Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Neocillin

NEΟCILLIN Φαρμακούχο πρόμιγμα
Χλωροτετρακυκλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί %)
Δραστικό συστατικό
Chlorotetracycline HCl ……………………………… 10%

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Μόσχοι, χοίροι και όρνιθες.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μόσχοι (Πριν από την έναρξη λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας.) :
Για τη θεραπεία της διάρροιας βακτηριακής αιτιολογίας και των δευτερογενών λοιμώξεων , που συνοδεύουν την πνευμονία ή τις καταστάσεις stress. 
Χοίροι :     Για την πρόληψη και θεραπεία αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως : ατροφική ρινίτιδα, πνευμονική παστεριδίαση και ενζωοτική πνευμονία. 
Για την πρόληψη και θεραπεία λοιμώξεων του πεπτικού συστήματος, όπως : βακτηριακή εντερίτιδα, κολοβακτηριδίαση και σαλμονέλωση των χοιριδίων. Επίσης για τον έλεγχο δευτερογενών βακτηριακών λοιμώξεων, που συνοδεύουν τις ιογενείς λοιμώξεις. 
Όρνιθες : Για την πρόληψη και θεραπεία της Χ.Α.Ν., κολοβακτηριδιακής σηψαιμίας, χολέρας των πτηνών, λοιμώδους κόρυζας, λοιμώδους θυλακίτιδας, τύφου, αρθρίτιδας, βακτηριακής αιτιολογίας δευτερογενών λοιμώξεων που συνοδεύουν τη λοιμώδη βρογχίτιδα και λαρυγγοτραχειίτιδα, ψευδοπανώλη και κοκκιδιάσεις.  
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Γενικά , το “ΝEOCILLIN” αναμιγνύεται στο φύραμα των ζώων και των πτηνών στις ακόλουθες ποσότητες :
Μόσχοι  :                              20 mg /kg Σ.Β ανά 12ωρο x 7 ημέρες
 Χοίροι :                               4 gr προϊόντος /kg τροφής x 7 ημέρες
Κρεοπαραγωγά ορνίθια:       3,5 gr προϊόντος / kg τροφής x 7 ημέρες
Ωοτόκες όρνιθες:                 5 gr προϊόντος / kgr τροφής x 7 ημέρες
 Προσοχή για την καλή ανάμιξη στις ζωοτροφές.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε βοοειδή μετά την έναρξη λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας , γιατί μπορεί να προκληθεί καταστροφή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας και γαστρεντερικές διαταραχές.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μπορεί να προκληθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, καταστροφή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του εντέρου και της μεγάλης κοιλίας με επακόλουθο τις γαστρεντερικές διαταραχές. 
Χορήγηση κατά την περίοδο της οδοντοφυΐας των ζώων και της προχωρημένης εγκυμοσύνης μπορεί να προκαλέσει δυσχρωματισμό των οδόντων διότι η χλωροτετρακυκλίνη δημιουργεί σύμπλοκες ενώσεις με τα ιόντα ασβεστίου.
 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μεγαλύτερη αναλογία από 1 % ασβέστιο στο σιτηρέσιο μειώνει αισθητά τη δράση της χλωροτετρακυκλίνης, εξαιτίας της ιδιότητάς της να δημιουργεί σύμπλοκα με δισθενή κατιόντα.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας (μόσχοι-χοίροι-όρνιθες):  14 ημέρες.
Αυγά (όρνιθες)   :       4 ημέρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται το προϊόν σε χώρο ξηρό και σκοτεινό. Μετά την ανάμιξη με το φύραμα διατηρείται σταθερό για 3 μήνες, σε χώρο ξηρό και δροσερό, προστατευμένο από το φως.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φάκελοι των 250 g.
Δοχεία του 1 kg και 
Σάκκοι των 5 kg και 25 kg.
 
Α.Μ.Κ.: 82134/16-11-09
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Oxytetracycline 6% premix

