Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 13:38

Exitel Plus XL

Exitel Plus XL Δισκία Για Σκύλους
Praziquantel, Pyrantel Embonate, Febantel

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1 δισκίο  με γεύση χοιρινού περιέχει: 175 mg/ δισκίο Praziquantel, 504 mg/ δισκίο Pyrantel Embonate (ισοδύναμο με 175 mg pyrantel) και 525 mg/ δισκίο Febantel.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Στους ενήλικους σκύλους: Θεραπεία των μικτών μολύνσεων από νηματώδη και κεστώδη των ακόλουθων ειδών
Νηματώδη:
Ασκαρίδες : Τoxocara canis, Toxascaris leonina (ενήλικα  και προνύμφες τελικού σταδίου)
Aγκυλοστόματα: Uncinaria stenocephala, Ancylοstoma caninum (ενήλικα)
Τρίχουροι: Trichuris vulpis (ενήλικα)
Κεστώδη:
Ταινίες: Echinococcus species, (E. granulosus, E. multilocularis),  Taenia spp., (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (ενήλικα και προνυμφικές μορφές)

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με ενώσεις πιπεραζίνης επειδή είναι δυνατόν να ανταγωνίζεται την ανθελμινθική δράση της πυραντέλης και πιπεραζίνης.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής ευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα
έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Καμία γνωστή.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,  παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για από του στόματος χορήγηση.
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι: 15 mg/ kg σωματικού βάρους  φεβαντέλη, 5 mg/ kg πυραντέλη (ισοδύναμη με εμβονική πυραντέλη 14,4 mg/kg) και 5 mg/ kg πραζικουαντέλη. Αυτή αντιστοιχεί σε 1 δισκίο Exitel Plus XL ανά 35 kg σωματικού βάρους.
Σε σκύλους με σωματικό βάρος >35 kg θα πρέπει να χορηγείται 1 δισκίο Exitel Plus XL συν την κατάλληλη ποσότητα δισκίων Exitel Plus που ισοδυναμεί με 1 δισκίο ανά 10 kg σωματικού βάρους.
Σε σκύλους με σωματικό βάρος περίπου 17.5 kg θα πρέπει να χορηγείται ½ δισκίο Exitel Plus XL. Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν απευθείας στο στόμα του ζώου ή να αναμιχθούν  με την τροφή του. Δεν απαιτείται στέρηση της τροφής πριν ή μετά την χορήγηση.

Δοσολογικός πίνακας:
Σωματικό βάρος(kg)     δισκία
Περίπου 17.5 kg    ½ δισκίο Exitel Plus XL
31-35 kg                1 δισκίο Exitel Plus XL
36-40 kg                1 δισκίο Exitel Plus XL συν ½ δισκίο Exitel Plus
41-45 kg                1 δισκίο Exitel Plus XL συν 1 δισκίο Exitel Plus
46-50 kg                1 δισκίο Exitel Plus XL συν 1 ½ δισκία Exitel Plus
51-55 kg                1 δισκίο Exitel Plus XL συν 2 δισκία Exitel Plus
56-60 kg                1 δισκίο Exitel Plus XL συν 2 ½ δισκία Exitel Plus
61-65 kg                1 δισκίο Exitel Plus XL συν 3 δισκία Exitel Plus
66-70 kg                2 δισκία Exitel Plus XL

Εάν υπάρχει κίνδυνος για εκ νέου μόλυνση, η συμβουλή κτηνιάτρου θα πρέπει να αναζητείται, όσον αφορά την ανάγκη και τη συχνότητα της επαναληπτικής χορήγησης .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για να διασφαλιστεί η χορήγηση της σωστής δόσης, το  σωματικό βάρος  πρέπει να υπολογίζεται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια.
Τεμαχισμένα, μη χρησιμοποιημένα δισκία πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός 14 ημερών.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.
Κάθε φορά που ένα μη χρησιμοποιημένο, τεμαχισμένο δισκίο αποθηκεύεται, θα πρέπει να τοποθετείται πίσω στην ανοιχτή θέση στο blister και να εισάγεται πίσω στο χάρτινο κουτί.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Να μη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με ενώσεις πιπεραζίνης επειδή είναι δυνατόν να ανταγωνίζεται την ανθελμινθική δράση της πυραντέλης και πιπεραζίνης.
Ταυτόχρονη χρήση με άλλες χολινεργικές ενώσεις μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα.
Η μόλυνση από ταινίες είναι βέβαιο ότι θα επανεμφανίζεται, εάν δεν καταπολεμηθούν οι ενδιάμεσοι ξενιστές των παρασίτων όπως οι ψύλλοι, οι μύες κ.α.
Σε υψηλές δόσεις φεβαντέλης σε πρόβατα και επίμυες έχουν αναφερθεί τερατογενέσεις. Δεν
έχουν διεξαχθεί μελέτες σε σκύλους κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων της κύησης. Η
χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την
εκτίμηση οφέλους / κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Συνιστάται να μη χρησιμοποιείται
το προϊόν σε σκύλους κατά τις πρώτες 4 εβδομάδες της κύησης. Να μην υπερβαίνουν την
προβλεπόμενη δόση κατά τη θεραπεία εγκύων σκύλων.
Ανθεκτικότητα των παρασίτων σε συγκεκριμένη κατηγορία ανθελμινθικών μπορεί να
αναπτυχθεί μετά την συχνή, επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ανθελμινθικού της κατηγορίας
αυτής.

Οδηγίες για τον χρήστη:
Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως του φαρμάκου.
Για λόγους καλής υγιεινής, τα άτομα που χορηγούν τα δισκία απευθείας στο στόμα του σκύλου ή τα προσθέτουν στην τροφή του, πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά την χορήγηση.  
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών απορριμμάτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 ή 1000 δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 48786 / 20-6-2013
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 03:00

Ketamidor

Ketamidor 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Κεταμίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:
Ketamine (as hydrochloride)    100 mg

Έκδοχο:
Benzethonium chloride        0,1 mg

Διαυγές, άχρωμο έως σχεδόν άχρωμο διάλυμα.


