Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Sulfadiazine + Trimethoprim

SULFADIAZINE + TRIMETHOPRIM Κόνις για πόσιμο διάλυμα
Σουλφαδιαζίνη, τριμεθοπρίμη

Σύνθεση σε:  ανά 100 gr
Δραστική ουσία:
Trimethoprim …………………………………………...……   2 gr
Sulfadiazine …………………………………………………  10 gr
Έκδοχα:
Lactose ……έως …………………………………………… 100 gr
 
Φαρμακοτεχνική μορφή:
Κόνις για πόσιμο διάλυμα
 
Είδη ζώων για τα οποία προορίζεται το προϊόν:
Μόσχοι, χοιρίδια, ορνίθια κρεοπαραγωγής. 
 
Ενδείξεις για τη χρήση του:
Μόσχοι: Θεραπεία διαρροιών, που οφείλονται σε μικρόβια ευαίσθητα στο συνδυασμό της τριμεθοπρίμης και σουλφαδιαζίνης. Θεραπεία των ουρολοιμώξεων.
Χοιρίδια: Θεραπεία λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος, όπως νεφρίτιδα, κυστίτιδα,ομφαλίτιδα. 
Θεραπεία μικροβιακών διαρροϊκών καταστάσεων.
Ορνίθια κρεοπαραγωγής: Θεραπεία μικροβιακών διαρροϊκών καταστάσεων ,Χ.Α.Ν.
 
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Το SULFADIAZINE + TRIMETHOPRIM χορηγείται με προσθήκη στο πόσιμο νερό στις ακόλουθες ποσότητες:
Μόσχοι – Χοιρίδια: Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 10 g προϊόντος / 40 kg σωματικού βάρους, διαιρεμένη σε δύο δόσεις, διαλυμένη στο νερό. Το σχήμα αναλογεί σε 30 mg / kg σωματικού βάρους. Η θεραπεία εφαρμόζεται για  5 ημέρες.
Ορνίθια κρεοπαραγωγής:  15 – 30 mg / kgr Σ.Β το 24ωρο
 
Οδηγίες για τη σωστή χρήση
Κατά τη χορήγηση θα πρέπει να εξασφαλίζονται στα ζώα επαρκείς ποσότητες ύδατος, ώστε να έχουμε ικανοποιητική διούρηση.
 
Αντενδείξεις
Να μη χορηγείται σε βοοειδή, των οποίων η μεγάλη κοιλία λειτουργεί κανονικά (ενήλικα).
 
Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Συνήθως δεν παρατηρούνται. Σε υψηλές δόσεις και σε μακροχρόνια θεραπεία        μπορεί να ελαττωθεί η στάθμη του φολικού οξέος. Η βλάβη είναι αναστρέψιμη με        τη χορήγηση φολικού οξέος. Σπάνια μπορεί να εμφανιστούν αντιδράσεις        υπερευαισθησίας (κνησμός κλπ) και ενδεχομένως να εμφανιστούν οι        ανεπιθύμητες ενέργειες των σουλφοναμιδών (αντιδράσεις υπερευαισθησίας,         νεφρικές βλάβες, γαστρεντερικές διαταραχές).
 
Χρόνος αναμονής:
Μόσχοι:  6 ημέρες
Χοίρίδια:   4 ημέρες
Ορνίθια κρεοπαραγωγής:  3 ημέρες
 
Διάρκεια ζωής:
Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως σε δροσερό περιβάλλον.
Ειδικές προειδοποιήσεις:
Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις από τα άτομα που χειρίζονται το προϊόν.
 
Φύση και συστατικά του περιέκτη:
Φακελάκι των 250 g και πλαστικό δοχείο του 1 kg και 5 kg. 
 
Α.Μ.Κ.: 9488/11-2-2005  K-0076201
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Starmycin

STARMYCIN Κόνις για πόσιμο διάλυμα
Νεομυκίνη

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Δραστικό συστατικό
Neomycin sulphate ………………………………………… 700 mg
(ισοδύναμη με 490 mg base)
 
Έκδοχα 
Sucrose q.s up to ……………………………………………… 1 gr
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Χοίροι, όρνιθες, ινδόρνιθες, πάπιες.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για την πρόληψη και θεραπεία της βακτηριακής εντερίτιδας των χοίρων και ορνίθων που προκαλείται από ευαίσθητους στην νεομυκίνη μικροοργανισμούς. Επίσης ενδείκνυται για τους ευαίσθητους στην Νεομυκίνη μικροοργανισμούς που συνήθως επιπλέκονται με την Χ.Α.Ν.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Γενικά η ημερήσια δόση από το στόμα για χοίρους και πτηνά ανέρχεται σε 11 mg θειικής νεομυκίνης/ kg Σ.Β ημερησίως. Η χορήγηση γίνεται με το πόσιμο νερό. 
Το βάρος σε κιλά των χοίρων και των πτηνών πολλαπλασιάζεται με το 16 και διαιρείται μετά με το 1000. Ο αριθμός που προκύπτει εκφράζει τα γραμμάρια του STARMYCIN σε σκόνη, που θα πρέπει να αναμιχθεί στο νερό. Η κατάλληλη δόση προστίθεται στο πόσιμο νερό που θα καταναλωθεί από τα πτηνά σε 12 ώρες. Η προσθήκη του STARMYCIN  πρέπει να γίνεται καθημερινά. Κατά την διάρκεια της θεραπείας δεν πρέπει να υπάρχει άλλο διαθέσιμο νερό.
Για την πρόληψη βακτηριακής εντερίτιδας χορηγείται για τουλάχιστον 5 ημέρες. Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, η διάρκεια της χορήγησης μπορεί να παραταθεί μέχρι και τις 10 ημέρες. Εάν μέσα σε 3 ημέρες δεν υπάρχει αισθητή βελτίωση, τότε η διάγνωση θα πρέπει να επανεξετάζεται. 
 