OXYTETRACYCLINE HCL 6% Φαρμακούχο πρόμιγμα
Οξυτετρακυκλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε 100 γραμμάρια του προϊόντος περιέχουν:
Yδροχλωρική οξυτετρακυκλίνη ……………………………………………6g
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ενδείκνυται σε λοιμώξεις που οφείλονται σε Gram(+) και Gram(-) βακτήρια,  ευαίσθητα στην οξυτετρακυκλίνη. Επίσης σε Mycoplasma spp., Borelia spp., Chlamydia spp. Rickettsia spp. , καθώς και σε ορισμένα πρωτόζωα.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ιστορικό υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Στα έμβρυα και τα αναπτυσσόμενα ζώα οι τετρακυκλίνες σχηματίζουν σύμπλοκες ενώσεις με συστατικά των οστών και των δοντιών. Για το λόγο αυτό η χορήγηση τετρακυκλινών κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και την περίοδο της ανάπτυξης των δοντιών είναι δυνατόν να προκαλέσει μεταβολή στον χρωματισμό τους.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Χοίροι, κρεοπαραγωγά ορνίθια, ωοπαραγωγές όρνιθες.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η χορήγηση γίνεται με καλή ανάμιξη με την τροφή στην παρακάτω δοσολογία:
Χοίροι: 6,7 kgr OXYTETRACYCLINE 6%  ανά 1 tn τροφής,    ( αντιστοιχεί σε 400 ppm oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Κρεοπαραγωγά ορνίθια: 5,8 kgr OXYTETRACYCLINE 6%   ανά 1 tn τροφής. ( αντιστοιχεί σε 350 ppm oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Ωοπαραγωγές όρνιθες: 8,3 kgr OXYTETRACYCLINE 6%   ανά 1 tn τροφής, (αντιστοιχεί σε 500 ppb oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Η χορήγηση της OXYTETRACYCLINE HCL 6%  αρχίζει με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας χοίρων 14 μέρες
Κρέας πτηνών 14 μέρες
Αυγά 4 μέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε μέρος δροσερό και ξηρό, προστατευμένο από το φως. Αναμεμιγμένο με την τροφή η διάρκεια συντήρησης είναι ένας μήνας.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φάκελος των 100 g και πλαστικό δοχείο του 1 kg.
 
Α.Μ.Κ.: 17085/5-10-1994 Κ-2426
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Oxytetracycline HCL 10% premix

OXYTETRACYCLINE HCL 10% Φαρμακούχο πρόμιγμα
Οξυτετρακυκλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε 100 γραμμάρια του προϊόντος περιέχουν:
Yδροχλωρική οξυτετρακυκλίνη ……………………………………………10g
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ενδείκνυται σε βακτηριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος, του ουρογεννητικού και σε σηψαιμικές καταστάσεις, ομφαλίτιδες, ερυθρά των χοίρων κ.α.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ιστορικό υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Στα έμβρυα και τα αναπτυσσόμενα ζώα οι τετρακυκλίνες σχηματίζουν σύμπλοκες ενώσεις με συστατικά των οστών και των δοντιών. Για το λόγο αυτό η χορήγηση τετρακυκλινών κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και την περίοδο της ανάπτυξης των δοντιών είναι δυνατόν να προκαλέσει μεταβολή στον χρωματισμό τους.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Χοίροι, κρεοπαραγωγά ορνίθια, ωοπαραγωγές όρνιθες.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η χορήγηση γίνεται με καλή ανάμιξη με την τροφή στην παρακάτω δοσολογία:
Χοίροι: 4,0 kgr OXYTETRACYCLINE 10%  ανά 1 tn τροφής. ( αντιστοιχεί σε 400 ppb oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Κρεοπαραγωγά ορνίθια: 3,5 kgr OXYTETRACYCLINE 10%  ανά 1 tn  τροφής. ( αντιστοιχεί σε 350 ppm oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Ωοπαραγωγές όρνιθες: 5,0 kgr OXYTETRACYCLINE 10%  ανά 1 tn τροφής. (αντιστοιχεί σε 500 ppm oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Η χορήγηση της OXYTETRACYCLINE HCL 10%  αρχίζει με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας χοίρων 14 μέρες
Κρέας πτηνών 14 μέρες
Αυγά 4 μέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε μέρος δροσερό και ξηρό, προστατευμένο από το φως. Αναμεμιγμένο με την τροφή η διάρκεια συντήρησης είναι ένας μήνας.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Χαρτόσακος των 25 kg
 
Α.Μ.Κ.: 30624/5-10-1994 Κ-2426
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Cemay

Cemay, 50 mg/ml, ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους και βοοειδή
Κεφτιοφούρη (ως υδροχλωρικό)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Σύνθεση
1 ml περιέχει:
Κεφτιοφούρη (ως υδροχλωρικό)     50 mg
Έκδοχα, q.s.    1 ml

