Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Melovem 5mg/ml

Melovem 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους
Μελοξικάμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Μελοξικάμη            5 mg

Έκδοχo/α:
Bενζυλική αλκοόλη        50 mg

Διαυγές πρασινοκίτρινο ενέσιμο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή:
Χρησιμοποιείται σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, για τη  μείωση των  κλινικών συμπτωμάτων σε βοοειδή.
Χρησιμοποιείται σε διάρροιες, σε συνδυασμό με από του στόματος ενυδατική θεραπεία για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε μόσχους ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας και σε μοσχίδες .

Χοίροι:
Χρησιμοποιείται σε μη μολυσματικές παθήσεις του κινητικού συστήματος, για τη μείωση των συμπτωμάτων της χωλότητας και της φλεγμονής.
Για την καταπράυνση του μετεγχειρητικού πόνου που σχετίζεται με δευτερεύουσες χειρουργικές
επεμβάσεις των μαλακών ιστών, όπως ο ευνουχισμός.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές διαταραχές, ή όπου υπάρχουν  ενδείξεις βλαβών από γαστρεντερικά έλκη. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Για τη θεραπεία της διάρροιας των βοοειδών, το προϊόν  δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης  της μιας εβδομάδας.
Να μη χρησιμοποιείται σε χοίρους ηλικίας μικρότερης των 2 ημερών.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά από υποδόρια χορήγηση του φαρμάκου σε βοοειδή αναφέρθηκε συχνά παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, το οποίο ενδέχεται να είναι επώδυνο.
Σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά από ενδομυϊκή χορήγηση του φαρμάκου σε χοίρους παρατηρήθηκε παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να επισυμβούν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή (μόσχοι και μοσχίδες) και χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή :
Εφάπαξ υποδόρια ένεση  στη δόση των 0,5 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 10,0 ml/100 kg σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία ή με την από του στόματος ενυδατική θεραπεία .

Χοίροι :
Μυοσκελετικές διαταραχές:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 2,0 ml/25 kg σωματικού βάρους). Εάν απαιτείται, μπορεί να γίνει μια δεύτερη χορήγηση μελοξικάμης, μετά από 24 ώρες. Συνιστάται η δεύτερη ένεση να χορηγείται σε διαφορετικό σημείο, δεδομένου ότι η τοπική ανεκτικότητα αξιολογήθηκε μόνο μετά από εφάπαξ ένεση.

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 0,4 ml/5 kg
σωματικού βάρους), πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό της δόσης, με τη χρήση
μιας κατάλληλα διαβαθμισμένης σύριγγας και με την προσεκτική εκτίμηση του σωματικού βάρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να αποφεύγετε την επιμόλυνση  κατά τη χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή : κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γαλακτοπαραγωγά ζώα  τα οποία  παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
Χοίροι : κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε το ενέσιμο φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προφυλάσσετε από το φως.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη : 28 ημέρες.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ/ ΕΧΡ) που αναγράφεται στο κουτί και στη φιάλη.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Η θεραπεία των χοιριδίων με Melovem πριν από τον ευνουχισμό, μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο.
Για την επίτευξη ανακούφισης από τον πόνο κατά τη χειρουργική επέμβαση, απαιτείται η ταυτόχρονη
χορήγηση ενός κατάλληλου αναισθητικού/ηρεμιστικού.
Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αναλγητικό αποτέλεσμα, το Melovem θα πρέπει να χορηγείται
30 λεπτά πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Εάν επισυμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία και να ζητηθεί η συμβουλή κτηνιάτρου.
Να αποφεύγεται η χρήση σε σοβαρά αφυδατωμένα, υπογκαιμικά, ή υποτασικά ζώα στα οποία απαιτείται παρεντερική αποκατάσταση των υγρών, διότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τοξίκωσης των νεφρών .

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το προϊόν
Τυχαία αυτοένεση με το προϊόν του άτομου που χορηγεί το σκεύασμα πιθανόν να προκαλέσει πόνο. Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης με τη βελόνη της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το  φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Βοοειδή: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης.
Χοίροι: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με γλυκοκορτικοστεροειδή, με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.

Υπερδοσολογία
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να χορηγηθεί συμπτωματική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα υπολείμματα θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπον ισχύουσες διατάξεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί από χαρτόνι με 1 άχρωμο γυάλινο ενέσιμο φιαλίδιο τύπου 1 των 100 ml, το οποίο κλείνεται με πώμα από καουτσούκ βρωμοβουτυλίου και σφραγίζεται με ένα δακτύλιο αλουμινίου.

A.M.K.: EU/2/09/098/001

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 02:00

Aminovit polvo

Υδατοδιαλυτό πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

1kg ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Βιταμίνη Α                                               8.000.000 I.U.
Βιταμίνη D3                                               100.000 I.U.            
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη) 91%)                     5.000 mg
Βιταμίνη Β1                                                     600 mg             
Βιταμίνη Β2                                                  1.000 mg             
Βιταμίνη Β6                                                    600 mg
Βιταμίνη Β12                                                     4 mg             
Βιταμίνη Η (Βιοτίνη)                                            8 mg             
Βιταμίνη H1                                                   500 mg
Νικοτινικό οξύ                                             7.000 mg             
Παντοθενικό ασβέστιο                                  1.500 mg             
Υδατοδιαλυτός φορέας έως τα                       1.000 gr

Φορέας που περιέχει τα παρακάτω ελεύθερα αμινοξέα ανά kg.
L-Λυσίνη                         1.400 mg         
Ιστιδίνη                              200 mg         
Αργινίνη                          1.200 mg         
Ασπαρτικό οξύ               1.600 mg         
L-Θρεονίνη                        200 mg    
Σερίνη                              240 mg    
Προλίνη                         4.200 mg    
Φαινυλανίνη                      450 mg    
L-Τρυπτοφάνη                    80 mg         
Γλουταμινικό οξύ            2.650 mg
Κυστεΐνη                          100 mg
Βαλίνη                            650 mg
DL-Μεθειονίνη                  210 mg
Ισολευκίνη                       300 mg
Λευκίνη                           800 mg
Υδροξυπρολίνη             2.500 mg
Γλυκίνη                        6.500 mg
Αλανίνη                        2.600 mg