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Προς χρήση ως αποκλειστικός παράγοντας για την ακινητοποίηση και σε ελάσσονες χειρουργικές επεμβάσεις στη γάτα, όπου δεν απαιτείται χαλάρωση των μυών.
Προς χρήση για την πρόκληση αναισθησίας:
α) σε συνδυασμό με δετομιδίνη σε άλογα.
β) σε συνδυασμό με ξυλαζίνη σε άλογα, βοοειδή, σκύλους και γάτες.
γ) σε συνδυασμό με αζαπερόνη στους χοίρους.
δ) σε συνδυασμό με μεδετομιδίνη σε σκύλους και γάτες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, εμφανή υψηλή αρτηριακή πίεση, αγγειοεγκεφαλικές προσβολές και διαταραχές της ηπατικής και της νεφρικής λειτουργίας.
Να μην χρησιμοποιείται επί εκλαμψίας, προεκλαμψίας, γλαυκώματος και επιληπτικών διαταραχών (π.χ. επιληψίας). Δεν συνιστάται για χειρουργικές επεμβάσεις στο φάρυγγα, το λάρυγγα, την τραχεία ή το βρογχικό δέντρο, αν η επαρκής χαλάρωση δεν διασφαλίζεται από την χορήγηση ενός μυοχαλαρωτικού (η διασωλήνωση είναι υποχρεωτική).
Δεν συνιστάται σε ζώα που υποβάλλονται σε μυελόγραμμα.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως αποκλειστικό αναισθητικό παράγοντα σε άλλα είδη πέραν της γάτας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αυξημένος μυϊκός τόνος (λόγω άρσης αναστολής του εξωπυραμιδικού συστήματος), σπανίως ταχυκαρδία και αύξηση της αρτηριακής πίεσης, σιελόρροια (λόγω διέγερσης του εγκεφαλικού στελέχους). Όταν δεν χορηγείται ταυτόχρονα κάποιο μυοχαλαρωτικό, ο αυξημένος μυϊκός τόνος μπορεί να προκαλέσει τρόμο ή τονικοκλωνικούς σπασμούς.
Συνοδές δράσεις της χρήσης της κεταμίνης μπορεί να είναι οι ακόλουθες: κινητική διέγερση, ανοικτοί οφθαλμοί, νυσταγμός (ρυθμικές κινήσεις των οφθαλμών), μυδρίαση (διαστολή της κόρης του οφθαλμού), καθώς και αυξημένη ευαισθησία, ειδικά έναντι ακουστικών ερεθισμάτων κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και κατά την περίοδο ανάνηψης.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Άλογα, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η κεταμίνη μπορεί να επιδείξει μεγάλες αποκλίσεις δράσης μεταξύ ατόμων και, ως εκ τούτου, οι χορηγούμενες αναλογίες δόσης θα πρέπει να προσαρμόζονται στο μεμονωμένο ζώο, βάσει παραγόντων όπως η ηλικία, η κατάσταση, καθώς και το βάθος και η διάρκεια της απαιτούμενης αναισθησίας. Η παράταση της δράσης είναι δυνατή με την επαναληπτική χορήγηση μιας προαιρετικά μειωμένης αρχικής δόσης.
Η χορήγηση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ενδοφλεβίως (άλογα και βοοειδή), ενδομυϊκά (χοίροι, σκύλοι και γάτες) ή και υποδορίως στις γάτες.
Σε ενήλικα ζώα εκτροφής συνιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση.
Για τη συνδυασμένη χρήση: Πριν από τη χορήγηση της κεταμίνης, διασφαλίστε ότι τα ζώα έχουν υποβληθεί σε επαρκή ηρέμηση.

ΑΛΟΓΑ
Για επαρκές αναισθητικό αποτέλεσμα, απαιτείται προνάρκωση με κάποιο ηρεμιστικό:

Για την πρόκληση αναισθησίας
Με δετομιδίνη:
Δετομιδίνη 20 µg/kg ΕΦ,
έπειτα από 5 λεπτά
Κεταμιδίνη 2,2 mg/kg ταχεία ΕΦ χορήγηση (2,2 ml/100 kg)
Η έναρξη δράσης είναι σταδιακή, απαιτώντας περίπου 1 λεπτό για την επίτευξη κατάκλισης, με το αναισθητικό αποτέλεσμα να διαρκεί περίπου 10 - 15 λεπτά.

Με ξυλαζίνη:
Ξυλαζίνη 1,1 mg/kg ΕΦ, ακολουθούμενη από
Κεταμίνη 2,2 mg/kg ΕΦ (2,2 ml/100 kg)
Η έναρξη δράσης είναι σταδιακή, απαιτείται περίπου 1 λεπτό για την επίτευξή της, ενώ η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος ποικίλει και διαρκεί 10 - 30 λεπτά, συνήθως όμως λιγότερο από 20 λεπτά.

Μετά την έγχυση, τα άλογα ξαπλώνουν αυθόρμητα χωρίς περαιτέρω βοήθεια. Αν απαιτείται ιδιαίτερη ταυτόχρονη χαλάρωση των μυών, στο κατακεκλιμένο ζώο μπορούν να χορηγηθούν μυοχαλαρωτικά, έως ότου τα άλογα εμφανίσουν τα πρώτα συμπτώματα χαλάρωσης.
 
ΒΟΟΕΙΔΗ
Προς αποφυγή της μη ελεγχόμενης κατάκλισης και των πιθανών συμπτωμάτων διέγερσης ή για την ενίσχυση της αναισθησίας, συνιστάται προνάρκωση με κάποιο ηρεμιστικό. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποξία λόγω πλευρικής ή ραχιαίας κατάκλισης, μπορεί να χορηγηθεί οξυγόνο μέσω ρινικού σωλήνα.

Για την πρόκληση αναισθησίας
Με ξυλαζίνη
Ξυλαζίνη 0,14 – 0,22 mg/kg ΕΦ/ΕΜ, ακολουθούμενη από
Κεταμίνη 2 - 5 mg/kg ΕΦ (2 - 5 ml/100 kg)
Η έναρξη δράσης είναι περίπου 1 λεπτό, ενώ το αναισθητικό αποτέλεσμα διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
Κατά τη χορήγηση της ξυλαζίνης δια της ενδοφλέβιας οδού, πρέπει να χρησιμοποιείται το χαμηλότερο επίπεδο του αναφερόμενου εύρους δόσης.

ΧΟΙΡΟΙ
Για την πρόκληση αναισθησίας
Με αζαπερόνη
Κεταμίνη 15 - 20 mg/kg ΕΜ (1,5 - 2 ml/10 kg)
και 2 mg/kg αζαπερόνης ΕΜ.
Σε χοίρους ηλικίας 4 – 5 μηνών, έπειτα από χορήγηση 2 mg/kg αζαπερόνης και 20 mg/kg κεταμίνης ΕΜ, απαιτήθηκαν περίπου 29 λεπτά για την έναρξη της αναισθησίας, ενώ το αναισθητικό αποτέλεσμα διήρκεσε περίπου 27 λεπτά.

ΣΚΥΛΟΙ
Η κεταμίνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοαναισθητικός παράγοντας στους σκύλους, καθότι προκαλεί αυξημένο μυϊκό τόνο και ασυντόνιστες μυϊκές συστολές.

Για την πρόκληση αναισθησίας
Με μεδετομιδίνη
Μεδετομιδίνη 40 µg/kg ΕΜ, ακολουθούμενη από
Κεταμίνη 5 - 7,5 mg/kg ΕΜ (0,5 - 0,75 ml/10 kg)
Η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος κυμαίνεται μεταξύ 30 - 50 λεπτών και είναι δοσοεξαρτώμενη.

Με ξυλαζίνη
Ξυλαζίνη 2 mg/kg ΕΜ,
έπειτα από 10 λεπτά
Κεταμίνη 10 mg/kg ΕΜ (1 ml/10 kg).
Στους σκύλους σωματικού βάρους μεγαλύτερου των 25 κιλών μειώνετε τη δοσολογία της ξυλαζίνης στα 1,3 mg/kg.
Η έναρξη δράσης πραγματοποιείται περίπου εντός 10 λεπτών και η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος είναι περίπου 30 λεπτά.