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Λοιμώξεις σχετιζόμενες με βακτήρια ευαίσθητα στην κεφτιοφούρη:
Στους χοίρους:
-    Για τη θεραπεία βακτηριακών αναπνευστικών λοιμώξεων σχετιζόμενων με Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae και Streptococcus suis.
Στα βοοειδή:
-    Για τη θεραπεία της βακτηριακής αναπνευστικής νόσου που σχετίζεται με τα Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida και Haemophilus sommus.
-    Για τη θεραπεία της οξείας μεσοδακτύλιας νεκροβακίλλωσης (παρωνυχία, λοιμώδης ποδοδερματίτιδα) σχετιζόμενη με τα Fusobacterium necrophorum και Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).
-    Αντιμετώπιση των βακτηριακών επιπλοκών της οξείας επιλόχειας μητρίτιδας που εκδηλώνεται περίπου 10 ημέρες μετά τον τοκετό και οφείλεται στους ευαίσθητους στην κεφτιοφούρη μικροοργανισμούς Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes και Fusobacterium necrophorum.
Η ένδειξη αφορά μόνο περιπτώσεις όπου η θεραπεία με άλλο αντιμικροβιακό δεν είναι επιτυχής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώο το οποίο έχει βρεθεί ότι έχει υπερευαισθησία στην κεφτιοφούρη ή άλλα αντιβιοτικά -λακτάμης ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μην εγχέεται ενδοφλεβίως.
Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής αντοχής στην κεφτιοφούρη ή σε άλλα β-λακτάμικά αντιβιοτικά.
Να μην χρησιμοποιείται σε πουλερικά (περιλαμβανομένων των αβγών) λόγω του κινδύνου εξάπλωσης αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας σε ανθρώπους.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μπορεί να προκύψουν, μη σχετιζόμενες με τη δόση, αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Ενίοτε μπορεί να προκύψουν αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. δερματικές αντιδράσεις, αναφυλαξία). Σε περίπτωση που προκύψει αλλεργική αντίδραση, η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να διακόπτεται.
Στους χοίρους, ήπιες αντιδράσεις στο σημείο έγχυσης, όπως υπολειμματικές βλάβες στον ενδομυικό συνδετικό ιστό, αποτελούμενες από κυκλικές κενές περιοχές, έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένα ζώα έως και 20-22 ημέρες μετά την έγχυση.
Στα βοοειδή, ενδέχεται να παρατηρηθούν ήπιες φλεγμονώδεις αντιδράσεις στο σημείο ένεσης, όπως οίδημα του ιστού, αποχρωματισμός του υποδόριου ιστού ή/και της επιφάνειας της περιτονίας του μυ. Στα περισσότερα ζώα, η κλινική επίλυση επέρχεται εντός 10 ημερών από την ένεση, παρά το ότι ο ελαφρός αποχρωματισμός του δέρματος ενδέχεται να παραμείνει για 32 ημέρες ή περισσότερο.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Χοίροι και βοοειδή