Οδηγίες χρήσης:
Βοοειδή
300 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Μόσχοι
200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Αιγοπρόβατα
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Άλλα είδη ζώων
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Προειδοποίηση: Αποθηκεύστε το σε δροσερό μέρος. Προστατέψτε το από
την απ' ευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

Καθαρό βάρος: 100gr

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Glucosal

Ηλεκτρολύτες για όλα τα είδη των ζώων

Για κτηνιατρική χρήση
Υδατοδιαλυτή σκόνη
Χορήγηση από το στόμα

Διατροφικό συμπλήρωμα για τη σταθεροποίηση του ύδατος και της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας σε μόσχους, χοιρίδια, αμνούς, ερίφια και πώλους.

ΣΥΝΘΕΣΗ:
Δεξτρόζη 81.7%, Χλωριούχο Νάτριο 10%, Κιτρικό Νάτριο 5%, Χλωριούχο Κάλιο 1%, Χλωριούχο Ασβέστιο 0.3%

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Καθαρή πρωτεΐνη 0%, Καθαρά λίπη και έλαια 0%, Ινώδεις ουσίες 0%, Ολικά σάκχαρα 75%, Υγρασία μεγ. 10%, Τέφρα 15 – 16%, Ασβέστιο 0.8%, Φώσφορος 0%, Νάτριο 5.11%, Κάλιο 0.52%, Χλωριούχα 6.69%

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Σε περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια περιόδων, όπου υπάρχει πιθανότητα πεπτικών διαταραχών (διάρροια) ή κατά τη διάρκεια αποθεραπείας μετά από πεπτικές διαταραχές (διάρροια) σε μόσχους, χοιρίδια, αμνούς, ερίφια και πώλους.
    
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
15 - 30 g ανά lt πόσιμου νερού ή 50 g ανά kg τροφής.
Χορηγήστε για 1 - 7 ημέρες, 1 - 3 ημέρες εάν χορηγείται αποκλειστικά στην τροφή.
Συνιστάται να ζητείται Κτηνιατρική συμβουλή πριν από τη χρήση.
Φυλάξτε τη συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Footcare & Cleansing

Γενικής χρήσης αντισηπτικό σπρέυ για πληγές με βάμμα γεντιανής, βάσει αλκοόλης
Κατηγορία Λοιπά προϊόντα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Aminovit liquid

Πόσιμο πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

Τα 100 ml περιέχουν:
Βιταμίνη A    1.000.000 I.U.               Κυστίνη     120 mg
Βιταμίνη D3    200.000 I.U.                Γλουταμινικό οξύ     1.740 mg
Βιταμίνη E    200 mg                        Γλυκίνη    1.380 mg
Βιταμίνη K3     75 mg                       Ιστιδίνη     660 mg
Βιταμίνη B1     200 mg                     Ισολευκίνη     180 mg
Βιταμίνη B2     300 mg                     Λευκίνη     1.500 mg
Βιταμίνη B6     150 mg                     Λυσίνη     1.320 mg
Βιταμίνη B12     0,25 mg                  Μεθειονίνη     120 mg
Βιταμίνη C     1.000 mg                    Προλίνη     960 mg
Νικοτινικό οξύ     1.800 mg               Σερίνη     780 mg
Παντοθενικό οξύ     850 mg               Θρεονίνη     660 mg
Αλανίνη     1.200 mg                        Τυροσίνη     360 mg
Αργινίνη     780 mg                          Τρυπτοφάνη    20 mg
Ασπαρτικό οξύ     1.560 mg             Βαλίνη     1.020 mg
Φαινυλανίνη     780 mg    
Έκδοχα έως  100 ml

   
Ιδιότητες βιταμινών και αμινοξέων:
Τα αμινοξέα που προέρχονται από την υδρόλυση των ζωικών πρωτεϊνών όπως αυτές απαντούν σε ελεύθερη κατάσταση, απορροφώνται ομοιόμορφα από τα νεαρά ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση ή παρουσιάζουν ελλείψεις
ενζύμων στο πεπτικό σύστημα.
Οι βιταμίνες, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, βελτιώνουν την ανάπτυξη στα νεαρά ζώα, προστατεύουν και βοηθούν την ανάπτυξη του δέρματος και των βλεννογόνων, διεγείρουν την σύνθεση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, καταπολεμούν το stress (κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή, ανάρρωση, κακή ή μη ισορροπημένη διατροφή) και την ανορεξία.
Ακόμα βελτιώνουν την γενική κατάσταση των ζώων και συμβάλλουν στην αύξηση της άμυνας του οργανισμού έναντι των μολυσματικών ασθενειών. Τέλος είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ομαλής και απρόσκοπτης ανα-παραγωγικής ικανότητας στα θηλαστικά και της αυγοπαραγωγικής ικανότητας στα πτηνά όπου παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη γέννηση βιώσιμων νεοσσών.

Οδηγίες χρήσης
Πτηνά : 1ml / lt πόσιμου νερού
Χοίροι και μηρυκαστικά : 1 – 3ml / lt  πόσιμου νερού, αναλόγως της ηλικίας και της φυσκής κατάστασης των ζώων.