ΓΑΤΕΣ
Είναι δυνατή η χρήση της κεταμίνης ως μονοαναισθητικού παράγοντα, αλλά συνιστάται η συνδυαστική αναισθησία, προς αποφυγή ανεπιθύμητων ψυχοκινητικών αντιδράσεων.

Ως αποκλειστικός παράγοντας
11 mg/kg κεταμίνης ΕΜ για μικρή ακινητοποίηση,
22 - 33 mg/kg κεταμίνης ΕΜ για ελάσσονες χειρουργικές επεμβάσεις και ακινητοποίηση ατίθασων γατών.
Η έναρξη δράσης πραγματοποιείται περίπου εντός 5 λεπτών από τη χορήγηση της κεταμίνης και η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος είναι περίπου 30-45 λεπτά.

Για την πρόκληση αναισθησίας (αναισθησία < 1 ώρα)
Με μεδετομιδίνη
Μεδετομιδίνη 80 µg/kg ΕΜ, ακολουθούμενη από
Κεταμίνη 5 – 7,5 mg/kg ΕΜ (0,25 - 0,4 ml/5 kg)
Η έναρξη δράσης είναι περίπου 3 - 4 λεπτά, ενώ η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος κυμαίνεται μεταξύ 30 - 60 λεπτών και είναι δοσοεξαρτώμενη.

Με ξυλαζίνη
Ξυλαζίνη 1 - 2 mg/kg ΕΜ/ΥΔ και
Κεταμίνη 10 - 20 mg/kg ΕΜ/ΥΔ (0,5 - 1 ml/5 kg)
Αν χρησιμοποιείται η υψηλότερη δόση κεταμίνης (20 mg/kg), πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση ξυλαζίνης (1 mg/kg).
Η έναρξη δράσης πραγματοποιείται περίπου εντός 5 λεπτών από τη χορήγηση της κεταμίνης και η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος είναι τουλάχιστον 30 λεπτά.
Λόγω των χαμηλών όγκων δόσης, συνιστάται η χρήση σύριγγας τύπου ινσουλίνης για την ακριβή μέτρηση των δοσολογιών.
Το ελαστικό πώμα μπορεί να τρυπηθεί με ασφάλεια 25 φορές κατά μέγιστο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Κατά τη χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική ανάγνωση των ΠΧΠ και να τηρούνται όλες οι προειδοποιήσεις και αντενδείξεις.

Προεγχειρητική προετοιμασία:
Όπως με όλα τα αναισθητικά, συνιστάται τα ζώα να είναι νηστικά για τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τη χορήγηση αναισθησίας με κεταμίνη.
    
Περίοδος αναισθησίας:
Στην αναισθησία με κεταμίνη, οι οφθαλμοί των υπό θεραπεία ζώων παραμένουν ανοικτοί. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η ξήρανση σε περίπτωση επεμβάσεων μεγαλύτερης διάρκειας, θα πρέπει να προστατεύονται αντιστοίχως (με χρήση των κατάλληλων αλοιφών).

Περίοδος ανάνηψης:
Είναι σημαντικό τόσο η προνάρκωση όσο και η ανάνηψη να λαμβάνουν χώρα σε ήσυχο και ήρεμο περιβάλλον.
Η ανάνηψη συνήθως ολοκληρώνεται έπειτα από 2 ώρες. Περιστασιακά, ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο. Στους σκύλους, σπανίως μπορεί να παρατηρηθούν καταστάσεις ψυχοκινητικής διέγερσης με αλύχτισμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Άλογα και βοοειδή:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    μηδέν ημέρες
Γάλα:                     μηδέν ώρες

Χοίροι:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    μηδέν ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί, για να τον προστατεύετε από το φως.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 25 °C.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:
Για ιδιαίτερα επώδυνες και μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και για τη διατήρηση της αναισθησίας, απαιτείται συνδυασμός με ενέσιμα ή εισπνεόμενα αναισθητικά. Καθώς η χαλάρωση των μυών που απαιτείται για τις χειρουργικές επεμβάσεις δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κεταμίνη, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα επιπλέον μυοχαλαρωτικά. Για τη βελτίωση της αναισθησίας ή την παράταση της δράσης της κεταμίνης, μπορεί να συνδυαστεί με α2-αγωνιστές των αδρενεργικών υποδοχέων, αναισθητικά, νευροληπτική αναλγησία, ηρεμιστικά και εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες.
Η χρήση της ενδομυϊκής οδού χορήγησης μπορεί να συσχετιστεί με πόνο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος έως την πλήρη δράση μπορεί να παραταθεί κατά τη χρήση της υποδόριας οδού χορήγησης στη γάτα.

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας:
Η κεταμίνη διαπερνά τον πλακουντιακό φραγμό. Η κεταμίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την επιλόχεια περίοδο.
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Νευροληπτικά αναλγητικά, ηρεμιστικά και ενισχυμένη με χλωραμφαινικόλη αναισθησία με κεταμίνη.
Τα βαρβιτουρικά και τα οπιοειδή ή η διαζεπάμη μπορεί να παρατείνουν την περίοδο ανάνηψης. Η δράση τους μπορεί να αυξηθεί. Ενδέχεται να απαιτείται μείωση της δόσης του ενός ή και των δύο παραγόντων. Υπάρχει δυνητικά αυξημένος κίνδυνος αρρυθμιών κατά τη χρήση σε συνδυασμό με θειοπεντάλη ή αλοθάνη. Η αλοθάνη επιμηκύνει την ημιζωή της κεταμίνης.
Τα ταυτόχρονα χορηγούμενα ενδοφλέβια σπασμολυτικά μπορεί να προκαλέσουν κατάρρευση.
Η θεοφυλλίνη σε συνδυασμό με κεταμίνη μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων.
Η χρήση δετομιδίνης σε συνδυασμό με κεταμίνη προκαλεί βραδεία ανάρρωση.

Υπερδοσολογία:
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ενδέχεται να εμφανιστεί καρδιακή αρρυθμία και αναπνευστική καταστολή έως και παράλυση. Αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα τεχνητά βοηθήματα για τη διατήρηση του αερισμού και της καρδιακής παροχής έως ότου έχει λάβει χώρα επαρκής αποτοξίνωση. Δεν συνιστάται η χρήση φαρμακολογικών καρδιακών διεγερτικών, εκτός και αν δεν είναι διαθέσιμα άλλα υποστηρικτικά μέτρα.

Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Προς τον χρήστη:
Το παρόν αποτελεί ισχυρό φάρμακο. Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η ακούσια αυτοχορήγηση.
Σε περίπτωση ακούσιας αυτοένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Μην οδηγείτε.
Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.

