Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Epityl

EPITYL TABLETS 60 mg, αρωματισμένα δισκία για σκύλους
Phenobarbital
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
 
Κάθε δισκίο περιέχει:
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
Phenobarbital  60mg
 
Λευκό, κυκλικό δισκίο με σταυρωτή εγχάραξη στη μία πλευρά.
Τα δισκία μπορούν να χωριστούν σε δύο ή τέσσερα ίσα μέρη.
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για την πρόληψη των επιληπτικών κρίσεων λόγω γενικευμένης επιληψίας σε σκύλους.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με σοβαρή διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με σοβαρές νεφρικές ή καρδιαγγειακές διαταραχές.
Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους με βάρος λιγότερο από 6 κιλά.
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία, σε άλλα βαρβιτουρικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια.
Κατά την έναρξη της θεραπείας μπορεί να εμφανιστεί αταξία και καταστολή, αλλά αυτά τα συμπτώματα είναι συνήθως παροδικά και εξαφανίζονται στους περισσότερους, αλλά όχι σε όλους, τους ασθενείς με συνεχιζόμενη φαρμακευτική αγωγή. Ορισμένα ζώα μπορεί να επιδείξουν παράδοξη υπερδιέγερση, ιδιαίτερα μετά την αρχική έναρξη της θεραπείας. Καθώς αυτή η υπερδιέγερση δεν συνδέεται με την υπερδοσολογία, δεν απαιτείται μείωση της δοσολογίας. Μπορεί να εμφανιστούν πολυουρία, πολυδιψία και πολυφαγία σε μέσες ή υψηλότερες θεραπευτικές δραστικές συγκεντρώσεις στον ορό· αυτά τα συμπτώματα μπορούν να μειωθούν με τον περιορισμό της πρόσληψης τροφής. Η καταστολή και η αταξία μπορεί να συμβούν πιο συχνά καθώς τα επίπεδα του ορού φθάνουν στα ανώτερα επίπεδα της θεραπευτικής περιοχής. Οι υψηλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα μπορεί να σχετίζονται με ηπατοτοξικότητα.
Η φαινοβαρβιτάλη μπορεί να έχει επιβλαβείς επιδράσεις στα βλαστικά κύτταρα του μυελού των οστών. Οι συνέπειες είναι ανοσοτοξική πανκυτταροπενία και / ή ουδετεροπενία. Αυτές οι αντιδράσεις εξαφανίζονται μετά την απόσυρση της θεραπείας. Η θεραπεία των σκύλων με φαινοβαρβιτάλη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της TT4 ή της FT4 στον ορό, ωστόσο αυτό μπορεί να μην αποτελεί ένδειξη υποθυρεοειδισμού. Η θεραπεία με αντικατάσταση της θυρεοειδούς ορμόνης πρέπει να ξεκινά μόνο εάν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα της νόσου.
Εάν οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σοβαρές, συνιστάται η μείωση της χορηγούμενης δόσης.
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε  ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
 
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα).
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για από του στόματος χορήγηση. 
Η απαιτούμενη δόση θα διαφέρει σε κάποιο βαθμό μεταξύ των ζώων και ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της διαταραχής.
 
Τα δισκία πρέπει να χορηγούνται την ίδια ώρα κάθε ημέρα και πρέπει να συντονίζονται με τους χρόνους σίτισης με συνεπή τρόπο για τη βελτιστοποίηση της επιτυχίας της θεραπείας.
 
Το προϊόν πρέπει να χορηγείται στους σκύλους από το στόμα, ξεκινώντας με μια δόση 2-5mg ανά κιλό σωματικού βάρους ανά ημέρα. Η δόση πρέπει να διαιρεθεί και να χορηγείται δύο φορές την ημέρα.
 
Σταθερές συγκεντρώσεις ορού δεν επιτυγχάνονται μέχρι 1-2 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Η πλήρης δράση του φαρμάκου δεν εμφανίζεται για δύο εβδομάδες και οι δόσεις δεν πρέπει να αυξηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
 
Εάν οι κρίσεις δεν ελέγχονται, η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί κατά 20% κάθε φορά, με σχετική παρακολούθηση των επιπέδων φαινοβαρβιτάλης στον ορό. Η συγκέντρωση της φαινοβαρβιτάλης στον ορό μπορεί να ελεγχθεί μετά την επίτευξη σταθεροποίησης και αν είναι μικρότερη από 15 μg / ml η δόση μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως. Εάν οι επιληπτικές κρίσεις επανεμφανιστούν, η δόση μπορεί να αυξηθεί μέχρι τη μέγιστη συγκέντρωση στον ορό των 45 μg / ml. Οι υψηλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα μπορεί να σχετίζονται με ηπατοτοξικότητα. Μπορούν να ληφθούν ταυτόχρονα δείγματα αίματος για να προσδιορισθεί η συγκέντρωση φαινοβαρβιτάλης στο πλάσμα κατά προτίμηση κατά τα ελάχιστα επίπεδα, λίγο πριν την επόμενη δόση φαινοβαρβιτάλης.
 
Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με την παρατηρηθείσα ανταπόκριση στη θεραπεία και την πλήρη κλινική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης για ένδειξη τοξικότητας σε κάθε ζώο.
 
Τα κλινικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι μπορεί να παρατηρηθεί σημαντική μεταβολή στις συγκεντρώσεις φαινοβαρβιτάλης στο πλάσμα σε ορισμένα ζώα. Αυτή η διακύμανση μπορεί να οδηγήσει σε ένα ζώο με ελάχιστη συγκέντρωση φαινοβαρβιτάλης στο πλάσμα κάτω από το τυπικό ελάχιστο θεραπευτικό επίπεδο (15 μg / ml) και μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα που προσεγγίζει το μέγιστο επίπεδο (45 μg / ml).  Εάν ο έλεγχος των επιληπτικών κρίσεων είναι ανεπαρκής σε αυτά τα ζώα, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα όταν αυξάνεται η δόση καθώς μπορεί να επιτευχθούν ή να ξεπεραστούν τα τοξικά επίπεδα. Οι κορυφές και οι ελάχιστες συγκεντρώσεις φαινοβαρβιτάλης στο πλάσμα μπορεί να χρειάζεται να μετρηθούν σε αυτά τα ζώα. (Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα επιτυγχάνονται εντός περίπου 3 ωρών μετά τη χορήγηση).
 
Εάν οι επιληπτικές κρίσεις δεν ελέγχονται ικανοποιητικά και εάν η μέγιστη συγκέντρωση φαινοβαρβιτάλης στο πλάσμα είναι περίπου 40 μg / ml, τότε η διάγνωση θα πρέπει να επανεξεταστεί και / ή να προστεθεί ένα δεύτερο αντιεπιληπτικό προϊόν (όπως τα βρωμιούχα) στο πρωτόκολλο θεραπείας.
 
Τα δισκία μπορούν να χωριστούν σε ίσα μισά ή τέταρτα για να εξασφαλιστεί ακριβής δοσολογία.
Για να σπάσετε ένα σταυρωτό χαραγμένο δισκίο σε τέταρτα, τοποθετήστε το δισκίο σε ομοιόμορφη επιφάνεια με την χαραγμένη πλευρά προς τα πάνω και ασκείστε πίεση στη μέση με τον αντίχειρά σας.
Για να σπάσετε ένα δισκίο σε δύο μισά, τοποθετήστε το δισκίο σε μια ομοιόμορφη επιφάνεια με τη χαραγμένη πλευρά προς τα πάνω, κρατήστε το μισό δισκίο και πιέστε προς τα κάτω το άλλο μισό.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σταθερές συγκεντρώσεις ορού δεν επιτυγχάνονται μέχρι 1-2 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Η πλήρης δράση του φαρμάκου δεν εμφανίζεται για δύο εβδομάδες και οι δόσεις δεν πρέπει να αυξηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
 
Εάν οι κρίσεις δεν ελέγχονται, η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί κατά 20% κάθε φορά, με σχετική παρακολούθηση των επιπέδων φαινοβαρβιτάλης στον ορό. Η συγκέντρωση της φαινοβαρβιτάλης στον ορό μπορεί να ελεγχθεί μετά την επίτευξη σταθεροποίησης και αν είναι μικρότερη από 15 μg / ml η δόση μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως. Εάν οι επιληπτικές κρίσεις επανεμφανιστούν, η δόση μπορεί να αυξηθεί μέχρι τη μέγιστη συγκέντρωση στον ορό των 45 μg / ml. 
Οι υψηλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα μπορεί να σχετίζονται με ηπατοτοξικότητα. Μπορούν να ληφθούν ταυτόχρονα δείγματα αίματος για να προσδιορισθεί η συγκέντρωση φαινοβαρβιτάλης στο πλάσμα κατά προτίμηση κατά τα ελάχιστα επίπεδα, λίγο πριν την επόμενη δόση φαινοβαρβιτάλης.
Η απόσυρση ή η μετάβαση από άλλους τύπους αντιεπιληπτικής θεραπείας θα πρέπει να γίνει βαθμιαία, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν εφαρμόζεται.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Τα μη χρησιμοποιημένα τεμαχισμένα δισκία πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός 2 ημερών.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Κάθε φορά που αποθηκεύεται ένα αχρησιμοποίητο τεμαχισμένο δισκίο μέχρι την επόμενη χρήση, θα πρέπει να επιστρέφεται είτε στον κενή θέση του blister και να εισάγεται πίσω στο κουτί του χαρτονιού είτε να τοποθετείται πίσω στο δοχείο και να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά, καθώς αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των μικρών παιδιών λόγω τυχαίας κατάποσης. 
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Συνιστάται προσοχή σε ζώα με διαταραχή της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, υποογκαιμία, αναιμία και καρδιακή ή αναπνευστική δυσλειτουργία. Η πιθανότητα ηπατοτοξικών παρενεργειών μπορεί να μειωθεί ή να καθυστερήσει χρησιμοποιώντας μια αποτελεσματική δόση που είναι η χαμηλότερη δυνατή. Συνιστάται η παρακολούθηση των ηπατικών παραμέτρων σε περίπτωση παρατεταμένης θεραπείας.
 
