέχεια, η διάλυση του υπόλοιπου φαρμακευτικού προϊόντος σε αυτό, μέχρι να επιτευχθεί η απαραίτητη θεραπευτική συγκέντρωση αυτού. Εναλλακτικά, το συμπυκνωμένο διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για παραγωγή φαρμακούχου νερού. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν χορηγείται από το στόμα μετά την διάλυσή του στο πόσιμο νερό ή στο γάλα
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Πριν από την προσθήκη του προϊόντος στο πόσιμο νερό, θα πρέπει να γίνεται καλή διάλυσή του σε χλιαρό νερό.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στις τετρακυκλίνες 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Είναι δυνατόν να προκληθεί  διάρροια. Μπορεί να προκληθεί χρώση των οστών που βρίσκονται σε οστέωση.
<Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.>
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας  και εδώδιμοι ιστοί: 
Mόσχοι ………………………………………………………14 ημέρες 
Χοίροι  ………………………………………………………...8 ημέρες
Oρνίθια κρεοπαραγωγής και
ωοτόκες όρνιθες τα αυγά των οποίων
δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση: ………… 9 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (θερμοκρασία μικρότερη  των 25ο C) και προστατευμένο από το ηλιακό φως.
Μετά τη διάλυσή του στο πόσιμο νερό , το προϊόν παραμένει σταθερό για 24 ώρες, σε θερμοκρασία δωματίου (15 –25ο C ).
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εξαιτίας της μεταβλητότητας (χρόνος, τόπος) στην ευαισθησία των βακτηρίων στη δοξυκυκλίνη, συνιστάται η συλλογή δειγμάτων από τα ασθενή πτηνά στην εκτροφή, για βακτηριολογική εξέταση και δοκιμή ευαισθησίας.-
Έχει τεκμηριωθεί η ύπαρξη αυξημένου ποσοστού στελεχών E.coli ανθεκτικών στις τετρακυκλίνες, που απομονώνονται από ορνίθια. Έτσι, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται λοιμώξεων από E.coli μόνο μετά την εφαρμογή δοκιμής ευαισθησίας.
Καθώς η εκρίζωση των παθογόνων μπορεί να μην είναι εφικτή,  η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνδυάζεται με την εφαρμογή σωστών διαχειριστικών μέτρων στην εκτροφή, π.χ. καλή υγιεινή κατάσταση, σωστός αερισμός, αποφυγή υπερπληθυσμού.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φάκελος των 100 g, 250 g και πλαστικό δοχείο των 500 g και του 1 kg.
 
Α.Μ.Κ: 72157/10-11-2008