Προς τον ιατρό:
Μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επίβλεψη. Διατηρείτε ανοικτούς τους αεραγωγούς και παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 1 x 50 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 48421/18-6-2013

Χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών Πίνακας Γ’ άρθρο 4 του Ν. 1729/1987.
Η συνταγή να φυλάσσεται για 3 χρόνια.

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 03:00

Fiprocat 50 mg/pipete spot-on

FIPROCAT 50 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για γάτες
Fipronil

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Μία πιπέττα 0,5 ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:
Fipronil    50,00 mg

Έκδοχα:
Butylhydroxyanisole (E 320)    0,10 mg
Butylhydroxytoluene (E 321)    0,05 mg

Διαυγές, άχρωμο έως κιτρινωπό διάλυμα.  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για την αντιμετώπιση της προσβολής των γατών από ψύλλους (Ctenocephalides spp.).
Η υπολειμματική δράση έναντι νέας προσβολής από ψύλλους παραμένει μέχρι και 4 εβδομάδες.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας στρατηγικής θεραπείας για τον έλεγχο της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD), όπου αυτό έχει διαγνωστεί προηγουμένως από κτηνίατρο.  
Αν και το προϊόν δεν έχει άμεση κροτωνοκτόνο δράση, έχει υπολειμματική κροτωνοκτόνο δράση για τουλάχιστον 1 εβδομάδα κατά του Ixodes ricinus.
Εάν εντοπίζονται στο ζώο κατά την εφαρμογή του προϊόντος κρότωνες Ixodes ricinus, είναι δυνατό να μην θανατωθούν τις πρώτες 48 ώρες από την εφαρμογή, αλλά θα θανατωθούν σε διάστημα μιας εβδομάδας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Λόγω απουσίας διαθέσιμων στοιχείων, το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν να μη χρησιμοποιείται σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων και / ή σωματικού βάρους μικρότερου του 1 kg.
Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (συστηματικές παθήσεις, πυρετός, κλπ) ή σε ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση.
Να μη χρησιμοποιείται σε κουνέλια, διότι είναι δυνατό να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και θάνατος.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα .

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε περίπτωση που το ζώο γλείψει το προϊόν, μπορεί να παρατηρηθεί μια παροδική σιελόρροια οφειλόμενη κυρίως στη φύση των εκδόχων.
Μεταξύ των εξαιρετικά σπάνιων πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν αναφερθεί μετά από τη χρήση παροδικές δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής (αποφολίδωση, τοπική αλωπεκία, κνησμός, ερύθημα) και γενικευμένος κνησμός ή αλωπεκία.
Σπάνια έχουν παρατηρηθεί μετά από τη χρήση σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα (υπεραισθησία, κατάπτωση, νευρικά συμπτώματα), ή έμετος.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Γάτες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τρόπος χορήγησης και δοσολογία:            
Μόνο τοπική εφαρμογή στο δέρμα.              
1 πιπέττα 0,5 ml επαρκεί για τη θεραπεία μιας γάτας, ανταποκρινόμενη σε μια ελάχιστη συνιστώμενη δόση 5 mg φιπρονίλης/kg σωματικού βάρους.
Το ελάχιστο διάστημα μεταξύ δύο θεραπειών δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 4 εβδομάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Αποσυνδέστε μία κυψέλη (blister) από την κάρτα blister.  Αυτό βοηθάει στην αποφυγή ανοίγματος και της παρακείμενης συσκευασίας blister προκειμένου να προστατευθούν οι ακόμη κλειστές πιπέττες από την έκθεση στην υγρασία. Ανοίξτε το blister με ψαλίδι. Για να αποφύγετε την καταστροφή της πιπέττας, κόψτε κατά μήκος της σημειωμένης με την εικόνα του ψαλιδιού γραμμής. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα επάνω τη μεμβράνη από το κομμένο άκρο και απομακρύνετε την πιπέττα.
Κρατήστε την πιπέττα σε όρθια θέση. Κτυπήστε ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι όλο το υγρό περιεχόμενο είναι μέσα στο κύριο σώμα της πιπέττας. Κάμψτε το επάνω άκρο προς τα πίσω. Κατόπιν η πιπέττα μπορεί να αφεθεί κατά μέρος, εάν είναι απαραίτητο. Για να ανοίξετε την πιπέττα, κόβετε την κορυφή της πιπέττας κατά μήκος της σημειωμένης γραμμής.
Παραμερίστε το τρίχωμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες μέχρι να φανεί το δέρμα. Τοποθετήστε το άκρο της πιπέττας στο δέρμα και πιέστε την πιπέττα αρκετές φορές, ώστε να αδειάσει το περιεχόμενό της τελείως απ’ ευθείας επάνω σε ένα σημείο του δέρματος.
Η εφαρμογή του διαλύματος κοντά στη βάση της κεφαλής ελαχιστοποιεί την πιθανότητα το ζώο να γλείψει το διάλυμα. Πρέπει να δίνεται προσοχή μετά την εφαρμογή, ώστε τα ζώα να μη γλείφουν το διάλυμα το ένα από το άλλο.
Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική ύγρανση του τριχώματος με το προϊόν, καθώς αυτό θα προκαλέσει συγκόλληση των τριχών στο σημείο εφαρμογής.
Παρ’ όλα αυτά, εάν αυτό συμβεί, παρέρχεται εντός 24 ωρών μετά την εφαρμογή.
Για τη θεραπεία και τον έλεγχο της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας συνιστάται οι αλλεργικοί σκύλοι και όλοι οι άλλοι σκύλοι και γάτες που συμβιούν με αυτούς να θεραπεύονται σε μηνιαία διαστήματα .