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν υπάρχουν, εφόσον χορηγείται στη συνιστώμενη δοσολογία.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν υπάρχουν, εφόσον το προϊόν χορηγείται στη συνιστώμενη δοσολογία.
 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Οι αλληλεπιδράσεις αφορούν την παρεντερική χορήγηση.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Χοίροι: 0 ημέρες
Όρνιθες: 1 ημέρα
Ινδόρνιθες-Πάπιες: 0 ημέρες
Αυγά: 0 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται το προϊόν σε χώρο δροσερό και σκοτεινό.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φάκελοι των 250 g, πλαστικά δοχεία του 1 kg και σάκοι των 25 kg.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
Α.Μ.Κ: 38669/11-6-2008
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Doxycycline 150

DOXYCYCLINE 150 Σκόνη για πόσιμο διάλυμα
Δοξυκυκλίνη

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Δραστικό συστατικό
Doxycycline hydrochloride ......................150 mg
 
Έκδοχα 
Lactose q.s up to .............................1000 mg
 
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Μόσχοι(στους οποίους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η λειτουργία της μεγάλης κοιλίας), χοίροι, κρεοπαραγωγά ορνίθια. 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Θεραπεία λοιμώξεων σε μόσχους και χοίρους και κρεοπαραγωγά ορνίθια, που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη δοξυκυκλίνη και ειδικότερα λοιμώξεων της αναπνευστικής οδού, όπως :
Μόσχοι :  Βρογχοπνευμονίες  και πλευροπνευμονίες, προκαλούμενες από Pasteurella spp, Streptococcus spp, Corynebacterium pyogenes, Haemophilus somnus και Mycoplasma spp.
Χοίροι :
-Ατροφική ρινίτιδα προκαλούμενη από δερμονεκρωτικά στελέχη των Pasteurella multocida και Bordetella bronchiseptica.
-Βρογχοπνευμονία προκαλούμενη από P. multocida, Streptococcus suis και Mycoplasma hyorhinis
-Πλευροπνευμονία προκαλούμενη από Actinobacillus  pleuropneumoniae.
Κρεοπαραγωγά ορνίθια:
-Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (Χ.Α.Ν) που οφείλεται στο Mycoplasma  gallisepticum
 και E. coli.
-Ρινοτραχειϊτιδα οφειλόμενη σε Bordetella avium
-Τραχειίτιδα και λοίμωξη των αεροφόρων σάκων οφειλόμενες σε E. coli και     
 Haemophilus paragallinarum 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η σκόνη είναι κατάλληλη για χορήγηση από το στόμα, μετά από προσθήκη στο πόσιμο νερό ή το γάλα. 
Γενικά η συνιστώμενη δόση είναι 10 mg υδροχλωρικής δοξυκυκλίνης / kg σωματικού βάρους, καθημερινώς. Έτσι για τη DOXYCYCLINE 150 συνιστάται: 
Μόσχοι : 10 g DOXYCYCLINE -150 για 150 kg σωματικού βάρους, ημερησίως, για 3 – 5 ημέρες.
Χοίροι : 200 g DOCYCYCLINE -150 για 300 λίτρα πόσιμου νερού, για 3 – 5 ημέρες.      
Κρεοπαραγωγά ορνίθια: Πρέπει να ακολουθείται το παρακάτω δοσολογικό σχήμα.
10 mg δοξυκυκλίνης / kg σωματικού βάρους / ημέρα, που αντιστοιχεί σε 66,6 mg Doxycycline 150 / Durden ανά kg σωματικού βάρους, για 4 – 7 συνεχόμενες ημέρες.
Η ακριβής ημερήσια χορηγούμενη δόση του Doxycycline 150 μπορεί να υπολογιστεί με βάση τη συνιστώμενη δόση, καθώς και τον αριθμό και το σωματικό βάρος των πτηνών υπό αγωγή, εφαρμόζοντας τον παρακάτω αριθμητικό τύπο.
 
66,6 mg Doxycycline 150 / Μέσο σωματικό βάρος 
kg σωματικού βάρους / (kg) των πτηνών υπό
ημέρα Χ αγωγή                                                 
                                                                                                   = ....mg Doxycycline 150       
 Μέση ημερήσια κατανάλωση                                                                / l νερού                                                                                                            
νερού (l) ανά πτηνό                                                                      
      