Φύλαξη
Σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, σε καλά κλεισμένους περιέκτες

Περιεχόμενο: 1 lt, 250 ml

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Divamectin 1%

DIVAMECTIN 10mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Ivermectin

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Διαφανές, άχρωμο διάλυμα 
1ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό: ivermectin 10mg
Άλλα έκδοχα: βενζυλική αλκοόλη 10mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή: 
Για την αντιμετώπιση των γαστρεντερικών νηματωδών, παρασίτων των πνευμόνων, παρασίτων των οφθαλμών, προνυμφών υποδερμάτων,  ακάρεων και φθειρών (όπως αναφέρεται ακολούθως) των βοοειδών και των μη θηλαζόντων γαλακτοπαραγωγών βοοειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες τετάρτου σταδίου):
Ostertagia ostertagi
Ostertagia lyrata
Haemonchus placei
Trichostrongylus colubriformis
Cooperia oncophora (ενήλικα παράσιτα)
Cooperia punctate (ενήλικα παράσιτα)
Cooperia pectinata (ενήλικα παράσιτα)
Bunostomum phlebotomum
Oesophagostomum radiatum
Παράσιτα των πνευμόνων (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες τετάρτου σταδίου):
Dictyocaulus viviparous
Παράσιτα των οφθαλμών (ενήλικα παράσιτα):
Thelazia spp.
Προνύμφες υποδερμάτων (παρασιτικά στάδια):
Hypoderma bovis
H. lineatum
Ακάρεα:
Psoroptes ovis
Sarcoptes scabiei var. Bovis
Φθείρες:
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus
Solenopotes capillatus
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για τον έλεγχο του Chorioptes bovis.
Ωστόσο, μπορεί να μην αποφέρει την πλήρη εξάλειψη των παρασίτων.
Η αγωγή με Divamectin 10 mg/ml ενέσιμου διαλύματος στη συνιστώμενη δοσολογία
αποτρέπει την εκ νέου μόλυνση με Haemonchus placei, Cooperia oncophora,
Cooperia pectinata και Trichostrongylus axei  για 7 ημέρες μετά την αγωγή,  O s t e r t a g i a o s t e r t a g i και Oesophagostomum radiatum για 14 ημέρες μετά την αγωγή και Dictyocaulus viviparus για 21 ημέρες μετά την αγωγή. 
 
Πρόβατα
Για την αντιμετώπιση της ψώρας των προβάτων, γαστρεντερικών νηματωδών,
παρασίτων των πνευμόνων και της οίστρωσης των προβάτων:
Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικα παράσιτα):
Ostertagia circumcincta
Haemonchus contortus
Trichostrongylus axei
T. colubriformis και T. vitrinus
Cooperia curticei
Nematodirus filicollis
Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά των Cooperia curticei και Nematodirus
Filicollis ποικίλει
Παράσιτα των πνευμόνων:
Dictyocaulus filaria (ενήλικα παράσιτα)
Ακάρεα ψώρας:
Psoroptes ovis
Οίστρωση του προβάτου:
Oestrus ovis (όλα τα στάδια νυμφών)
 
Χοίροι
Για την αντιμετώπιση των γαστρεντερικών νηματωδών, παρασίτων των πνευμόνων,
φθειρών και ακάρεων ψώρας των χοίρων.
Γαστρεντερικά παράσιτα (ενήλικα παράσιτα και νύμφες τετάρτου σταδίου):
Ascaris suum
Hyostrongylus rubidus
Oesophagostomum spp.
Strongyloides ransomi (ενήλικα παράσιτα)
Παράσιτα των πνευμόνων:
Metastrongylus spp . (ενήλικα παράσιτα)
Φθείρες:
Haematopinus suis
Ακάρεα ψώρας:
Sarcoptes scabiei var. suis
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε αγελάδες και προβατίνες που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή μη θηλάζουσες γαλακτοπαραγωγές
αγελάδες, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων δαμαλίδων και μη θηλάζουσες
γαλακτοπαραγωγές προβατίνες 60 ημέρες πριν από τον τοκετό.
Δεν πρέπει να χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στην ιβερμεκτίνη.
Δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκώς.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε ορισμένα ζώα, παρατηρήθηκε παροδική δυσφορία αμέσως μετά την υποδόρια χορήγηση. Στα βοοειδή μπορεί να παρατηρηθούν άλματα και κινήσεις βυτίου, η φυσιολογική συμπεριφορά όμως αποκαθίσταται εντός 15 λεπτών.
Σε ζώα που χορηγήθηκε αγωγή παρατηρήθηκε διόγκωση και πάχυνση των
μαλακών μορίων στο σημείο της ένεσης. Συνήθως, οι αντιδράσεις αυτές είναι
παροδικές και υποχωρούν εντός μίας έως τεσσάρων εβδομάδων.
Σε περίπτωση που παρατηρηθούν κάποιες σοβαρές παρενέργειες που δεν
αναφέρονται στο συγκεκριμένο φυλλάδιο, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό
σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, πρόβατα και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αποκλειστικά για μία μοναδική ένεση (εκτός από την αντιμετώπιση των
μολύνσεων από Psoroptes ovis στα πρόβατα)
 
Βοοειδή
Δοσολογία:
1,0ml ανά 50 κιλά σωματικού βάρους (βάσει μιας συνιστώμενης δόσης 200
μικρογραμμαρίων ιβερμεκτίνης ανά κιλό σωματικού βάρους).
Χορήγηση:
Υποδόρια ένεση εμπρός ή πίσω από την ωμοπλάτη υπό άσηπτες συνθήκες.
Συνιστάται η χρήση αποστειρωμένης βελόνας διαμέτρου 1,4 x 15mm(17G x ½ ίντσας).
 
Πρόβατα
Δοσολογία:
0,5 ml ανά 25 κιλά σωματικού βάρους (βάσει μιας συνιστώμενης δόσης 200
μικρογραμμαρίων ιβερμεκτίνης ανά κιλό σωματικού βάρους).
Χορήγηση:
Για την αντιμετώπιση γαστρεντερικών νηματωδών, παρασίτων των πνευμόνων
και προνυμφών οίστρων του προβάτου συνιστάται μια υποδόρια ένεση στον
αυχένα υπό άσηπτες συνθήκες. Συνιστάται η χρήση αποστειρωμένης
σύριγγας διαμέτρου 1,4 x 15mm(17G x ½ ίντσας).
Για την θεραπεία του Psoroptes ovis (ψωρίαση των προβάτων) απαιτούνται δύο ενέσεις σε διάστημα επτά ημερών. Σε νεαρούς αμνούς βάρους κάτω των 20,0 κιλών χορηγείται 0,1 ml ανά 5 κιλά. Για τα συγκεκριμένα ζώα συνιστάται η χρήση σύριγγας με την οποία παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έως και 0,1 ml.
 
