Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014 02:00

Exitel Plus

Exitel Plus Δισκία Για Σκύλους
Praziquantel, Pyrantel, Febantel

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Τα δισκία Exitel plus είναι ελαφρώς κίτρινα, αρωματισμένα χοιρινό δισκία, με εγχάραξη σχήματος σταυρού στη μια πλευρά τους. Κάθε δισκίο περιέχει: Praziquantel 50 mg, Pyrantel 50 mg (ισοδύναμο με 144 mg pyrantel embonate) και Febantel 150 mg.
Τα δισκία μπορούν να τεμαχιστούν σε δύο ή τέσσερις ισόποσες δόσεις.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Στα σκυλιά: Θεραπεία των μικτών μολύνσεων από νηματώδη και κεστώδη των ακόλουθων ειδών:
Νηματώδη:
Ασκαρίδες : Τoxocara canis, Toxascaris leonina (ενήλικα  και προνύμφες τελικού σταδίου)
Aγκυλοστόματα: Uncinaria stenocephala, Ancylοstoma caninum (ενήλικα)
Τρίχουροι: Trichuris vulpis (ενήλικα)
Κεστώδη:
Κεστώδη (ταινίες): Echinococcus species, (E. granulosus, E. multilocularis),  Taenia spp., (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (ενήλικα και προνυμφικές μορφές)

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησημοποιείται ταυτόχρονα με ενώσεις πιπεραζίνης ως ανθελμινθικών αποτελέσματα της Πυραντέλη πιπεραζίνη και μπορεί να ερχόταν σε αντίθεση.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί γαστρεντερικές ανωμαλίες (διάρροια, πρόκληση εμετού).
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Εφ’ άπαξ δόση: για από του στόματος χορήγηση.
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι: 15 mg/ kg σωματικού βάρους  φαιβαντέλη, 5 mg/ kg σωματικού βάρους πυραντέλη (ισοδύναμη με εμβονική πυραντέλη 14,4 mg) και 5 mg/ kg σωματικού βάρους  πραζικουαντέλη.
1 δισκίο Exitel Plus ανά 10 kg σωματικού βάρους.
Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν απευθείας στο στόμα του ζώου ή να τοποθετηθούν στην τροφή του. Δεν απαιτείται στέρηση της τροφής πριν ή μετά την χορήγηση.
Τα δισκία μπορούν να τεμαχιστούν σε δύο ή τέσσερις ισόποσες δόσεις.

Πίνακας δοσολογίας  
Σωματικό βάρος (kg)     Δισκία
½ 2,5                             1/4
2,6-5,0                         1/2
5,1-10,0                          1
10,1-15,0                       1½
15,1-20,0                        2
20,1-25,0                       2½
25,1-30,0                       3
30,1-35,0                      3½
35,1-40,0                      4
>40,1    1 δισκίο ανά 10 kg σωματικού βάρους

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας  σχετικά με την ανάγκη και συχνότητα που θα επαναληφθεί η χορήγηση του φαρμάκου .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για την επιβεβαίωση της σωστής δοσολογίας, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό προϊόν
Να φυλάσσεται σε θέση που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με ενώσεις πιπεραζίνης επειδή είναι δυνατόν να ανταγωνίζεται την ανθελμινθική δράση της πυραντέλης και πιπεραζίνης.
Ταυτόχρονη χρήση με άλλες χολινεργικές ενώσεις (π.χ. foxim)  μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα.
Εάν δεν είσαστε σίγουροι και ο σκύλος σας χρησιμοποιεί άλλα Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, ελέγξτε το με τον Κτηνίατρό σας ή τον Φαρμακοποιό σας.
Οι ψύλλοι χρησιμεύουν ως ενδιάμεσοι ξενιστές για έναν κοινό τύπο ταινίας– Dipylidium caninum.
Η μόλυνση από ταινίες είναι βέβαιο ότι θα επανεμφανίζεται εάν δεν καταπολεμηθούν οι ενδιάμεσοι ξενιστές των παρασίτων όπως οι ψύλλοι και οι μύες.
Παρασίτωση από  ταινίες σε κουτάβια ηλικίας μικρότερης των 6 εβδομάδων είναι αδύνατο να συμβεί.
Σε υψηλές δόσεις φαιβαντέλης σε πρόβατα και επίμυες έχουν αναφερθεί τερατογενέσεις. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε σκύλους κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων της κύησης. Η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους / κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε σκύλους κατά τις πρώτες 4 εβδομάδες της κύησης. Να μην υπερβαίνεται η προβλεπόμενη δόση κατά την θεραπεία εγκύων σκύλων.
Ανθεκτικότητα των παρασίτων σε συγκεκριμένη κατηγορία ανθελμινθικών μπορεί να αναπτυχθεί μετά την συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ανθελμινθικού της κατηγορίας αυτής.

Οδηγίες για τον χρήστη:
Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμάκου.
Για λόγους καλής υγιεινής, τα άτομα που χορηγούν τα δισκία απευθείας στο στόμα του σκύλου ή τα προσθέτουν στην τροφή του, πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά την χορήγηση.  
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Υπερδοσολογία:
Ο συνδυασμός πραζικουαντέλης, φαιβαντέλης και εμβονικής πυραντέλης είναι καλά ανεκτός σε σκύλους. Σε μελέτες ασφαλείας, μία εφάπαξ δόση πενταπλάσια της συνιστώμενης δόσης ή μεγαλύτερη, οδήγησε σε περιστασιακό εμετό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή άχρηστα υλικά που προέρχονται από αυτό το Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών απορριμμάτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 και 1000 δισκία
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 36905/2-6-2010/0184301
    

 
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Butomidor

Butomidor 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, σκύλους και γάτες
Βουτορφανόλη


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Butorphanol as tartrate    10 mg

Έκδοχο:
Benzethonium chloride    0,1 mg

Διαυγές, άχρωμο έως τελείως άχρωμο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
ΑΛΟΓΑ
Αναλγητική δράση
Για την βραχυπρόθεσμη ανακούφιση του πόνου, όπως ο κολικός γαστρεντερολογικής προέλευσης.

Ηρεμιστική και προαναισθητική δράση
Σε συνδυασμό με α2-αδρενεργικούς αγωνιστές (δετομιδίνη, ρομιφιδίνη ή ξυλαζίνη):
Για την πραγματοποίηση θεραπευτικών ή διαγνωστικών διαδικασιών, όπως μικρές χειρουργικές επεμβάσεις σε όρθια θέση και τη συγκράτηση δύστροπων ζώων.