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, πρέπει να προσδιορίζεται το σωματικό βάρος των πτηνών με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια είναι δυνατόν.
Η πρόσληψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των πτηνών. Προκειμένου αυτά να λάβουν τη σωστή δόση, ενδέχεται να απαιτείται η προσαρμογή της συγκέντρωσης του φαρμάκου στο νερό.
Συνιστάται η χρήση σωστά βαθμονομημένων συσκευών ζύγισης των πτηνών. Το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να προστίθεται στο νερό σε τέτοια ποσότητα, ώστε όλη η ποσότητα αυτού να έχει καταναλωθεί σε 24 ώρες. Πρέπει να παρασκευάζεται φρέσκο φαρμακούχο νερό κάθε 24 ώρες.
Συνιστάται αρχικά η παρασκευή συμπυκνωμένου διαλύματος –περίπου 100 g του φαρμακευτικού προϊόντος ανά l νερού- και, στη συνέχεια, η διάλυση του υπόλοιπου φαρμακευτικού προϊόντος σε αυτό, μέχρι να επιτευχθεί η απαραίτητη θεραπευτική συγκέντρωση αυτού. Εναλλακτικά, το συμπυκνωμένο διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για παραγωγή φαρμακούχου νερού.    
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαισθησία στις τετρακυκλίνες 
Χορήγηση σε ζώα με ηπατική ανεπάρκεια
Χορήγηση σε άλλα είδη ζώων , εκτός από τα αναφερόμενα στις ενδείξεις. 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν γαστρεντερικές διαταραχές και μεταβολές της εντερικής χλωρίδας με συνέπεια την πιθανή δραστηριοποίηση και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών. 
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: πιθανόν να παρατηρηθεί δισχρωματισμός των οδόντων.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση με άλλα φάρμακα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ της δοξυκυκλίνης και των βακτηριοκτόνων πενικιλλινών και κεφαλοσπορινών. Η ταυτόχρονη χορήγηση της δοξυκυκλίνης με ιόντα σιδήρου, μαγνησίου , αργιλίου και μαγγανίου πρέπει να αποφεύγεται , αφού τα ιόντα αυτά είναι δυνατό να σχηματίσουν βιολογικά ανενεργές χηλικές ενώσεις με τη δοξυκυκλίνη. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Εδώδιμοι ιστοί:          Βοοειδή                              14 ημέρες
                                  Χοίροι                                8  ημέρες
                                  Κρεοπαραγωγά ορνίθια      4  ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Διατηρείστε το προϊόν σε καλά κλεισμένη συσκευασία, σκοτεινό χώρο και θερμοκρασία δωματίου.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εξαιτίας της μεταβλητότητας (χρόνος, τόπος) στην ευαισθησία των βακτηρίων στη δοξυκυκλίνη, συνιστάται η συλλογή δειγμάτων από τα ασθενή πτηνά στην εκτροφή, για βακτηριολογική εξέταση και δοκιμή ευαισθησίας.-
Έχει τεκμηριωθεί η ύπαρξη αυξημένου ποσοστού στελεχών E.coli ανθεκτικών στις τετρακυκλίνες, που απομονώνονται από ορνίθια. Έτσι, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται λοιμώξεων από E.coli μόνο μετά την εφαρμογή δοκιμής ευαισθησίας.
Καθώς η εκρίζωση των παθογόνων μπορεί να μην είναι εφικτή,  η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνδυάζεται με την εφαρμογή σωστών διαχειριστικών μέτρων στην εκτροφή, π.χ. καλή υγιεινή κατάσταση, σωστός αερισμός, αποφυγή υπερπληθυσμού.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φακελάκια των 200 g και πλαστικές φιάλες  1000 γραμμαρίων .
 
Α.Μ.Κ.:  72704/8-11-2007
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Colistin 350

COLISTIN 350 / ANAFASIS Σκόνη για πόσιμο διάλυμα
Κολιστίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Δραστικό συστατικό
Colistin sulfate…………………………………………………… 3.500.000 IU
 
Έκδοχα 
Lactose q.s up to ………………………………………………………1 gr
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Μόσχοι, χοιρίδια, αμνοί , ορνίθια κρεοπαραγωγής
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Πρόληψη και θεραπεία δυσεντερίας και διαρροϊκών καταστάσεων μικροβιακής αιτιολογίας, στα νεαρά ζώα.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν χορηγείται με προσθήκη στο πόσιμο νερό. Η γενική δοσολογία που συνιστάται είναι : 
15.000 IU / kg σωμ. βάρους / 24ωρο, για τα πτηνά
50.000 IU / kg σωμ. βάρους / 24ωρο, για τα θηλαστικά.
Ειδικότερα : 
Μόσχοι, χοιρίδια, αμνοί : 1 g COLISTIN 350/ANAFASIS  ανά 70 kg σ.β.
Ορνίθια κρεοπαραγωγής: 15 – 20 g COLISTIN 350/ANAFASIS  ανά 100 lt νερού.
 
Η θεραπεία εφαρμόζεται για 3 – 6 ημέρες.
Σε περίπτωση κινδύνου μόλυνσης της εκτροφής, η προληπτική δόση ανέρχεται στο ήμισυ της θεραπευτικής. Η διάρκεια της προληπτικής χορήγησης είναι ίση με το χρονικό διάστημα όπου υπάρχει ο κίνδυνος. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Κατά τη θεραπευτική ή προληπτική χορήγηση, το διάλυμα COLISTIN 350/ANAFASIS πρέπει να αποτελεί τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού και να αντικαθίσταται καθημερινά.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
- Χορήγηση σε ωοτόκες όρνιθες , τα αυγά των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Χορήγηση σε ζώα , που παρουσιάζουν μυϊκή δυστροφία ή μερική παράλυση 
- Χορήγηση σε αγελάδες και πρόβατα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Η χορήγηση δόσεων υψηλότερων από τις συνιστώμενες είναι δυνατόν να προκαλέσουν νεφρικές και νευρικές διαταραχές καθώς και νευρομυϊκό αποκλεισμό.
 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Η κολιστίνη παρουσιάζει συνεργική δράση με τις σουλφοναμίδες, τις αμινογλυκοσίδες, τις τετρακυκλίνες, κ.α. Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με φάρμακα, που προκαλούν νευρομυϊκό αποκλεισμό, γιατί ενισχύει τη δράση τους. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας: (Ορνίθια κρεοπαραγωγής-χοιρίδια):         48 ώρες.
           (Αμνοί – μόσχοι):                                   72 ώρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Το προϊόν διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, σε καλά κλεισμένους περιέκτες και σε χώρο σκοτεινό και χωρίς υγρασία. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις από τα άτομα που χειρίζονται το προϊόν.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φάκελοι των 100gr, πλαστικά δοχεία των 1.000gr
 
