Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 14:22

Spasmium

Spasmium comp. 500 mg/ml + 4 mg/ml
ενέσιμο διάλυμα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml περιέχει:

Δραστικά συστατικά:
Metamizole sodium monohydrate        500,0 mg
(ισοδύναμα με 443 mg metamizole)

Hyoscine butylbromide        4,0 mg
(ισοδύναμα με 2,76 mg hyoscine)

Έκδοχα:
Phenol (ως συντηρητικό)        5,0 mg

Διαυγές, κιτρινωπό διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Ίπποι, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι: Θεραπεία των σπασμών ή εμμένοντος αυξημένου τόνου των λείων μυών της γαστρεντερικής οδού ή των απεκκριτικών οργάνων των ούρων και της χολής, ο οποίος συσχετίζεται με άλγος.

Ίπποι μόνο: Σπασμωδικός κολικός.

Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι: Ως υποστηρικτική θεραπεία για οξεία διάρροια.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση:
-    εξέλκωσης του γαστρεντερικού
-    χρόνιων γαστρεντερικών διαταραχών
-    μηχανικών στενώσεων του γαστρεντερικού συστήματος
-    παραλυτικού ειλεού στους ίππους
-    διαταραχών του αιματοποιητικού συστήματος
-    διαταραχών της πήξης του αίματος
-    νεφρικής ανεπάρκειας
-    ταχυαρρυθμιών
-    γλαυκώματος
-    αδενώματος του προστάτη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στους ίππους και τα βοοειδή, ορισμένες φορές μπορεί να παρατηρηθεί ελαφριά αύξηση της καρδιακής συχνότητας λόγω της ανασταλτικής δράσης της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης στο παρασυμπαθητικό σύστημα.
Στους σκύλους, μπορεί να εμφανιστούν επώδυνες αντιδράσεις στη θέση χορήγησης αμέσως μετά την ένεση, οι οποίες υποχωρούν ταχέως και δεν επηρεάζουν αρνητικά το αναμενόμενο θεραπευτικό όφελος.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.    

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Ίπποι, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ίπποι, βοοειδή:        ενδοφλέβια χρήση
Χοίροι:            ενδομυϊκή χρήση
Σκύλοι:            ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση

Οδηγία δοσολογίας:

Ίπποι:        25 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,2 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 2,5 ml ανά 50 kg)

Βοοειδή:    40 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,32 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 4 ml ανά 50 kg)

Μόσχοι:    50 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 1 ml ανά 10 kg)

Χοίροι:    50 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 1 ml ανά 10 kg)

Σκύλοι:    50 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 0,1 ml ανά κιλό)

Συχνότητα θεραπείας:
Βοοειδή και μόσχοι: έως και δύο φορές ημερησίως για τρεις ημέρες.
Ίπποι και χοίροι: εφάπαξ ένεση.
Σκύλοι: εφάπαξ ένεση. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί έπειτα από 24 ώρες, εφόσον χρειάζεται.

Το πώμα εισχώρησης δεν πρέπει να τρυπηθεί πάνω από 25 φορές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Βλέπε παράγραφο 12. «Ειδικές προειδοποιήσεις» στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Ίπποι, βοοειδή (ΕΦ)    12 ημέρες
Χοίροι (ΕΜ)    15 ημέρες

Γάλα:
Βοοειδή (ΕΦ)    4 ημέρες

Να μη χρησιμοποιείται σε φοράδες το γάλα των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
   Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
    Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο και στην ετικέτα του κουτιού μετά την ένδειξη «EXP». Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.  
    Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα του αρχικού περιέκτη, μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Κατά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη, γράψτε στο χώρο που παρέχεται στην ετικέτα την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να απορριφθεί τυχόν προϊόν που απομένει μέσα στον περιέκτη.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος στόχος
Καμία.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Λόγω του κινδύνου αναφυλακτικού σοκ, τα διαλύματα που περιέχουν μεταμιζόλη θα πρέπει να χορηγούνται αργά επί ενδοφλέβιας χορήγησης.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε πολύ μικρό αριθμό ατόμων, η μεταμιζόλη μπορεί να προκαλέσει αναστρέψιμη, αλλά δυνητικά σοβαρή ακοκκιοκυτταραιμία και άλλες αντιδράσεις, όπως αλλεργία του δέρματος. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την αυτοένεση.
Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτoένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη μεταμιζόλη ή στη βουτυλοβρωμιούχο υοσκίνη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος, αν έχετε γνωστή ευαισθησία στις πυραζολόνες ή αν έχετε ευαισθησία στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ.
Σε περίπτωση εκτίναξης του προϊόντος στο δέρμα και στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε πειραματόζωα (κόνικλοι, αρουραίοι) δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης. Δεν είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τη χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης στα στοχευόμενα είδη ζώων. Μπορεί να υπάρξει επίδραση στους λείους μύες του γεννητικού σωλήνα. Οι μεταβολίτες της μεταμιζόλης διαπερνούν τον πλακουντιακό φραγμό και ανευρίσκονται στο γάλα. Ως εκ τούτου, το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Η δράση της μεταμιζόλης ή/και της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης μπορεί να ενισχυθεί με ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιχολινεργικών ή αναλγητικών ουσιών.
Η ταυτόχρονη χρήση επαγωγέων των ηπατικών μικροσωμιακών ενζύμων (π.χ. βαρβιτουρικών, φαινυλβουταζόνης) μειώνει την περίοδο ημιζωής και ως εκ τούτου τη διάρκεια δράσης της μεταμιζόλης. Η ταυτόχρονη χορήγηση νευροληπτικών, ειδικά παραγώγων της φαινοθειαζίνης, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υποθερμία. Περαιτέρω, ο κίνδυνος γαστρεντερικής αιμορραγίας αυξάνεται με την ταυτόχρονη χρήση γλυκοκορτικοειδών. Η διουρητική δράση της φουροσεμίδης μειώνεται.
Η συγχορήγηση άλλων ασθενών αναλγητικών αυξάνει τη δράση και τις ανεπιθύμητες ενέργειες της μεταμιζόλης.

Η αντιχολινεργική δράση της κινιδίνης και των αντιισταμινικών, καθώς και η ταχυκαρδιακή επίδραση των β-συμπαθομιμητικών μπορεί να ενισχυθούν από αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Η οξεία τοξικότητα αμφότερων των δραστικών ουσιών είναι πολύ χαμηλή. Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε αρουραίους, τα συμπτώματα ήταν μη ειδικά και συμπεριελάμβαναν: αταξία, διαστολή της κόρης των ματιών, αυξημένο καρδιακό ρυθμό, εξάντληση, σπασμούς, απώλεια της συνείδησης και αναπνευστικά σημεία.
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται. Η φυσοστιγμίνη συνιστάται ως αντίδοτο στη βουτυλοβρωμιούχο υοσκίνη. Δεν είναι διαθέσιμο κάποιο ειδικό αντίδοτο για τη νατριούχο μεταμιζόλη. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση υπερδοσολογίας θα πρέπει να ξεκινά συμπτωματική θεραπεία.

Λόγω της ανασταλτικής δράσης της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης στο παρασυμπαθητικό σύστημα, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση της καρδιακής συχνότητας στους ίππους και τα βοοειδή έπειτα από τη χορήγηση της διπλής θεραπευτικής δόσης.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μεγέθη συσκευασίας: 100 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.  22725 / 9-3-2016

 
Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015 16:50

Flimabend® 100 mg/g

FLIMABEND 100 mg/g εναιώρημα για χρήση στο πόσιμο νερό για ορνίθια και χοίρους
Φλουβενδαζόλη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1 g λευκού προς λευκο-καφετί εναιωρήματος περιέχει 100 mg φλουβενδαζόλης, 2 mg methylparahydroxybenzoate (E218), 5 mg sodium benzoate
(E211) και 0,1 mg disodium edetate.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Στις όρνιθες/ oρνίθια:
Θεραπεία ελμινθιάσεων που προκαλούνται από Ascaridia galli (ενήλικα στάδια), Heterakis gallinarum (ενήλικα στάδια), Capillaria spp. (ενήλικα στάδια).
Στους χοίρους:
Θεραπεία της ελμινθίασης που προκαλείται από Ascaris suum (ενήλικα και εντερικά προνυμφικά στάδια) στα χοιρίδια, στους παχυνόμενους χοίρους και έγκυες σύες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν έχουν εμφανιστεί ανεπιθύμητες ενέργειες με την φλουβενδαζόλη μετά από χορήγηση της θεραπευτικής δόσης σε χοίρους ή σε oρνίθια. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Χοίροι (χοιρίδια, παχυνόμενοι χοίροι, έγκυες σύες) και oρνίθια (όρνιθες ωοτοκίας, oρνίθια αναπαραγωγής, πουλάδες, oρνίθια κρεοπαραγωγής).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Όρνιθες/ oρνίθια:
1,43 mg φλουβενδαζόλη (= 14,3 mg προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, από του στόματος χορήγηση, για 7 ημέρες, δηλ. 1 g προϊόντος ανά 70 kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, για 7 ημέρες.