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Στους χοίρους:
-    3 mg κεφτιοφούρης/kg σωματικού βάρους/ημέρα επί 3 ημέρες μέσω της ενδομυικής οδού, δηλ. 1 ml/16 kg σωματικού βάρους σε κάθε ένεση.
Στα βοοειδή:
-    Αναπνευστική νόσος: 1 mg κεφτιοφούρης /kg σ.β./ημέρα επί 3 έως 5 ημέρες μέσω υποδόριας ένεσης, δηλ. 1 ml/50 kg σ.β. σε κάθε ένεση.
-    Οξεία μεσοδακτύλια νεκροβακίλλωση: 1 mg/kg σ.β./ημέρα επί 3 ημέρες μέσω υποδόριας ένεσης, δηλ. 1 ml/50 kg σ.β. σε κάθε ένεση.
-    Οξεία επιλόχειος μητρίτιδα εντός 10 ημερών μετά τον τοκετό βοοειδούς: 1 mg/kg σ.β./ημέρα επί 5 διαδοχικές ημέρες μέσω υποδόριας ένεσης, δηλ. 1 ml/50 kg σ.β. σε κάθε ένεση.
Στην οξεία επιλόχεια μητρίτιδα, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτείται περαιτέρω υποστηρικτική θεραπεία.
Ένας μέγιστος όγκος 6 ml μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε σημείο ένεσης.
Οι επακόλουθες ενέσεις πρέπει να γίνουν σε διαφορετικά σημεία.
Για να διασφαλίσετε ορθή δοσολογία, το σωματικό βάρος θα πρέπει να προσδιορίζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια προκειμένου να αποφευχθεί η χορήγηση ανεπαρκούς δόσης.
Επειδή το μπουκάλι δεν πρέπει να τρυπηθεί περισσότερες από 40 φορές, η χρήστης πρέπει να επιλέγει το κατάλληλο μέγεθος μπουκαλιού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Η χαμηλή τοξικότητα της κεφτιοφούρης έχει καταδειχθεί σε χοίρους χρησιμοποιώντας νατριούχο κεφτιοφούρη σε δόσεις μεγαλύτερες από 8 φορές της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης της κεφτιοφούρης, χορηγούμενης ενδομυικά επί 15 συνεχόμενες ημέρες.
Στα βοοειδή, δεν έχουν παρατηρηθεί σημεία συστηματικής τοξικότητας ακολούθως σημαντικών παρεντερικών υπερδοσολογιών.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Χοίροι:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες
Βοοειδή:
-    Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 8 ημέρες.
-    Γάλα: Μηδέν ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Καμία γνωστή
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση στα ζώα
Ανακινήστε καλά τη φιάλη επί 30 δευτερόλεπτα πριν από τη χρήση ώστε να επαναφέρετε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε μορφή εναιωρήματος.
Σε περίπτωση που προκύψει αλλεργική αντίδραση, η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να διακόπτεται.
Η χρήση του Cemay ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω της εξάπλωσης αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας.
Το Cemay πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία κλινικών παθήσεων με ανεπαρκή απόκριση, ή που αναμένεται να έχουν αvεπαρκή απόκριση στη θεραπεία πρώτης γραμμής. Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η επίσημη, εθνική και περιφερειακή πολιτική σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών. Η αυξημένη χρήση, περιλαμβανομένης της χρήσης του προϊόντος κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις παρεχόμενες οδηγίες, ενδέχεται να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης ανθεκτικότητας. Το Cemay πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο βάσει των αποτελεσμάτων της δοκιμής ευαισθησίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά από ένεση, εισπνοή, κατάποση ή επαφή με το δέρμα. Η υπερευαισθησία στις πενικιλλίνες ενδέχεται να οδηγήσει σε διασταυρούμενες αντιδράσεις με κεφαλοσπορίνες και το αντίστροφο. Οι αλλεργικές αντιδράσεις στις ουσίες αυτές ενδέχεται ενίοτε να γίνουν σοβαρές.
Να μην χειρίζεστε το παρόν προϊόν εάν γνωρίζετε ότι είστε ευαισθητοποιημένος ή εάν σας έχει γίνει σύσταση να μην εργάζεστε με τέτοια παρασκευάσματα.
Εάν εμφανίσετε συμπτώματα μετά την έκθεση, όπως δερματικό εξάνθημα, θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή και να δείξετε στον ιατρό την παρούσα προειδοποίηση.
Το οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή των ματιών ή η δυσκολία κατά την αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
Να χειριζόσαστε αυτό το προϊόν με πολύ μεγάλη φροντίδα ώστε να αποφύγετε την έκθεση. Να πλένετε τα χέρια σας μετά απο κάθε χρήση.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από τις εργαστηριακές μελέτες δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τoξικότητας στη μητέρα κατά την κύηση. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί στα είδη ζώων για τα οποία προορίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρον προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολέιμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100 ml, 250 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K.: 16328/28-2-2013
 
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Doraflox 100mg/ml

DORAFLOX 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους
Ενροφλοξακίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε 1 ml διαλύματος περιέχει:
Δραστικά συστατικά
Enrofloxacin (κ) 100,0 mg
 
Έκδοχα
Benzyl alcohol 7,8 mg
Disodium edetate 10,0 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη.
 
Βοοειδή:
Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος που προκαλούνται από E. coli. 
Θεραπεία τοπικών συμπτωμάτων (φλεγμονή, ποιότητα και απόδοση γάλακτος) που έχουν σχέση με υπεροξία/οξεία μαστίτιδα σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής , που προκαλείται από E. coli.
 
Χοίροι:
Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος που προκαλούνται από E. coli.
 
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται όπου η κλινική εμπειρία, υποστηριζόμενη όπου είναι δυνατόν από δοκιμές ευαισθησίας, υποδεικνύει την ενροφλοξακίνη ως φάρμακο επιλογής.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν προληπτικά.
Να μη χρησιμοποιείται το προϊόν αν έχει αποδειχθεί ανθεκτικότητα στις (Φθορο)κινολόνες. 
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στις φθοροκινολόνες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Περιστασιακά στην περιοχή της ένεσης ενδέχεται να παρατηρηθεί τοπική αντίδραση. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα τοπικής αντισηψίας πριν την ένεση.
Σπάνια, μετά την ενδοφλέβια χορήγηση, ενδέχεται να προκύψουν αναφυλακτικές αντιδράσεις. 
Στα βοοειδή, περιστασιακά ενδέχεται να προκύψουν γαστρεντερικές διαταραχές. 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να προσδιοριστεί όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια για την αποφυγή υποδοσολογίας.
 