ΣΚΥΛΟΙ/ΓΑΤΕΣ
Αναλγητική δράση
Για την ανακούφιση του μέτριου σπλαχνικού άλγους, π.χ. προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, καθώς και του μετατραυματικού άλγους.

Ηρεμιστική δράση
Σε συνδυασμό με α2-αδρενεργικούς αγωνιστές (μεδετομιδίνη).

Προαναισθητική δράση
Στο πλαίσιο αναισθητικού σχήματος (μεδετομιδίνη, κεταμίνη).

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Να μην χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ζώων με σοβαρή νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, σε περίπτωση εγκεφαλικής κάκωσης ή οργανικών εγκεφαλικών βλαβών, καθώς και σε ζώα με αποφρακτικές παθήσεις του αναπνευστικού, καρδιακές δυσλειτουργίες ή σπαστικές παθήσεις.
Για τη συνδυαστική χρήση με α2-αδρενεργικούς αγωνιστές σε άλογα:
Να μην χρησιμοποιείται σε άλογα με προϋπάρχουσα καρδιακή αρρυθμία.
Ο συνδυασμός θα προκαλέσει μείωση της γαστρεντερικής κινητικότητας και, επομένως, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κολικού που σχετίζεται με δυσκοιλιότητα.
Μην χρησιμοποιείτε το συνδυασμό αυτό κατά τη διάρκεια της κύησης.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΛΟΓΑ
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες γενικά σχετίζονται με τη γνωστή δράση των οπιοειδών. Σε δημοσιευμένες δοκιμές με τη βουτορφανόλη, παροδική αταξία, διάρκειας 3 έως 15 λεπτών περίπου, εμφανίστηκε στο 20% των αλόγων. Ήπια ηρέμηση εμφανίστηκε περίπου στο 10% των αλόγων. Είναι πιθανή η αυξημένη κινητική δραστηριότητα (συνεχείς κινήσεις). Η κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα μπορεί να μειωθεί.

Για τη συνδυασμένη χρήση:
Οποιαδήποτε μείωση της γαστρεντερικής κινητικότητας που προκαλείται από τη βουτορφανόλη μπορεί να αυξηθεί με την ταυτόχρονη χορήγηση α2-αδρενεργικών αγωνιστών. Η αναπνευστική καταστολή που μπορεί να προκληθεί από τους α2-αδρενεργικούς αγωνιστές μπορεί να αυξηθεί με την ταυτόχρονη χορήγηση βουτορφανόλης, ειδικά όταν η αναπνευστική λειτουργία είναι ήδη διαταραγμένη. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. καρδιαγγειακές) είναι πιθανό να σχετιστούν με τον α2-αδρενεργικό αγωνιστή.

ΣΚΥΛΟΙ/ΓΑΤΕΣ
Καταστολή του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. Τοπικό άλγος συσχετιζόμενο με την ενδομυϊκή χορήγηση. Μειωμένη κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αταξία, ανορεξία και διάρροια. Στις γάτες είναι πιθανή η διέγερση ή η ηρέμηση, το άγχος, ο αποπροσανατολισμός, η δυσφορία και η μυδρίαση.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Άλογα, σκύλοι, γάτες
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Άλογα:    Ενδοφλέβια χορήγηση
Σκύλοι:    Ενδοφλέβια, υποδόρια και ενδομυϊκή χορήγηση
Γάτες:    Ενδοφλέβια και υποδόρια χορήγηση

ΑΛΟΓΑ
Ως αναλγητικό
Θεραπεία χωρίς παράλληλη χορήγηση άλλου φαρμάκου::
0,1 mg/kg (1 ml/100 kg σ. β.) ενδοφλεβίως.

Ως ηρεμιστικό και προαναισθητικό
Με δετομιδίνη:     
Δετομιδίνη:         0,012 mg/kg ενδοφλεβίως και ακολούθως μέσα σε 5 λεπτά
Βουτορφανόλη:     0,025 mg/kg (0,25 ml /100 κιλά σ. β.) ενδοφλεβίως.

Με ρομιφιδίνη:    
Ρομιφιδίνη:         0,05 mg/kg ενδοφλεβίως και ακολούθως μέσα σε 5 λεπτά
Βουτορφανόλη:     0,02 mg/kg (0,2 ml /100 κιλά σ. β.) ενδοφλεβίως.

Με ξυλαζίνη:          
Ξυλαζίνη:        0,5 mg/kg ενδοφλεβίως, και ακολούθως μετά από 3 - 5 λεπτά
Βουτορφανόλη:     0,05 – 0,1 mg/kg (0,5 - 1 ml /100 kg σ. β.) ενδοφλεβίως.

ΣΚΥΛΟΙ
Ως αναλγητικό
Μεμονωμένη θεραπεία:
0,1 – 0,4 mg/kg (0,01 – 0,04 ml/ kg σ. β.) με αργή ενδοφλεβίως χορήγηση (στο χαμηλότερο έως μέτριο δοσολογικό εύρος) καθώς και ενδομυϊκώς, υποδόρια.
Για τον έλεγχο του μετεγχειρητικού άλγους, η ένεση θα πρέπει να χορηγείται 15 λεπτά πριν από την υποχώρηση της αναισθησίας προκειμένου να επιτυγχάνεται επαρκής ανακούφιση του άλγους κατά τη διάρκεια της φάσης ανάνηψης.  

Ως ηρεμιστικό
Με μεδετομιδίνη:
Βουτορφανόλη:     0,1 mg/κιλό (0,01 ml/ kg σ. β.) ενδοφλεβίως, ενδομυϊκώς
Μεδετομιδίνη:         0,01 mg/kg ενδοφλεβίως, ενδομυϊκώς.

Ως προαναισθητικό
Με μεδετομιδίνη και κεταμίνη:
Βουτορφανόλη:    0,1 mg/kg (0,01 ml/ kg σ. β.) ενδομυϊκώς.
Μεδετομιδίνη:         0,025 mg/kg ενδομυϊκώς, και ακολούθως μετά από 15 λεπτά
Κεταμίνη:         5 mg/kg ενδομυϊκώς.

Η χρήση ατιπαμεζόλης 0,1 mg/ kg σωματικού βάρους για ανταγωνιστική δράση έναντι της μεδετομιδίνης είναι δυνατή μόνο όταν παύσει η δράση της κεταμίνης.

ΓΑΤΕΣ
Ως αναλγητικό
Μεμονωμένη θεραπεία:
15 λεπτά πριν από την ανάνηψη
είτε:     0,4 mg/kg (0,04 ml/ kg σ. β.) υποδορίως
είτε:     0,1 mg/kg (0,01 ml/ kg σ. β.) ενδοφλεβίως

Ως ηρεμιστικό
Με μεδετομιδίνη:
Βουτορφανόλη:     0,4 mg/κιλό (0,04 ml/ kg σ. β.) υποδορίως
Μεδετομιδίνη:         0,05 mg/kg υποδορίως.