Χοίροι:
α) Θεραπεία της ελμινθίασης που προκαλείται από Ascaris suum (ενήλικα και εντερικά προνυμφικά στάδια) στα χοιρίδια, στους παχυνόμενους χοίρους και στις έγκυες σύες:
1 mg φλουβενδαζόλη (= 10 mg προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, από του στόματοςχορήγηση, για 5 ημέρες, δηλ. 1 g προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, για 5 ημέρες.
β) Θεραπεία της ελμινθίασης που προκαλείται από Ascaris suum (ενήλικα και εντερικά προνυμφικά στάδια) στα χοιρίδια και στους παχυνόμενους χοίρους:
2,5 mg φλουβενδαζόλη (= 25 mg προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, από του στόματος χορήγηση, για 2 ημέρες, δηλ. 2,5 g προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, για 2 ημέρες.
Οι χοίροι πρέπει να ομαδοποιούνται σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος και να τους χορηγείται η ανάλογη δοσολογία, προκειμένου να αποφευχθεί υποδοσολογία ή
υπερδοσολογία.

Υπολογίζεται τη δοσολογία με ακρίβεια με τον ακόλουθο τύπο:
…mg [προϊόν ]            X   Μ.Ο. σ.β. (kg) των
ανά kg σ.β./ημέρα      υπό θεραπεία  ζώων     =    .... mg [προϊόν]              
Μ.Ο. ποσότητας πόσιμου νερού (λίτρο/ζώο)               ανά λίτρο πόσιμου νερού
που καταναλώθηκε σε 4 ώρες                              
                                                                                              
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η συγκέντρωση της φλουβενδαζόλης να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 200 mg ανά λίτρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Χορήγηση στο πόσιμο νερό
1) Η απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος είναι συνάρτηση του εκτιμώμενου σωματικού βάρους των συνολικών ζώων της ομάδας (βλ. τον παρακάτω πίνακα καθοδήγησης).

Όρνιθες/ oρνίθια, 7 ημέρες θεραπείας
Συνολικό βάρος πτηνών Ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί (g/
ημέρα)
Συνολική ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί
(g/ 7 ημέρες)
1400 kg
7000 kg
35000 kg
20 g
100 g
500 g
7 x 20 g
7 x 100 g
7 x 500 g


Χοίροι, 5 ημέρες θεραπείας
Συνολικό βάρος χοίρων Ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί (g/
ημέρα)
Συνολική ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί
(g/ 5 ημέρες)
2000 kg
10000 kg
50000 kg
20 g
100 g
500 g
5 x 20 g
5 x 100 g
5 x 500 g


Χοίροι, 2 ημέρες θεραπείας
Συνολικό βάρος χοίρων Ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί (g/
ημέρα)
Συνολική ποσότητα
φαρμάκου που θα
χρησιμοποιηθεί
(g/ 2 ημέρες)
2000 kg
4000 kg
40000 kg
50 g
100 g
1000 g
2 x 50 g
2 x 100 g
2 x 1000 g2) Καθημερινά παρασκευάζεται μια προ-αραίωση που να περιέχει την απαιτούμενη ημερήσια δόση προϊόντος, αναμιγνύοντας 10 έως 100 φορές το βάρος του σε νερό,
ανάλογα με το σύστημα διανομής. Για παράδειγμα: για 500 g προϊόντος, προστίθενται 5 λίτρα σε 50 λίτρα νερού.
3) Πιέστε το φακελάκι απαλά πριν από τη χρήση και στη συνέχεια αδειάστε το περιεχόμενο στον περιέκτη προ-αραίωσης.
4) Εάν η ποσότητα είναι λιγότερη από ένα ολόκληρο σακουλάκι, η απαιτούμενη δόση θα πρέπει να μετράται με κατάλληλα βαθμονομημένη συσκευή ζύγισης.
5) Αναδεύστε καλά την προ-αραίωση με ένα χειροκίνητο αναμίκτη (σύρμα) για 2 λεπτά για να δημιουργηθεί ένα λευκό γαλακτώδες ομογενές μίγμα.
6) Η προ-αραίωση πρέπει να διανέμεται μέσω του γενικού συστήματος ύδρευσης:
Δεξαμενές: προσθέστε την προ-αραίωση στην ποσότητα του νερού που συνήθως καταναλώνεται από τα ζώα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μέχρι 4 ώρες.
Δοσομετρικές αντλίες: ρυθμίστε τον ρυθμό ροής της αντλίας, ώστε να διανείμει την προ-αραίωση για μια περίοδο μέχρι 4 ώρες.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η χορήγηση της σωστής δόσης, μια σημαντική ροή νερού θα πρέπει να υπάρχει στο σύστημα παροχής πόσιμου νερού. Η χορήγηση του προϊόντος σε διάστημα έως και 4 ώρες σε κάθε ημέρα θεραπείας, σε ώρες που η κατανάλωση νερού είναι μέγιστη, αποτρέπει την καθίζηση της φλουβενδαζόλης στο σύστημα παροχής νερού και επιτρέπει την έκπλυσή της από αυτό μέσα σε χρονικό διάστημα 24 ωρών, μετά την
ολοκλήρωση της περιόδου χορήγησης του φαρμάκου.
7) Πριν και μετά την περίοδο της θεραπείας βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παροχής νερού έχει καθαριστεί.
8) Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ζώα της ομάδας λαμβάνουν αρκετό πόσιμο νερό που περιέχει το προϊόν. Μη χορηγείται πόσιμο νερό για 2 ώρες πριν από τη θεραπεία, για να τονώσετε το αίσθημα της δίψας.
9) Η αντίστοιχη δόση πρέπει πάντοτε να παρέχεται όταν η κατανάλωση νερού των ζώων είναι μέγιστη.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Oρνίθια: 2 ημέρες
Χοίροι:
δόση 1 mg/kg σωματικού βάρους για 5 ημέρες: 3 ημέρες
δόση 2,5 mg/kg σωματικού βάρους για 2 ημέρες: 4 ημέρες

Αυγά: μηδέν (0) ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό προϊόν. Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί δίπλα μετά EXP.
Διάρκεια ζωής μετά την αραίωση ή την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Στα oρνίθια, βέλτιστα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν τηρούνται οι αυστηροί κανόνες υγιεινής στη συντήρηση των κλωβών. Για όλα τα είδη ζώων:
Απαιτείται προσοχή για να αποφευχθούν οι ακόλουθες πρακτικές, επειδή αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, η οποία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε μη αποτελεσματική θεραπεία:
Υπερβολικά συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών της ίδιας ομάδας για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Υποδοσολογία, η οποία μπορεί να οφείλεται σε υποεκτίμηση του σωματικού βάρους, σε μη σωστή χορήγηση του προϊόντος, ή σε έλλειψη βαθμονόμησης της συσκευής χορήγησης (εάν υπάρχει).
Υποψία κλινικών περιπτώσεων ανθεκτικότητας σε ανθελμινθικά πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με τη χρήση κατάλληλων δοκιμών (π.χ. Faecal Egg Count Reduction Test). Όταν τα αποτελέσματα της δοκιμής(ών) υποδεικνύουν ανθεκτικότητα σε ένα ανθελμινθικό, πρέπεινα χρησιμοποιείται ένα ανθελμινθικό άλλης φαρμακολογικής ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Δεν μπορεί να αποκλειστούν πλήρως οι διαταραχές ανάπτυξης των φτερών μετά από χορήγηση της φλουβενδαζόλης.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος έχει αποδειχθεί σε όρνιθες ωοπαραγωγής. Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί στα συγκεκριμένα ζώα. Από τις εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια και μύες δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις εμβρυοτοξικότητας,τερατογένεσης στις θεραπευτικές δόσεις. Υψηλές δόσεις
έδωσαν αμφίβολα αποτελέσματα. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος
δεν έχει αποδειχθεί σε έγκυες σύες. Από τις εργαστηριακές μελέτες σε μύες, δεν υπήρξαν επιδράσεις στα νεογνά κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αξιολογηθεί σε έγκυες και θηλάζουσες σύες.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις και ασυμβατότητες
Δεν είναι γνωστή καμία.
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Η από του στόματος φλουβενδαζόλη έχει χαμηλή οξεία τοξικότητα. Σε όρνιθες, δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από χορήγηση έως και 15 mg/kg σ.β./
ημέρα φλουβενδαζόλης. Σε χοίρους, δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες
ενέργειες μετά από χορήγηση έως και 50 mg/kg σ.β./ ημέρα φλουβενδαζόλης.
Σε περίπτωση όπου υπάρχει υποψία ότι έχει συμβεί τυχαία υπερδοσολογία, δεν υπάρχει αντίδοτο και η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματική.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις
Θα πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας επαφή με το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείται το προϊόν. Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη φλουβενδαζόλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επίμονης εμφάνισης ερυθρότητας του επιπεφυκότα, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το
εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κουτί που περιέχει 2 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 20g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.
Κουτί που περιέχει 24 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 20g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.
Κουτί που περιέχει 2 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 50g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.
Κουτί που περιέχει 24 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 50g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.
Κουτί που περιέχει 1 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 100g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.
Κουτί που περιέχει 5 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 100g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό
Κουτί που περιέχει 25 σακουλάκια (σακουλάκι PE/PET/αλουμίνιο/PET) των 100g εναιωρήματος για χρήση σε πόσιμο νερό
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 42159/28-5-2013