Συνιστάται η αξιολόγηση της κλινικής εικόνας του ασθενή 2-3 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια κάθε 4-6 μήνες, π.χ. μέτρηση των ηπατικών ενζύμων και των χολικών οξέων στον ορό του αίματος. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι επιδράσεις της υποξίας κλπ. προκαλούν αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων μετά από μια κρίση. Η φαινοβαρβιτάλη μπορεί να αυξήσει τη δραστηριότητα του ορού της αλκαλικής φωσφατάσης και των τρανσαμινασών. Αυτά μπορεί να δείχνουν μη παθολογικές αλλαγές, αλλά επειδή μπορεί να αντιπροσωπεύουν ηπατοτοξικότητα, συνιστώνται δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας. Αυξημένες τιμές των ηπατικών ενζύμων μπορεί να μην απαιτούν πάντοτε μείωση της δόσης της φαινοβαρβιτάλης, εφόσον τα χολικά οξέα του ορού είναι εντός των φυσιολογικών ορίων.
 
Σε σταθεροποιημένους επιληπτικούς ασθενείς, δεν συνιστάται η μετάβαση από άλλα σκευάσματα φαινοβαρβιτάλης σε δισκία Epityl 60 mg. Ωστόσο, αν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, πρέπει να ληφθεί πρόσθετη προσοχή. Αυτό περιλαμβάνει συχνότερη δειγματοληψία συγκέντρωσης στο πλάσμα για να διασφαλιστεί ότι διατηρούνται τα θεραπευτικά επίπεδα. Η παρακολούθηση για αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες και για ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να διεξάγεται πιο τακτικά μέχρι να επιβεβαιωθεί η σταθεροποίηση. Η απόσυρση ή η μετάβαση από άλλους τύπους αντιεπιληπτικής θεραπείας θα πρέπει να γίνει βαθμιαία, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων.
 
Τα δισκία είναι αρωματισμένα. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε τυχαία κατάποση, φυλάξτε τα δισκία μακριά από τα ζώα.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Τα βαρβιτουρικά μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία. Τα άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στα βαρβιτουρικά πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.
Η τυχαία κατάποση μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση και θα μπορούσε να είναι θανατηφόρα, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε τα παιδιά να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.
Η φαινοβαρβιτάλη είναι τερατογόνος και μπορεί να είναι τοξική για τα αγέννητα και τα θηλάζοντα παιδιά, μπορεί να επηρεάσει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και να οδηγήσει σε γνωστικές διαταραχές. Η φαινοβαρβιτάλη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Οι έγκυες γυναίκες, οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και οι γυναίκες που θηλάζουν πρέπει να αποφεύγουν τυχαία κατάποση και παρατεταμένη επαφή με το προϊόν.
Φυλάξτε αυτό το προϊόν στην αρχική του συσκευασία για να αποφύγετε τυχαία κατάποση.
Συνιστάται να φοράτε γάντια μιας χρήσης κατά τη διάρκεια της χορήγησης του προϊόντος για να μειώσετε την επαφή με το δέρμα.
Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια, ενημερώνοντας τις ιατρικές υπηρεσίες για τη δηλητηρίαση με βαρβιτουρικά και επιδείξτε το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα στον ιατρό. Εάν είναι δυνατόν, ο γιατρός θα πρέπει να ενημερώνεται για τον χρόνο και την ποσότητα κατάποσης, καθώς αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της κατάλληλης θεραπείας.
Κάθε φορά που ένα αχρησιμοποίητο τεμαχισμένο δισκίο αποθηκεύεται μέχρι την επόμενη χρήση, θα πρέπει να επανατοποθετείται σε κενή θέση του blister και να τοποθετηθεί ξανά στο χάρτινο κουτί.
Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση.
 