Α.Μ.Κ.: 76128/22-10-09
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Amoxycillin 15%

AMOXYCILLIN 15 % Σκόνη για πόσιμο διάλυμα
Αμοξικιλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
 Δραστικό συστατικό
Amoxycillin (as amoxycillin trihydrate) ……………………..  150 mg

Έκδοχα
N-Methylglucamine………………………………………………100 mg
Lactose q.s up to ………………………………………………..1 gr


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Μόσχοι, χοίροι και κρεοπαραγωγά ορνίθια.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μόσχοι:  Λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού προκαλούμενες από Pasteurella spp. και Salmonella dublin. Γαστρεντερικές λοιμώξεις προκαλούμενες από E.coli. Λοιμώξεις προκαλούμενες από Salmonella dublin.
Χοίροι: Αναπνευστικές λοιμώξεις προκαλούμενες από Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae και Streptococcus suis type II. Γαστρεντερικές λοιμώξεις προκαλούμενες από E.coli.
Kρεοπαραγωγά ορνίθια: Αναπνευστικές λοιμώξεις προκαλούμενες από E.coli, Haemophilus spp, Pasteurella spp και Salmonella spp. Γαστρεντερικές λοιμώξεις προκαλούμενες από Salmonella spp.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι συνιστώμενες δόσεις είναι :
Μόσχοι: 75 g ανά 100 λίτρα νερού ή υποκατάστατου γάλακτος, δύο φορές την  ημέρα, για 5 διαδοχικές ημέρες (δηλ. 10 mg αμοξυκιλλίνης /kgΣ.Β/ 12ωρο).
Χοίροι: 350 g ανά 100 λίτρα πόσιμου νερού, για 5 διαδοχικές ημέρες (δηλ. 40 mg  αμοξυκιλλίνης / kg Σ.Β/24ωρο).
Kρεοπαραγωγά ορνίθια:  150 - 300 g ανά 150 λίτρα πόσιμου νερού, για 6 διαδοχικές ημέρες (δηλ. 20mg αμοξυκιλλίνης/kgΣ.Β/24ωρο)
Το χορηγούμενο νερό πρέπει να ανανεώνεται κάθε 12 ώρες. Το χορηγούμενο υποκατάστατο γάλακτος πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 6 ώρες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα με ιστορικό υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες και σε ζώα με σοβαρές νεφρικές διαταραχές (ανουρία και ολιγουρία). Να μη χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες, τα αυγά των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Μπορεί να προκληθεί καταστροφή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας και γαστρεντερικές  διαταραχές.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Εδώδιμοι ιστοί :
Χοίροι:    24h
Mόσχοι:  48h
Κρεοπαραγωγά ορνίθια:    24h

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται το προϊόν σε χώρο ξηρό και σκοτεινό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Πλαστικά δοχεία του 1kg

ΑMK: 45702/8-7-2008


 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Neocillin

NEΟCILLIN Φαρμακούχο πρόμιγμα
Χλωροτετρακυκλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί %)
Δραστικό συστατικό
Chlorotetracycline HCl ……………………………… 10%