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν αποτρέπει την προσβολή του ζώου από κρότωνες.
Σε χώρους όπου διαβιούν αρκετά ζώα μαζί πρέπει για τον καλύτερο έλεγχο των προβλημάτων από ψύλλους όλοι οι σκύλοι και οι γάτες να θεραπεύονται με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο.
Οι ψύλλοι των κατοικίδιων ζώων συχνά παραμένουν στα καλάθια των ζώων, την κλινοστρωμνή και τις συνήθεις επιφάνειες ανάπαυσής τους, όπως χαλιά και μαλακά έπιπλα, στα οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται, σε περίπτωση μαζικής προσβολής και στην αρχή των μέτρων αντιμετώπισης, ένα κατάλληλο εντομοκτόνο και να σκουπίζονται τακτικά με ηλεκτρική σκούπα.
Δεν έχει διερευνηθεί εάν το πλύσιμο του ζώου έχει κάποια επίδραση στην αποτελεσματικότητα αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στις γάτες. Όμως, από μελέτες που διεξήχθησαν σε σκύλους, το πλύσιμο με ένα φαρμακευτικό σαμπουάν και στη συνέχεια πολύ καλό στέγνωμα 1-2 ώρες πριν την εφαρμογή της αγωγής και το πλύσιμο μία φορά την εβδομάδα για περίοδο 6 εβδομάδων δεν έδειξε να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος κατά των ψύλλων .
Το πλύσιμο του ζώου και η διαβροχή του τριχώματος θα πρέπει να αποφεύγονται τις 2 πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε περιοχή όπου το ζώο δεν μπορεί να το απομακρύνει γλύφοντάς το. Να αποτρέπονται τα ζώα που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία από το να γλείφει το ένα το άλλο.
Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με τους οφθαλμούς του ζώου. Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού.
Να μην εφαρμόζεται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε δέρμα με τραύματα ή αλλοιώσεις.
Είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν προσκολλημένοι στο ζώο. Γι’ αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως η μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων εάν οι συνθήκες είναι δυσμενείς.
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση ή υπερδοσολογία, επειδή είναι γνωστή η ασφάλεια του δραστικού συστατικού και των εκδόχων.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των βλεννογόνων και των οφθαλμών. Επομένως να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το στόμα και τους οφθαλμούς.
Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν ο ερεθισμός των οφθαλμών επιμένει, αναζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως.
Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και νερό.  Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος στο ζώο.
Να αποφεύγεται η επαφή του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος με  ζώα ή άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη φιπρονίλη ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Μην πιάνετε τα ζώα που έχουν λάβει θεραπεία, έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής και μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με ζώα που έχουν υποστεί θεραπεία έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής.  Για το λόγο αυτό, συνιστάται τα ζώα να μη θεραπεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νωρίς το βράδυ. Επιπλέον, δε θα πρέπει να επιτρέπεται σε ζώα που έλαβαν πρόσφατα θεραπεία να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά με παιδιά.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Εργαστηριακές μελέτες με φιπρονίλη δεν έδειξαν κάποια τερατογόνο ή εμβρυοτοξική δράση. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε θηλυκές γάτες που κυοφορούν ή γαλουχούν. Επομένως, η χρήση του κατά την κύηση και τη γαλουχία θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από εκτίμηση του θεράποντα κτηνίατρου για τη σχέση όφελος/κίνδυνος.

Υπερδοσολογία
Η τοξικότητα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος που εφαρμόζεται στο δέρμα είναι πολύ χαμηλή. Ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών (βλέπετε κεφάλαιο 6) μπορεί ωστόσο να αυξηθεί σε περίπτωση υπερδοσολογίας, έτσι τα ζώα πρέπει πάντοτε να θεραπεύονται με το σωστό μέγεθος πιπέττας σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Η φιπρονίλη μπορεί να είναι επιβλαβής για τους υδρόβιους οργανισμούς. Να μη μολύνονται δεξαμενές, ρεύματα ή τάφροι νερού με το προϊόν ή τους κενούς περιέκτες.               

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η φιπρονίλη διανέμεται σε όλη την επιφάνεια του δέρματος του ζώου εντός  24 – 48 ωρών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Μία κάρτα blister αποτελείται από 3 blister, που το καθένα περιέχει μία πιπέττα.              
Συσκευασίες με 3, 6, 12, 24, 60 και 120 πιπέττες.
Δυνατό να μη βρίσκονται στην αγορά όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 81984/23-11-2011

Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 03:00

Fiprodog 402 mg/pipete spot-on

FIPRODOG 402 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για πολύ μεγάλου μεγέθους σκύλους
Fipronil

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Μία πιπέττα 4,02 ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Fipronil    402,00 mg

Έκδοχα:
Butylhydroxyanisole (E 320)    0,804 mg
Butylhydroxytoluene (E 321)    0,402 mg

Διαυγές, άχρωμο έως κιτρινωπό διάλυμα.  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για την αντιμετώπιση της προσβολής των σκύλων από ψύλλους (Ctenocephalides spp.).
Η υπολειμματική δράση έναντι νέας προσβολής από ψύλλους παραμένει μέχρι και 6 εβδομάδες.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας στρατηγικής θεραπείας για τον έλεγχο της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD), όπου αυτό έχει διαγνωστεί προηγουμένως από κτηνίατρο.  
Αν και το προϊόν δεν έχει σταθερή άμεση κροτωνοκτόνο δράση (είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν στο ζώο μετά από 48 ώρες), έχει υπολειμματική κροτωνοκτόνο δράση για τουλάχιστον 4 εβδομάδες κατά του Dermacentor variabilis και για τουλάχιστον 3 εβδομάδες κατά του Rhipicephalus sanguineus.  

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (συστηματικές παθήσεις, πυρετός, κλπ) ή σε ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση.
Να μη χρησιμοποιείται σε κουνέλια, διότι είναι δυνατό να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και θάνατος.
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έχει αναπτυχθεί ειδικά για σκύλους.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερδοσολογία.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα .

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε περίπτωση που το ζώο γλείψει το προϊόν, μπορεί να παρατηρηθεί μια παροδική σιελόρροια οφειλόμενη κυρίως στη φύση των εκδόχων.
Μεταξύ των εξαιρετικά σπάνιων πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν αναφερθεί μετά από τη χρήση παροδικές δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής (αποφολίδωση, τοπική αλωπεκία, κνησμός, ερύθημα) και γενικευμένος κνησμός ή αλωπεκία.
Σπάνια έχουν παρατηρηθεί μετά από τη χρήση σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα (υπεραισθησία, κατάπτωση, νευρικά συμπτώματα), έμετος ή συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι (40 – 60 kg)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τρόπος χορήγησης και δοσολογία:            
Μόνο τοπική εφαρμογή στο δέρμα.              
1 πιπέττα 4,02 ml επαρκεί για τη θεραπεία ενός σκύλου με σωματικό βάρος από 40 kg έως και 60 kg, ανταποκρινόμενη σε μια ελάχιστη συνιστώμενη δόση 6,7 mg φιπρονίλης/kg σωματικού βάρους.
Για σκύλους σωματικού βάρους μεγαλύτερου των 60 kg να χρησιμοποιηθούν δύο πιπέττες των 2,68 ml.
Το ελάχιστο διάστημα μεταξύ δύο θεραπειών δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 4 εβδομάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Αποσυνδέστε μία κυψέλη (blister) από την κάρτα blister.  Αυτό βοηθάει στην αποφυγή ανοίγματος και της παρακείμενης συσκευασίας blister προκειμένου να προστατευθούν οι ακόμη κλειστές πιπέττες από την έκθεση στην υγρασία. Ανοίξτε το blister με ψαλίδι. Για να αποφύγετε την καταστροφή της πιπέττας, κόψτε κατά μήκος της σημειωμένης με την εικόνα του ψαλιδιού γραμμής. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα επάνω τη μεμβράνη από το κομμένο άκρο και απομακρύνετε την πιπέττα.
Κρατήστε την πιπέττα σε όρθια θέση. Κτυπήστε ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι όλο το υγρό περιεχόμενο είναι μέσα στο κύριο σώμα της πιπέττας. Κάμψτε το επάνω άκρο προς τα πίσω. Κατόπιν η πιπέττα μπορεί να αφεθεί κατά μέρος, εάν είναι απαραίτητο. Για να ανοίξετε την πιπέττα, κόβετε την κορυφή της πιπέττας κατά μήκος της σημειωμένης γραμμής.
Παραμερίστε το τρίχωμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες μέχρι να φανεί το δέρμα. Τοποθετήστε το άκρο της πιπέττας στο δέρμα και πιέστε την πιπέττα αρκετές φορές, ώστε να αδειάσει το περιεχόμενό της τελείως απ’ ευθείας επάνω σε ένα ή δύο σημεία του δέρματος.
Η εφαρμογή του διαλύματος κοντά στη βάση της κεφαλής ελαχιστοποιεί την πιθανότητα το ζώο να γλείψει το διάλυμα. Πρέπει να δίνεται προσοχή μετά την εφαρμογή, ώστε τα ζώα να μη γλείφουν το διάλυμα το ένα από το άλλο.
Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική ύγρανση του τριχώματος με το προϊόν, καθώς αυτό θα προκαλέσει συγκόλληση των τριχών στο σημείο εφαρμογής.
Παρ’ όλα αυτά, εάν αυτό συμβεί, παρέρχεται εντός 24 ωρών μετά την εφαρμογή.
Για τη θεραπεία και τον έλεγχο της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας συνιστάται οι αλλεργικοί σκύλοι και όλοι οι άλλοι σκύλοι και γάτες που συμβιούν με αυτούς να θεραπεύονται σε μηνιαία διαστήματα .