Κύηση και γαλουχία:
Η φαινοβαρβιτάλη διασχίζει τον φραγμό του πλακούντα και σε υψηλότερες δόσεις (αναστρέψιμα) συμπτώματα στέρησης στα νεογνά δεν μπορεί να αποκλειστούν. Οι μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ενδείξεις δράσης φαινοβαρβιτάλης στην προγεννητική ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική ανάπτυξη. Οι νεογνικές τάσεις αιμορραγίας σχετίζονται με τη θεραπεία με φαινοβαρβιτάλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η χορήγηση βιταμίνης Κ στη μητέρα για 10 ημέρες πριν τον τοκετό μπορεί να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση αυτών των επιδράσεων στο έμβρυο.
Η ασφάλεια του προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί κατά τη διάρκεια της κύησης των σκύλων. Τα οφέλη της θεραπείας μπορεί να είναι μεγαλύτερα από τους δυνητικούς κινδύνους που σχετίζονται με επιληπτικές κρίσεις στο έμβρυο (υποξία και οξέωση). Επομένως, σε περίπτωση κύησης, δεν συνιστάται η διακοπή της αντιεπιληπτικής αγωγής. Ωστόσο, η δόση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη.
Η φαινοβαρβιτάλη απεκκρίνεται σε μικρές ποσότητες στο μητρικό γάλα και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, τα νεογνά πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για ανεπιθύμητα φαινόμενα καταστολής. Ο πρώιμος απογαλακτισμός μπορεί να είναι μια επιλογή. Εάν εμφανιστούν υπνηλία / συμπτώματα καταστολής (που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν το θηλασμό) σε θηλάζοντα νεογνά, θα πρέπει να επιλεγεί μια τεχνητή μέθοδος θηλασμού.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Η φαινοβαρβιτάλη θα μειώσει δυνητικά τα θεραπευτικά επίπεδα ενός ευρέος φάσματος φαρμάκων λόγω της επίδρασής της στα ηπατικά ένζυμα.
 
Μια θεραπευτική δόση φαινοβαρβιτάλης για αντιεπιληπτική θεραπεία μπορεί να επηρεάσει σημαντικές πρωτεΐνες στο πλάσμα (όπως γλυκοπρωτεΐνη α1 οξέος, AGP), οι οποίες δεσμεύουν τα φάρμακα. Η φαινοβαρβιτάλη μπορεί να μειώσει τη δραστικότητα μερικών φαρμάκων αυξάνοντας το ρυθμό μεταβολισμού μέσω της επαγωγής των ενζύμων που μεταβολίζουν τα φάρμακα στα μικροσώματα του ήπατος. Επομένως, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη φαρμακοκινητική και στις δόσεις φαρμάκων που χορηγούνται ταυτόχρονα. Η συγκέντρωση στο πλάσμα μιας σειράς φαρμάκων μειώνεται στην περίπτωση ταυτόχρονης χορήγησης φαινοβαρβιτάλης
Η σιμετιδίνη και η κετοκοναζόλη είναι αναστολείς των ηπατικών ενζύμων: η ταυτόχρονη χρήση με φαινοβαρβιτάλη μπορεί να προκαλέσει αύξηση της συγκέντρωσης φαινοβαρβιτάλης στον ορό. Η φαινοβαρβιτάλη μπορεί να μειώσει την απορρόφηση της γκριζεοφουλβίνης. 
Η ταυτόχρονη χρήση με βρωμιούχο κάλιο αυξάνει τον κίνδυνο παγκρεατίτιδας. 
Η ταυτόχρονη χρήση με άλλα φάρμακα που έχουν κεντρική κατασταλτική δράση μπορεί να αυξήσει την δράση της φαινοβαρβιτάλης.
Η χρήση δισκίων φαινοβαρβιτάλης σε συνδυασμό με πριμιδόνη δεν συνιστάται καθώς η πριμιδόνη μεταβολίζεται κυρίως σε φαινοβαρβιτάλη.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας είναι:
- η κατάθλιψη του κεντρικού νευρικού συστήματος που καταδεικνύεται από σημεία που κυμαίνονται από ύπνο σε κώμα,
- αναπνευστικά προβλήματα,
- καρδιαγγειακά προβλήματα, υπόταση και σοκ που οδηγούν σε νεφρική ανεπάρκεια και θάνατο.
 
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, αφαιρέστε το προϊόν από το στομάχι, για παράδειγμα με πλύση. Ενεργός άνθρακας μπορεί να δοθεί. Προσφέρετε αναπνευστική υποστήριξη.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, αλλά τα διεγερτικά του ΚΝΣ (όπως το Doxapram) μπορεί να διεγείρουν το αναπνευστικό κέντρο.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συσκευασία:
Blister (10 δισκίων): 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 500 και 1000.
Δοχεία Duma: 100 και 500 δισκία.
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Χορηγείται αποκλειστικά με Κτηνιατρική συνταγή.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K. : 58931 / 05-06-2020
FaLang translation system by Faboba