Για το χειρουργικό καθαρισμό τραυμάτων, συνιστάται πρόσθετη τοπική αναισθησία.  
Η ανταγωνιστική δράση έναντι της μεδετομιδίνης είναι δυνατή με χρήση ατιπαμεζόλης 0,125 mg/ kg σωματικού βάρους.
 
Ως προαναισθητικό
Με μεδετομιδίνη και κεταμίνη:
Βουτορφανόλη:     0,1 mg/kg (0,01 ml/ kg σ. β.) ενδοφλεβίως
Μεδετομιδίνη:         0,04 mg/kg ενδοφλεβίως
Κεταμίνη:             1,5 mg/kg ενδοφλεβίως.

Η χρήση ατιπαμεζόλης 0,1 mg/ kg σωματικού βάρους για ανταγωνιστική δράση έναντι της μεδετομιδίνης είναι δυνατή μόνο όταν παύσει η δράση της κεταμίνης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η βουτορφανόλη προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται βραχυπρόθεσμη (άλογα και σκύλοι) και βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη (γάτες) αναλγησία. Η δόση μπορεί να επαναληφθεί εάν αυτό απαιτείται. Η ανάγκη και η χρονική στιγμή της επανάληψης της θεραπείας, θα πρέπει να βασίζεται στα κλινικά αποτελέσματα.  Βλέπε επίσης παράγραφο «Άλλες πληροφορίες» για πληροφορίες σχετικές με τη διάρκεια της αναλγησίας.
Η ταχεία ενδοφλέβια έγχυση θα πρέπει να αποφεύγεται.
Μην αναμιγνύετε το προϊόν σε μία σύριγγα με άλλα κτηνιατρικά ιατρικά προϊόντα.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Άλογα: μηδέν ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί, για να το προστατεύσετε από το φως.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Πρέπει να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται για την επαφή με τα ζώα, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται οι παράγοντες καταπόνησης  των ζώων.
Στις γάτες, η εκάστοτε ανταπόκριση στη βουτορφανόλη μπορεί να ποικίλει. Απουσία επαρκούς αναλγητικής ανταπόκρισης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εναλλακτικός αναλγητικός παράγοντας.
Η αύξηση της δόσης ενδέχεται να μην αυξήσει την ένταση ή τη διάρκεια της αναλγησίας.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Δεν έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια του προϊόντος στους πώλους. Η χρήση του προϊόντος σε αυτούς τους πληθυσμούς θα πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση όφελος/ κίνδυνος από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
Λόγω των αντιβηχικών ιδιοτήτων της, η βουτορφανόλη μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση βλέννας στο αναπνευστικό σύστημα. Γι’ αυτόν το λόγο, σε ζώα με αναπνευστικές παθήσεις που σχετίζονται με αυξημένη παραγωγή βλέννας, η βουτορφανόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από την εκτίμηση όφελος /κίνδυνος από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Σε περίπτωση αναπνευστικής καταστολής, η ναλοξόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίδοτο.
Ενδέχεται να παρατηρηθεί ηρέμηση στα ζώα που υποβάλλονται σε θεραπεία. Ο συνδυασμός βουτορφανόλης και α2-αδρενεργικών αγωνιστών θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ζώα με καρδιαγγειακή νόσο. Θα πρέπει να μελετάται το ενδεχόμενο ταυτόχρονης χρήσης αντιχολινεργικών φαρμάκων, π.χ. ατροπίνης.
Η χορήγηση της βουτορφανόλης και της ρομιφιδίνης σε μία σύριγγα θα πρέπει να αποφεύγεται λόγω αυξημένου κινδύνου βραδυκαρδίας, καρδιακού αποκλεισμού και αταξίας.

ΑΛΟΓΑ
Η χρήση του προϊόντος στη συνιστώμενη δόση ενδέχεται να οδηγήσει σε παροδική αταξία ή/και διέγερση. Γι’ αυτόν το λόγο, προς αποφυγή τραυματισμών ασθενών και ανθρώπων κατά τη φροντίδα αλόγων, πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή του μέρους πραγματοποίησης της θεραπείας.

ΓΑΤΕΣ
Οι γάτες θα πρέπει να ζυγίζονται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι γίνεται υπολογισμός της σωστής δόσης. Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη διαβαθμισμένη σύριγγα ώστε να επιτρέπεται η ακριβής χορήγηση του όγκου της απαιτούμενης δόσης (π.χ. σύριγγα ινσουλίνης ή διαβαθμισμένη σύριγγα του 1 ml). Αν απαιτούνται επανειλημμένες χορηγήσεις, χρησιμοποιείτε διαφορετικές θέσεις ένεσης.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων φαρμάκων που μεταβολίζονται στο ήπαρ, μπορεί να αυξήσει τη δράση της βουτορφανόλης.
Ταυτόχρονη χορήγηση βουτορφανόλης με αναισθητικά, ηρεμιστικά του ΚΝΣ ή εισπνευστικά κατασταλτικά φάρμακα, μπορεί να αυξήσει τη δράση τους. Οποιαδήποτε χρήση της βουτορφανόλης σε αυτό το πλαίσιο απαιτεί ενδελεχή έλεγχο και προσεκτική προσαρμογή της δόσης.
Η χορήγηση της βουτορφανόλης μπορεί να αναιρέσει την αναλγητική δράση σε ζώα που έχουν ήδη λάβει καθαρά μ-οπιοειδή αναλγητικά.

Υπερδοσολογία
ΑΛΟΓΑ
Αυξημένη δοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική καταστολή, ως γενικό αποτέλεσμα της δράσης των οπιοειδών Ενδοφλέβιες δόσεις του 1,0 mg/kg (10 x την προτεινόμενη δόση), επαναλαμβανόμενες σε 4ωρα διαστήματα για 2 ημέρες, οδήγησαν σε παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες που περιλάμβαναν πυρετό, ταχύπνοια, καταστολή ή διέγερση του ΚΝΣ (υπερδιέγερση, ανησυχία, ήπια αταξία ακολουθούμενη από υπνηλία) και γαστρεντερική υποκινητικότητα, συνοδευόμενη σε ορισμένες περιπτώσεις από ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα Ένας οπιοειδής ανταγωνιστής (π.χ. ναλοξόνη), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίδοτο.

