Separon

Separon 40 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για χοίρους 
Azaperone
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
 
1 ml περιέχει:
 
Δραστικό συστατικό:
Azaperone (αζαπερόνη) 40 mg
 
Έκδοχα:
Sodium metabisulfite (E 223) 2,0 mg
Methyl parahydroxybenzoate (E 218) 0,5 mg
Propyl parahydroxybenzoate 0,05 mg
 
Διαυγές, υποκίτρινο έως κίτρινο διάλυμα. 
 
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
 
Νευροληπτικό κατασταλτικό για χοίρους:
Για τη χρήση σε ζώα με επιθετική συμπεριφορά
- μετά την ομαδοποίηση
- σε χοιρομητέρες (κατασπάραξη των χοιριδίων από τη χοιρομητέρα)
Για τη χρήση σε ζώα με στρες και για την πρόληψη του στρες
- καρδιαγγειακό στρες
- στρες σχετιζόμενο με τη μεταφορά
Μαιευτική χρήση
Ως προφάρμακο στην τοπική ή τη γενική αναισθησία
Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ζώα με διατροφική μυϊκή δυστροφία
 
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
 
Να μη χρησιμοποιείται σε υπερβολικά ψυχρές συνθήκες, καθώς ενδέχεται να υπάρξει καρδιαγγειακή  κατάρρευση και υποθερμία (αυξανόμενη από την αναστολή του  θερμορυθμιστικού κέντρου του υποθαλάμου) λόγω περιφερικής αγγειοδιαστολής. 
 
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν αντενδείκνυται για χρήση στη μεταφορά ή για την ομαδοποίηση χοίρων που πρόκειται να σφαγιαστούν πριν από το πέρας της περιόδου αναμονής. 
 
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 
Σιελόρροια, τρόμος και λαχάνιασμα μπορεί να εμφανιστούν στην υψηλότερη συνιστώμενη δόση. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες υποχωρούν αυθόρμητα και δεν προκαλούν μόνιμη βλάβη.
Αναστρέψιμη πρόπτωση του πέους μπορεί να υπάρξει στους κάπρους. 
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε  ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
 
ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
 
Χοίροι
 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
 
Για ενδομυϊκή χρήση.
Να χορηγείται αυστηρά με ενδομυϊκή ένεση, πίσω από το αφτί. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μακριά υποδερμική βελόνα και η ένεση να χορηγείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα πίσω από το αφτί και κάθετα προς το δέρμα. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει ένεση μέρους του φαρμάκου στο λίπος, σε περίπτωση ένεσης με βελόνα μικρού μήκους στον λαιμό ζώων μεγάλου βάρους. Σε αυτήν την περίπτωση, η ένεση μπορεί να έχει ασήμαντη επίδραση.
 
Επιθετική συμπεριφορά (ομαδοποίηση, κατασπάραξη χοιριδίων), μαιευτική χρήση
2 mg αζαπερόνης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 1 ml προϊόντος ανά 20 kg σωματικού βάρους)
 
Στρες
  • Καρδιαγγειακό στρες
 0,4 mg αζαπερόνης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 0,2 ml προϊόντος ανά 20 kg σωματικού βάρους)
 
  • Στρες σχετιζόμενο με τη μεταφορά
Μεταφορά χοιριδίων, απογαλακτισμένων χοίρων και κάπρων
1,0 mg αζαπερόνης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 0,5 ml προϊόντος ανά 20 kg σωματικού βάρους)
 
Μεταφορά χοιρομητέρων και χοίρων πάχυνσης
0,4 mg αζαπερόνης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 0,2 ml προϊόντος ανά 20 kg σωματικού βάρους)
 
Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή στην τοπική και τη γενική αναισθησία, διατροφική μυϊκή δυστροφία
1 – 2 mg αζαπερόνης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 0,5 – 1 ml προϊόντος ανά 20 kg σωματικού βάρους)
 
Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα διαβαθμισμένη σύριγγα ώστε να επιτρέπεται η ακριβής χορήγηση του όγκου της απαιτούμενης δόσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την έγχυση μικρών όγκων του προϊόντος.
 
Δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση μιας δόσης του 1 mg/kg στους κάπρους, καθώς η υψηλότερη δόση μπορεί να προκαλέσει εξώθηση του πέους, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να υποστεί βλάβη.
 
Το πώμα εισχώρησης μπορεί να τρυπηθεί 20 φορές το μέγιστο.
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
 
Ανατρέξτε στην παράγραφο 8.
 