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν αποτρέπει την προσβολή του ζώου από κρότωνες.
Οι κρότωνες συνήθως θανατώνονται σε 48 ώρες από την προσβολή, αλλά εν τω μεταξύ μπορεί να εντοπίζονται στο ζώο κρότωνες (ζωντανοί και νεκροί) . Κάποιοι από αυτούς θα έχουν μυζήσει αίμα.
Ο θάνατος συνήθως συμβαίνει πριν οι κρότωνες μυζήσουν μεγάλη ποσότητα αίματος έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων από τους κρότωνες, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως . Συνήθως, μόλις οι κρότωνες θανατωθούν πέφτουν από το ζώο. Κρότωνες που παραμένουν μπορούν να αφαιρεθούν με ήπια έλξη.
Σε χώρους όπου διαβιούν αρκετά ζώα μαζί πρέπει για τον καλύτερο έλεγχο των προβλημάτων από ψύλλους όλοι οι σκύλοι και οι γάτες να θεραπεύονται με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο.
Οι ψύλλοι των κατοικίδιων ζώων συχνά παραμένουν στα καλάθια των ζώων, την κλινοστρωμνή και τις συνήθεις επιφάνειες ανάπαυσής τους, όπως χαλιά και μαλακά έπιπλα, στα οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται, σε περίπτωση μαζικής προσβολής και στην αρχή των μέτρων αντιμετώπισης, ένα κατάλληλο εντομοκτόνο και να σκουπίζονται τακτικά με ηλεκτρική σκούπα.
Το πλύσιμο του ζώου με ένα φαρμακευτικό σαμπουάν και στη συνέχεια πολύ καλό στέγνωμα 1-2 ώρες πριν την εφαρμογή της αγωγής και το πλύσιμο μία φορά την εβδομάδα για περίοδο 6 εβδομάδων δεν έδειξε να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος κατά των ψύλλων .
Το πλύσιμο του ζώου και η διαβροχή του τριχώματος θα πρέπει να αποφεύγονται τις 2 πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Τα ζώα πρέπει να ζυγίζονται με ακρίβεια πριν τη θεραπεία .
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους σωματικού βάρους μικρότερου των 20 kg.  
Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε περιοχή όπου το ζώο δεν μπορεί να το απομακρύνει γλύφοντάς το. Να αποτρέπονται τα ζώα που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία από το να γλείφει το ένα το άλλο.
Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με τους οφθαλμούς του ζώου. Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού.
Να μην εφαρμόζεται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε δέρμα με τραύματα ή αλλοιώσεις.
Είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν προσκολλημένοι στο ζώο. Γι’ αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως η μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων εάν οι συνθήκες είναι δυσμενείς.
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση ή υπερδοσολογία, επειδή είναι γνωστή η ασφάλεια του δραστικού συστατικού και των εκδόχων.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των βλεννογόνων και των οφθαλμών. Επομένως να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το στόμα και τους οφθαλμούς.
Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν ο ερεθισμός των οφθαλμών επιμένει, αναζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως.
Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και νερό.  Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος στο ζώο.
Να αποφεύγεται η επαφή του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος με  ζώα ή άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη φιπρονίλη ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Μην πιάνετε τα ζώα που έχουν λάβει θεραπεία, έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής και μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με ζώα που έχουν υποστεί θεραπεία έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής.  Για το λόγο αυτό, συνιστάται τα ζώα να μη θεραπεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νωρίς το βράδυ. Επιπλέον, δε θα πρέπει να επιτρέπεται σε ζώα που έλαβαν πρόσφατα θεραπεία να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά με παιδιά.

Άλλες προφυλάξεις
Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους να κολυμπούν σε ποτάμια ή λίμνες για 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Εργαστηριακές μελέτες με φιπρονίλη δεν έδειξαν κάποια τερατογόνο ή εμβρυοτοξική δράση. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν ή γαλουχούν. Επομένως, η χρήση του κατά την κύηση και τη γαλουχία θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από εκτίμηση του θεράποντα κτηνίατρου για τη σχέση όφελος/κίνδυνος.

Υπερδοσολογία
Η τοξικότητα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος που εφαρμόζεται στο δέρμα είναι πολύ χαμηλή. Ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί ωστόσο να αυξηθεί σε περίπτωση υπερδοσολογίας, έτσι τα ζώα πρέπει πάντοτε να θεραπεύονται με το σωστό μέγεθος πιπέττας σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Η φιπρονίλη μπορεί να είναι επιβλαβής για τους υδρόβιους οργανισμούς. Να μη μολύνονται δεξαμενές, ρεύματα ή τάφροι νερού με το προϊόν ή τους κενούς περιέκτες.               

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η φιπρονίλη διανέμεται σε όλη την επιφάνεια του δέρματος του ζώου εντός  48 ωρών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Μία κάρτα blister αποτελείται από 3 blister, που το καθένα περιέχει μία πιπέττα.              
Συσκευασίες με 3, 6, 12, 24, 60 και 120 πιπέττες.
Δυνατό να μη βρίσκονται στην αγορά όλες οι συσκευασίες.

A.M.K: 81988 / 23-11-2011

Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 03:00

Fiprodog 268 mg/pipete spot-on

FIPRODOG 268 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για μεγάλου μεγέθους σκύλους
Fipronil

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Μία πιπέττα 2,68 ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Fipronil    268,00 mg

Έκδοχα:
Butylhydroxyanisole (E 320)    0,536 mg
Butylhydroxytoluene (E 321)    0,268 mg

Διαυγές, άχρωμο έως κιτρινωπό διάλυμα.  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για την αντιμετώπιση της προσβολής των σκύλων από ψύλλους (Ctenocephalides spp.).
Η υπολειμματική δράση έναντι νέας προσβολής από ψύλλους παραμένει μέχρι και 6 εβδομάδες.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας στρατηγικής θεραπείας για τον έλεγχο της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD), όπου αυτό έχει διαγνωστεί προηγουμένως από κτηνίατρο.  
Αν και το προϊόν δεν έχει σταθερή άμεση κροτωνοκτόνο δράση (είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν στο ζώο μετά από 48 ώρες), έχει υπολειμματική κροτωνοκτόνο δράση για τουλάχιστον 4 εβδομάδες κατά του Dermacentor variabilis και για τουλάχιστον 3 εβδομάδες κατά του Rhipicephalus sanguineus.  