ΣΚΥΛΟΙ/ΓΑΤΕΣ
Μύση (σκύλοι)/μυδρίαση (γάτες), αναπνευστική καταστολή, υπόταση, διαταραχές του καρδιαγγειακού συστήματος και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αναπνευστική ανεπάρκεια, καταπληξία και κώμα. Ανάλογα με την κλινική κατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνονται αντίμετρα υπό προσεκτική ιατρική παρακολούθηση. Απαιτείται παρακολούθηση για τουλάχιστον 24 ώρες.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Η βουτορφανόλη διαπερνά τον πλακούντα και ανευρίσκεται στο γάλα. Από τις εργαστηριακές μελέτες σε πειραματόζωα, δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης.
Η ασφάλεια αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί στα είδη των ζώων κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Δεν συνιστάται η χρήση της βουτορφανόλης κατά την κύηση και τη γαλουχία.

Προειδοποιήσεις για το χρήστη
Η βουτορφανόλη έχει δράση παρόμοια με αυτήν των οπιοειδών. Θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις προς αποφυγή της ακούσιας ένεσης/αυτοένεσης με αυτό το ισχυρό φάρμακο. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες της βουτορφανόλης στους ανθρώπους είναι η υπνηλία, η εφίδρωση, η ναυτία, η ζάλη και ο ίλιγγος και μπορεί να εμφανιστούν έπειτα από ακούσια αυτοένεση. Σε περίπτωση ακούσιας αυτοένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Μην οδηγείτε. Ένα οπιοειδές ανταγωνιστικό (π.χ. ναλοξόνη), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίδοτο. Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 50 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 62118/15-9-11
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Prostagladin F2a

Prostagladin F2a Ενέσιμο διάλυμα
Προσταγλαδίνη F2a
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά ml
PG F2a. …………………………………………………………….…5 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΑΓΕΛΑΔΕΣ-ΔΑΜΑΛΕΣ : 
 ** Ωχρινολυτική δράση
1. Πρόκληση και συγχρονισμός του οίστρου.
2. Καταστάσεις παραμένοντος ωχρού σωματίου.
3. Θεραπεία ωχρινοποιημένης κύστης ωοθυλακίου.
4. Αναφροδισία και σύνδρομο στειρότητας χωρίς κλινικά συμπτώματα.
** Πρόκληση συσπάσεων στις λείες μυϊκές ίνες
1. Μερική παλινδρόμηση μετά από δυστοκία, κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων ή μερική παλινδρόμηση λόγω μόλυνσης της μήτρας (ενδομητρίτιδα).
2. Αποβολή νεκρού εμβρύου  (μουμιοποιημένου, εμβεβρεγμένου).

ΦΟΡΒΑΔΕΣ:
1. Πρόκληση και συγχρονισμός του οίστρου.
2. Παραμένων ωχρό σωμάτιο.
3. Άνοιστρος..
4. Μερική παλινδρόμηση της μήτρας.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ:
Συγχρονισμός των τοκετών (Χορήγηση της Prostagladin F2a – ΑΦΟΙ ΤΕΤΩΡΟΥ στις χοιρομητέρες την 112η ημέρα της κυοφορίας).

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ :
1. Συγχρονισμός του οίστρου και της ωοθυλακιορηξίας.
2. Παλινδρόμηση της μήτρας.

ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ:
1. Πρόκληση τοκετού.
2. Αποβολή κατακρατηθέντων εμβρυϊκών υμένων και μουμιοποιημένων εμβρύων.
3. Διακοπή ανεπιθύμητης κύησης (μετά  την  30η  ημέρα ) .
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα που κυοφορούν (εκτός αν υπάρχει πρόθεση να προκληθεί αποβολή)
Να μη χορηγείται σε ζώα, που πάσχουν από οξείες ή υποξείες παθήσεις του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και γεννητικού συστήματος.
Να μη χορηγείται σε φορβάδες με γαστρεντερικές διαταραχές.
Να μη χορηγείται σε θηλυκό σκύλο, που πάσχει από κλειστή πυομήτρα (κλειστός τράχηλος), λόγω της πιθανής περιτονίτιδας από τη δίοδο περιεχομένου της μήτρας διαμέσου των ωαγωγών, στην κοιλιακή κοιλότητα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Στη φορβάδα αμέσως μετά τη χορήγηση ή μετά από λίγα λεπτά, είναι πιθανό να    παρουσιαστεί εφίδρωση, ελαφρύς κολικός και ταχυκαρδία.
Στη χοιρομητέρα η επίσπευση του τοκετού μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση     θνησιγενών χοιριδίων.
Στο θηλυκό σκύλο πιθανώς 1 – 20 λεπτά μετά τη χορήγηση να παρατηρηθούν    ανησυχία, σιελόρροια, έμετος, διάρροια, υποθερμία ή υπερθερμία, ταχύπνοια,     ταχυκαρδία, κοιλιακό άλγος και κινητική αταξία.
Τα συμπτώματα αυτά παρέρχονται συνήθως μετά από την πάροδο μίας ώρας. Κατά     τη διακοπή της ανεπιθύμητης κύησης, η αποκόλληση των εμβρυϊκών υμένων    συνοδεύεται μερικές φορές από επικίνδυνη αιμορραγία.
Τα συμπτώματα αυτά παρέρχονται συνήθως μετά από την πάροδο μίας ώρας. Κατά    τη διακοπή της ανεπιθύμητης κύησης, η αποκόλληση των εμβρυϊκών υμένων     συνοδεύεται μερικές φορές από επικίνδυνη αιμορραγία.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Αγελάδες φορβάδες, πρόβατίνες, χοιρομητέρες και σκύλα
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται πάντα ενδομυϊκά.
- Αγελάδες ……………………………20 mg / ζώο
- Δαμάλες ……………………………..5 mg / ζώο
- Φορβάδες ……………………………5 mg / ζώο
- Χοιρομητέρες ……………………… 20 mg / ζώο
- Προβατίνες  …………………………10 mg / ζώο
- Θηλυκός σκύλος …………………….0,1 – 0,25 mg ανάλογα με την   περίπτωση./ kg
                                                                      12/ώρο για   4-5 ημέρες                                                                                                       
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Διατηρείται σε ξηρό χώρο, προστατεμένο από το φως  και σε θερμοκρασία  μικρότερη από  15ο  C. 
Μετά το πρώτο άνοιγμα το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο (σε θερμοκρασία 2 – 8ο  C) για τριάντα ημέρες. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Prostagladin F2a μπορεί να απορροφηθεί από το δέρμα, γι’ αυτό έγκυες γυναίκες και πάσχοντες από άσθμα ή άλλα νοσήματα του αναπνευστικού, δεν πρέπει να χειρίζονται ή να έρχονται σε επαφή με το φάρμακο.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 10 ml
 
