Melovem 5mg/ml

Melovem 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους
Μελοξικάμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Μελοξικάμη            5 mg

Έκδοχo/α:
Bενζυλική αλκοόλη        50 mg

Διαυγές πρασινοκίτρινο ενέσιμο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή:
Χρησιμοποιείται σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, για τη  μείωση των  κλινικών συμπτωμάτων σε βοοειδή.
Χρησιμοποιείται σε διάρροιες, σε συνδυασμό με από του στόματος ενυδατική θεραπεία για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε μόσχους ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας και σε μοσχίδες .

Χοίροι:
Χρησιμοποιείται σε μη μολυσματικές παθήσεις του κινητικού συστήματος, για τη μείωση των συμπτωμάτων της χωλότητας και της φλεγμονής.
Για την καταπράυνση του μετεγχειρητικού πόνου που σχετίζεται με δευτερεύουσες χειρουργικές
επεμβάσεις των μαλακών ιστών, όπως ο ευνουχισμός.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές διαταραχές, ή όπου υπάρχουν  ενδείξεις βλαβών από γαστρεντερικά έλκη. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Για τη θεραπεία της διάρροιας των βοοειδών, το προϊόν  δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης  της μιας εβδομάδας.
Να μη χρησιμοποιείται σε χοίρους ηλικίας μικρότερης των 2 ημερών.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά από υποδόρια χορήγηση του φαρμάκου σε βοοειδή αναφέρθηκε συχνά παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, το οποίο ενδέχεται να είναι επώδυνο.
Σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά από ενδομυϊκή χορήγηση του φαρμάκου σε χοίρους παρατηρήθηκε παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να επισυμβούν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή (μόσχοι και μοσχίδες) και χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή :
Εφάπαξ υποδόρια ένεση  στη δόση των 0,5 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 10,0 ml/100 kg σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία ή με την από του στόματος ενυδατική θεραπεία .

Χοίροι :
Μυοσκελετικές διαταραχές:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 2,0 ml/25 kg σωματικού βάρους). Εάν απαιτείται, μπορεί να γίνει μια δεύτερη χορήγηση μελοξικάμης, μετά από 24 ώρες. Συνιστάται η δεύτερη ένεση να χορηγείται σε διαφορετικό σημείο, δεδομένου ότι η τοπική ανεκτικότητα αξιολογήθηκε μόνο μετά από εφάπαξ ένεση.

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 0,4 ml/5 kg
σωματικού βάρους), πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό της δόσης, με τη χρήση
μιας κατάλληλα διαβαθμισμένης σύριγγας και με την προσεκτική εκτίμηση του σωματικού βάρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να αποφεύγετε την επιμόλυνση  κατά τη χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή : κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γαλακτοπαραγωγά ζώα  τα οποία  παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
Χοίροι : κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε το ενέσιμο φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προφυλάσσετε από το φως.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη : 28 ημέρες.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ/ ΕΧΡ) που αναγράφεται στο κουτί και στη φιάλη.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Η θεραπεία των χοιριδίων με Melovem πριν από τον ευνουχισμό, μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο.
Για την επίτευξη ανακούφισης από τον πόνο κατά τη χειρουργική επέμβαση, απαιτείται η ταυτόχρονη
χορήγηση ενός κατάλληλου αναισθητικού/ηρεμιστικού.
Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αναλγητικό αποτέλεσμα, το Melovem θα πρέπει να χορηγείται
30 λεπτά πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Εάν επισυμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία και να ζητηθεί η συμβουλή κτηνιάτρου.
Να αποφεύγεται η χρήση σε σοβαρά αφυδατωμένα, υπογκαιμικά, ή υποτασικά ζώα στα οποία απαιτείται παρεντερική αποκατάσταση των υγρών, διότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τοξίκωσης των νεφρών .

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το προϊόν
Τυχαία αυτοένεση με το προϊόν του άτομου που χορηγεί το σκεύασμα πιθανόν να προκαλέσει πόνο. Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης με τη βελόνη της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το  φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Βοοειδή: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης.
Χοίροι: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με γλυκοκορτικοστεροειδή, με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.

Υπερδοσολογία
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να χορηγηθεί συμπτωματική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα υπολείμματα θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπον ισχύουσες διατάξεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί από χαρτόνι με 1 άχρωμο γυάλινο ενέσιμο φιαλίδιο τύπου 1 των 100 ml, το οποίο κλείνεται με πώμα από καουτσούκ βρωμοβουτυλίου και σφραγίζεται με ένα δακτύλιο αλουμινίου.

A.M.K.: EU/2/09/098/001