Χοίροι
Δοσολογία:
1,5 ml ανά 50 κιλά σωματικού βάρους (βάσει μιας συνιστώμενης δόσης 300
μικρογραμμαρίων ιβερμεκτίνης ανά κιλό σωματικού βάρους).
Χορήγηση:
Ο συνιστώμενος τρόπος χορήγησης είναι με υποδόρια ένεση στον αυχένα με
αποστειρωμένη σύριγγα διαμέτρου 1,4 x 15mm(17G x ½ ίντσας) υπό άσηπτες συνθήκες.
Στα χοιρίδια βάρους κάτω των 16 κιλών χορηγούνται 0,1 ml ανά 3 κιλά. Για τα
συγκεκριμένα χοιρίδια συνιστάται η χρήση σύριγγας με την οποία παρέχεται η
δυνατότητα χορήγησης έως και 0,1 ml.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε στεγνή και αποστειρωμένη σύριγγα και βελόνα.
Σκουπίζετε το διάφραγμα προ της λήψης εκάστης δόσης. Χρησιμοποιείτε μόνο αυτόματες σύριγγες σε συνδυασμό με τις συσκευασίες των 200 ή των 500 ml. Για τις συσκευασίες των 50 ml συνιστάται η χρήση σύριγγας πολλαπλών δόσεων. Για επαναπλήρωση της σύριγγας, συνιστάται η χρήση ελκόμενης βελόνας ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική διάνοιξη του πώματος. Για να διασφαλισθεί η χορήγηση της σωστής δόσης, θα πρέπει να καθοριστεί το
σωματικό βάρος με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η ακρίβεια της δοσομετρικής συσκευής θα πρέπει να ελέγχεται. Εάν πρόκειται να γίνει συλλογική αντί ατομική θεραπεία των ζώων, τότε αυτά θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος και να χορηγηθεί η ανάλογη δοσολογία, προκειμένου να αποφευχθεί η υπο- ή υπερδοσολογία.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή: 
Κρέας και Εδώδιμοι ιστοί: 49 ημέρες.
Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή θηλάζουσες γαλακτοπαραγωγές αγελάδες
όταν το γάλα προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή μη θηλάζουσες γαλακτοπαραγωγές αγελάδες , συμπεριλαμβανομένων των εγκύων δαμαλίδων, 60 ημερών πριν από τον τοκετό.
 
Πρόβατα: 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 42 ημέρες
Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή θηλάζουσες προβατίνες όταν το γάλα
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε
αγωγή προβατίνες όταν το γάλα που πρόκειται να παράγουν προορίζεται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο, 60ημερών πριν από τον τοκετό.
 