Α.M.K.: 44095 / 99 / 21-2-2000
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Oxytocin

OXYTOCIN Ενέσιμο διάλυμα
Οξυτοκίνη
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά ml
Oxytocinum syntheticum (Συνθετική οξυτοκίνη)……………………....10 IU 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Πρόκληση έναρξης του τοκετού, όταν αυτός καθυστερεί ή όταν υπάρχουν νεκρά έμβρυα (χορηγείται σε συνδυασμό με οιστρογόνα).
Πρωτογενής και δευτερογενής (μη αποφρακτική) ατονία της μήτρας (χορηγούνται  μικρές επαναλαμβανόμενες δόσεις).
Διατήρηση της τονικότητας της μήτρας μετά από καισαρική τομή.
Οξεία επιλόχεια μητρίτιδα, πυομήτρα και κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων.
Επιλόχεια μητρορραγία και μητρορραγία τραυματικής αιτιολογίας.
Βοηθητικός ρόλος στην ανάταξη της προπίπτουσας μήτρας.
Αγαλαξία και έντονο οίδημα του μαστού (για την αγελάδα και το σκύλο).
Περιπτώσεις μαστίτιδας (συμβάλλει στην κένωση των μαστικών αδένων από το γάλα και τα φλεγμονώδη εκκρίματα). Γίνεται έτσι δυνατή η ενδομαστική έγχυση των αντιμικροβιακών ουσιών.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος OXYTOCIN σε καταστάσεις έντονης τοξιναιμίας, μεγάλου μεγέθους εμβρύου, (δυσανάλογο με το μέγεθος της μήτρας), ανώμαλης προβολής και σχήματος του εμβρύου, ατελούς διαστολής του τραχηλικού στομίου, υπερτονίας ή υπερευαισθησίας  της μήτρας και γενικά σε καταστάσεις που προδιαθέτουν σε ρήξη της μήτρας.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Οι υποδόριες εγχύσεις του προϊόντος OXYTOCIN είναι δυνατόν να προκαλέσουν μωλωπισμό και    αποχρωματισμό της περιοχής, όπου έγινε η έγχυση.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υπερδοσία του    φαρμάκου. Έτσι μπορεί να προκληθούν έντονες συσπάσεις της μήτρας, που οδηγούν στον τραυματισμό και τη ρήξη της (κυρίως σε καταστάσεις αποφρακτικής δυστοκίας). 
Στη φορβάδα και τα μηρυκαστικά οι υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν    σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης 
Στο σκύλο και στη γάτα οι αυξημένες δόσεις προκαλούν υπέρταση και κατακράτηση υγρών. Πιθανόν να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση από νερό, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από ενδοφλέβια χορήγηση ηλεκτρολυτών. Η τελευταία εκδηλώνεται με απάθεια, καταστολή, επιληψία, κώμα και θάνατο και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με χορήγηση μανιτόλης ή  δεξτρόζης, με ή χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση διουρητικών.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Φορβάδα, αγελάδα, προβατίνα, αίγα, χοιρομητέρα, σκύλα, γάτα.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν OXYTOCIN χορηγείται ενδομυϊκά, υποδόρια και ενδοφλέβια     σύμφωνα με το  παρακάτω δοσολογικό σχήμα :
Είδος ζώου                                     Ενδομυϊκά ή υποδόρια                           Ενδοφλέβια
Φορβάδα, αγελάδα                                              3 – 6 ml                                   2 – 4 ml
Χοιρομητέρα έως 200 kg Ζ.Β.                                     3 ml                                   1 – 2 ml
Χοιρομητέρα πάνω από 200 kg Ζ.Β.                      3 – 4 ml                                   1 – 3 ml
Προβατίνα , αίγα                                            0,5 – 1.5 ml                             0,2 – 0,5 ml
Θηλυκός σκύλος                                            0,5 – 1,5 ml                             0,2 – 0,5 ml
Γάτα                                                             0,3 – 0,5 ml                              0,2 – 0,4 ml
Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις πρέπει να γίνονται με αργό ρυθμό . 
Η δράση του προϊόντος OXYTOCIN ξεκινά 6 – 10 λεπτά μετά την ενδομυϊκή έγχυση και διαρκεί λιγότερο από δύο ώρες και στη συνέχεια μειώνεται προοδευτικά πριν παρέλθουν τέσσερις ώρες. Μετά την ενδοφλέβια έγχυση η δράση της είναι άμεση και ισχυρή τα πρώτα 10 λεπτά και έπειτα παύει προοδευτικά μέσα σε μισή ώρα. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος προστατεμένο από το φως.
Μετά το πρώτο άνοιγμα το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο (σε θερμοκρασία 2 – 8o C) για τριάντα ημέρες. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι έγκυες γυναίκες, καθώς και οι λεχώνες και οι γυναίκες κατά την περίοδο του θηλασμού πρέπει να αποκλείονται από τη χρήση του προϊόντος προκειμένου να αποφευχθεί μια τυχαία ένεση του προϊόντος.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 5Χ10 ml & 50 ml
 
Α.Μ.Κ.: 22270 / 20-10-1992 Κ-2238
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Xylazine

XYLAZINE Ενέσιμο διάλυμα
Ξυλαζίνη
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)
Xylazine hydrochloride ………………………………………………………23,3mg
που αντιστοιχεί σε Xylazine 20mg/ml
 
ΕΚΔΟΧΑ
Μethyl-4-hydroxybenzoate…………………………………………...….……1 mg
Propyl-4- hydroxybenzoate…………………………….…………………...0,1 mg
Sodium Bisulphite………………………………………………………......  1 mg
Citric Acid……………………………………………………………………..10 mg
Sodium citrate………………………up to ……………………...…………....pH 5
Water for injections …………….qs up to……..………………….…………..1 ml
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται ηρεμιστική δράση (όπως συγκράτηση, μεταφορά, νάρκωση κατά τη διάρκεια μικρών χειρουργικών επεμβάσεων, κλπ.).Χρησιμοποιείται επίσης για την πρόκληση μυοχάλασης και αναλγησίας, αλλά και σαν προ-αναισθητική αγωγή σε μεγάλες ή επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να αποφεύγεται η χορήγηση κατά τα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης, χορήγηση σε ζώα με πνευμονικές ή καρδιαγγειακές παθήσεις, χορήγηση σε σκύλους ή γάτες με κήλη, έμφραξη του οισοφάγου, ή στροφή στομάχου.  Χορήγηση μόνο ξυλαζίνης μπορεί να προκαλέσει έμετο, ο οποίος είναι συχνότερος στις γάτες
 