 
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 09:21

Doxylin 100%

Doxylin 100%, κόνις για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα για μόσχους και χοίρους
Δοξυκυκλίνη


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δραστικό συστατικό:
Υκλατική δοξυκυκλίνη     1000 mg/g
(ισοδυναμεί με δοξυκυκλίνη 867 mg/g)

Κίτρινη κρυσταλλική σκόνη.


ΕΝΔΕΙΞΗ

Μόσχοι:
- Βρογχοπνευμονία και πλευροπνευμονία οφειλόμενη σε Pasteurella spp, Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni και Mycoplasma spp.
Χοίροι:
- Ατροφική ρινίτιδα οφειλόμενη σε Pasteurella multocida και Bordetella bronchiseptica
- Βρογχοπνευμονία οφειλόμενη σε Pasteurella multocida, Streptococcus suis και Mycoplasma hyorhinis
- Πλευροπνευμονία οφειλόμενη σε Actinobacillus pleuropneumoniae.


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με ενεργή μικροβιακή πέψη εντός της μεγάλης κοιλίας.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες.
Να μη χορηγείται σε ζώα με σοβαρή ανεπάρκεια του ήπατος ή των νεφρών.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στους μόσχους, ενδέχεται να παρουσιαστεί οξύς και ενίοτε μοιραίος μυοκαρδιακός εκφυλισμός μετά από μεμονωμένη ή πολλαπλή χορήγηση. Αυτό προκαλείται κυρίως από υπερδοσολογία, και συνεπώς είναι πολύ σημαντική η ορθή μέτρηση της δοσολογίας.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι τετρακυκλίνες μπορούν να επαγάγουν φωτοευαισθησία και αλλεργικές αντιδράσεις. Εάν παρατηρηθούν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι και χοίροι.


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Μόσχοι     10 mg υκλατικής δοξυκυκλίνης/kg σωματικού βάρους/ημέρα,
        επί 3-5 διαδοχικές ημέρες,
διαιρεμένα σε 2 δόσεις.

Χοίροι:        10 mg υκλατικής δοξυκυκλίνης/kg σωματικού βάρους/ημέρα,
        επί 3-5 διαδοχικές ημέρες.

Τρόπος χορήγησης:
Μόσχοι: από του στόματος, διαλυμένο στο γάλα (ή υποκατάστατο γάλακτος)
Χοίροι: από του στόματος, διαλυμένο στο πόσιμο νερό


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για χορήγηση με το πόσιμο νερό θα πρέπει να υπολογιστεί η ακριβής ημερήσια ποσότητα προϊόντος, με βάση τη συνιστώμενη δόση και τον αριθμό και το βάρος των ζώων που θα λάβουν θεραπεία, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

mg προϊόντος/kg σωματικού βάρους/ημέρα    X  μέσο σωματικό βάρος (kg) των ζώων υπό θεραπεία    
                                                                                                                                                = .... mg προϊόντος ανά λίτρο πόσιμου νερού
                           μέση ημερήσια κατανάλωση νερού (σε λίτρα) ανά ζώο
    

Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να προσδιοριστεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η κατανάλωση του μείγματος νερού με φάρμακο εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των ζώων. Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δοσολογία, ενδέχεται να χρειαστεί ρύθμιση της συγκέντρωσης στο πόσιμο νερό.
Συνιστάται η χρήση κατάλληλα βαθμονομημένου εξοπλισμού ζύγισης όταν χρησιμοποιούνται τμηματικές συσκευασίες. Η ημερήσια ποσότητα πρέπει να προστεθεί στο πόσιμο νερό κατά τρόπο ώστε να καταναλωθεί όλη η ποσότητα φαρμάκου εντός 24 ωρών. Θα πρέπει να παρασκευάζεται νέο μείγμα νερού/φαρμάκου κάθε 12 ώρες. Συνιστάται η παρασκευή ενός πυκνού διαλύματος προεργασίας –με συγκέντρωση όχι μεγαλύτερη από 400 γραμμάρια ανά 10 λίτρα πόσιμου νερού– το οποίο θα αραιώνεται μέχρι τη θεραπευτική συγκέντρωση όπως απαιτείται. Εναλλακτικά, το πυκνό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα σύστημα αναλογικής ανάμειξης φαρμάκων σε νερό (medicator).
Η διαλυτότητα του προϊόντος εξαρτάται από το pH και σε περιοχές με σκληρό αλκαλικό νερό ενδέχεται να σχηματιστούν σύμπλοκα στο πόσιμο νερό.
Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με πολύ σκληρό νερό (άνω των 16°d) και με pH μεγαλύτερο του 8.
Το μείγμα υποκατάστατου γάλακτος με φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 6 ωρών.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων:    
Μόσχοι:    14 ημέρες.
Χοίροι:         8 ημέρες.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλεισμένο για να το προφυλάσσετε από το φως και την υγρασία.

Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα, μετά την ένδειξη «Λήξη».
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 3 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 12 ώρες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε υποκατάστατο γάλακτος: 6 ώρες.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδική προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχο
Τα ζώα που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση παρουσιάζουν αλλαγές στην κατανάλωση νερού και συνεπώς το φάρμακο θα πρέπει να τους χορηγείται παρεντερικά.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Το μείγμα γάλακτος/φαρμάκου θα πρέπει οπωσδήποτε να χορηγείται χωριστά σε κάθε μόσχο. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο διαχωρισμός της δοξυκυκλίνης στο υποκατάστατο γάλακτος. Για να αποφευχθεί αυτό, αφήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία κατά την παρασκευή του γάλακτος.

