Doraflox 100mg/ml

DORAFLOX 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους
Ενροφλοξακίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε 1 ml διαλύματος περιέχει:
Δραστικά συστατικά
Enrofloxacin (κ) 100,0 mg
 
Έκδοχα
Benzyl alcohol 7,8 mg
Disodium edetate 10,0 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη.
 
Βοοειδή:
Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος που προκαλούνται από E. coli. 
Θεραπεία τοπικών συμπτωμάτων (φλεγμονή, ποιότητα και απόδοση γάλακτος) που έχουν σχέση με υπεροξία/οξεία μαστίτιδα σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής , που προκαλείται από E. coli.
 
Χοίροι:
Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος που προκαλούνται από E. coli.
 
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται όπου η κλινική εμπειρία, υποστηριζόμενη όπου είναι δυνατόν από δοκιμές ευαισθησίας, υποδεικνύει την ενροφλοξακίνη ως φάρμακο επιλογής.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν προληπτικά.
Να μη χρησιμοποιείται το προϊόν αν έχει αποδειχθεί ανθεκτικότητα στις (Φθορο)κινολόνες. 
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στις φθοροκινολόνες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Περιστασιακά στην περιοχή της ένεσης ενδέχεται να παρατηρηθεί τοπική αντίδραση. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα τοπικής αντισηψίας πριν την ένεση.
Σπάνια, μετά την ενδοφλέβια χορήγηση, ενδέχεται να προκύψουν αναφυλακτικές αντιδράσεις. 
Στα βοοειδή, περιστασιακά ενδέχεται να προκύψουν γαστρεντερικές διαταραχές. 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να προσδιοριστεί όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια για την αποφυγή υποδοσολογίας.
 
Βοοειδή:
Για λοιμώξεις του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος στα βοοειδή, καθώς και για δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με υποδόρια ένεση.
2,5 mg ενροφλοξακίνη ανά kg σωματικού βάρους, καθημερινά με υποδόρια ένεση, για 3 ημέρες (2,5 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους). Η ποσότητα αυτή μπορεί να διπλασιαστεί στα 5 mg/kg σωματικού βάρους  (5 ml ανά 100 kg) για 5 ημέρες, σε περιπτώσεις αναπνευστικής νόσου με επιπλοκές.
 
Να μη χορηγείτε περισσότερα από 10 ml στο ίδιο σημείο ένεσης.
Για μαστίτιδα από E. coli: χορηγήστε με αργή ενδοφλέβια ένεση.
5,0 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους (5 mg ενροφλοξακίνη ανά kg σωματικού βάρους) καθημερινά, για 2 ημέρες.
 
Χοίροι:
Για λοιμώξεις του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος στους χοίρους, καθώς και για δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με ενδομυϊκή ένεση.
2,5 mg ενροφλοξακίνη ανά kg σωματικού βάρους, καθημερινά με ενδομυϊκή ένεση, για 3 ημέρες (2,5 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους). Η ποσότητα αυτή μπορεί να διπλασιαστεί στα 5 mg/kg σωματικού βάρους (5 ml ανά 100 kg) για 5 ημέρες, σε περιπτώσεις αναπνευστικής νόσου με επιπλοκές.
Να μη χορηγείτε περισσότερα από 2,5 ml στο ίδιο σημείο ένεσης.
Δεν επιτρέπεται η διάτρηση του πώματος, περισσότερες από 20 φορές.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Καμία
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή: Υποδόρια χορήγηση
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 13 ημέρες
Γάλα: 84 ώρες 
 
Βοοειδή: Ενδοφλέβια χορήγηση
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες
Γάλα: 72 ώρες 
 
Χοίροι: Ενδομυϊκή χορήγηση
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 10 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσετε σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Προστατέψτε από το φως.
Μην το καταψύχετε.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που υπάρχει στο κουτί.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες.
Αφού ο περιέκτης έχει ανοιχθεί για πρώτη φορά, πρέπει να υπολογιστεί η ημερομηνία απόρριψης του εναπομείναντος προϊόντος, με αναφορά στη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα του εν χρήσει προϊόντος, που προσδιορίζεται στο ένθετο της συσκευασίας. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να εγγραφεί στο κενό διάστημα που παρέχεται στην ετικέτα.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
Η ασφάλεια του προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί σε χοίρους ή μόσχους, όταν χορηγείται ενδοφλέβια η ενδοφλέβια χορήγηση δεν συνιστάται σε αυτά τα ζωικά είδη. 
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.
Η χορήγηση επαναληπτικών ενέσεων πρέπει να γίνεται σε διαφορετικά σημεία.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε επιληπτικά ζώα ή ζώα που έχουν νεφρική δυσλειτουργία.
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εθνική αντιμικροβιακή πολιτική.
Οι φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη θεραπεία κλινικών περιπτώσεων οι οποίες έχουν ανταποκριθεί μερικώς ή αναμένεται να ανταποκριθούν μερικώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών φαρμάκων.
Όπου είναι δυνατόν, οι φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν δοκιμής ευαισθησίας.
Χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που παρέχονται στην ΠΧΠ, ενδέχεται να αυξήσει την επικράτηση βακτηριών που είναι ανθεκτικά στις φθοροκινολόνες και επίσης ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες, λόγω πιθανής διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
Το προϊόν είναι αλκαλικό διάλυμα. Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα ή τα μάτια ξεπλύνετε άμεσα με νερό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. 
Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος αυτοένεση. Αν προκύψει κατά λάθος αυτοένεση ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Άμεση επαφή με το δέρμα θα πρέπει να αποφεύγεται, επειδή μπορεί να εκδηλωθεί ευαισθητοποίηση, δερματίτιδα εξ επαφής και ίσως αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Φοράτε προστατευτικά γάντια.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας εκ λάθους (λήθαργος, ανορεξία) δεν υπάρχει αντίδοτο και η αγωγή θα πρέπει να είναι συμπτωματική. Δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα υπερδοσολογίας σε χοίρους, μετά τη χορήγηση του προϊόντος, σε ποσότητα πέντε φορές μεγαλύτερη της συνιστώμενης θεραπευτικής δόσης.
 
Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Ενδέχεται να προκύψουν ανταγωνιστικές επιδράσεις όταν χορηγηθούν παράλληλα αντιμικροβιακά της κατηγορίας των μακρολιδίων ή των τετρακυκλινών. Η ενροφλοξακίνη ενδέχεται να παρεμβαίνει στο μεταβολισμό της θεοφυλλίνης, μειώνοντας την κάθαρση της θεοφυλλίνης, έχοντας ως αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα θεοφυλλίνης στο πλάσμα.
 
Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ MH ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί με 1 φιαλίδιο των 100 και 250ml.
 
Α.Μ.Κ.: 4463 / 19-1-2012