 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Σε περιπτώσεις πυομήτρας είναι δυνατό να παρουσιασθεί υπερευαισθησία στην  ξυλαζίνη.
Συνήθως προκαλεί βραδυκαρδία ή και αρρυθμία, τα οποία προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση ατροπίνης. 
Προκαλεί υπεργλυκαιμία  και πολυουρία 
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι, γάτες
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η χορήγηση γίνεται ενδομυϊκά (σκύλοι και γάτες), ενδοφλέβια (σκύλοι) ή υποδόρια (γάτες)
Σκύλοι:
 •  Ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια: : 1 – 3  mg / kg (0,5 – 1,5 ml / 10 kg σ.β.)
 •  Για την προ-νάρκωση: 0,6 – 1 mg / kg  (0,3 – 0,5 ml / 10 kg σ.β.)    
 •  Όταν συνδυάζεται με κεταμίνη 2 mg / kg  (1 ml / 10 kg σ.β.) σε συνδυασμό με 6 – 10 mg / kg κεταμίνης
Γάτες:
 •  Ενδομυϊκά ή υποδόρια: 1 – 3  mg / kg (0,05 – 0,15 ml /  kg σ.β.) 
 •  Για την προ-νάρκωση: 1 mg / kg (0,05 ml / kg)
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να αποφεύγεται καλύτερα η χρήση του προϊόντος σε φυλές σκύλων που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε διάταση του στομάχου ( Great Dane, Irish Setter, Basset Hound).
Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος σε ζώα που βρίσκονται στα τελευταία στάδια της κυοφορίας
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Δεν απαιτούνται
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Το βάθος της δράσης είναι δυνατό να επηρεαστεί από το θόρυβο και τις διαταράξεις. Τα ζώα, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραμένουν ήσυχα, μέχρι να επιτευχθεί πλήρως η έναρξη της δράσης του φαρμάκου. Σε περίπτωση ατυχούς χορήγησης στο λιπώδη ή συνδετικό ιστό, είναι δυνατό να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα λόγω της βραδείας απορρόφησης και ταχείας απέκκρισης. 
Νευρικά, επιθετικά ή ελάχιστα εξημερωμένα ζώα απαιτούν γενικά μεγαλύτερες δόσεις. Από την άλλη πλευρά, η πείρα έδειξε ότι τα γηραιά, άρρωστα ή καταπονημένα ζώα ανταποκρίνονται άμεσα στο XYLAZINE 20. 
Το όριο της θεραπευτικής ασφάλειας μπορεί να μειωθεί σε περιπτώσεις σηπτικών ασθενειών, σοβαρών αναιμικών καταστάσεων, καρδιακών και πνευμονικών διαταραχών, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τον κορεσμό των ιστών σε οξυγόνο.
Σε περίπτωση παρενόχλησης των αλόγων στα πίσω τους πόδια, παρά την προκληθείσα ηρέμηση, είναι πιθανό να παρατηρηθούν αντιδράσεις άμυνας εκ μέρους τους.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης ή τυχαίας αυτό-ένεσης, να ζητηθεί αμέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας το φύλλο οδηγιών χρήσης, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ, επειδή μπορεί να προκληθεί ηρέμηση ή να υπάρξουν μεταβολές στην πίεση του αίματος. 
Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τους οφθαλμούς ή τους βλεννογόνους. 
Το σημείο του δέρματος, που ήρθε σε επαφή με το φάρμακο, πρέπει να ξεπλένεται αμέσως με άφθονο νερό. 
Να απομακρύνονται τα ρούχα, τα οποία έχουν λερωθεί από το φάρμακο, όταν έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. 
Σε περίπτωση τυχαίας επαφής του φαρμάκου με τα μάτια, να ξεπλένονται με άφθονο νερό. Εάν παρουσιαστούν οφθαλμικά συμπτώματα, να ζητηθεί συμβουλή ιατρού.
Οι έγκυοι που χειρίζονται το προϊόν, πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να αποφύγουν την τυχαία αυτό-ένεση, καθώς παρατηρούνται συσπάσεις της μήτρας και μειωμένη πίεση στην εμβρυική αιματική κυκλοφορία έπειτα από έκθεση στο φάρμακο. 
 
Συμβουλή για τους ιατρούς
Η ξυλαζίνη είναι ένας αλφα2-αδρενεργικός αγωνιστής. Τα συμπτώματα μετά την απορρόφηση περιλαμβάνουν: δοσο-εξαρτώμενη ηρέμηση, βραδύπνοια, βραδυκαρδία, υπόταση, ξηροστομία και υπεργλυκαιμία. Έχει αναφερθεί, επίσης, εκδήλωση κοιλιακής αρρυθμίας. Τα συμπτώματα από το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συμπτωματική αγωγή. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεν απαιτούνται
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 20 ml & 50 ml
 
Α.Μ.Κ.: 27476 / 24-4-2008
 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Iron Dextran

IRON DEXTRAN / ANAFASIS Ενέσιμο διάλυμα
Δεξτρανικός σίδηρος

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)
Complex de hydroxide de Fer (III)……………………………191.4 mg
Dextran  poids mol  5.000 –7.500…………………………….160.0 mg
 
ΕΚΔΟΧΑ
Sodium chloride…………………………………………………15.0 mg
Phenol…………………………………………………..…………5.0 mg
Water for injection q.s.p…………………………………………1.0 ml
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το IRON DEXTRAN/ANAFASIS ενδείκνυται για:
Χοιρίδια: Πρόληψη και θεραπεία σιδηροπενικής αναιμίας
Μόσχοι:      Προληπτικά: Σε μόσχους, εκ γενετής ασθενικούς.
   Θεραπευτικά: Σε θηλάζοντες μόσχους, για πρόληψη και θεραπεία 
                         της σιδηροπενικής αναιμίας
Γενικά:  Σε όλες τις περιπτώσεις ελλείψεως σιδήρου και σε όλους τους τύπους αναιμίας (από αιμορραγία, παρασιτικά νοσήματα, λοιμώξεις, κτλ.) για όλα τα είδη ζώων.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ιστορικό υπερευαισθησίας  στην ουσία, οξεία  νεφρική  ανεπάρκεια, ζώα  με έλλειψη βιταμίνης Ε / σεληνίου.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Δεν έχουν παρατηρηθεί
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σε όλα τα είδη  ζώων
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Στα χοιρίδια:  Για την πρόληψη της αναιμίας: Μεταξύ της 2ης και 5ης ημέρας από τη γέννηση. Περισσότερο ευνοϊκή θεωρείται η 3η ημέρα
Στους μόσχους: Για την πρόληψη: Την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους
Στα χοιρίδια η ενδομυϊκή έγχυση γίνεται στο μηρό, ενώ στους μόσχους γίνεται στη βάση των ραχιαίων μυών του αυχένα, κοντά στην έκφυση της κεφαλής.
Πρόληψη Θεραπεία
Χοιρίδια 1,5 - 2 ml 2 – 3 ml
Μόσχοι   4 – 8 ml 4 – 8 ml
Βοοειδή, Ιπποειδή (ως αναληπτικό) 4 – 8 ml
Σκύλοι 0,2 – 0,5 ml
(1η εβδομάδα ζωής) 2 x 0,5 ml /2-3 εβδομάδες
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν απαιτούνται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες φύλαξης. Μετά το πρώτο άνοιγμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ένα μήνα εφ’ όσον διατηρείται σε θερμοκρασία < 25ο C.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 20 ml, 50 ml & 100 ml.
 