Λόγω της πιθανής (χρονικής και γεωγραφικής) μεταβλητότητας στην ευαισθησία των βακτηρίων στη δοξυκυκλίνη, συνιστάται ιδιαίτερα η βακτηριολογική δειγματοληψία και η ανάλυση ευαισθησίας των μικροοργανισμών από τα προσβεβλημένα ζώα του αγροκτήματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η θεραπεία θα πρέπει να στηριχθεί σε τοπικές (σε επίπεδο περιοχής και αγροκτήματος) επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των βακτηρίων-στόχων, με συνεκτίμηση των επίσημων εθνικών αντιμικροβιακών πολιτικών.
Η απρόσφορη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του επιπολασμού των ανθεκτικών στη δοξυκυκλίνη βακτηρίων και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες τετρακυκλίνες λόγω του ενδεχομένου ανάπτυξης διασταυρούμενης αντοχής.
Αποφύγετε τη χορήγηση μέσα σε οξειδωμένο εξοπλισμό ποτίσματος.
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ανθεκτικών στις τετρακυκλίνες παθογόνων του αναπνευστικού συστήματος των χοίρων (A. pleuropneumoniae, S. suis) και παθογόνων των μόσχων (Pasteurella spp) σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Δεδομένης της πιθανότητας να μην επιτευχθεί εξάλειψη των παθογόνων-στόχων, η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να συνδυαστεί με ορθές πρακτικές διαχείρισης, όπως καλή υγιεινή, καλός αερισμός και αποφυγή συνωστισμού.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Εάν γνωρίζετε ότι παρουσιάζετε αλλεργία στα αντιβιοτικά της κατηγορίας των τετρακυκλινών, θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό του προϊόντος αυτού ή των διαλυμάτων του.
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ευαισθητοποίησης ή δερματίτιδας εξ επαφής κατά την παρασκευή και τη χορήγηση του μείγματος πόσιμου νερού/φαρμάκου, θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το δέρμα και τους οφθαλμούς καθώς και η εισπνοή των σωματιδίων της σκόνης. Να φοράτε αδιαπέραστα γάντια (π.χ. από καουτσούκ ή λατέξ) και κατάλληλη μάσκα σκόνης (π.χ. αναπνευστική συσκευή μίας χρήσης με μάσκα μισού προσώπου που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN149) ενόσω προσθέτετε το προϊόν.
Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς ή το δέρμα, ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο καθαρό νερό και, εάν παρατηρηθεί ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Πλύνετε τα χέρια και τυχόν εκτεθειμένο δέρμα αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος.
Εάν, μετά από τυχόν έκθεση, παρουσιάσετε συμπτώματα όπως π.χ. εξάνθημα, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ιατρού και να επιδείξετε στον ιατρό την παρούσα προειδοποίηση. Το οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή των ματιών και η δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.
Μην καπνίζετε, μην τρώτε και μην πίνετε ενόσω χειρίζεστε το προϊόν αυτό.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Επειδή η δοξυκυκλίνη εναποτίθεται στον νεαρό οστίτη ιστό, θα πρέπει να γίνεται περιορισμένη χρήση του προϊόντος κατά την κύηση και τη γαλουχία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά, όπως οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες.
Η απορρόφηση της δοξυκυκλίνης ενδέχεται να μειωθεί παρουσία υψηλών ποσοτήτων ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου ή αργιλίου στην τροφή. Να μη χορηγείται μαζί με αντιόξινα, καολίνη ή παρασκευάσματα σιδήρου.
Συνιστάται να αφήνεται ένα διάστημα 1-2 ωρών από τη χορήγηση άλλων προϊόντων που περιέχουν πολυσθενή κατιόντα, καθώς αυτά περιορίζουν την απορρόφηση των τετρακυκλινών.
Η δοξυκυκλίνη ενισχύει τη δράση των αντιπηκτικών.
Η διαλυτότητα του προϊόντος εξαρτάται από το pH και το προϊόν θα κατακρημνιστεί εάν αναμειχθεί με αλκαλικό διάλυμα.
Μη φυλάσσετε το πόσιμο νερό μέσα σε μεταλλικά δοχεία.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Στους μόσχους ενδέχεται να συμβεί οξύς και ενίοτε μοιραίος μυοκαρδιακός εκφυλισμός μετά από υπερδοσολογία. (Δείτε επίσης την ενότητα περί ανεπιθύμητων ενεργειών).

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάλογος συσκευασιών:
- Περιέκτης: 1 kg.
- Κάδος: 1, 2, 5 kg.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 53838/25-6-2014

 
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 16:16

Fermactiv powder 150g

Η φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου συνήθως αντιδρά ευαίσθητα και στις εσωτερικές αλλαγές (λάθος διατροφή, αλλαγές στην τροφή, αγωγή με διάφορα φάρμακα) αλλά και στους εξωτερικούς ερεθισμούς (αλλαγές στις συνθήκες διαχείρισης, κτιριακές αλλαγές, μεταφορές). Όταν διαταράσσεται η μικροβιακή ισορροπία, η ετοιμότητα των μολυσματικών παθογόνων και παρασίτων να εξαπλωθούν αυξάνεται και ο κίνδυνος ανάπτυξης ασθενειών αυξάνεται. Λόγω των βασικών λειτουργιών της, η εντερική χλωρίδα πρέπει επομένως να «φροντίζεται» προληπτικά στο πλαίσιο μιας σωστής εκτροφής και σίτισης.
Η διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας μπορεί να υποβοηθηθεί με τη σίτιση με συμπληρωματικές ζωοτροφές στις οποίες προστίθεται μία υψηλή συγκέντρωση βακτηρίων γαλακτικού οξέος και με τα κατάλληλα θρεπτικά υποστρώματα.
Σύνθεση: Σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθρακικό ασβέστιο
Αναλυτική σύσταση: Καθαρή πρωτεΐνη: 28 %, καθαρά λίπη και έλαια: 0.8 %, ινώδεις ουσίες: 1.5 %, τέφρα: 12 %, νάτριο: 0.4 %, λυσίνη: 2.6 %, μεθειονίνη: 0.6 %
Πρόσθετα ανά kg: Σταθεροποιητής εντερικής χλωρίδας: E 1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x 1011
Πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 767/2009 είναι διαθέσιμες μετά από επικοινωνία στο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σημείωση: Περιέχει ζωντανά μικρόβια συνεπώς πρέπει να αποθηκεύεται ερμητικά κλειστό, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Διατροφικές οδηγίες: Για να εξασφαλιστεί η άμεση προστασία της χλωρίδας του εντέρου από τα βακτήρια γαλακτικού οξέος, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως.
Μόσχοι έως 6 μηνών: 10 g ανά 50 kg ΣΒ/ημέρα για 2-3 εβδομάδες, σε καταστάσεις stress όπως η αλλαγή στη διατροφή, η μεταφορά, η θερμότητα, η αλλαγή της κατοικίας. Επαναλάβετε όταν απαιτείται για 1 εβδομάδα τουλάχιστον. Χοιρίδια έως 35 kg περίπου: 5 g ανά 20 kg ΣΒ/ημέρα ξεκινώντας 1 εβδομάδα πριν τον απογαλακτισμό έως και 1 εβδομάδα μετά. Παχυνόμενοι χοίροι:
10 g ανά ζώο και ημέρα για 2-3 εβδομάδες, σε καταστάσεις stress όπως η αλλαγή στη διατροφή, η μεταφορά, η θερμότητα, η αλλαγή της κατοικίας. Χοίροι αναπαραγωγής: 10 g ανά ζώο και ημέρα ξεκινώντας 2 εβδομάδες πριν από τον τοκετό έως και 1 εβδομάδα μετά, όπως επίσης και κατά την
περίοδο του θηλασμού. Σκύλοι, γάτες: Για τη ρύθμιση της εντερικής χλωρίδας, ειδικά νεαρών ζώων, όταν αλλάζουν τροφή καθώς επίσης σε καταστάσεις stress. Προσθέστε το στην τροφή για 1-2 εβδομάδες, ή ακόμη περισσότερο εάν είναι απαραίτητο.
Σκύλοι: 1.5 g – 5 g ανά ζώο και ημέρα Γάτες: 1.5 g ανά ζώο και ημέρα
1 κουτάλι του καφέ = περίπου 1.5 g και 1 κουταλιά της σούπας = περίπου 5 g
Καθαρό Βάρος: 150g
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 16:00

Aminovit E20%+Se

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε & ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ:
Bιταμίνη E acetate (alpha-tocopherol 91%)    200,000 mg
Σελήνιο (sodium selenite)            200 mg
Υγρός φορέας έως:                1 lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αναμίξτε προσεκτικά 25 - 50 ml σε 100 lt πόσιμου νερού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Χορηγήστε για 3 συνεχόμενες ημέρες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Πρόληψη και θεραπεία όλων των τύπων έλλειψης βιταμίνης E και Se. Αντιοξειδωτικό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Δεν απαιτείται

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Καμία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Φυλάξτε σε δροσερό μέρος.
Προστατεύστε το από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Όγκος: 1lt & 250ml

 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:50

Amoxy active 80%

Amoxy Active, 697 mg/g, πόσιμη κόνις για χοίρους και ορνίθια.
Αμοξικιλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Αμοξικιλίνη             697 mg/g
ως τριϋδρική αμοξικιλλίνη    800 mg/g

ΦΑΡΜΑΚOTEXNIKH ΜΟΡΦΗ
Πόσιμη κόνις
Λευκή προς υπόλευκη κόνις

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Χοίροι και ορνίθια (κρεατοπαραγωγής, νεαρές όρνιθες, όρνιθες αναπαραγωγής).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Χοίροι:        Θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, λοιμώξεων του γαστρεντερικού συστήματος, λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος, νέκρωση ωτός, δευτεροπαθείς λοιμώξεις μετά από ιογενείς λοιμώξεις και σηψαιμία προκαλούμενων από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην αμοξικιλλίνη.
Ορνίθια:    Θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος προκαλούμενων από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην αμοξικιλλίνη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία στις πενικιλίνες ή άλλες ουσίες της ομάδας των β-λακταμών.
Να μην χρησιμοποιείται παρουσία βακτηρίων που παράγουν β-λακταμάση.
Να μην χρησιμοποιείται σε λαγόμορφα και τρωκτικά όπως ινδικά χοιρίδια, σινικοί κρικητοί ή γερβίλοι.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της ανουρίας και της ολιγουρίας.
Να μην χρησιμοποιείται σε μηρυκαστικά ή ίππους.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι πενικιλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία μετά τη χορήγηση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες μπορεί ενίοτε να είναι σοβαρές.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρονται στο παρόν, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για από του στόματος χορήγηση
Στα ορνίθια και χοίρους, χορήγηση σε πόσιμο νερό.