 
ΧΡΟΝΟΣ(ΟΙ) ΑΝΑΜΟΝΗΣ
 
Χοίροι:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 14 ημέρες
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό το προϊόν. 
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα/στο κουτί μετά τη λέξη EXP. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες. 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
 
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:
Κατά την έναρξη δράσης, τα υπό θεραπεία ζώα πρέπει να αφήνονται μόνα σε ήσυχο περιβάλλον.
Έχουν παρατηρηθεί περιστασιακοί θάνατοι στη φυλή χοίρων Vietnamese Pot Bellied. Θεωρείται ότι αυτό ενδεχομένως να προκαλείται από την ένεση στο λίπος με αποτέλεσμα τη βραδεία έναρξη δράσης και την τάση χρήσης επιπλέον δόσεων, γεγονός που οδηγεί σε υπερδοσολογία. Είναι σημαντικό να μη γίνεται υπέρβαση της καθορισμένης δόσης σε αυτήν τη φυλή. Αν η αρχική δόση δεν φαίνεται να έχει επίδραση, αφήστε το ζώο να επανέλθει πλήρως προτού επαναλάβετε την ένεση σε διαφορετική ημέρα. 
 
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Η ένεση στον λιπώδη ιστό μπορεί να οδηγήσει σε φαινομενική ανεπαρκή επίδραση. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Η αζαπερόνη, το μεταδιθειώδες νάτριο, καθώς και ο παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας και προπυλεστέρας μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην αζαπερόνη ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.
Το παρόν προϊόν μπορεί να είναι ερεθιστικό για το δέρμα, τα μάτια και τον στοματικό βλεννογόνο. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον στοματικό βλεννογόνο. Πλένετε αμέσως με άφθονο νερό τυχόν πιτσιλιές από το δέρμα, τα μάτια και τον στοματικό βλεννογόνο. Αν ο ερεθισμός επιμένει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Η τυχαία αυτοένεση ή κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε καταστολή. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της τυχαίας αυτοένεσης. Να μεταφέρετε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε μη οπλισμένη σύριγγα ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ένεση. Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτoένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ.
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την παρουσία της αζαπερόνης στο γάλα θηλαζουσών γυναικών. Οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να χειρίζονται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν με ιδιαίτερη προσοχή.
Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
 
Εγκυμοσύνη και γαλουχία:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Η αζαπερόνη ενισχύει τη δράση όλων των ουσιών που προκαλούν κεντρική καταστολή και των ουσιών με υποτασική δράση (λόγω περιφερικής α-αδρενολυτικής δράσης).
Ενίσχυση της ταχυκαρδίας προκαλείται από τις αδρενολυτικούς παράγοντες. 
Η ταυτόχρονη χρήση με α και β συμπαθομιμητικές ουσίες, όπως η επινεφρίνη (αδρεναλίνη), οδηγεί σε υπόταση («αναστροφή αδρεναλίνης»).
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Μπορεί να υπάρξει επιθετική συμπεριφορά κατά την ανάνηψη σε περίπτωση υπερδοσολογίας.
Η επανειλημμένη χορήγηση δόσεων στους χοίρους της φυλής Vietnamese Pot Bellied ενδέχεται να οδηγήσει στον θάνατο λόγω της απορρόφησης της αρχικής δόσης στο λίπος.
 
Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Φαρμακολογικές ιδιότητες
Η αζαπερόνη είναι ένας νευροληπτικός παράγοντας της ομάδας των βουτυροφαινονών, ο οποίος χρησιμοποιείται στους χοίρους για τις κατασταλτικές και τις αντιεπιθετικές του ιδιότητες. 
Αποτελεί αποκλειστή των κεντρικών και περιφερικών ντοπαμινικών υποδοχέων που προκαλεί δοσοεξαρτώμενη καταστολή. Οι υψηλότερες δόσεις προκαλούν εξωπυραμιδικά κινητικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της καταληψίας.
Στους χοίρους, η διάρκεια της καταστολής είναι 1 – 3 ώρες με έναρξη της κατασταλτικής και της αντιεπιθετικής δράσης εντός 5 – 10 λεπτών μετά τη χορήγηση θεραπευτικών δόσεων. Η επίδραση της αζαπερόνης υποχωρεί πλήρως έπειτα από 6 – 8 ώρες.
 
Η παρεντερικά χορηγούμενη αζαπερόνη κατανέμεται ταχέως και επιτυγχάνει μέγιστες συγκεντρώσεις στο αίμα, τον εγκέφαλο και το ήπαρ έπειτα από 30 λεπτά. Τα επίπεδα που επιτυγχάνονται στον εγκέφαλο είναι 2 έως 6 φορές υψηλότερα απ’ ό,τι εκείνα στο αίμα. Ο χρόνος έως την επίτευξη μέγιστων συγκεντρώσεων της αζαπερόνης και των μεταβολιτών της στο πλάσμα είναι 45 λεπτά μετά τη χορήγηση δόσης.
Έπειτα από χορήγηση θεραπευτικών δόσεων αζαπερόνης στους χοίρους, το 70 – 90% και το 1 – 6% μιας δόσης αναμένεται να απεκκριθεί εντός 48 ωρών μέσω των νεφρών και των κοπράνων, αντίστοιχα.
 
Μεγέθη συσκευασίας:
1 x 50 ml, 1 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Α.Μ.Κ.: 40653 / 16-04-2020