Βοοειδή:
Για λοιμώξεις του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος στα βοοειδή, καθώς και για δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με υποδόρια ένεση.
2,5 mg ενροφλοξακίνη ανά kg σωματικού βάρους, καθημερινά με υποδόρια ένεση, για 3 ημέρες (2,5 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους). Η ποσότητα αυτή μπορεί να διπλασιαστεί στα 5 mg/kg σωματικού βάρους  (5 ml ανά 100 kg) για 5 ημέρες, σε περιπτώσεις αναπνευστικής νόσου με επιπλοκές.
 
Να μη χορηγείτε περισσότερα από 10 ml στο ίδιο σημείο ένεσης.
Για μαστίτιδα από E. coli: χορηγήστε με αργή ενδοφλέβια ένεση.
5,0 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους (5 mg ενροφλοξακίνη ανά kg σωματικού βάρους) καθημερινά, για 2 ημέρες.
 
Χοίροι:
Για λοιμώξεις του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος στους χοίρους, καθώς και για δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με ενδομυϊκή ένεση.
2,5 mg ενροφλοξακίνη ανά kg σωματικού βάρους, καθημερινά με ενδομυϊκή ένεση, για 3 ημέρες (2,5 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους). Η ποσότητα αυτή μπορεί να διπλασιαστεί στα 5 mg/kg σωματικού βάρους (5 ml ανά 100 kg) για 5 ημέρες, σε περιπτώσεις αναπνευστικής νόσου με επιπλοκές.
Να μη χορηγείτε περισσότερα από 2,5 ml στο ίδιο σημείο ένεσης.
Δεν επιτρέπεται η διάτρηση του πώματος, περισσότερες από 20 φορές.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Καμία
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή: Υποδόρια χορήγηση
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 13 ημέρες
Γάλα: 84 ώρες 
 
Βοοειδή: Ενδοφλέβια χορήγηση
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες
Γάλα: 72 ώρες 
 
Χοίροι: Ενδομυϊκή χορήγηση
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 10 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσετε σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Προστατέψτε από το φως.
Μην το καταψύχετε.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που υπάρχει στο κουτί.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες.
Αφού ο περιέκτης έχει ανοιχθεί για πρώτη φορά, πρέπει να υπολογιστεί η ημερομηνία απόρριψης του εναπομείναντος προϊόντος, με αναφορά στη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα του εν χρήσει προϊόντος, που προσδιορίζεται στο ένθετο της συσκευασίας. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να εγγραφεί στο κενό διάστημα που παρέχεται στην ετικέτα.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
Η ασφάλεια του προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί σε χοίρους ή μόσχους, όταν χορηγείται ενδοφλέβια η ενδοφλέβια χορήγηση δεν συνιστάται σε αυτά τα ζωικά είδη. 
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.
Η χορήγηση επαναληπτικών ενέσεων πρέπει να γίνεται σε διαφορετικά σημεία.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε επιληπτικά ζώα ή ζώα που έχουν νεφρική δυσλειτουργία.
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εθνική αντιμικροβιακή πολιτική.
Οι φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη θεραπεία κλινικών περιπτώσεων οι οποίες έχουν ανταποκριθεί μερικώς ή αναμένεται να ανταποκριθούν μερικώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών φαρμάκων.
Όπου είναι δυνατόν, οι φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν δοκιμής ευαισθησίας.
Χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που παρέχονται στην ΠΧΠ, ενδέχεται να αυξήσει την επικράτηση βακτηριών που είναι ανθεκτικά στις φθοροκινολόνες και επίσης ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες, λόγω πιθανής διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
Το προϊόν είναι αλκαλικό διάλυμα. Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα ή τα μάτια ξεπλύνετε άμεσα με νερό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. 
Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος αυτοένεση. Αν προκύψει κατά λάθος αυτοένεση ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Άμεση επαφή με το δέρμα θα πρέπει να αποφεύγεται, επειδή μπορεί να εκδηλωθεί ευαισθητοποίηση, δερματίτιδα εξ επαφής και ίσως αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Φοράτε προστατευτικά γάντια.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας εκ λάθους (λήθαργος, ανορεξία) δεν υπάρχει αντίδοτο και η αγωγή θα πρέπει να είναι συμπτωματική. Δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα υπερδοσολογίας σε χοίρους, μετά τη χορήγηση του προϊόντος, σε ποσότητα πέντε φορές μεγαλύτερη της συνιστώμενης θεραπευτικής δόσης.
 
Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Ενδέχεται να προκύψουν ανταγωνιστικές επιδράσεις όταν χορηγηθούν παράλληλα αντιμικροβιακά της κατηγορίας των μακρολιδίων ή των τετρακυκλινών. Η ενροφλοξακίνη ενδέχεται να παρεμβαίνει στο μεταβολισμό της θεοφυλλίνης, μειώνοντας την κάθαρση της θεοφυλλίνης, έχοντας ως αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα θεοφυλλίνης στο πλάσμα.
 
Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ MH ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί με 1 φιαλίδιο των 100 και 250ml.
 
Α.Μ.Κ.: 4463 / 19-1-2012
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Oxytetracycline L.A. 20%

OXYTETRACYCLINE L.A. 20% / DOPHARMA Ενέσιμο διάλυμα
Οξυτετρακυκλίνη

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ανά ml)
Oxytetracycline base (ως dihydrate)…………………..………200 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Χορηγείται για την αντιμετώπιση λοιμώξεων, που οφείλονται σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην οξυτετρακυκλίνη και ειδικότερα στις περιπτώσεις: 
Αγελάδες: Ενδείξεις ανάπτυξης  μητρίτιδας (γίνεται μία ένεση αμέσως μετά τον       τοκετό)
Μόσχοι:  Θεραπεία αναπνευστικών νοσημάτων (νόσος της μεταφοράς και πνευμονίας από Pasteurella multocida και P. Haemolytica), για τα οποία αρκεί η μία έγχυση. Θεραπεία πνευμονίας, που οφείλεται σε Haemophilus pneumoniae (μία έγχυση).
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ιστορικό υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες. Να μη χορηγείται σε ζώα με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
  • Αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
  • Τοπικός ερεθισμός στην περιοχή της ένεσης, ο οποίος παρέρχεται μέσα σε περίπου πέντε μέρες. 
  • Δυσχρωματισμός των αναπτυσσόμενων δοντιών. 
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Αγελάδες, μόσχοι, χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται εφάπαξ μόνο με ενδομυϊκή ένεση  : 20 mg οξυτετρακυκλίνης / kg Σ.Β. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ποσότητες μεγαλύτερες των 10 ml θα πρέπει να ενίονται σε δύο διαφορετικές περιοχές
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας ( βοοειδών-χοίρων): 28 ημέρες
Γάλα (αγελάδος) :             7 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Το προϊόν διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια σε δροσερό μέρος. Μετά την πρώτη χρήση του το προϊόν παραμένει σταθερό για 30 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 100 ml
 
Α.Μ.Κ.: 33463/04/28-2-2005   K-0066901
 
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Gentamycin 10%

GENTAMYCIN 10% / DOPHARMA Ενέσιμο διάλυμα
Γενταμυκίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Gentamicin base (ως sulfate) 100 mg

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Λοιμώξεις από βακτήρια ευαίσθητα στη γενταμικίνη, ιδιαίτερα λοιμώξεις του αναπνευστικού, του ουρογεννητικού και του
γαστρεντερικού σε άλογα, χοίρους, μόσχους και αμνοερίφια.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε έγκυα ζώα, διότι περνά τον πλακούντα και μπορεί να προκαλέσει ωτοτοξικότητα ή νεφροτοξικότητα
του εμβρύου.
Να μη χορηγείται σε γαλακτοπαραγωγικά ζώα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ωτοτοξικότητα και νεφροτοξικότητα είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, γι’ αυτό να μη χορηγείται σε άτομα με νεφρική
ανεπάρκεια. Διαταραχές ακοής και νεφρικής λειτουργίας μπορούν να παρατηρηθούν και σε παρατεταμένη χρήση του
φαρμάκου.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Ιπποειδή, μόσχοι, χοίροι, πρόβατα, αίγες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για ενδομυϊκή ή (αργή) ενδοφλέβια ένεση.
Η γενικά συνιστώμενη δοσολογία είναι 3 - 5 mg βάσης γενταμικίνης ανά kg σ.β. Συνιστώμενη δόση για το προϊόν είναι 1
ml ανά 20 kg σ.β., κατά προτίμηση δύο φορές ημερησίως κατά την πρώτη ημέρα και στη συνέχεια μία φορά ημερησίως,
κατά τις επόμενες 3 - 5 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας: 45 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία <25 °C.
.
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Να μη χορηγείται με διουρητικά της αγκύλης και κεφαλοσπορίνες ή άλλες αμινογλυκοσίδες, διότι αυξάνεται ο κίνδυνος
νεφροτοξικότητας.
Με αναισθητικά, θειικό μαγνήσιο, κινιδίνη και νευρομυϊκούς αναστολείς, επιτείνεται ο νευρομυϊκός αποκλεισμός με
κίνδυνο πρόκλησης άπνοιας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά
αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο των 100 ml

Α.Μ.Κ.: 19503/29-06-1992/Κ-0068201

*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Tylosin 20% Inj.