Χοίροι: 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 28 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25Ο C.
Να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί για να το προστατεύσετε από το φως
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην
ετικέτα και στο κουτί μετά “EXP”.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες
Σε περίπτωση της όποια αλλοίωσης στο χρωματισμό του σκευάσματος, το προϊόν
πρέπει να απορρίπτεται.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικά μέτρα προφύλαξης για χορήγηση σε ζώα
Θα πρέπει να ασκείται προσοχή για την αποφυγή των ακόλουθων πρακτικών
καθότι αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αντίστασης και θα μπορούσαν
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αναποτελεσματική θεραπεία:
Πολύ συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών της ιδίας κατηγορίας
Για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Υπο-δοσολογία, που μπορεί να οφείλεται στην υποεκτίμηση του σωματικού βάρους,
την κακή χορήγηση του προϊόντος, ή τη μη- βαθμονόμηση της δοσομετρικής
συσκευής (εάν υπάρχει). Δεν συνιστάται η αντιμετώπιση της ψωροπτικής ψώρας των προβάτων με μία μοναδική ένεση, επειδή, παρά την ενδεχόμενη κλινική βελτίωση, δεν
εξασφαλίζεται η εξάλειψη όλων των παρασίτων.
Η ψώρα (Psoroptes ovis) είναι μία εξαιρετικά μολυσματική εξωπαρασίτωση των προβάτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου εξάπλωση των παρασίτων, καθώς τα ακάρεα μπορεί να επιβιώσουν έως και 15 ημέρες μακριά από τον ξενιστή.
Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η χορήγηση αγωγής σε όλα τα πρόβατα που
έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα ζώα. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ
ζώων που βρίσκονται σε θεραπεία, με άλλα ζώα ( μολυσμένα ή μη) για
τουλάχιστον 7 ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση της αγωγής.
Έχει αναφερθεί αντίσταση στην ιβερμεκτίνη σε γαστρεντερικά νηματώδη Ostertagia circumcincta στους αμνούς και Ostertagia ostertagi στα βοοειδή.
Συνεπώς, η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να στηρίζεται στις τοπικές
επιδημιολογικές πληροφορίες (που ισχύουν στην περιφέρεια, στην
εκμετάλλευση) σχετικά με την ευαισθησία αυτών των ειδών ελμίνθων και σε
συστάσεις για τον περιορισμό της περαιτέρω επιλογής για αντίσταση στα
ανθελμινθικά. Ορισμένα είδη ζώων για τα οποία δεν προορίζεται το προϊόν ενδέχεται να μην εμφανίζουν καλή ανοχή στις ιβερμεκτίνες.
Περιστατικά δυσανεξίας με μοιραία αποτελέσματα αναφέρθηκαν σε σκύλους
ιδίως στις φυλές ΚόλλεΙ (Collies) και Αγγλικής Ποιμενικής (Old English Sheepdogs)καθώς και σε συγγενείς φυλές και διασταυρώσεις, καθώς και σε χελώνες (υδρόβιες και χερσαίες).
Η χορήγηση του προϊόντος δεν πρέπει να συνδυάζεται με εμβολιασμό κατά της
παρασιτικής βρογχοπνευμονίας. Εάν πρόκειται να χορηγηθεί σε εμβολιασμένα
ζώα, μεταξύ θεραπείας και εμβολιασμού πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα 28
ημερών. Η αποβολή ωών νηματωδών παρασίτων στα κόπρανα των ζώων μπορεί να
συνεχιστεί για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγηση του προϊόντος.
Στα βοοειδή: Για την αποφυγή α ν ε π ι θ ύ μ η τω ν δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ώ ν
αντιδράσεων λόγω θανάτου των προνυμφών Hypoderma στον οισοφάγο ή στη ράχη, συνιστάται η χορήγηση του προϊόντος μετά το τέλος της περιόδου πτητικής δραστηριότητας των μυών.
Το προϊόν μπορεί να χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης σε αγελάδες, χοίρους
και προβατίνες (Η χορήγηση του προϊόντος δεν επιδρά στη γονιμότητα των
αρσενικών). Στα συμπτώματα της τοξικότητας της ιβερμεκτίνης περιλαμβάνονται αταξία και
κατάπτωση. Δεν έχει βρεθεί αντίδοτο. Η αντιμετώπιση της υπερ-δοσολογίας είναι
συμπτωματική. Το προϊόν χορηγήθηκε σε δόσεις τριπλάσιες της συνιστώμενης
δόσης σε βοοειδή και πρόβατα χωρίς να παρατηρηθούν συμπτώματα τοξικότητας.
Ύποπτα κλινικά περιστατικά αντίστασης στα ανθελμινθικά θα πρέπει να
διερευνώνται περαιτέρω εφαρμόζοντας τις κατάλληλες δοκιμές [π.χ. Δοκιμή μείωσης
του αριθμού των αυγών στα κόπρανα (Faecal Egg Count Reduction est)]. Στις
περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα της/των δοκιμής/δοκιμών υποδηλώνουν
έντονη αντίσταση σε κάποιο συγκεκριμένο ανθελμινθικό , θ α πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ένα ανθελμινθικό που ανήκει σε άλλη φαρμακολογική κατηγορία
με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό
προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το πρόσωπο που
πρόκειται να χορηγήσει το κτηνιατρικό σκεύασμα στα ζώα
Μην καπνίζετε, μην τρώτε ή πίνετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση. Προσοχή, μην τρυπηθείτε κατά λάθος με
τη βελόνα της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο: το προϊόν μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό ή/και πόνο στο σημείο της ένεσης.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Μην ρυπαίνετε επιφανειακά ύδατα ή τάφρους με το προϊόν ή τον χρησιμοποιημένο περιέκτη. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν  ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
50 ml, 200 ml και 500 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
 
Α.Μ.Κ.: 14797/03-03-2010
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Prostagladin F2a

Prostagladin F2a Ενέσιμο διάλυμα
Προσταγλαδίνη F2a
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά ml
PG F2a. …………………………………………………………….…5 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΑΓΕΛΑΔΕΣ-ΔΑΜΑΛΕΣ : 
 ** Ωχρινολυτική δράση
1. Πρόκληση και συγχρονισμός του οίστρου.
2. Καταστάσεις παραμένοντος ωχρού σωματίου.
3. Θεραπεία ωχρινοποιημένης κύστης ωοθυλακίου.
4. Αναφροδισία και σύνδρομο στειρότητας χωρίς κλινικά συμπτώματα.
** Πρόκληση συσπάσεων στις λείες μυϊκές ίνες
1. Μερική παλινδρόμηση μετά από δυστοκία, κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων ή μερική παλινδρόμηση λόγω μόλυνσης της μήτρας (ενδομητρίτιδα).
2. Αποβολή νεκρού εμβρύου  (μουμιοποιημένου, εμβεβρεγμένου).

ΦΟΡΒΑΔΕΣ:
1. Πρόκληση και συγχρονισμός του οίστρου.
2. Παραμένων ωχρό σωμάτιο.
3. Άνοιστρος..
4. Μερική παλινδρόμηση της μήτρας.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ:
Συγχρονισμός των τοκετών (Χορήγηση της Prostagladin F2a – ΑΦΟΙ ΤΕΤΩΡΟΥ στις χοιρομητέρες την 112η ημέρα της κυοφορίας).

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ :
1. Συγχρονισμός του οίστρου και της ωοθυλακιορηξίας.
2. Παλινδρόμηση της μήτρας.

ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ:
1. Πρόκληση τοκετού.
2. Αποβολή κατακρατηθέντων εμβρυϊκών υμένων και μουμιοποιημένων εμβρύων.
3. Διακοπή ανεπιθύμητης κύησης (μετά  την  30η  ημέρα ) .
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα που κυοφορούν (εκτός αν υπάρχει πρόθεση να προκληθεί αποβολή)
Να μη χορηγείται σε ζώα, που πάσχουν από οξείες ή υποξείες παθήσεις του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και γεννητικού συστήματος.
Να μη χορηγείται σε φορβάδες με γαστρεντερικές διαταραχές.
Να μη χορηγείται σε θηλυκό σκύλο, που πάσχει από κλειστή πυομήτρα (κλειστός τράχηλος), λόγω της πιθανής περιτονίτιδας από τη δίοδο περιεχομένου της μήτρας διαμέσου των ωαγωγών, στην κοιλιακή κοιλότητα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Στη φορβάδα αμέσως μετά τη χορήγηση ή μετά από λίγα λεπτά, είναι πιθανό να    παρουσιαστεί εφίδρωση, ελαφρύς κολικός και ταχυκαρδία.
Στη χοιρομητέρα η επίσπευση του τοκετού μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση     θνησιγενών χοιριδίων.
Στο θηλυκό σκύλο πιθανώς 1 – 20 λεπτά μετά τη χορήγηση να παρατηρηθούν    ανησυχία, σιελόρροια, έμετος, διάρροια, υποθερμία ή υπερθερμία, ταχύπνοια,     ταχυκαρδία, κοιλιακό άλγος και κινητική αταξία.
Τα συμπτώματα αυτά παρέρχονται συνήθως μετά από την πάροδο μίας ώρας. Κατά     τη διακοπή της ανεπιθύμητης κύησης, η αποκόλληση των εμβρυϊκών υμένων    συνοδεύεται μερικές φορές από επικίνδυνη αιμορραγία.
Τα συμπτώματα αυτά παρέρχονται συνήθως μετά από την πάροδο μίας ώρας. Κατά    τη διακοπή της ανεπιθύμητης κύησης, η αποκόλληση των εμβρυϊκών υμένων     συνοδεύεται μερικές φορές από επικίνδυνη αιμορραγία.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Αγελάδες φορβάδες, πρόβατίνες, χοιρομητέρες και σκύλα
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται πάντα ενδομυϊκά.
- Αγελάδες ……………………………20 mg / ζώο
- Δαμάλες ……………………………..5 mg / ζώο
- Φορβάδες ……………………………5 mg / ζώο
- Χοιρομητέρες ……………………… 20 mg / ζώο
- Προβατίνες  …………………………10 mg / ζώο
- Θηλυκός σκύλος …………………….0,1 – 0,25 mg ανάλογα με την   περίπτωση./ kg
                                                                      12/ώρο για   4-5 ημέρες                                                                                                       
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Διατηρείται σε ξηρό χώρο, προστατεμένο από το φως  και σε θερμοκρασία  μικρότερη από  15ο  C. 
Μετά το πρώτο άνοιγμα το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο (σε θερμοκρασία 2 – 8ο  C) για τριάντα ημέρες. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Prostagladin F2a μπορεί να απορροφηθεί από το δέρμα, γι’ αυτό έγκυες γυναίκες και πάσχοντες από άσθμα ή άλλα νοσήματα του αναπνευστικού, δεν πρέπει να χειρίζονται ή να έρχονται σε επαφή με το φάρμακο.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 10 ml
 
Α.M.K.: 44095 / 99 / 21-2-2000
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Oxytocin

OXYTOCIN Ενέσιμο διάλυμα
Οξυτοκίνη
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά ml
Oxytocinum syntheticum (Συνθετική οξυτοκίνη)……………………....10 IU 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Πρόκληση έναρξης του τοκετού, όταν αυτός καθυστερεί ή όταν υπάρχουν νεκρά έμβρυα (χορηγείται σε συνδυασμό με οιστρογόνα).
Πρωτογενής και δευτερογενής (μη αποφρακτική) ατονία της μήτρας (χορηγούνται  μικρές επαναλαμβανόμενες δόσεις).
Διατήρηση της τονικότητας της μήτρας μετά από καισαρική τομή.
Οξεία επιλόχεια μητρίτιδα, πυομήτρα και κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων.
Επιλόχεια μητρορραγία και μητρορραγία τραυματικής αιτιολογίας.
Βοηθητικός ρόλος στην ανάταξη της προπίπτουσας μήτρας.
Αγαλαξία και έντονο οίδημα του μαστού (για την αγελάδα και το σκύλο).
Περιπτώσεις μαστίτιδας (συμβάλλει στην κένωση των μαστικών αδένων από το γάλα και τα φλεγμονώδη εκκρίματα). Γίνεται έτσι δυνατή η ενδομαστική έγχυση των αντιμικροβιακών ουσιών.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος OXYTOCIN σε καταστάσεις έντονης τοξιναιμίας, μεγάλου μεγέθους εμβρύου, (δυσανάλογο με το μέγεθος της μήτρας), ανώμαλης προβολής και σχήματος του εμβρύου, ατελούς διαστολής του τραχηλικού στομίου, υπερτονίας ή υπερευαισθησίας  της μήτρας και γενικά σε καταστάσεις που προδιαθέτουν σε ρήξη της μήτρας.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Οι υποδόριες εγχύσεις του προϊόντος OXYTOCIN είναι δυνατόν να προκαλέσουν μωλωπισμό και    αποχρωματισμό της περιοχής, όπου έγινε η έγχυση.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υπερδοσία του    φαρμάκου. Έτσι μπορεί να προκληθούν έντονες συσπάσεις της μήτρας, που οδηγούν στον τραυματισμό και τη ρήξη της (κυρίως σε καταστάσεις αποφρακτικής δυστοκίας). 
Στη φορβάδα και τα μηρυκαστικά οι υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν    σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης 
Στο σκύλο και στη γάτα οι αυξημένες δόσεις προκαλούν υπέρταση και κατακράτηση υγρών. Πιθανόν να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση από νερό, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από ενδοφλέβια χορήγηση ηλεκτρολυτών. Η τελευταία εκδηλώνεται με απάθεια, καταστολή, επιληψία, κώμα και θάνατο και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με χορήγηση μανιτόλης ή  δεξτρόζης, με ή χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση διουρητικών.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Φορβάδα, αγελάδα, προβατίνα, αίγα, χοιρομητέρα, σκύλα, γάτα.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν OXYTOCIN χορηγείται ενδομυϊκά, υποδόρια και ενδοφλέβια     σύμφωνα με το  παρακάτω δοσολογικό σχήμα :
Είδος ζώου                                     Ενδομυϊκά ή υποδόρια                           Ενδοφλέβια
Φορβάδα, αγελάδα                                              3 – 6 ml                                   2 – 4 ml
Χοιρομητέρα έως 200 kg Ζ.Β.                                     3 ml                                   1 – 2 ml
Χοιρομητέρα πάνω από 200 kg Ζ.Β.                      3 – 4 ml                                   1 – 3 ml
Προβατίνα , αίγα                                            0,5 – 1.5 ml                             0,2 – 0,5 ml
Θηλυκός σκύλος                                            0,5 – 1,5 ml                             0,2 – 0,5 ml
Γάτα                                                             0,3 – 0,5 ml                              0,2 – 0,4 ml
Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις πρέπει να γίνονται με αργό ρυθμό . 
Η δράση του προϊόντος OXYTOCIN ξεκινά 6 – 10 λεπτά μετά την ενδομυϊκή έγχυση και διαρκεί λιγότερο από δύο ώρες και στη συνέχεια μειώνεται προοδευτικά πριν παρέλθουν τέσσερις ώρες. Μετά την ενδοφλέβια έγχυση η δράση της είναι άμεση και ισχυρή τα πρώτα 10 λεπτά και έπειτα παύει προοδευτικά μέσα σε μισή ώρα. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος προστατεμένο από το φως.
Μετά το πρώτο άνοιγμα το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο (σε θερμοκρασία 2 – 8o C) για τριάντα ημέρες. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι έγκυες γυναίκες, καθώς και οι λεχώνες και οι γυναίκες κατά την περίοδο του θηλασμού πρέπει να αποκλείονται από τη χρήση του προϊόντος προκειμένου να αποφευχθεί μια τυχαία ένεση του προϊόντος.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 5Χ10 ml & 50 ml
 