Χοίροι:
Η συνιστώμενη δόση είναι 11,2 mg αμοξικιλλίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως (ισοδύναμη με 16,1 mg του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά 1 kg σωματικού βάρους ημερησίως) χορηγούμενη για 3-5 συνεχείς ημέρες.

Ορνίθια:
Η συνιστώμενη δόση είναι 20 mg αμοξικιλλίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως (ισοδύναμη με 28,7 mg του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ανά 1 kg σωματικού βάρους ημερησίως) χορηγούμενη για 3-5 συνεχείς ημέρες.

Χορήγηση σε πόσιμο νερό
Για την παρασκευή του φαρμακούχου νερού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σωματικό βάρος των ζώων που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία και η πραγματική ποσότητα νερού που καταναλώνουν ημερησίως. Η κατανάλωση νερού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως το είδος, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας, η φυλή και το σύστημα εκτροφής (π.χ. διαφορετική θερμοκρασία, διαφορετικές καταστάσεις φωτισμού). Για την επίτευξη της σωστής δοσολογίας πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα τη συγκέντρωση της αμοξικιλλίνης.
Η ποσότητα του φαρμακούχου νερού που θα παρασκευαστεί θα πρέπει να είναι επαρκής για κατανάλωση εντός των επόμενων 12 ωρών. Το φαρμακούχο νερό που δεν έχει καταναλωθεί θα πρέπει να απορρίπτεται μετά την πάροδο 12 ωρών και να αντικαθίσταται από φρέσκο φαρμακούχο νερό για τις επόμενες 12 ώρες.
Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε mg ανά λίτρο πόσιμου νερού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος:

…mg προϊόντος/ kg σωματικού    x     μέσο σωματικό βάρος
   βάρους/ημέρα                                ζώων προς θεραπεία   = … mg προϊόντος ανά
  μέση κατανάλωση νερού ημερησίως (λίτρα) ανά ζώο                   λίτρο πόσιμου νερού

 
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να ενσωματώνεται στο πόσιμο νερό με καλή ανάδευση έως ότου το προϊόν διαλυθεί τελείως. Η μέγιστη διαλυτότητα του προϊόντος σε νερό είναι περίπου 6 g/λίτρο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη κατανάλωση νερού, τα ζώα θα πρέπει να έχουν καλή πρόσβαση στο σύστημα παροχής νερού. Δεν πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη καμία άλλη πηγή πόσιμου νερού στη διάρκεια της περιόδου θεραπείας. Στα συστήματα εκτροφής ελευθέρας βοσκής, τα ζώα θα πρέπει να παραμένουν στο στάβλο κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Εάν χρειάζεται, το σύστημα παροχής νερού θα πρέπει να καθαρίζεται κατάλληλα μετά το τέλος της περιόδου χορήγησης του φαρμάκου για την αποφυγή της πρόσληψης υποθεραπευτικών ποσοτήτων της δραστικής ουσίας.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Χοίροι:         κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    2 ημέρες.
Ορνίθια:      κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    1 ημέρα.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ορνίθια τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.
Να μην χρησιμοποιηθεί εντός 4 εβδομάδων από την έναρξη της ωοτοκίας.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Τα νοσούντα ζώα αποκτούν διαφορετική συμπεριφορά πόσης και θα πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο παρεντερικά, εάν χρειάζεται.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα, εθνικά και περιφερειακά αντιμικροβιακά προγράμματα.
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να βασίζεται σε δοκιμασίες ευαισθησίας των βακτηρίων που έχουν απομονωθεί το ζώο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται σε τοπικές (σε επίπεδο περιφέρειας ή φάρμας) επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των βακτηρίων στόχου.
Χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που παρέχονται στην ΠΧΠ, ενδέχεται να αυξήσει τη διάδοση βακτηριών που είναι ανθεκτικά στην αμοξικιλλίνη και επίσης ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη
Οι πενικιλίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) μετά την ένεση, την εισπνοή, την κατάποση ή την επαφή μέσω του δέρματος. Η υπερευαισθησία στις πενικιλίνες μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενες αντιδράσεις με τις κεφαλοσπορίνες και αντίστροφα. Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες μπορεί ενίοτε να είναι σοβαρές.
Τα άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στα αντιβιοτικά β-λακταμών θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.
Χειριστείτε αυτό το προϊόν με εξαιρετική προσοχή ώστε να αποφευχθεί η έκθεση, λαμβάνοντας όλες τις συνιστώμενες προφυλάξεις.
Κατά την ανάμειξη και το χειρισμό του προϊόντος, φοράτε γάντια και αναπνευστήρα μίας χρήσης μισής μάσκας σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149 ή αναπνευστήρα πολλών χρήσεων σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN140 με ένα φίλτρο στο EN 143. Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.
Εάν μετά την έκθεση αναπτύξετε συμπτώματα, όπως δερματικό εξάνθημα, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό σας αυτή την προειδοποίηση. Οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή των ματιών, ή δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε επίμυες και κονίκλους δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη μητέρα.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις
Μην συνδυάζετε με βακτηριοστατικά αντιβιοτικά.

Ασυμβατότητες
Να μην αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρησιμοποιήστε έως …
Μετά τη διάλυση σε πόσιμο νερό, χρησιμοποιήστε εντός 12 ωρών.
Μετά την ενσωμάτωση στην τροφή, χρησιμοποιήστε αμέσως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά τη λήξη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 γραμμάρια, 500 γραμμάρια, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.

Α.M.K.:580 / 14-1-2015
 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:30

Coliplus

Coliplus διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για Βοοειδή, Πρόβατα, Χοίροι και Όρνιθες.
Κολιστίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σύνθεση για 1 ml:
Active substance:
Colistin (as Colistin sulfate)    2 MIU (equivalent to 83,33 mg)

Excipient(s): Benzyl Alcohol, EDTA disodium salt

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Πυκνό διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για χρήση στο πόσιμο νερό.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή (μόσχοι), πρόβατα (αμνοί), χοίροι και ορνίθων

ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)
Θεραπεία γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από μη διηθητικά E. coli ευαίσθητα στην κολιστίνη..

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα πολυπεπτιδικά αντιβιοτικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση αντίστασης στην πολυμυξίνη.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για χορήγηση από το στόμα.

Για μόσχους, αμνούς και χοίρους η συνιστώμενη δόση είναι 100.000 ΔΜ κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα για 3-5 διαδοχικές ημέρες. Εάν το προϊόν χορηγείται απευθείας στο στόμα του ζώου, η συνιστώμενη ημερήσια δόση πρέπει να διαιρείται στα δύο.

Για τα πουλερικά, η συνιστώμενη δόση είναι 75.000 ΔΜ κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα για 3-5 διαδοχικές ημέρες.
 
Χορήγηση μέσω του πόσιμο υνερού

Η πρόσληψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από τη φυσιολογική και κλινική κατάσταση των ζώων. Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή δοσολογία, θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα η συγκέντρωση της κολιστίνης.  Υπολογίστε προσεκτικά τη συνολική μάζα σώματος στην οποία πρέπει να χορηγηθεί θεραπευτική αγωγή και την συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού πριν από κάθε χορήγηση θεραπείας.  Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να παρασκευάζεται καθημερινά, αμέσως πριν από την χορήγησή του.
Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να είναι η μοναδική πηγή πόσιμου νερού για τα ζώα για ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας.Με τον ακόλουθο τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την ακριβή δοσολογία:

 .....ml COLISTIN DIVASA FARMAVIC
ανά κιλό σωματικού βάρους και ημέρα     x    Μέσο σωματικό βάρος (kg)
 
------------------------------------------------------------------------ =....ml COLISTIN DIVASA FARMAVIC
        Μέση ημερήσια πρόσληψη νερού (l/ζώο)                        
        ανά λίτρο πόσιμου νερού
 
·    Χορήγηση χωρίς τη χρήση δοσιμετρικής αντλίας:

Η θεραπευτική αγωγή χορηγείται σε μια δεξαμενή για περίοδο 24 ωρών, για 3 συνεχόμενες ημέρες. Το COLISTIN DIVASA FARMAVIC προστίθεται σε έναν όγκο του πόσιμου νερού που αντιστοιχεί στον όγκο που καταναλώνουν τα ζώα για τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας (24 ώρες) για να επιτευχθεί μια δοσολογία IU κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα διαδοχικά:

Από το δοσολογικό σχήμα και το συνολικό βάρος των ζώων στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η θεραπεία, καθορίστε την απαραίτητη ποσότητα της δραστικής ουσίας και υπολογίστε την αναγκαία ποσότητα του εμπορικού προϊόντος.
Προσδιορίστε τη μέση κατανάλωση νερού των ζώων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν στη θεραπεία για διάρκεια 24 ωρών.