TYLOSIN 20% Inj. / ANAFASIS Ενέσιμο διάλυμα
Τυλοζίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)
Tylosin base (as tartrate)…………………………….……... .200mg
 
ΕΚΔΟΧΑ
Benzyl alcohol……………………………………………   20 mg
Sodium bisulphite…………………………………………  1 mg
Propylene glycol…….........................................................400 mg
Sodium citrate..................................................................... 15 mg
Water for injection q.s………….....…………………...…    1 ml
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην τυλοζίνη και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση λοιμώξεων που οφείλονται σε μυκοπλάσματα.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται σε ιπποειδή και κουνέλια. Να μη χορηγείται επίσης σε ζώα με σοβαρές νεφρικές παθήσεις ή υπερευαισθησία στην τυλοζίνη.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί ερεθισμός, ελαφρός κνησμός ή νέκρωση στο σημείο της ένεσης. Περιστασιακά αναφέρονται αλλεργικές αντιδράσεις που οφείλονται στην υπερευαισθησία στην τυλοζίνη.
Σπανιότατα μπορεί να παρατηρηθούν :
Στους χοίρους: Οίδημα και πρόπτωση του απευθυσμένου
Στα βοοειδή και στους αμνούς: Αύξηση της καρδιακής συχνότητας και του ρυθμού των αναπνευστικών κινήσεων
Στους σκύλους: Κολπική αρρυθμία 
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή , αμνοί, χοίροι, σκύλοι και γάτες.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή:  0,2 – 0,5 ml / 10 kg σωματικού βάρους, ημερησίως, επί 3 – 5 ημέρες. Να μην ενίεται στο ίδιο σημείο, ποσότητα διαλύματος μεγαλύτερη των 10 ml. Εάν ένα μεγάλο ζώο χρειάζεται π.χ. 30 ml, τότε θα πρέπει να γίνονται 3 εγχύσεις των 10 ml σε 3 διαφορετικά σημεία.
Αμνοί: 0,5 ml / 10 kg σωματικού βάρους για 3 - 5 ημέρες
Χοίροι: 0,1 – 0,5 ml / 10 kg σωματικού βάρους, ημερησίως, επί 3 – 5 ημέρες. Να μην ενίονται περισσότερο από 5 ml διαλύματος στο ίδιο σημείο.
Σκύλοι – γάτες: 0,2 – 0,5 ml / 10 kg σωματικού βάρους, ημερησίως, επί 3 – 5 ημέρες. Να μην ενίονται περισσότερο από 5 ml διαλύματος στο ίδιο σημείο.
Εάν μέσα σε 3 ημέρες δεν παρατηρηθεί βελτίωση, τότε η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να αναθεωρείται
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να λαμβάνεται υπ‘ όψιν η πιθανή  υπερανάπτυξη μη ευαίσθητων μικροοργανισμών και ιδιαίτερα των μυκήτων. Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με το προϊόν. Πιθανόν να παρατηρηθεί δερματίτιδα εξ’ επαφής. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας:   Βοοειδή – χοίροι :   21 ημέρες 
             Αμνοί:                    24 ημέρες 
Γάλα  αγελάδας: 5 ημέρες 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε σκοτεινό χώρο και σε θερμοκρασία 15 – 25 οC. Μετά την πρώτη χρήση παραμένει σταθερό για 30 ημέρες. Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε άλλα είδη ζώων, πέρα από αυτά που αναφέρονται στις ενδείξεις.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 100 ml
 
Α.Μ.Κ.: 76131 / 22-10-09
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Penicillin - Streptomycin 20-20

PENICILLIN - STREPTOMYCIN 20-20 / ANAFASIS Ενέσιμο εναιώρημα
Πενικιλλίνη, Στρεπτομυκίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)
Procaine penicillin G……………………………………….200.000 IU
Dihydrostreptomycin base (ως sulfate)…….………………..200 mg
Procaine hydrochloride……………….………………………..20  mg
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Θεραπεία γενικών λοιμώξεων, που προκαλούνται από Gram(+) και Gram(-)  βακτήρια, ευαίσθητα στο συνδυασμό προκαϊνούχου πενικιλλίνης G και διυδροστρεπτομυκίνης.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  • Χορήγηση σε ζώα με υπερευαισθησία στις πενικιλλίνες και τις αμινογλυκοσίδες. 
  •  Χορήγηση σε ζώα με σοβαρές νεφρικές διαταραχές, καθώς και σε ζώα με νευρολογικά συμπτώματα (όπως παραισθησία, ακουστικές ή άλλες διαταραχές).