Α.Μ.Κ.: 22270 / 20-10-1992 Κ-2238
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Rifen

RIFEN 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, βοοειδή και χοίρους
Κετοπροφαίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΌ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Περιέχει ανά ml: 
Δραστικό συστατικό: Ketoprofen  100 mg 
Έκδοχα: Benzyl alcohol  1Ο mg
 
Διαυγές, άχρωμο έως καφε-κίτρινο διάλυμα.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Άλογα:
Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις του μυϊοσκελετικού συστήματος των αρθρώσεων, επώδυνα εξω-αρθρικά και μυο-σκελετικά σύνδρομα:
Χωλότητα τραυματικής αιτιολογίας
Αρθρίτιδα
Οστίτιδα, περιοστίτιδα
Τενοντίτιδα, θυλακίτιδα
Φλεγμοvή της άρθρωσης του σκαφοειδούς οστού
Ενδοvυχίτιδα
Μυϊτιδα
Η κετοπροφαίνη ενδείκνυται επίσης για μετεγχειρητικές φλεγμονές και συμπτωματική θεραπεία των κολικών ως αντιπυρετικό.
 
Βοοειδή:
Φλεγμονώδεις παθήσεις με πόνο ή πυρετό: Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος Μαστίτιδα
Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις του μυϊοσκελετικού συστήματος, όπως ενδοvυχίτιδα, αρθρίτιδα και σύνδρομο αδυναμίας ανέγερσης μετά τον τοκετό
Τραυματισμοί
 
Χοίροι:
Φλεγμονώδεις παθήσεις με πόνο ή πυρετό:
Σύνδρομο μαστίτιδας-μητρίτιδας-αγαλαξίας (ΜΜΑ) Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος Συμπτωματική αντιμετώπιση του πυρετού
 
Όπου κρίνεται απαραίτητο, το Rifen 100 mg/m] ενέσιμο διάλυμα πρέπει να συνδυαστεί με την
κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που υποφέρουν από πεπτικές διαταραχές, αιματολογικές διαταραχές, νεφρική, ηπατική ή καρδιακή ανεπάρκεια.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Λόγω του μηχανισμού δράσης των ΜΣΑΦ (αναστολή στη σύνθεση των προσταγλανδινών), γαστρεντερικές διαταραχές, έλκος ή νεφρική δυσανεξία μπορεί να εμφανιστούν, ακόμα και με ορθή χρήση του προϊόντος.
Η ενδομυϊκή ένεση μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό.
Επαναλαμβανόμενη χορήγηση στους χοίρους μπορεί έχει ως αποτέλεσμα αναστρέψιμη ανορεξία. Σπανίως εμφανίζονται αλλεργικά συμπτώματα.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ Άλογα, βοοειδή και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Άλογα:
2,2 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β., μία φορά την ημέρα, ενδοφλέβια, για 3-5 συνεχόμενες ημέρες, δηλαδή 1 ml/45 kg σ.β.
Για την αντιμετώπιση του κολικού, μία ένεση είναι συνήθως αρκετή. Δεύτερη χορήγηση κετοπροφαίνης απαιτεί επανεξέταση της κλινικής κατάστασης του ζώου.
Βλέπε επίσης παράγραφο 9 «Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση».
 
Βοοειδή:
3 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β., μία φορά την ημέρα, ενδοφλέβια ή βαθιά ενδομυϊκά, για διάστημα έως 3 συνεχόμενες ημέρες, δηλαδή 3 ml/100 kg σ.β.
 
Χοίροι:
3 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β./ημέρα, εφ' άπαξ, βαθιά ενδομυϊκή ένεση, δηλαδή 3 ml/ 100 kg σ.β.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Θα πρέπει να αποφεύγεται η ενδοαρτηριακή ένεση.
Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δοσολογία ή τη διάρκεια της χορήγησης.
 
