Sodium Salicyl 80% WSP

SODIUM SALICYL 80% WSP, σκόνη για πόσιμο διάλυμα για βοοειδή (μόσχους) και χοίρους
Σαλικυλικό νάτριο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε g περιέχει : Δραστικό συστατικό:
Σαλικυλικό νάτριο     800 mg/g
(ισοδύναμο με 690 mg σαλικυλικού οξέος ως άλας νατρίου)
Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή (μόσχοι):
Για την υποστηρικτική αντιμετώπιση της πυρεξίας σε οξεία αναπνευστική νόσο, η οποία εάν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να συνδυαστεί με κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.

Χοίροι:
Για την αντιμετώπιση των φλεγμονών, σε συνδυασμό με συντρέχουσα αντιβιοτική θεραπεία.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χορηγείται σε ζώα με σοβαρή υποπρωτεϊναιμία, παθήσεις του ήπατος και των νεφρών.
Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις γαστρεντερικού έλκους και χρόνιες γαστρεντερικές διαταραχές.
Να μην χορηγείται σε περίπτωση δυσλειτουργίας του αιμοποιητικού συστήματος, διαταραχών πηκτικότητας, αιμορραγική διάθεση.
Να μην χρησιμοποιείται σαλικυλικό νάτριο σε νεογνά ή μόσχους ηλικίας μικρότερης των 2 εβδομάδων.
Να μην χρησιμοποιείται σε χοιρίδια ηλικίας μικρότερης των 4 εβδομάδων.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στο σαλικυλικό νάτριο ή στο έκδοχο.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός στο γαστρεντερικού, ιδιαιτέρως σε ζώα με προϋπάρχουσα γαστρεντερική πάθηση.  Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκδηλωθεί εμφάνιση μέλαινας  λόγω απώλειας αίματος στην γαστρεντερική οδό.
Η αναστολή της φυσιολογικής πήξης του αίματος μπορεί να συμβεί.  Εάν υπάρξει μια τέτοια αντίδραση, μπορεί να αναστραφεί και η επίδρασή της να εξαλειφθεί εντός 7 ημερών περίπου.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Βοοειδή (μόσχοι) και χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή (μόσχοι):    40 mg σαλικυλικού νατρίου ανά kg σ.β., άπαξ ανά ημέρα, (ισοδύναμο προς 50 mg προϊόντος ανά kg σ.β. ανά ημέρα), για 1 - 3 ημέρες.
Χοίροι:        35 mg σαλικυλικού νατρίου ανά kg σ.β. ανά ημέρα, (ισοδύναμο προς 43,75 mg προϊόντος ανά kg σ.β. ανά ημέρα), για 3-5 ημέρες.
Το προϊόν μπορεί να χορηγείται από το στόμα μέσω υποκατάστατου γάλακτος ή/και πόσιμου νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Καμία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή (μόσχοι)  και χοίροι:     
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 0 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 ºC.
Μην ψύχετε ή καταψύχετε.
Προστατεύστε από τον πάγο.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 24 ώρες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε συμπλήρωμα γάλακτος: 4 ώρες.
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Με δεδομένο ότι το σαλικυλικό νάτριο μπορεί να αναστείλει την πήξη του αίματος, συνιστάται η αποφυγή χειρουργικών επεμβάσεων που δεν κρίνονται άμεσα απαραίτητες στα ζώα, 7 ημέρες μετά το πέρας της θεραπείας.

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη
Τα άτομα που είναι γνωστό ότι έχουν υπερευαισθησία στο σαλικυλικό νάτριο ή σε συναφείς ουσίες (π.χ. ασπιρίνη) ή σε έκδοχα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός του δέρματος, των ματιών και της αναπνευστικής οδού. Κατά την διάρκεια προετοιμασίας και ανάμιξης το προϊόντος, πρέπει να αποφεύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια, αλλά και να εισπνέετε την σκόνη . Συνιστάται να φοράτε γάντια, γυαλιά ασφαλείας και μάσκα για την σκόνη. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το άνοιγμα του κάδου.
Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης του δέρματος, να πλένετε το δέρμα αμέσως με νερό.
Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με τα μάτια, συμβουλεύουμε τον χρήστη να πλύνει με άφθονο νερό τα μάτια του για 15 λεπτά και σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού να αναζητήσει ιατρική συμβουλή.
Κατά την χορήγηση φαρμακούχου πόσιμου νερού ή γάλακτος (υποκατάστατο), πρέπει να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, φορώντας γάντια. Να πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό σε περίπτωση ακούσιας επαφής .

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από εργαστηριακές μελέτες σε επίμυες διαπιστώθηκαν στοιχεία τερατογένεσης και εμβρυοτοξικών επιδράσεων.
Το σαλικυλικό οξύ διέρχεται από τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα. Ο χρόνος ημίσειας ζωής  στα νεογέννητα είναι μεγαλύτερος και γι' αυτό τα συμπτώματα τοξικότητας μπορεί να εμφανιστούν πολύ νωρίτερα.  Επιπλέον, αναστέλλεται η συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων και ο χρόνος αιμορραγίας αυξάνεται, μια κατάσταση η οποία είναι δυσμενής κατά την διάρκεια ενός δύσκολου τοκετού / καισαρικής τομής. Τέλος, ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν αναβολή του τοκετού.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη και την γαλουχία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση δυνητικά νεφροτοξικών φαρμάκων (π.χ. αμινογλυκοσίδες).
Το σαλικυλικό οξύ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πρωτεΐνες (λευκωματίνη του πλάσματος) και ανταγωνίζεται διάφορες ουσίες (π.χ. κετοπροφαίνη) για τις ίδιες θέσεις σύνδεσης.
Η κάθαρση του σαλικυλικού οξέος από το πλάσμα έχει αναφερθεί ότι αυξάνεται σε συνδυασμό με τα κορτικοστεροειδή, πιθανόν λόγω της επαγωγής του μεταβολισμού του σαλικυλικού οξέος.
Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση με άλλα NSAID, λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης γαστρεντερικών ελκώσεων.
Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φάρμακα που είναι γνωστό ότι έχουν αντιπηκτικές ιδιότητες.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Στους  μόσχους είναι ανεκτές  δοσολογίες έως 80 mg/kg για 5 ημέρες ή 40 mg/kg για 10 ημέρες, χωρίς καμία ανεπιθύμητη αντίδραση.
Στουςχοίρους είναι ανεκτές  δοσολογίες έως 175 mg/kg για έως 10 ημέρες, χωρίς καμία σημαντική ανεπιθύμητη αντίδραση.
Σε περίπτωση οξείας υπερδοσολογίας, η ενδοφλέβια έγχυση διτανθ ανθρακικού έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη κάθαρση του σαλικυλικού οξέος λόγω της  αλκαλοποίησης του ούρουκαι μπορεί να είναι ευεργετική στην διόρθωση της (δευτερογενούς μεταβολικής) οξέωσης.

Ασυμβατότητες
Μην αναμειγνύετε με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε αχρησιμοποίητο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή τα υπολείμματά τους πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την  ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
- Συνθετικό κουτί: περιέκτης κατασκευασμένος από PET/αλουμίνιο/συγκολλητικό/χαρτί, μαζί με κάποια αποκοπτόμενη μεμβράνη από PET/αλουμίνιο και καπάκι HDPE.
Το συνθετικό κουτί περιέχει 1 kg προϊόντος.
- Κάδος: κάδος πολυπροπυλενίου που παρέχεται μαζί με καπάκι πολυπροπυλενίου. Ο κάδος περιέχει 1, 2,5 ή 5 kg προϊόντος.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 36900/02-06-2010/K-0182501