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
  •  Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αλλεργικές και αναφυλακτικές). 
  • Νευροτοξικές διαταραχές (όπως σπλαχνικές διαταραχές, παραισθήσεις, μη αντιστρέψιμες διαταραχές του αιθουσαίου και του ακουστικού οργάνου).
  • Νεφροτοξικές διαταραχές (η συχνότητα τους εξαρτάται από το μέγεθος της δόσης και τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής).
  •  Τοπικός ερεθισμός στην περιοχή της έγχυσης, μετά από έγχυση μεγάλων ποσοτήτων. 
  •  Οι αλλεργικές αντιδράσεις ελέγχονται με τη χρήση αντισταμινικών σκευασμάτων και επινεφρίνης.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλος, γάτα
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται με ενδομυϊκή έγχυση.
Σκύλοι, γάτες: 1 ml προϊόντος / 10 kg Σ.Β.
Οι δόσεις αυτές μπορεί να επαναληφθούν εάν αυτό είναι αναγκαίο για τις επόμενες 3 – 4 μέρες.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να μη χορηγείται ενδοφλεβίως, γιατί μπορεί να προκληθεί ισχυρό αναφυλακτικό   shock ή θρομβοφλεβίτιδα. Να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση. Να γίνεται ένας έλεγχος ρουτίνας για βενζυλοπενικιλλίνη (test ευαισθησίας), πριν από τη χρήση του προϊόντος. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Διατηρείται για 2 χρόνια σε δροσερό χώρο (6 – 15ο C)
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 100 ml & 250 ml
 
Α.Μ.Κ.: 76127/22-10-09
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Kanamycin

KANAMYCIN 25% Ενέσιμο διάλυμα
Καναμυκίνη

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά ml
Δραστικό συστατικό
Καναμυκίνη (θειική) ……………………………………….. 250 mg
Έκδοχα
Methylparaben Sodium……………………………………..2.0 mg
Propylparaben Sodium……………………………………..0.2 mg
Sodium bisulfite……………………………………………...4.0 mg
Sodium Citrate 2H2O…………………………………….….4.0 mg
Citric acid H2O…………………………………………….…1.5 mg
Sulfuric acid BP για pH 3.5-5.0
Water for injection  q.s.……………………………….….….1.0 ml
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι, Γάτες.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Λοιμώξεις του αναπνευστικού, του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήματος, που οφείλονται σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην Καναμυκίνη, καθώς και σε σηψαιμικές καταστάσεις.
Αναλυτικότερα χρησιμοποιείται σε :
Γαστρεντερίτιδες, περιτονίτιδες, βρογχίτιδες, λαρυγγίτιδες, κυστίτιδες, νεφρίτιδες, αρθρίτιδες, σηψαιμίες, έξω ωτίτιδες, ενδομητρίτιδες, μετεγχειρητικές λοιμώξεις, κα. 
Γενικά: Μετεγχειρητικές μικροβιακές λοιμώξεις, τραύματα, εγκαύματα, κα.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ
-  Σκύλοι, Γάτες:  20-40 mg / kg σωματικού βάρους ημερησίως διαιρεμένη σε δύο ίσες δόσεις την ημέρα (ανά 12ωρο)
 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν KANAMYCIN χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν απαιτούνται. 
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα με υπερευαισθησία στις αμινογλυκοσίδες, νεφρική ανεπάρκεια, νευρομυϊκές διαταραχές, καθώς και σε πολύ νεαρά ή μεγάλης ηλικίας ζώα. Να μη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. 
Εάν παρατηρηθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, τότε η αγωγή διακόπτεται και χορηγούνται αντιϊσταμινικά και αδρεναλίνη. 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, βλάβη των νεφρών, μείωση της ακοής, νευρομυϊκή καταστολή, πεπτικές διαταραχές, οίδημα και πόνος στην περιοχή της έγχυσης.
<Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.>
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου ( 15ο – 22οC)
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Άτομα που χειρίζονται το προϊόν KANAMYCIN, είναι δυνατόν να παρουσιάσουν εκδηλώσεις υπερευαισθησίας στο δέρμα (κνησμός, έκζεμα, κλπ) Συνιστάται καλό πλύσιμο των χεριών ή των άλλων μερών του σώματος, που έρχονται σε επαφή με το προϊόν. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεν απαιτούνται.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 100 ml
 
Α.Μ.Κ.: 44095/99/21-2-2000 K-0033701
Κατηγορία Ενέσιμα