Ειδικές προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χορήγηση σε ζώα με σοβαρή αφυδάτωση υπόταση και υποβολαιμία.
Η χορήγηση κετοπροφαίνης δεν συνιστάται σε πουλάρια μικρότερα των 15 ημερών.
Η χορήγηση σε ζώα μικρότερα των 6 εβδομάδων ή σε υπερήλικα, μπορεί να έχει πρόσθετο ρίσκο. Εάν μία τέτοια χορήγηση δεν μπορεί να αποφευχθεί, απαιτείται μειωμένη δοσολογία και προσεκτική παρακολούθηση των ζώων.
Βλέπε παράγραφο 4.7 σχετικά με τη χορήγηση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης σε
φοράδες και χοιρομητέρες.
 Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να χορηγείται επαρκής ποσότητα πόσιμου νερού.
Σε περίπτωση κολικού, η επακόλουθη δόση του φαρμάκου θα πρέπει να χορηγείται μόνο έπειτα από λεπτομερή επανεξέταση από τον κτηνίατρο.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  4 ημέρες. Γάλα (βοοειδή):  0 ώρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προστατεύσετε από το φως.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως που αναγράφεται στην
ετικέτα.
Μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη, μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 25°C. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας:  28 ημέρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Λόγω της έλλειψης μελετών συμβατότητας, το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά σκευάσματα.
Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυοφορούσες αγελάδες, αλλά δεν θα πρέπει να χορηγείται σε κυοφορούσες φοράδες. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες για τους χοίρους, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου του υπεύθυνου κτηνίατρου.
Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί σε θηλάζουσες αγελάδες. Αλληλεπίδραση  με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα, ή μέσα σε 24 ώρες από την χορήγηση άλλων ΜΣΑΦ και γλυκο-κορτικοειδών. Ταυτόχρονη χορήγηση με διουρητικά, νεφροτοξικά και αντιπηκτικά φάρμακα, θα πρέπει να αποφεύγεται.
Επειδή η κετοπροφαίvη μπορεί να αναστείλει την συσσώρευση των αιμοπεταλίων και να προκαλέσει γαστρεντερικό έλκος, δεν θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα τα οποία έχουν τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες.
 
Ιδιαίτερες προφυλάtεις που πρέπει  να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση ακούσιας αυτο-ένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα, θα πρέπει 
να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 
Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια και τη βλεννογόνο. Σε περίπτωση που το 
προϊόν χυθεί κατά λάθος, ξεπλύνετε αμέσως την προσβληθείσα περιοχή με καθαρό τρεχούμενο νερό. 
Εάν ο ερεθισμός επιμείνει, απευθυνθείτε στον ιατρό σας. Πλένετε καλά τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Η χορήγηση κετοπροφαίνης μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
Υπερδοσολογία των ΜΣΑΦ μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικό έλκος, απώλεια πρωτεϊνών, ηπατική και 
νεφρική ανεπάρκεια. Πρώιμα συμπτώματα τοξικότητας περιλαμβάνουν απώλεια όρεξης και κολπώδη 
κόπρανα ή διάρροια. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα υπερδοσολογίας, θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως 
η χορήγηση κετοπροφαίνης και τα ζώα να αντιμετωπίζονται με συμπτωματική αγωγή. 
    
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα  υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται  σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η κετοπροφαίνη είναι ένα μη στεροειδές  αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο έχει επίσης αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Η κετοπροφαίνη  απορροφάται ταχέως μετά από ενδομυϊκή χορήγηση.  Η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα επιτυγχάνεται μέσα σε 30 έως 60 λεπτά. 80% της δόσης που χορηγείται αποβάλλεται  μέσα σε 12 ώρες.
Μέγεθος  συσκευασίας:  50 ml, 100ml, 10 X 50 ml, 10 X 100 ml. Μπορεί  να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
 
Α.Μ.Κ.: 89514/09/ 29-1-2010
 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Iron Dextran

IRON DEXTRAN / ANAFASIS Ενέσιμο διάλυμα
Δεξτρανικός σίδηρος

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)
Complex de hydroxide de Fer (III)……………………………191.4 mg
Dextran  poids mol  5.000 –7.500…………………………….160.0 mg
 
ΕΚΔΟΧΑ
Sodium chloride…………………………………………………15.0 mg
Phenol…………………………………………………..…………5.0 mg
Water for injection q.s.p…………………………………………1.0 ml
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το IRON DEXTRAN/ANAFASIS ενδείκνυται για:
Χοιρίδια: Πρόληψη και θεραπεία σιδηροπενικής αναιμίας
Μόσχοι:      Προληπτικά: Σε μόσχους, εκ γενετής ασθενικούς.
   Θεραπευτικά: Σε θηλάζοντες μόσχους, για πρόληψη και θεραπεία 
                         της σιδηροπενικής αναιμίας
Γενικά:  Σε όλες τις περιπτώσεις ελλείψεως σιδήρου και σε όλους τους τύπους αναιμίας (από αιμορραγία, παρασιτικά νοσήματα, λοιμώξεις, κτλ.) για όλα τα είδη ζώων.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ιστορικό υπερευαισθησίας  στην ουσία, οξεία  νεφρική  ανεπάρκεια, ζώα  με έλλειψη βιταμίνης Ε / σεληνίου.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Δεν έχουν παρατηρηθεί
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σε όλα τα είδη  ζώων
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Στα χοιρίδια:  Για την πρόληψη της αναιμίας: Μεταξύ της 2ης και 5ης ημέρας από τη γέννηση. Περισσότερο ευνοϊκή θεωρείται η 3η ημέρα
Στους μόσχους: Για την πρόληψη: Την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους
Στα χοιρίδια η ενδομυϊκή έγχυση γίνεται στο μηρό, ενώ στους μόσχους γίνεται στη βάση των ραχιαίων μυών του αυχένα, κοντά στην έκφυση της κεφαλής.
Πρόληψη Θεραπεία
Χοιρίδια 1,5 - 2 ml 2 – 3 ml
Μόσχοι   4 – 8 ml 4 – 8 ml
Βοοειδή, Ιπποειδή (ως αναληπτικό) 4 – 8 ml
Σκύλοι 0,2 – 0,5 ml
(1η εβδομάδα ζωής) 2 x 0,5 ml /2-3 εβδομάδες
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν απαιτούνται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες φύλαξης. Μετά το πρώτο άνοιγμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ένα μήνα εφ’ όσον διατηρείται σε θερμοκρασία < 25ο C.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 20 ml, 50 ml & 100 ml.
 
Α.Μ.Κ.: 76130 / 22-10-09