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Μόσχοι, χοίροι και όρνιθες.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μόσχοι (Πριν από την έναρξη λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας.) :
Για τη θεραπεία της διάρροιας βακτηριακής αιτιολογίας και των δευτερογενών λοιμώξεων , που συνοδεύουν την πνευμονία ή τις καταστάσεις stress. 
Χοίροι :     Για την πρόληψη και θεραπεία αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως : ατροφική ρινίτιδα, πνευμονική παστεριδίαση και ενζωοτική πνευμονία. 
Για την πρόληψη και θεραπεία λοιμώξεων του πεπτικού συστήματος, όπως : βακτηριακή εντερίτιδα, κολοβακτηριδίαση και σαλμονέλωση των χοιριδίων. Επίσης για τον έλεγχο δευτερογενών βακτηριακών λοιμώξεων, που συνοδεύουν τις ιογενείς λοιμώξεις. 
Όρνιθες : Για την πρόληψη και θεραπεία της Χ.Α.Ν., κολοβακτηριδιακής σηψαιμίας, χολέρας των πτηνών, λοιμώδους κόρυζας, λοιμώδους θυλακίτιδας, τύφου, αρθρίτιδας, βακτηριακής αιτιολογίας δευτερογενών λοιμώξεων που συνοδεύουν τη λοιμώδη βρογχίτιδα και λαρυγγοτραχειίτιδα, ψευδοπανώλη και κοκκιδιάσεις.  
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Γενικά , το “ΝEOCILLIN” αναμιγνύεται στο φύραμα των ζώων και των πτηνών στις ακόλουθες ποσότητες :
Μόσχοι  :                              20 mg /kg Σ.Β ανά 12ωρο x 7 ημέρες
 Χοίροι :                               4 gr προϊόντος /kg τροφής x 7 ημέρες
Κρεοπαραγωγά ορνίθια:       3,5 gr προϊόντος / kg τροφής x 7 ημέρες
Ωοτόκες όρνιθες:                 5 gr προϊόντος / kgr τροφής x 7 ημέρες
 Προσοχή για την καλή ανάμιξη στις ζωοτροφές.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε βοοειδή μετά την έναρξη λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας , γιατί μπορεί να προκληθεί καταστροφή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας και γαστρεντερικές διαταραχές.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μπορεί να προκληθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, καταστροφή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του εντέρου και της μεγάλης κοιλίας με επακόλουθο τις γαστρεντερικές διαταραχές. 
Χορήγηση κατά την περίοδο της οδοντοφυΐας των ζώων και της προχωρημένης εγκυμοσύνης μπορεί να προκαλέσει δυσχρωματισμό των οδόντων διότι η χλωροτετρακυκλίνη δημιουργεί σύμπλοκες ενώσεις με τα ιόντα ασβεστίου.
 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μεγαλύτερη αναλογία από 1 % ασβέστιο στο σιτηρέσιο μειώνει αισθητά τη δράση της χλωροτετρακυκλίνης, εξαιτίας της ιδιότητάς της να δημιουργεί σύμπλοκα με δισθενή κατιόντα.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας (μόσχοι-χοίροι-όρνιθες):  14 ημέρες.
Αυγά (όρνιθες)   :       4 ημέρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται το προϊόν σε χώρο ξηρό και σκοτεινό. Μετά την ανάμιξη με το φύραμα διατηρείται σταθερό για 3 μήνες, σε χώρο ξηρό και δροσερό, προστατευμένο από το φως.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φάκελοι των 250 g.
Δοχεία του 1 kg και 
Σάκκοι των 5 kg και 25 kg.
 
Α.Μ.Κ.: 82134/16-11-09
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Oxytetracycline 6% premix

OXYTETRACYCLINE HCL 6% Φαρμακούχο πρόμιγμα
Οξυτετρακυκλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε 100 γραμμάρια του προϊόντος περιέχουν:
Yδροχλωρική οξυτετρακυκλίνη ……………………………………………6g
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ενδείκνυται σε λοιμώξεις που οφείλονται σε Gram(+) και Gram(-) βακτήρια,  ευαίσθητα στην οξυτετρακυκλίνη. Επίσης σε Mycoplasma spp., Borelia spp., Chlamydia spp. Rickettsia spp. , καθώς και σε ορισμένα πρωτόζωα.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ιστορικό υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Στα έμβρυα και τα αναπτυσσόμενα ζώα οι τετρακυκλίνες σχηματίζουν σύμπλοκες ενώσεις με συστατικά των οστών και των δοντιών. Για το λόγο αυτό η χορήγηση τετρακυκλινών κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και την περίοδο της ανάπτυξης των δοντιών είναι δυνατόν να προκαλέσει μεταβολή στον χρωματισμό τους.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Χοίροι, κρεοπαραγωγά ορνίθια, ωοπαραγωγές όρνιθες.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η χορήγηση γίνεται με καλή ανάμιξη με την τροφή στην παρακάτω δοσολογία:
Χοίροι: 6,7 kgr OXYTETRACYCLINE 6%  ανά 1 tn τροφής,    ( αντιστοιχεί σε 400 ppm oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Κρεοπαραγωγά ορνίθια: 5,8 kgr OXYTETRACYCLINE 6%   ανά 1 tn τροφής. ( αντιστοιχεί σε 350 ppm oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Ωοπαραγωγές όρνιθες: 8,3 kgr OXYTETRACYCLINE 6%   ανά 1 tn τροφής, (αντιστοιχεί σε 500 ppb oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Η χορήγηση της OXYTETRACYCLINE HCL 6%  αρχίζει με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας χοίρων 14 μέρες
Κρέας πτηνών 14 μέρες
Αυγά 4 μέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε μέρος δροσερό και ξηρό, προστατευμένο από το φως. Αναμεμιγμένο με την τροφή η διάρκεια συντήρησης είναι ένας μήνας.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φάκελος των 100 g και πλαστικό δοχείο του 1 kg.
 
Α.Μ.Κ.: 17085/5-10-1994 Κ-2426
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Oxytetracycline HCL 10% premix