Μπορεί να εφαρμοστεί ο ακόλουθος τύπος:

1)    Υπολογισμός του όγκου του διαλύματος του προϊόντος για κάθε μέρα (V):
V (ml) = (Ημερήσια δόση σε IU/kg σωματικού βάρους x Συνολικό βάρος των ζώων που θα υποβληθούν σε θεραπεία) / 2.000.000 IU.

2)    Υπολογισμός της ποσότητας του πόσιμου νερού προς παρασκευή (Qwater):
Qwater (L): (Μέση κατανάλωση νερού ανά ζώο/ ημέρα) x (Αριθμό ζώων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία)
 
·    Χορήγηση με τη χρήση δοσιμετρικής αντλίας

Η θεραπευτική αγωγή χορηγείται για περίοδο 24 ωρών, για 3 συνεχόμενες ημέρες.
Χρησιμοποιείται δοσιμετρική αντλία για την προσθήκη ενός πρωτογενούς πυκνού διαλύματος σε μια προκαθορισμένη συγκέντρωση στο πόσιμο νερό. Ο όγκος που αντλείται είναι σταθερός, αλλά η συχνότητα κατανάλωσης πόσιμου ύδατος εξαρτάται από το ρυθμό ροής του κυκλώματος.  Ο ρυθμός ροής (F) διαμέσου της αντλίας εκφράζεται υπό μορφή ενός ποσοστού.
Εάν το προϊόν χορηγείται με αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής πόσιμου νερού, πρέπει να υπολογίσουμε τον όγκο και τη συγκέντρωση του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος.  Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα διαδοχικά:

1)    Υπολογισμός του όγκου του διαλύματος του προϊόντος για κάθε χορήγηση (V):
V (ml) = (Ημερήσια δόση σε IU/kg σωματικού βάρους x Συνολικό βάρος των ζώων που θα υποβληθούν σε θεραπεία) / 2.000.000 IU

2)    Υπολογισμός της συγκέντρωσης του πόσιμου ύδατος (C):
C (ml/L) = V / Συνολικός όγκος του νερού που καταναλώνεται από τα ζώα εντός 24 ωρών.

3)    Υπολογισμός του όγκου του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος (Vstock)
Vstock (L) = Συνολικός όγκος νερού που καταναλώνεται από τα ζώα εντός 24 ωρών x F

4)    Υπολογισμός της συγκέντρωσης του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος (Cstock): Cstock (ml/L) = C / F”

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  Μόσχοι, Αμνοί, Χοίροι, Πουλερικά: 1 ημέρα Αυγά: μηδέν ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γαλακτοπαραγωγά ζώα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να στηρίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας και να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές.
Στην περίπτωση νεογνών ζώων και ζώων με σοβαρές γαστρεντερικές και νεφρικές διαταραχές η απορρόφηση της κολιστίνης μπορεί να αυξηθεί.  Μπορεί να επέλθουν νευρο- και νεφροτοξικές αλλαγές.
Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες και υπερδοσολογία με το προϊόν αυτό.  Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε τον κτηνίατρό σας.
Αλληλεπιδράσεις: Κατόπιν από του στόματος χορήγησης της θειικής κολιστίνης πιθανό να μην αποκλείονται αλληλεπιδράσεις με αναισθητικά και μυοχαλαρωτικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις.  Ο συνδυασμός με τις αμινογλυκοσίδες και τη λεβαμιζόλη θα πρέπει να αποφεύγεται. Τις επιδράσεις της θειικής κολιστίνης μπορεί να ανταγωνίζονται τα δισθενή κατιόντα (σίδηρος, ασβέστιο, μαγνήσιο) και τα μη-κεκορεσμένα λιπαρά οξέα και τα πολυφωσφωρικά άλατα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πολυμυξίνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
 Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό ή τη χορήγηση του προϊόντος Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν.
Σε περίπτωση κατά λάθος έκθεσης των ματιών, να τα πλύνετε με άφθονο νερό και να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό την ετικέτα.
Πλένετε τα χέρια μετά από κάθε χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ, ΤΗ ΓΑΛΟΥΧΙΑ Ή ΤΗΝ ΩΟΤΟΚΙΑ
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας στα είδη ζώων. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/ κινδύνου από τον κτηνίατρο.
Η χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος (αντιμικροβιακά) στα πουλερικά θα πρέπει να
είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό της Επιτροπής ΕC 1177/2006 και τις επακόλουθες εθνικές απαιτήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως 60 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την  ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 ml, 1 λίτρου και 5 λίτρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 19756/17-3-2015

 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:18

Melovem 30 mg/ml

Melovem 30 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Μελοξικάμη    30 mg

Έκδοχo/α:
Bενζυλική αλκοόλη    20 mg

Διαυγές κίτρινο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Βοοειδή:
Χρησιμοποιείται σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε βοοειδή.
Χρησιμοποιείται σε διάρροιες, σε συνδυασμό με από του στόματος ενυδατική θεραπεία για τη μείωση
των κλινικών συμπτωμάτων σε μόσχους ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας και σε μοσχίδες. Για συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της οξείας μαστίτιδας, σε συνδυασμό με αντιβιοτική θεραπεία.
Για την καταπράϋνση του μετεγχειρητικού πόνου μετά την αποκεράτωση σε μόσχους..
Χοίροι:
Χρησιμοποιείται σε μη μολυσματικές παθήσεις του κινητικού συστήματος, για τη μείωση των συμπτωμάτων της χωλότητας και της φλεγμονής.
Για συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της επιλόχειας σηψαιμίας και τοξιναιμίας (σύνδρομο μαστίτιδας-μητρίτιδας-αγαλαξίας) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές διαταραχές, ή όπου υπάρχουν ενδείξεις βλαβών από γαστρεντερικά έλκη.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Για τη θεραπεία της διάρροιας των βοοειδών, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στα βοοειδή και τους χοίρους, η υποδόρια και η ενδομυϊκή όπως χορήγηση είναι καλά ανεκτές· σε κλινικές μελέτες που έγιναν σε βοοειδή, παρατηρήθηκε ελαφρύ παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, μετά από υποδόρια χορήγηση, σε ποσοστό μικρότερο του 10%.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να επισυμβούν αναφυλακτικές αντιδράσεις, οι οποίες ενδέχεται να είναι σοβαρές (ενδεχομένως και θανατηφόρες) και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
-    πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
-    συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
-    μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
-    σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
-    πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή και χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή:
Εφάπαξ υποδόρια ένεση στη δόση των 0,5 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 2,5 ml/150 kg
σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία ή με την από του στόματος ενυδατική θεραπεία.

Χοίροι:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 2,0 ml/150 kg σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία.
Εάν απαιτείται, μπορεί να γίνει μια δεύτερη χορήγηση μελοξικάμης, μετά από 24 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να αποφεύγετε την επιμόλυνση κατά τη χρήση.
Κατά τη θεραπεία ομάδων ζώων, να χρησιμοποιείται βελόνα αναρρόφησης (draw-off) προς αποφυγή υπερβολικής διάτρησης του πώματος. Ο μέγιστος αριθμός διατρήσεων θα πρέπει να περιορίζεται σε 20.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    15 ημέρες Γάλα:    5 ημέρες

Χοίροι:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    5 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης (EXP) που αναγράφεται στο κουτί και στη
φιάλη.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
H θεραπεία των μόσχων με Melovem, 20 λεπτά πριν από την αποκεράτωση, μειώνει τον  μετεγχειρητικό πόνο. Η χορήγηση του Melovem μόνον δεν επιτυγχάνει πλήρη ανακούφιση από πόνο κατά την χειρουργική επέμβαση της αποκεράτωσης. Για την επίτευξη ανακούφισης από τ πόνο κατά τη χειρουργική επέμβαση, απαιτείται η συγχορήγηση με κατάλληλο αναλγητικό.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Εάν επισυμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία και να ζητηθεί η συμβουλή κτηνιάτρου.
Να αποφεύγεται η χρήση σε σοβαρά αφυδατωμένα, υπογκαιμικά, ή υποτασικά ζώα στα οποία απαιτείται παρεντερική αποκατάσταση των υγρών, διότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τοξίκωσης των νεφρών.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το προϊόν σε ζώα Τυχαία αυτοένεση με το προϊόν του άτομου που χορηγεί το σκεύασμα πιθανόν να προκαλέσει πόνο. Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), πρέπει να αποφεύγουν  την  επαφή  με  το  κτηνιατρικό  φαρμακευτικό  προϊόν.  Σε  περίπτωση  τυχαίας αυτοένεσης με τη βελόνη της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου.

