Doxylin 100%

Doxylin 100%, κόνις για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα για μόσχους και χοίρους
Δοξυκυκλίνη


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δραστικό συστατικό:
Υκλατική δοξυκυκλίνη     1000 mg/g
(ισοδυναμεί με δοξυκυκλίνη 867 mg/g)

Κίτρινη κρυσταλλική σκόνη.


ΕΝΔΕΙΞΗ

Μόσχοι:
- Βρογχοπνευμονία και πλευροπνευμονία οφειλόμενη σε Pasteurella spp, Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni και Mycoplasma spp.
Χοίροι:
- Ατροφική ρινίτιδα οφειλόμενη σε Pasteurella multocida και Bordetella bronchiseptica
- Βρογχοπνευμονία οφειλόμενη σε Pasteurella multocida, Streptococcus suis και Mycoplasma hyorhinis
- Πλευροπνευμονία οφειλόμενη σε Actinobacillus pleuropneumoniae.


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με ενεργή μικροβιακή πέψη εντός της μεγάλης κοιλίας.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες.
Να μη χορηγείται σε ζώα με σοβαρή ανεπάρκεια του ήπατος ή των νεφρών.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στους μόσχους, ενδέχεται να παρουσιαστεί οξύς και ενίοτε μοιραίος μυοκαρδιακός εκφυλισμός μετά από μεμονωμένη ή πολλαπλή χορήγηση. Αυτό προκαλείται κυρίως από υπερδοσολογία, και συνεπώς είναι πολύ σημαντική η ορθή μέτρηση της δοσολογίας.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι τετρακυκλίνες μπορούν να επαγάγουν φωτοευαισθησία και αλλεργικές αντιδράσεις. Εάν παρατηρηθούν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι και χοίροι.


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Μόσχοι     10 mg υκλατικής δοξυκυκλίνης/kg σωματικού βάρους/ημέρα,
        επί 3-5 διαδοχικές ημέρες,
διαιρεμένα σε 2 δόσεις.

Χοίροι:        10 mg υκλατικής δοξυκυκλίνης/kg σωματικού βάρους/ημέρα,
        επί 3-5 διαδοχικές ημέρες.

Τρόπος χορήγησης:
Μόσχοι: από του στόματος, διαλυμένο στο γάλα (ή υποκατάστατο γάλακτος)
Χοίροι: από του στόματος, διαλυμένο στο πόσιμο νερό


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για χορήγηση με το πόσιμο νερό θα πρέπει να υπολογιστεί η ακριβής ημερήσια ποσότητα προϊόντος, με βάση τη συνιστώμενη δόση και τον αριθμό και το βάρος των ζώων που θα λάβουν θεραπεία, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

mg προϊόντος/kg σωματικού βάρους/ημέρα    X  μέσο σωματικό βάρος (kg) των ζώων υπό θεραπεία    
                                                                                                                                                = .... mg προϊόντος ανά λίτρο πόσιμου νερού
                           μέση ημερήσια κατανάλωση νερού (σε λίτρα) ανά ζώο
    

Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να προσδιοριστεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η κατανάλωση του μείγματος νερού με φάρμακο εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των ζώων. Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δοσολογία, ενδέχεται να χρειαστεί ρύθμιση της συγκέντρωσης στο πόσιμο νερό.
Συνιστάται η χρήση κατάλληλα βαθμονομημένου εξοπλισμού ζύγισης όταν χρησιμοποιούνται τμηματικές συσκευασίες. Η ημερήσια ποσότητα πρέπει να προστεθεί στο πόσιμο νερό κατά τρόπο ώστε να καταναλωθεί όλη η ποσότητα φαρμάκου εντός 24 ωρών. Θα πρέπει να παρασκευάζεται νέο μείγμα νερού/φαρμάκου κάθε 12 ώρες. Συνιστάται η παρασκευή ενός πυκνού διαλύματος προεργασίας –με συγκέντρωση όχι μεγαλύτερη από 400 γραμμάρια ανά 10 λίτρα πόσιμου νερού– το οποίο θα αραιώνεται μέχρι τη θεραπευτική συγκέντρωση όπως απαιτείται. Εναλλακτικά, το πυκνό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα σύστημα αναλογικής ανάμειξης φαρμάκων σε νερό (medicator).
Η διαλυτότητα του προϊόντος εξαρτάται από το pH και σε περιοχές με σκληρό αλκαλικό νερό ενδέχεται να σχηματιστούν σύμπλοκα στο πόσιμο νερό.
Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με πολύ σκληρό νερό (άνω των 16°d) και με pH μεγαλύτερο του 8.
Το μείγμα υποκατάστατου γάλακτος με φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 6 ωρών.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων:    
Μόσχοι:    14 ημέρες.
Χοίροι:         8 ημέρες.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλεισμένο για να το προφυλάσσετε από το φως και την υγρασία.

Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα, μετά την ένδειξη «Λήξη».
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 3 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 12 ώρες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε υποκατάστατο γάλακτος: 6 ώρες.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδική προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχο
Τα ζώα που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση παρουσιάζουν αλλαγές στην κατανάλωση νερού και συνεπώς το φάρμακο θα πρέπει να τους χορηγείται παρεντερικά.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Το μείγμα γάλακτος/φαρμάκου θα πρέπει οπωσδήποτε να χορηγείται χωριστά σε κάθε μόσχο. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο διαχωρισμός της δοξυκυκλίνης στο υποκατάστατο γάλακτος. Για να αποφευχθεί αυτό, αφήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία κατά την παρασκευή του γάλακτος.

Λόγω της πιθανής (χρονικής και γεωγραφικής) μεταβλητότητας στην ευαισθησία των βακτηρίων στη δοξυκυκλίνη, συνιστάται ιδιαίτερα η βακτηριολογική δειγματοληψία και η ανάλυση ευαισθησίας των μικροοργανισμών από τα προσβεβλημένα ζώα του αγροκτήματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η θεραπεία θα πρέπει να στηριχθεί σε τοπικές (σε επίπεδο περιοχής και αγροκτήματος) επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των βακτηρίων-στόχων, με συνεκτίμηση των επίσημων εθνικών αντιμικροβιακών πολιτικών.
Η απρόσφορη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του επιπολασμού των ανθεκτικών στη δοξυκυκλίνη βακτηρίων και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες τετρακυκλίνες λόγω του ενδεχομένου ανάπτυξης διασταυρούμενης αντοχής.
Αποφύγετε τη χορήγηση μέσα σε οξειδωμένο εξοπλισμό ποτίσματος.
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ανθεκτικών στις τετρακυκλίνες παθογόνων του αναπνευστικού συστήματος των χοίρων (A. pleuropneumoniae, S. suis) και παθογόνων των μόσχων (Pasteurella spp) σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Δεδομένης της πιθανότητας να μην επιτευχθεί εξάλειψη των παθογόνων-στόχων, η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να συνδυαστεί με ορθές πρακτικές διαχείρισης, όπως καλή υγιεινή, καλός αερισμός και αποφυγή συνωστισμού.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Εάν γνωρίζετε ότι παρουσιάζετε αλλεργία στα αντιβιοτικά της κατηγορίας των τετρακυκλινών, θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό του προϊόντος αυτού ή των διαλυμάτων του.
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ευαισθητοποίησης ή δερματίτιδας εξ επαφής κατά την παρασκευή και τη χορήγηση του μείγματος πόσιμου νερού/φαρμάκου, θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το δέρμα και τους οφθαλμούς καθώς και η εισπνοή των σωματιδίων της σκόνης. Να φοράτε αδιαπέραστα γάντια (π.χ. από καουτσούκ ή λατέξ) και κατάλληλη μάσκα σκόνης (π.χ. αναπνευστική συσκευή μίας χρήσης με μάσκα μισού προσώπου που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN149) ενόσω προσθέτετε το προϊόν.
Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς ή το δέρμα, ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο καθαρό νερό και, εάν παρατηρηθεί ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Πλύνετε τα χέρια και τυχόν εκτεθειμένο δέρμα αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος.
Εάν, μετά από τυχόν έκθεση, παρουσιάσετε συμπτώματα όπως π.χ. εξάνθημα, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ιατρού και να επιδείξετε στον ιατρό την παρούσα προειδοποίηση. Το οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή των ματιών και η δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.
Μην καπνίζετε, μην τρώτε και μην πίνετε ενόσω χειρίζεστε το προϊόν αυτό.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Επειδή η δοξυκυκλίνη εναποτίθεται στον νεαρό οστίτη ιστό, θα πρέπει να γίνεται περιορισμένη χρήση του προϊόντος κατά την κύηση και τη γαλουχία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά, όπως οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες.
Η απορρόφηση της δοξυκυκλίνης ενδέχεται να μειωθεί παρουσία υψηλών ποσοτήτων ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου ή αργιλίου στην τροφή. Να μη χορηγείται μαζί με αντιόξινα, καολίνη ή παρασκευάσματα σιδήρου.
Συνιστάται να αφήνεται ένα διάστημα 1-2 ωρών από τη χορήγηση άλλων προϊόντων που περιέχουν πολυσθενή κατιόντα, καθώς αυτά περιορίζουν την απορρόφηση των τετρακυκλινών.
Η δοξυκυκλίνη ενισχύει τη δράση των αντιπηκτικών.
Η διαλυτότητα του προϊόντος εξαρτάται από το pH και το προϊόν θα κατακρημνιστεί εάν αναμειχθεί με αλκαλικό διάλυμα.
Μη φυλάσσετε το πόσιμο νερό μέσα σε μεταλλικά δοχεία.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Στους μόσχους ενδέχεται να συμβεί οξύς και ενίοτε μοιραίος μυοκαρδιακός εκφυλισμός μετά από υπερδοσολογία. (Δείτε επίσης την ενότητα περί ανεπιθύμητων ενεργειών).

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάλογος συσκευασιών:
- Περιέκτης: 1 kg.
- Κάδος: 1, 2, 5 kg.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 53838/25-6-2014