OXYTETRACYCLINE HCL 10% Φαρμακούχο πρόμιγμα
Οξυτετρακυκλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε 100 γραμμάρια του προϊόντος περιέχουν:
Yδροχλωρική οξυτετρακυκλίνη ……………………………………………10g
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ενδείκνυται σε βακτηριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος, του ουρογεννητικού και σε σηψαιμικές καταστάσεις, ομφαλίτιδες, ερυθρά των χοίρων κ.α.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ιστορικό υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Στα έμβρυα και τα αναπτυσσόμενα ζώα οι τετρακυκλίνες σχηματίζουν σύμπλοκες ενώσεις με συστατικά των οστών και των δοντιών. Για το λόγο αυτό η χορήγηση τετρακυκλινών κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και την περίοδο της ανάπτυξης των δοντιών είναι δυνατόν να προκαλέσει μεταβολή στον χρωματισμό τους.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Χοίροι, κρεοπαραγωγά ορνίθια, ωοπαραγωγές όρνιθες.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η χορήγηση γίνεται με καλή ανάμιξη με την τροφή στην παρακάτω δοσολογία:
Χοίροι: 4,0 kgr OXYTETRACYCLINE 10%  ανά 1 tn τροφής. ( αντιστοιχεί σε 400 ppb oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Κρεοπαραγωγά ορνίθια: 3,5 kgr OXYTETRACYCLINE 10%  ανά 1 tn  τροφής. ( αντιστοιχεί σε 350 ppm oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Ωοπαραγωγές όρνιθες: 5,0 kgr OXYTETRACYCLINE 10%  ανά 1 tn τροφής. (αντιστοιχεί σε 500 ppm oxytetracycline) για 7 συνεχείς ημέρες.
Η χορήγηση της OXYTETRACYCLINE HCL 10%  αρχίζει με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας χοίρων 14 μέρες
Κρέας πτηνών 14 μέρες
Αυγά 4 μέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε μέρος δροσερό και ξηρό, προστατευμένο από το φως. Αναμεμιγμένο με την τροφή η διάρκεια συντήρησης είναι ένας μήνας.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Χαρτόσακος των 25 kg
 
Α.Μ.Κ.: 30624/5-10-1994 Κ-2426
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Cemay

Cemay, 50 mg/ml, ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους και βοοειδή
Κεφτιοφούρη (ως υδροχλωρικό)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Σύνθεση
1 ml περιέχει:
Κεφτιοφούρη (ως υδροχλωρικό)     50 mg
Έκδοχα, q.s.    1 ml

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Λοιμώξεις σχετιζόμενες με βακτήρια ευαίσθητα στην κεφτιοφούρη:
Στους χοίρους:
-    Για τη θεραπεία βακτηριακών αναπνευστικών λοιμώξεων σχετιζόμενων με Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae και Streptococcus suis.
Στα βοοειδή:
-    Για τη θεραπεία της βακτηριακής αναπνευστικής νόσου που σχετίζεται με τα Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida και Haemophilus sommus.
-    Για τη θεραπεία της οξείας μεσοδακτύλιας νεκροβακίλλωσης (παρωνυχία, λοιμώδης ποδοδερματίτιδα) σχετιζόμενη με τα Fusobacterium necrophorum και Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).
-    Αντιμετώπιση των βακτηριακών επιπλοκών της οξείας επιλόχειας μητρίτιδας που εκδηλώνεται περίπου 10 ημέρες μετά τον τοκετό και οφείλεται στους ευαίσθητους στην κεφτιοφούρη μικροοργανισμούς Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes και Fusobacterium necrophorum.
Η ένδειξη αφορά μόνο περιπτώσεις όπου η θεραπεία με άλλο αντιμικροβιακό δεν είναι επιτυχής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώο το οποίο έχει βρεθεί ότι έχει υπερευαισθησία στην κεφτιοφούρη ή άλλα αντιβιοτικά -λακτάμης ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μην εγχέεται ενδοφλεβίως.
Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής αντοχής στην κεφτιοφούρη ή σε άλλα β-λακτάμικά αντιβιοτικά.
Να μην χρησιμοποιείται σε πουλερικά (περιλαμβανομένων των αβγών) λόγω του κινδύνου εξάπλωσης αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας σε ανθρώπους.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μπορεί να προκύψουν, μη σχετιζόμενες με τη δόση, αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Ενίοτε μπορεί να προκύψουν αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. δερματικές αντιδράσεις, αναφυλαξία). Σε περίπτωση που προκύψει αλλεργική αντίδραση, η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να διακόπτεται.
Στους χοίρους, ήπιες αντιδράσεις στο σημείο έγχυσης, όπως υπολειμματικές βλάβες στον ενδομυικό συνδετικό ιστό, αποτελούμενες από κυκλικές κενές περιοχές, έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένα ζώα έως και 20-22 ημέρες μετά την έγχυση.
Στα βοοειδή, ενδέχεται να παρατηρηθούν ήπιες φλεγμονώδεις αντιδράσεις στο σημείο ένεσης, όπως οίδημα του ιστού, αποχρωματισμός του υποδόριου ιστού ή/και της επιφάνειας της περιτονίας του μυ. Στα περισσότερα ζώα, η κλινική επίλυση επέρχεται εντός 10 ημερών από την ένεση, παρά το ότι ο ελαφρός αποχρωματισμός του δέρματος ενδέχεται να παραμείνει για 32 ημέρες ή περισσότερο.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Χοίροι και βοοειδή