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (συστηματικές παθήσεις, πυρετός, κλπ) ή σε ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση.
Να μη χρησιμοποιείται σε κουνέλια, διότι είναι δυνατό να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και θάνατος.
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έχει αναπτυχθεί ειδικά για σκύλους.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερδοσολογία.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα .

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε περίπτωση που το ζώο γλείψει το προϊόν, μπορεί να παρατηρηθεί μια παροδική σιελόρροια οφειλόμενη κυρίως στη φύση των εκδόχων.
Μεταξύ των εξαιρετικά σπάνιων πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν αναφερθεί μετά από τη χρήση παροδικές δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής (αποφολίδωση, τοπική αλωπεκία, κνησμός, ερύθημα) και γενικευμένος κνησμός ή αλωπεκία.
Σπάνια έχουν παρατηρηθεί μετά από τη χρήση σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα (υπεραισθησία, κατάπτωση, νευρικά συμπτώματα), έμετος ή συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι (20 – 40 kg)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τρόπος χορήγησης και δοσολογία:            
Μόνο τοπική εφαρμογή στο δέρμα.              
1 πιπέττα 2,68 ml επαρκεί για τη θεραπεία ενός σκύλου με σωματικό βάρος από 20 kg έως και 40 kg, ανταποκρινόμενη σε μια ελάχιστη συνιστώμενη δόση 6,7 mg φιπρονίλης/kg σωματικού βάρους.
Το ελάχιστο διάστημα μεταξύ δύο θεραπειών δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 4 εβδομάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Αποσυνδέστε μία κυψέλη (blister) από την κάρτα blister.  Αυτό βοηθάει στην αποφυγή ανοίγματος και της παρακείμενης συσκευασίας blister προκειμένου να προστατευθούν οι ακόμη κλειστές πιπέττες από την έκθεση στην υγρασία. Ανοίξτε το blister με ψαλίδι. Για να αποφύγετε την καταστροφή της πιπέττας, κόψτε κατά μήκος της σημειωμένης με την εικόνα του ψαλιδιού γραμμής. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα επάνω τη μεμβράνη από το κομμένο άκρο και απομακρύνετε την πιπέττα.
Κρατήστε την πιπέττα σε όρθια θέση. Κτυπήστε ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι όλο το υγρό περιεχόμενο είναι μέσα στο κύριο σώμα της πιπέττας. Κάμψτε το επάνω άκρο προς τα πίσω. Κατόπιν η πιπέττα μπορεί να αφεθεί κατά μέρος, εάν είναι απαραίτητο. Για να ανοίξετε την πιπέττα, κόβετε την κορυφή της πιπέττας κατά μήκος της σημειωμένης γραμμής.
Παραμερίστε το τρίχωμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες μέχρι να φανεί το δέρμα. Τοποθετήστε το άκρο της πιπέττας στο δέρμα και πιέστε την πιπέττα αρκετές φορές, ώστε να αδειάσει το περιεχόμενό της τελείως απ’ ευθείας επάνω σε ένα ή δύο σημεία του δέρματος.
Η εφαρμογή του διαλύματος κοντά στη βάση της κεφαλής ελαχιστοποιεί την πιθανότητα το ζώο να γλείψει το διάλυμα. Πρέπει να δίνεται προσοχή μετά την εφαρμογή, ώστε τα ζώα να μη γλείφουν το διάλυμα το ένα από το άλλο.
Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική ύγρανση του τριχώματος με το προϊόν, καθώς αυτό θα προκαλέσει συγκόλληση εμφάνιση των τριχών στο σημείο εφαρμογής.
Παρ’ όλα αυτά, εάν αυτό συμβεί, παρέρχεται εντός 24 ωρών μετά την εφαρμογή.
Για τη θεραπεία και τον έλεγχο της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας συνιστάται οι αλλεργικοί σκύλοι και όλοι οι άλλοι σκύλοι και γάτες που συμβιούν με αυτούς να θεραπεύονται σε μηνιαία διαστήματα .

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν αποτρέπει την προσβολή του ζώου από κρότωνες.
Οι κρότωνες συνήθως θανατώνονται σε 48 ώρες από την προσβολή, αλλά εν τω μεταξύ μπορεί να εντοπίζονται στο ζώο κρότωνες (ζωντανοί και νεκροί) . Κάποιοι από αυτούς θα έχουν μυζήσει αίμα.
Ο θάνατος συνήθως συμβαίνει πριν οι κρότωνες μυζήσουν μεγάλη ποσότητα αίματος έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων από τους κρότωνες, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως . Συνήθως, μόλις οι κρότωνες θανατωθούν πέφτουν από το ζώο. Κρότωνες που παραμένουν μπορούν να αφαιρεθούν με ήπια έλξη.
Σε χώρους όπου διαβιούν αρκετά ζώα μαζί πρέπει για τον καλύτερο έλεγχο των προβλημάτων από ψύλλους όλοι οι σκύλοι και οι γάτες να θεραπεύονται με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο.
Οι ψύλλοι των κατοικίδιων ζώων συχνά παραμένουν στα καλάθια των ζώων, την κλινοστρωμνή και τις συνήθεις επιφάνειες ανάπαυσής τους, όπως χαλιά και μαλακά έπιπλα, στα οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται, σε περίπτωση μαζικής προσβολής και στην αρχή των μέτρων αντιμετώπισης, ένα κατάλληλο εντομοκτόνο και να σκουπίζονται τακτικά με ηλεκτρική σκούπα.
Το πλύσιμο του ζώου με ένα φαρμακευτικό σαμπουάν και στη συνέχεια πολύ καλό στέγνωμα 1-2 ώρες πριν την εφαρμογή της αγωγής και το πλύσιμο μία φορά την εβδομάδα για περίοδο 6 εβδομάδων δεν έδειξε να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος κατά των ψύλλων .
Το πλύσιμο του ζώου και η διαβροχή του τριχώματος θα πρέπει να αποφεύγονται τις 2 πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Τα ζώα πρέπει να ζυγίζονται με ακρίβεια πριν τη θεραπεία .
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους σωματικού βάρους μικρότερου των 20 kg.  
Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε περιοχή όπου το ζώο δεν μπορεί να το απομακρύνει γλύφοντάς το. Να αποτρέπονται τα ζώα που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία από το να γλείφει το ένα το άλλο.
Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με τους οφθαλμούς του ζώου. Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού.
Να μην εφαρμόζεται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε δέρμα με τραύματα ή αλλοιώσεις.
Είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν προσκολλημένοι στο ζώο. Γι’ αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως η μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων εάν οι συνθήκες είναι δυσμενείς.
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση ή υπερδοσολογία, επειδή είναι γνωστή η ασφάλεια του δραστικού συστατικού και των εκδόχων.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των βλεννογόνων και των οφθαλμών. Επομένως να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το στόμα και τους οφθαλμούς.
Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν ο ερεθισμός των οφθαλμών επιμένει, αναζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως.
Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και νερό.  Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος στο ζώο.
Να αποφεύγεται η επαφή του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος με  ζώα ή άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη φιπρονίλη ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Μην πιάνετε τα ζώα που έχουν λάβει θεραπεία, έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής και μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με ζώα που έχουν υποστεί θεραπεία έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής.  Για το λόγο αυτό, συνιστάται τα ζώα να μη θεραπεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νωρίς το βράδυ. Επιπλέον, δε θα πρέπει να επιτρέπεται σε ζώα που έλαβαν πρόσφατα θεραπεία να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά με παιδιά.