Α.Μ.Κ.: 76130 / 22-10-09
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Tylosin 20% Inj.

TYLOSIN 20% Inj. / ANAFASIS Ενέσιμο διάλυμα
Τυλοζίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)
Tylosin base (as tartrate)…………………………….……... .200mg
 
ΕΚΔΟΧΑ
Benzyl alcohol……………………………………………   20 mg
Sodium bisulphite…………………………………………  1 mg
Propylene glycol…….........................................................400 mg
Sodium citrate..................................................................... 15 mg
Water for injection q.s………….....…………………...…    1 ml
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην τυλοζίνη και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση λοιμώξεων που οφείλονται σε μυκοπλάσματα.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται σε ιπποειδή και κουνέλια. Να μη χορηγείται επίσης σε ζώα με σοβαρές νεφρικές παθήσεις ή υπερευαισθησία στην τυλοζίνη.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί ερεθισμός, ελαφρός κνησμός ή νέκρωση στο σημείο της ένεσης. Περιστασιακά αναφέρονται αλλεργικές αντιδράσεις που οφείλονται στην υπερευαισθησία στην τυλοζίνη.
Σπανιότατα μπορεί να παρατηρηθούν :
Στους χοίρους: Οίδημα και πρόπτωση του απευθυσμένου
Στα βοοειδή και στους αμνούς: Αύξηση της καρδιακής συχνότητας και του ρυθμού των αναπνευστικών κινήσεων
Στους σκύλους: Κολπική αρρυθμία 
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή , αμνοί, χοίροι, σκύλοι και γάτες.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή:  0,2 – 0,5 ml / 10 kg σωματικού βάρους, ημερησίως, επί 3 – 5 ημέρες. Να μην ενίεται στο ίδιο σημείο, ποσότητα διαλύματος μεγαλύτερη των 10 ml. Εάν ένα μεγάλο ζώο χρειάζεται π.χ. 30 ml, τότε θα πρέπει να γίνονται 3 εγχύσεις των 10 ml σε 3 διαφορετικά σημεία.
Αμνοί: 0,5 ml / 10 kg σωματικού βάρους για 3 - 5 ημέρες
Χοίροι: 0,1 – 0,5 ml / 10 kg σωματικού βάρους, ημερησίως, επί 3 – 5 ημέρες. Να μην ενίονται περισσότερο από 5 ml διαλύματος στο ίδιο σημείο.
Σκύλοι – γάτες: 0,2 – 0,5 ml / 10 kg σωματικού βάρους, ημερησίως, επί 3 – 5 ημέρες. Να μην ενίονται περισσότερο από 5 ml διαλύματος στο ίδιο σημείο.
Εάν μέσα σε 3 ημέρες δεν παρατηρηθεί βελτίωση, τότε η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να αναθεωρείται
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να λαμβάνεται υπ‘ όψιν η πιθανή  υπερανάπτυξη μη ευαίσθητων μικροοργανισμών και ιδιαίτερα των μυκήτων. Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με το προϊόν. Πιθανόν να παρατηρηθεί δερματίτιδα εξ’ επαφής. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας:   Βοοειδή – χοίροι :   21 ημέρες 
             Αμνοί:                    24 ημέρες 
Γάλα  αγελάδας: 5 ημέρες 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε σκοτεινό χώρο και σε θερμοκρασία 15 – 25 οC. Μετά την πρώτη χρήση παραμένει σταθερό για 30 ημέρες. Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε άλλα είδη ζώων, πέρα από αυτά που αναφέρονται στις ενδείξεις.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 100 ml
 
Α.Μ.Κ.: 76131 / 22-10-09
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Streptomycin

STREPTOMYCIN 25% Ενέσιμο διάλυμα
Στρεπτομυκίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
Streptomycin base (as sulfate)………………………………..….…...125 mg
Dihydrostreptomycin base (as sulfate )…………………………….. 125 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
To προϊόν ενδείκνυται για την καταπολέμηση των λοιμώξεων που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στην στρεπτομυκίνη και διυδροστρεπτομυκίνη όπως Streptococcus, Staphylococcus, Pasteurella, Brucella, Haemophilus, Ε.Coli, Aerobacter aerogenes, Proteus, Shigella, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio, Listeria, Corynebacteriae, Leptospira, Klebsiella, Salmonella. 
Απαγορεύεται η χρήση σε παραγωγικά ζώα.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Σε περιπτώσεις  νεφρικής  βλάβης, η  στρεπτομυκίνη  δεν  απεκκρίνεται με τον  κανονικό  ρυθμό  απέκκρισής  της με αποτέλεσμα να προκαλείται  άθροισή της. Γι’ αυτό το προϊόν  αντενδείκνυται σε ζώα  που παρουσιάζουν  ευαισθησία  ή πάσχουν από νεφρική  ανεπάρκεια.
Αντενδείκνυται η χορήγηση  σε  ζώα  που είναι υπερευαίσθητα στις αμινογλυκοσίδες.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Τα  ζώα στα οποία χορηγείται το προϊόν είναι  δυνατόν  να παρουσιάσουν  συμπτώματα  υπερευαισθησίας όπως δύσπνοια, οιδήματα  στην κεφαλή  και στα άκρα, σιαλόρροια  και γενική αδιαθεσία .
 Στις  περιπτώσεις αυτές, διακόπτεται η  χορήγηση  του  φαρμάκου και χορηγούνται επινεφρίνη  και  αντιϊσταμινικά .
Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί, όταν η χορήγηση γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, βλάβη των  νεφρών, νευρομυϊκή καταστολή, οίδημα και πόνος στο σημείο της ένεσης.  
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι, γάτες.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν  χορηγείται ενδομυϊκά. Η ενδομυϊκή ένεση  πρέπει να γίνεται  βαθιά και αργά.
Η στρεπτομυκίνη χορηγείται για μέγιστο διάστημα 15 ημερών. Προτείνεται για να μειωθεί η τοξικότητα να δίνεται σε 5θημερα διαστήματα με ενδιάμεση διακοπή 5 ημερών.
Σκύλος(για τη θεραπεία της λεπτοσπείρωσης, της φυματίωσης και άλλων ευαίσθητων στη στρεπτομυκίνη λοιμώξεων): 10 mg/kg ενδομυϊκά κάθε 12 ώρες
Σκύλος(για τη θεραπεία της βρουκέλλωσης): 3-5 mg/kg ενδομυϊκά κάθε 12 ώρες
Γάτα : 10 mg/kg ενδομυϊκά κάθε 12 ώρες
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Να μην χορηγείται σε παραγωγικά ζώα
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25οC προστατεμένο από το φως  
Μετά το πρώτο άνοιγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα μήνα εφ’ όσον φυλάσσεται σε θερμοκρασία < 25ο C
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση στα παραγωγικά ζώα
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 50 ml & 100 ml
 