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Στους χοίρους:
-    3 mg κεφτιοφούρης/kg σωματικού βάρους/ημέρα επί 3 ημέρες μέσω της ενδομυικής οδού, δηλ. 1 ml/16 kg σωματικού βάρους σε κάθε ένεση.
Στα βοοειδή:
-    Αναπνευστική νόσος: 1 mg κεφτιοφούρης /kg σ.β./ημέρα επί 3 έως 5 ημέρες μέσω υποδόριας ένεσης, δηλ. 1 ml/50 kg σ.β. σε κάθε ένεση.
-    Οξεία μεσοδακτύλια νεκροβακίλλωση: 1 mg/kg σ.β./ημέρα επί 3 ημέρες μέσω υποδόριας ένεσης, δηλ. 1 ml/50 kg σ.β. σε κάθε ένεση.
-    Οξεία επιλόχειος μητρίτιδα εντός 10 ημερών μετά τον τοκετό βοοειδούς: 1 mg/kg σ.β./ημέρα επί 5 διαδοχικές ημέρες μέσω υποδόριας ένεσης, δηλ. 1 ml/50 kg σ.β. σε κάθε ένεση.
Στην οξεία επιλόχεια μητρίτιδα, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτείται περαιτέρω υποστηρικτική θεραπεία.
Ένας μέγιστος όγκος 6 ml μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε σημείο ένεσης.
Οι επακόλουθες ενέσεις πρέπει να γίνουν σε διαφορετικά σημεία.
Για να διασφαλίσετε ορθή δοσολογία, το σωματικό βάρος θα πρέπει να προσδιορίζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια προκειμένου να αποφευχθεί η χορήγηση ανεπαρκούς δόσης.
Επειδή το μπουκάλι δεν πρέπει να τρυπηθεί περισσότερες από 40 φορές, η χρήστης πρέπει να επιλέγει το κατάλληλο μέγεθος μπουκαλιού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Η χαμηλή τοξικότητα της κεφτιοφούρης έχει καταδειχθεί σε χοίρους χρησιμοποιώντας νατριούχο κεφτιοφούρη σε δόσεις μεγαλύτερες από 8 φορές της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης της κεφτιοφούρης, χορηγούμενης ενδομυικά επί 15 συνεχόμενες ημέρες.
Στα βοοειδή, δεν έχουν παρατηρηθεί σημεία συστηματικής τοξικότητας ακολούθως σημαντικών παρεντερικών υπερδοσολογιών.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Χοίροι:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες
Βοοειδή:
-    Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 8 ημέρες.
-    Γάλα: Μηδέν ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Καμία γνωστή
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση στα ζώα
Ανακινήστε καλά τη φιάλη επί 30 δευτερόλεπτα πριν από τη χρήση ώστε να επαναφέρετε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε μορφή εναιωρήματος.
Σε περίπτωση που προκύψει αλλεργική αντίδραση, η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να διακόπτεται.
Η χρήση του Cemay ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω της εξάπλωσης αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας.
Το Cemay πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία κλινικών παθήσεων με ανεπαρκή απόκριση, ή που αναμένεται να έχουν αvεπαρκή απόκριση στη θεραπεία πρώτης γραμμής. Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η επίσημη, εθνική και περιφερειακή πολιτική σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών. Η αυξημένη χρήση, περιλαμβανομένης της χρήσης του προϊόντος κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις παρεχόμενες οδηγίες, ενδέχεται να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης ανθεκτικότητας. Το Cemay πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο βάσει των αποτελεσμάτων της δοκιμής ευαισθησίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά από ένεση, εισπνοή, κατάποση ή επαφή με το δέρμα. Η υπερευαισθησία στις πενικιλλίνες ενδέχεται να οδηγήσει σε διασταυρούμενες αντιδράσεις με κεφαλοσπορίνες και το αντίστροφο. Οι αλλεργικές αντιδράσεις στις ουσίες αυτές ενδέχεται ενίοτε να γίνουν σοβαρές.
Να μην χειρίζεστε το παρόν προϊόν εάν γνωρίζετε ότι είστε ευαισθητοποιημένος ή εάν σας έχει γίνει σύσταση να μην εργάζεστε με τέτοια παρασκευάσματα.
Εάν εμφανίσετε συμπτώματα μετά την έκθεση, όπως δερματικό εξάνθημα, θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή και να δείξετε στον ιατρό την παρούσα προειδοποίηση.
Το οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή των ματιών ή η δυσκολία κατά την αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
Να χειριζόσαστε αυτό το προϊόν με πολύ μεγάλη φροντίδα ώστε να αποφύγετε την έκθεση. Να πλένετε τα χέρια σας μετά απο κάθε χρήση.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από τις εργαστηριακές μελέτες δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τoξικότητας στη μητέρα κατά την κύηση. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί στα είδη ζώων για τα οποία προορίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρον προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολέιμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100 ml, 250 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K.: 16328/28-2-2013
 
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Doraflox 100mg/ml

DORAFLOX 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους
Ενροφλοξακίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε 1 ml διαλύματος περιέχει:
Δραστικά συστατικά
Enrofloxacin (κ) 100,0 mg
 
Έκδοχα
Benzyl alcohol 7,8 mg
Disodium edetate 10,0 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη.
 
Βοοειδή:
Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος που προκαλούνται από E. coli. 
Θεραπεία τοπικών συμπτωμάτων (φλεγμονή, ποιότητα και απόδοση γάλακτος) που έχουν σχέση με υπεροξία/οξεία μαστίτιδα σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής , που προκαλείται από E. coli.
 
Χοίροι:
Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος που προκαλούνται από E. coli.
 
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται όπου η κλινική εμπειρία, υποστηριζόμενη όπου είναι δυνατόν από δοκιμές ευαισθησίας, υποδεικνύει την ενροφλοξακίνη ως φάρμακο επιλογής.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν προληπτικά.
Να μη χρησιμοποιείται το προϊόν αν έχει αποδειχθεί ανθεκτικότητα στις (Φθορο)κινολόνες. 
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στις φθοροκινολόνες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Περιστασιακά στην περιοχή της ένεσης ενδέχεται να παρατηρηθεί τοπική αντίδραση. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα τοπικής αντισηψίας πριν την ένεση.
Σπάνια, μετά την ενδοφλέβια χορήγηση, ενδέχεται να προκύψουν αναφυλακτικές αντιδράσεις. 
Στα βοοειδή, περιστασιακά ενδέχεται να προκύψουν γαστρεντερικές διαταραχές. 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να προσδιοριστεί όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια για την αποφυγή υποδοσολογίας.
 