Κύηση και γαλουχία
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με γλυκοκορτικοστεροειδή, με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, πρέπει να χορηγηθεί συμπτωματική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Συμβουλευθείτε <τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Χάρτινο κουτί με 1 άχρωμο γυάλινο ενέσιμο φιαλίδιο των 50 ml, 100 ml ή 250 ml. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.:
EU/2/09/098/005
EU/2/09/098/006
EU/2/09/098/007
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:07

Floxibac 10%

Floxibac 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για Βοοειδή και Χοίρους
Ενροφλοξακίνη

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Ενροφλοξακίνη        100mg
Έκδοχα:
n-butanol            30mg
Διαυγές, ελαφρώς κίτρινο διάλυμα, ελεύθερο από ξένα σωματίδια.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη

Βοοειδή:
Αναπνευστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα που προκαλούνται από E. coli.
Χοίροι:
Αναπνευστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα που προκαλούνται από E. coli.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται όπου η κλινική εμπειρία, υποστηριζόμενη όπου είναι δυνατό από τεστ ευαισθησίας του μικρο-οργανισμού που προκαλεί τη λοίμωξη, υποδεικνύει την ενροφλοξακίνη ως το φάρμακο επιλογής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται για προφύλαξη.
Να μη χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστό ότι παρατηρείται ανθεκτικότητα / διασταυρούμενη ανθεκτικότητα σε (Φθορο)κινολόνες. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας σε φθοροκινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα υπό κρίση.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αντιδράσεις τοπικών ιστών μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν στο σημείο έγχυσης.  
Φυσιολογικές προφυλάξεις στειρότητας πρέπει να λαμβάνονται.
Σε βοοειδή γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν.
Εάν παρατηρήσετε κάποια σοβαρή αντίδραση ή άλλες αντιδράσεις που δεν αναγράφονται σ’ αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλώ ενημερώστε τον Κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή και Χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε να αποφύγετε την υπερ-δοσολογία.

Βοοειδή:
Για αναπνευστικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα σε βοοειδή και δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με υποδόρια έγχυση
2.5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως, με υποδόρια έγχυση, για 3 ημέρες (2.5ml ανά 100 kg σωματικού βάρους). Η δοσολογία αυτή μπορεί να διπλασιασθεί σε 5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (5 ml ανά 100 kg) για 5 ημέρες για περίπλοκες αναπνευστικές ασθένειες.
Δεν πρέπει να χορηγούνται υποδόρια περισσότερα από 10 ml στο ίδιο σημείο έγχυσης.

Χοίροι:
Για αναπνευστικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα σε βοοειδή και δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με ενδομυϊκή έγχυση
2.5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως, με ενδομυϊκή έγχυση, για 3 ημέρες (2.5 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους).  Η δοσολογία αυτή μπορεί να διπλασιασθεί σε 5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (5.0 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους) για 5 ημέρες για περίπλοκες αναπνευστικές ασθένειες.
Δεν πρέπει να χορηγούνται ενδομυϊκά περισσότερα από 2.5 ml στο ίδιο σημείο έγχυσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε να αποφύγετε την υπερ-δοσολογία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή:    Υποδόρια χρήση: Κρέας και εντόσθια: 10 ημέρες
Γάλα:        84 ώρες (7 αρμέγματα)
Χοίροι:    Ενδομυϊκή χρήση: Κρέας και εντόσθια: 10 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 250C.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την αναγραφόμενη ως “ΛΗΞΗ” στο κουτί και στον περιέκτη ημερομηνία λήξης.
Διάρκεια λήξης μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά το πρώτο άνοιγμα του αρχικού περιέκτη: να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 250C.
Όταν ο περιέκτης ανοίγεται για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας την εντός χρήσης διάρκεια ζωής η οποία προσδιορίζει σ' αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης την ημερομηνία κατά την οποία όποιο υπόλειμμα προϊόντος παραμένει στον περιέκτη πρέπει να απορρίπτεται. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να αναγράφεται στο κενό που παρέχεται στην ετικέτα.


ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση στα ζώα
Να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.
Επαναληπτικές εγχύσεις πρέπει να γίνονται σε διαφορετικά σημεία.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε επιληπτικά ζώα ή σε ζώα που έχουν νεφρική δυσλειτουργία.
Σε βοοειδή γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν.
Επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη όταν χρησιμοποιείται το προϊόν.
Οι Φθοροκινολόνες πρέπει να δεσμεύονται για τη θεραπεία των κλινικών περιπτώσεων οι οποίες έχουν αντιδράσει ανεπαρκώς, ή αναμένεται να αντιδράσουν ανεπαρκώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών.
Όπου είναι δυνατό, οι Φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο βάσει του τεστ ευαισθησίας.
Η χρήση του προϊόντος παρακάμπτοντας τις οδηγίες χρήσης όπως παρέχονται από την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος μπορεί να αυξήσει την επικράτηση των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις Φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της αγωγής με άλλες κινολόνες εξαιτίας της πιθανότητας διασταυρωμένης ανθεκτικότητας.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις
Ανταγωνιστικά αποτελέσματα εξαιτίας της ταυτόχρονης χορήγησης μακρολιδίων και τετρακυκλινών μπορεί να παρατηρηθούν.
Η ενροφλοξακίνη μπορεί να παρεμβαίνει στον μεταβολισμό της θεοφυλλίνης, μειώνοντας την κάθαρση της θεοφυλλίνης με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επίπεδα του πλάσματος της θεοφυλλίνης.

Ασυμβατότητες
Σε απουσία μελετών συμβατότητας, αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιχθεί με άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Υπερδοσολογία:
Να μην υπερβαίνεται η συνιστώμενη δοσολογία.
Σε υπερ-δοσολογία από ατύχημα (λήθαργος, ανορεξία) δεν υπάρχει αντίδοτο και η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματολογική.
Καμία ένδειξη υπερ-δοσολογίας δεν παρατηρήθηκε σε χοίρους ακολουθούμενη από χορήγηση πενταπλάσιας θεραπευτικής δόσης από τη συνιστώμενη.

Προειδοποιήσεις για το άτομο που χορηγεί το Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν
Το προϊόν είναι ένα αλκαλικό διάλυμα. Να πλένετε οποιαδήποτε ρανίδα από το δέρμα και τα μάτια αμέσως με νερό. Να μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος. Η απευθείας επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται εξαιτίας της ευαισθητοποίησης, της δερματίτιδας εξ’ επαφής και των πιθανών αντιδράσεων υπερ-ευαισθησίας. Να φοράτε γάντια. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφύγετε την τυχαία αυτό-ένεση. Εάν συμβεί τυχαία αυτό-ένεση, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100ml και 250ml.
Αριθμός περιεκτών ανά χαρτοκιβώτιο:
1 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml, 15 x 100 ml, 20 x 100 ml
1 x 250 ml, 5 x 250 ml, 10 x 250 ml, 12 x 250 ml, 15 x 250 ml, 20 x 250 ml.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 14902 / 22-2-2013 
Κατηγορία Ενέσιμα
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:01

Floxibac 5%

Floxibac 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για Βοοειδή, Χοίρους, Σκύλους και Γάτες
Ενροφλοξακίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Ενροφλοξακίνη        50mg
Έκδοχα:
n-butanol            30mg
Διαυγές, ελαφρώς κίτρινο διάλυμα, ελεύθερο από ξένα σωματίδια.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη

Βοοειδή:
Αναπνευστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα που προκαλούνται από E. coli.
Χοίροι:
Αναπνευστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα που προκαλούνται από E. coli.
Σκύλοι και γάτες:
Θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων του πεπτικού, αναπνευστικού και ουρογεννητικού σωλήνα, του δέρματος, μολύνσεων των πληγών και εξωτερικής ωτίτιδας.

Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται όπου η κλινική εμπειρία, υποστηριζόμενη όπου είναι δυνατό από τεστ ευαισθησίας του μικρο-οργανισμού που προκαλεί τη λοίμωξη, υποδεικνύει την ενροφλοξακίνη ως το φάρμακο επιλογής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστό ότι παρατηρείται ανθεκτικότητα / διασταυρούμενη ανθεκτικότητα σε (Φθορο)κινολόνες. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας σε φθοροκινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Σε σκύλους ηλικίας κάτω του 1 έτους δεν πρέπει να χορηγείται ενροφλοξακίνη επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά στον αρθρικό χόνδρο κατά την περίοδο της γρήγορης ανάπτυξης, ειδικά σε μεγαλόσωμες φυλές σκύλων.  Ως προληπτικό μέτρο, στις πολύ μεγαλόσωμες φυλές δεν πρέπει να χορηγείται ενροφλοξακίνη μέχρι την ηλικία των 18 μηνών λόγω της μεγαλύτερης περιόδου ανάπτυξης. Σκύλοι και γάτες που υποφέρουν από επιληψία πρέπει να προ-εκτίθενται σε αιφνιδιαστική δραστηριότητα.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων.
Να μη χρησιμοποιείται για προφύλαξη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κατά τη περίοδο της ταχείας ανάπτυξης, η ενροφλοξακίνη μπορεί να επηρεάσει τον αρθρικό χόνδρο.
Αντιδράσεις τοπικών ιστών μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν στο σημείο έγχυσης.  
Φυσιολογικές προφυλάξεις στειρότητας πρέπει να λαμβάνονται.
Σε βοοειδή και σκύλους, γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν.
Εάν παρατηρήσετε κάποια σοβαρή αντίδραση ή άλλες αντιδράσεις που δεν αναγράφονται σ’ αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλώ ενημερώστε τον Κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, Χοίροι, Σκύλοι, Γάτες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή:
2.5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (0.5ml/10 kg) ημερησίως, με υποδόρια έγχυση, για 3 ημέρες. Η δοσολογία αυτή μπορεί να διπλασιασθεί σε 5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (1.0 ml/10 kg) για 5 ημέρες για περίπλοκες αναπνευστικές ασθένειες.
Δεν πρέπει να χορηγούνται υποδόρια περισσότερα από 10 ml στο ίδιο σημείο έγχυσης.

Χοίροι:
2.5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (0.5 ml/10 kg) ημερησίως, με ενδομυϊκή έγχυση, για 3 ημέρες.  Η δοσολογία αυτή μπορεί να διπλασιασθεί σε 5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (1.0 ml/10 kg) για 5 ημέρες για περίπλοκες αναπνευστικές ασθένειες.
Δεν πρέπει να χορηγούνται ενδομυϊκά περισσότερα από 2.5 ml στο ίδιο σημείο έγχυσης.

Σκύλοι και γάτες:
5mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (1.0 ml/10 kg) ημερησίως, με υποδόρια έγχυση, άπαξ ημερησίως, έως 5 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε να αποφύγετε την υπερ-δοσολογία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΚΡΕΑΣ & ΕΝΤΟΣΘΙΑ
Βοοειδή:    14 ημέρες
Χοίροι:    10 ημέρες
ΓΑΛΑ: Δεν επιτρέπεται η χρήση γαλακτοπαραγωγά ζώα που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 250C.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την αναγραφόμενη ως “ΛΗΞΗ” στο κουτί και στον περιέκτη ημερομηνία λήξης.
Διάρκεια λήξης μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά το πρώτο άνοιγμα του αρχικού περιέκτη: να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 250C.
Όταν ο περιέκτης ανοίγεται για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας την εντός χρήσης διάρκεια ζωής η οποία προσδιορίζει σ' αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης την ημερομηνία κατά την οποία όποιο υπόλειμμα προϊόντος παραμένει στον περιέκτη πρέπει να απορρίπτεται. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να αναγράφεται στο κενό που παρέχεται στην ετικέτα.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση στα ζώα
Να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.
Επαναληπτικές εγχύσεις πρέπει να γίνονται σε διαφορετικά σημεία.
Τοξικότητες αμφιβληστροειδούς χιτώνα, συμπεριλαμβανομένης της τύφλωσης μπορεί να παρατηρηθούν όταν η συνιστώμενη δοσολογία υπερβαίνεται.
Περιστασιακά δερματικές αντιδράσεις έχουν παρατηρηθεί μετά τη χορήγηση σε στεγασμένα λαγωνικά.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε επιληπτικά ζώα ή σε ζώα που έχουν νεφρική δυσλειτουργία.
Σε βοοειδή και σκύλους, γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν.
Επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη όταν χρησιμοποιείται το προϊόν.
Οι Φθοροκινολόνες πρέπει να δεσμεύονται για τη θεραπεία των κλινικών περιπτώσεων οι οποίες έχουν αντιδράσει ανεπαρκώς, ή αναμένεται να αντιδράσουν ανεπαρκώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών.
Όπου είναι δυνατό, οι Φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο βάσει του τεστ ευαισθησίας.
Η χρήση του προϊόντος παρακάμπτοντας τις οδηγίες χρήσης όπως παρέχονται από την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος μπορεί να αυξήσει την επικράτηση των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις Φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της αγωγής με άλλες κινολόνες εξαιτίας της πιθανότητας διασταυρωμένης ανθεκτικότητας.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις
Ο συνδυασμός της ενροφλοξακίνης με χλωραμφενικόλη, μακρολίδια αντιβιοτικά ή τετρακυκλίνες μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά αποτελέσματα.
Η ενροφλοξακίνη μπορεί να παρεμβαίνει στον μεταβολισμό της θεοφυλλίνης, μειώνοντας την κάθαρση της θεοφυλλίνης με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επίπεδα του πλάσματος της θεοφυλλίνης.

Ασυμβατότητες
Σε απουσία μελετών συμβατότητας, αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιχθεί με άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Υπερδοσολογία:
Σε σκύλους και γάτες, μπορεί να παρατηρηθεί ανορεξία και ναυτία ακολουθούμενη από υπερ-δοσολογία.  
Η υπερ-δοσολογία μπορεί να προκαλέσει νεφρικές δυσλειτουργίες και δυσλειτουργίες του ΚΝΣ. Σε σκύλους, δεκαπλάσια δοσολογία μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά συμπτώματα όπως κινητική αταξία, ρίγος, υπνηλία ή σπασμούς. Αυτά τα συμπτώματα είναι αναστρέψιμα με τη διακοπή της θεραπείας.
Καμία ένδειξη υπερ-δοσολογίας δεν παρατηρήθηκε σε χοίρους ακολουθούμενη από χορήγηση πενταπλάσιας θεραπευτικής δόσης από τη συνιστώμενη.
Σε μελέτες σε ζώα, μετά από χορήγηση δοσολογίας περισσότερο από 15mg/kg μια φορά ημερησίως για 21 συνεχόμενες ημέρες οι γάτες έδειξαν να υποφέρουν από οφθαλμικές βλάβες.  
Δοσολογία των 30mg/kg χορηγούμενη μια φορά ημερησίως για 21 συνεχόμενες ημέρες έχει καταδείξει ότι προκαλεί μη αναστρέψιμες οφθαλμικές. Σε δοσολογία 50mg/kg χορηγούμενη μια φορά ημερησίως για 21 συνεχόμενες ημέρες, μπορεί να παρατηρηθεί τύφλωση.
Σε υπερ-δοσολογία από ατύχημα, δεν υπάρχει αντίδοτο και η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματολογική.

Προειδοποιήσεις για το άτομο που χορηγεί το Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν
Το προϊόν είναι ένα αλκαλικό διάλυμα. Να πλένετε οποιαδήποτε ρανίδα από το δέρμα και τα μάτια αμέσως με νερό. Να μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος. Η απευθείας επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται εξαιτίας της ευαισθητοποίησης, της δερματίτιδας εξ’ επαφής και των πιθανών αντιδράσεων υπερ-ευαισθησίας. Να φοράτε γάντια. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφύγετε την τυχαία αυτό-ένεση. Εάν συμβεί τυχαία αυτό-ένεση, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100ml και 250ml.
Αριθμός περιεκτών ανά χαρτοκιβώτιο:
1 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml, 15 x 100 ml, 20 x 100 ml
1 x 250 ml, 5 x 250 ml, 10 x 250 ml, 12 x 250 ml, 15 x 250 ml, 20 x 250 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 14901 / 22-2-2013
 
Κατηγορία Ενέσιμα