Α.Μ.Κ..: 78493/07-12-10
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Penicillin - Streptomycin 20-20

PENICILLIN - STREPTOMYCIN 20-20 / ANAFASIS Ενέσιμο εναιώρημα
Πενικιλλίνη, Στρεπτομυκίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)
Procaine penicillin G……………………………………….200.000 IU
Dihydrostreptomycin base (ως sulfate)…….………………..200 mg
Procaine hydrochloride……………….………………………..20  mg
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Θεραπεία γενικών λοιμώξεων, που προκαλούνται από Gram(+) και Gram(-)  βακτήρια, ευαίσθητα στο συνδυασμό προκαϊνούχου πενικιλλίνης G και διυδροστρεπτομυκίνης.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
 • Χορήγηση σε ζώα με υπερευαισθησία στις πενικιλλίνες και τις αμινογλυκοσίδες. 
 •  Χορήγηση σε ζώα με σοβαρές νεφρικές διαταραχές, καθώς και σε ζώα με νευρολογικά συμπτώματα (όπως παραισθησία, ακουστικές ή άλλες διαταραχές).

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 •  Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αλλεργικές και αναφυλακτικές). 
 • Νευροτοξικές διαταραχές (όπως σπλαχνικές διαταραχές, παραισθήσεις, μη αντιστρέψιμες διαταραχές του αιθουσαίου και του ακουστικού οργάνου).
 • Νεφροτοξικές διαταραχές (η συχνότητα τους εξαρτάται από το μέγεθος της δόσης και τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής).
 •  Τοπικός ερεθισμός στην περιοχή της έγχυσης, μετά από έγχυση μεγάλων ποσοτήτων. 
 •  Οι αλλεργικές αντιδράσεις ελέγχονται με τη χρήση αντισταμινικών σκευασμάτων και επινεφρίνης.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλος, γάτα
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται με ενδομυϊκή έγχυση.
Σκύλοι, γάτες: 1 ml προϊόντος / 10 kg Σ.Β.
Οι δόσεις αυτές μπορεί να επαναληφθούν εάν αυτό είναι αναγκαίο για τις επόμενες 3 – 4 μέρες.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να μη χορηγείται ενδοφλεβίως, γιατί μπορεί να προκληθεί ισχυρό αναφυλακτικό   shock ή θρομβοφλεβίτιδα. Να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση. Να γίνεται ένας έλεγχος ρουτίνας για βενζυλοπενικιλλίνη (test ευαισθησίας), πριν από τη χρήση του προϊόντος. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Διατηρείται για 2 χρόνια σε δροσερό χώρο (6 – 15ο C)
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 100 ml & 250 ml
 
Α.Μ.Κ.: 76127/22-10-09
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Kanamycin

KANAMYCIN 25% Ενέσιμο διάλυμα
Καναμυκίνη

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά ml
Δραστικό συστατικό
Καναμυκίνη (θειική) ……………………………………….. 250 mg
Έκδοχα
Methylparaben Sodium……………………………………..2.0 mg
Propylparaben Sodium……………………………………..0.2 mg
Sodium bisulfite……………………………………………...4.0 mg
Sodium Citrate 2H2O…………………………………….….4.0 mg
Citric acid H2O…………………………………………….…1.5 mg
Sulfuric acid BP για pH 3.5-5.0
Water for injection  q.s.……………………………….….….1.0 ml
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι, Γάτες.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Λοιμώξεις του αναπνευστικού, του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήματος, που οφείλονται σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην Καναμυκίνη, καθώς και σε σηψαιμικές καταστάσεις.
Αναλυτικότερα χρησιμοποιείται σε :
Γαστρεντερίτιδες, περιτονίτιδες, βρογχίτιδες, λαρυγγίτιδες, κυστίτιδες, νεφρίτιδες, αρθρίτιδες, σηψαιμίες, έξω ωτίτιδες, ενδομητρίτιδες, μετεγχειρητικές λοιμώξεις, κα. 
Γενικά: Μετεγχειρητικές μικροβιακές λοιμώξεις, τραύματα, εγκαύματα, κα.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ
-  Σκύλοι, Γάτες:  20-40 mg / kg σωματικού βάρους ημερησίως διαιρεμένη σε δύο ίσες δόσεις την ημέρα (ανά 12ωρο)
 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν KANAMYCIN χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν απαιτούνται. 
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα με υπερευαισθησία στις αμινογλυκοσίδες, νεφρική ανεπάρκεια, νευρομυϊκές διαταραχές, καθώς και σε πολύ νεαρά ή μεγάλης ηλικίας ζώα. Να μη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. 
Εάν παρατηρηθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, τότε η αγωγή διακόπτεται και χορηγούνται αντιϊσταμινικά και αδρεναλίνη. 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, βλάβη των νεφρών, μείωση της ακοής, νευρομυϊκή καταστολή, πεπτικές διαταραχές, οίδημα και πόνος στην περιοχή της έγχυσης.
<Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.>
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου ( 15ο – 22οC)
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Άτομα που χειρίζονται το προϊόν KANAMYCIN, είναι δυνατόν να παρουσιάσουν εκδηλώσεις υπερευαισθησίας στο δέρμα (κνησμός, έκζεμα, κλπ) Συνιστάται καλό πλύσιμο των χεριών ή των άλλων μερών του σώματος, που έρχονται σε επαφή με το προϊόν. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεν απαιτούνται.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 100 ml
 
Α.Μ.Κ.: 44095/99/21-2-2000 K-0033701
Κατηγορία Ενέσιμα