Βοοειδή:
Για λοιμώξεις του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος στα βοοειδή, καθώς και για δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με υποδόρια ένεση.
2,5 mg ενροφλοξακίνη ανά kg σωματικού βάρους, καθημερινά με υποδόρια ένεση, για 3 ημέρες (2,5 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους). Η ποσότητα αυτή μπορεί να διπλασιαστεί στα 5 mg/kg σωματικού βάρους  (5 ml ανά 100 kg) για 5 ημέρες, σε περιπτώσεις αναπνευστικής νόσου με επιπλοκές.
 
Να μη χορηγείτε περισσότερα από 10 ml στο ίδιο σημείο ένεσης.
Για μαστίτιδα από E. coli: χορηγήστε με αργή ενδοφλέβια ένεση.
5,0 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους (5 mg ενροφλοξακίνη ανά kg σωματικού βάρους) καθημερινά, για 2 ημέρες.
 
Χοίροι:
Για λοιμώξεις του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος στους χοίρους, καθώς και για δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με ενδομυϊκή ένεση.
2,5 mg ενροφλοξακίνη ανά kg σωματικού βάρους, καθημερινά με ενδομυϊκή ένεση, για 3 ημέρες (2,5 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους). Η ποσότητα αυτή μπορεί να διπλασιαστεί στα 5 mg/kg σωματικού βάρους (5 ml ανά 100 kg) για 5 ημέρες, σε περιπτώσεις αναπνευστικής νόσου με επιπλοκές.
Να μη χορηγείτε περισσότερα από 2,5 ml στο ίδιο σημείο ένεσης.
Δεν επιτρέπεται η διάτρηση του πώματος, περισσότερες από 20 φορές.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Καμία
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή: Υποδόρια χορήγηση
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 13 ημέρες
Γάλα: 84 ώρες 
 
Βοοειδή: Ενδοφλέβια χορήγηση
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες
Γάλα: 72 ώρες 
 
Χοίροι: Ενδομυϊκή χορήγηση
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 10 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσετε σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Προστατέψτε από το φως.
Μην το καταψύχετε.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που υπάρχει στο κουτί.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες.
Αφού ο περιέκτης έχει ανοιχθεί για πρώτη φορά, πρέπει να υπολογιστεί η ημερομηνία απόρριψης του εναπομείναντος προϊόντος, με αναφορά στη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα του εν χρήσει προϊόντος, που προσδιορίζεται στο ένθετο της συσκευασίας. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να εγγραφεί στο κενό διάστημα που παρέχεται στην ετικέτα.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
Η ασφάλεια του προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί σε χοίρους ή μόσχους, όταν χορηγείται ενδοφλέβια η ενδοφλέβια χορήγηση δεν συνιστάται σε αυτά τα ζωικά είδη. 
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.
Η χορήγηση επαναληπτικών ενέσεων πρέπει να γίνεται σε διαφορετικά σημεία.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε επιληπτικά ζώα ή ζώα που έχουν νεφρική δυσλειτουργία.
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εθνική αντιμικροβιακή πολιτική.
Οι φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη θεραπεία κλινικών περιπτώσεων οι οποίες έχουν ανταποκριθεί μερικώς ή αναμένεται να ανταποκριθούν μερικώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών φαρμάκων.
Όπου είναι δυνατόν, οι φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν δοκιμής ευαισθησίας.
Χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που παρέχονται στην ΠΧΠ, ενδέχεται να αυξήσει την επικράτηση βακτηριών που είναι ανθεκτικά στις φθοροκινολόνες και επίσης ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες, λόγω πιθανής διασταυρούμενης ανθεκτικότητας.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
Το προϊόν είναι αλκαλικό διάλυμα. Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα ή τα μάτια ξεπλύνετε άμεσα με νερό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. 
Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος αυτοένεση. Αν προκύψει κατά λάθος αυτοένεση ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Άμεση επαφή με το δέρμα θα πρέπει να αποφεύγεται, επειδή μπορεί να εκδηλωθεί ευαισθητοποίηση, δερματίτιδα εξ επαφής και ίσως αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Φοράτε προστατευτικά γάντια.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας εκ λάθους (λήθαργος, ανορεξία) δεν υπάρχει αντίδοτο και η αγωγή θα πρέπει να είναι συμπτωματική. Δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα υπερδοσολογίας σε χοίρους, μετά τη χορήγηση του προϊόντος, σε ποσότητα πέντε φορές μεγαλύτερη της συνιστώμενης θεραπευτικής δόσης.
 
Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Ενδέχεται να προκύψουν ανταγωνιστικές επιδράσεις όταν χορηγηθούν παράλληλα αντιμικροβιακά της κατηγορίας των μακρολιδίων ή των τετρακυκλινών. Η ενροφλοξακίνη ενδέχεται να παρεμβαίνει στο μεταβολισμό της θεοφυλλίνης, μειώνοντας την κάθαρση της θεοφυλλίνης, έχοντας ως αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα θεοφυλλίνης στο πλάσμα.
 
Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ MH ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί με 1 φιαλίδιο των 100 και 250ml.
 
Α.Μ.Κ.: 4463 / 19-1-2012
Κατηγορία Ενέσιμα