Άλλες προφυλάξεις
Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους να κολυμπούν σε ποτάμια ή λίμνες για 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Εργαστηριακές μελέτες με φιπρονίλη δεν έδειξαν κάποια τερατογόνο ή εμβρυοτοξική δράση. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν ή γαλουχούν. Επομένως, η χρήση του κατά την κύηση και τη γαλουχία θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από εκτίμηση του θεράποντα κτηνίατρου για τη σχέση όφελος/κίνδυνος.

Υπερδοσολογία
Η τοξικότητα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος που εφαρμόζεται στο δέρμα είναι πολύ χαμηλή. Ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί ωστόσο να αυξηθεί σε περίπτωση υπερδοσολογίας, έτσι τα ζώα πρέπει πάντοτε να θεραπεύονται με το σωστό μέγεθος πιπέττας σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Η φιπρονίλη μπορεί να είναι επιβλαβής για τους υδρόβιους οργανισμούς. Να μη μολύνονται δεξαμενές, ρεύματα ή τάφροι νερού με το προϊόν ή τους κενούς περιέκτες.               

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η φιπρονίλη διανέμεται σε όλη την επιφάνεια του δέρματος του ζώου εντός  48 ωρών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Μία κάρτα blister αποτελείται από 3 blister, που το καθένα περιέχει μία πιπέττα.              
Συσκευασίες με 3, 6, 12, 24, 60 και 120 πιπέττες.
Δυνατό να μη βρίσκονται στην αγορά όλες οι συσκευασίες.

A.M.K.: 81987 / 23-11-2011

Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 03:00

Fiprodog 134 mg/pipete spot-on

FIPRODOG 134 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για μεσαίου μεγέθους σκύλους
Fipronil

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Μία πιπέττα 1,34 ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Fipronil    134,00 mg

Έκδοχα:
Butylhydroxyanisole (E 320)    0,268 mg
Butylhydroxytoluene (E 321)    0,134 mg

Διαυγές, άχρωμο έως κιτρινωπό διάλυμα.  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για την αντιμετώπιση της προσβολής των σκύλων από ψύλλους (Ctenocephalides spp.).
Η υπολειμματική δράση έναντι νέας προσβολής από ψύλλους παραμένει μέχρι και 6 εβδομάδες.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας στρατηγικής θεραπείας για τον έλεγχο της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD), όπου αυτό έχει διαγνωστεί προηγουμένως από κτηνίατρο.  
Αν και το προϊόν δεν έχει σταθερή άμεση κροτωνοκτόνο δράση (είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν στο ζώο μετά από 48 ώρες), έχει υπολειμματική κροτωνοκτόνο δράση για τουλάχιστον 4 εβδομάδες κατά του Dermacentor variabilis και για τουλάχιστον 3 εβδομάδες κατά του Rhipicephalus sanguineus.  

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (συστηματικές παθήσεις, πυρετός, κλπ) ή σε ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση.
Να μη χρησιμοποιείται σε κουνέλια, διότι είναι δυνατό να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και θάνατος.
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έχει αναπτυχθεί ειδικά για σκύλους.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερδοσολογία.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα .

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε περίπτωση που το ζώο γλείψει το προϊόν, μπορεί να παρατηρηθεί μια παροδική σιελόρροια οφειλόμενη κυρίως στη φύση των εκδόχων.
Μεταξύ των εξαιρετικά σπάνιων πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν αναφερθεί μετά από τη χρήση παροδικές δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής (αποφολίδωση, τοπική αλωπεκία, κνησμός, ερύθημα) και γενικευμένος κνησμός ή αλωπεκία.
Σπάνια έχουν παρατηρηθεί μετά από τη χρήση σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα (υπεραισθησία, κατάπτωση, νευρικά συμπτώματα), έμετος ή συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι (10 – 20 kg)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τρόπος χορήγησης και δοσολογία:            
Μόνο τοπική εφαρμογή στο δέρμα.              
1 πιπέττα 1,34 ml επαρκεί για τη θεραπεία ενός σκύλου με σωματικό βάρος από 10 kg έως και 20 kg, ανταποκρινόμενη σε μια ελάχιστη συνιστώμενη δόση 6,7 mg φιπρονίλης/kg σωματικού βάρους.
Το ελάχιστο διάστημα μεταξύ δύο θεραπειών δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 4 εβδομάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Αποσυνδέστε μία κυψέλη (blister) από την κάρτα blister.  Αυτό βοηθάει στην αποφυγή ανοίγματος και της παρακείμενης συσκευασίας blister προκειμένου να προστατευθούν οι ακόμη κλειστές πιπέττες από την έκθεση στην υγρασία. Ανοίξτε το blister με ψαλίδι. Για να αποφύγετε την καταστροφή της πιπέττας, κόψτε κατά μήκος της σημειωμένης με την εικόνα του ψαλιδιού γραμμής. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα επάνω τη μεμβράνη από το κομμένο άκρο και απομακρύνετε την πιπέττα.
Κρατήστε την πιπέττα σε όρθια θέση. Κτυπήστε ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι όλο το υγρό περιεχόμενο είναι μέσα στο κύριο σώμα της πιπέττας. Κάμψτε το επάνω άκρο προς τα πίσω. Κατόπιν η πιπέττα μπορεί να αφεθεί κατά μέρος, εάν είναι απαραίτητο. Για να ανοίξετε την πιπέττα, κόβετε την κορυφή της πιπέττας κατά μήκος της σημειωμένης γραμμής.
Παραμερίστε το τρίχωμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες μέχρι να φανεί το δέρμα. Τοποθετήστε το άκρο της πιπέττας στο δέρμα και πιέστε την πιπέττα αρκετές φορές, ώστε να αδειάσει το περιεχόμενό της τελείως απ’ ευθείας επάνω σε ένα σημείο του δέρματος.
Η εφαρμογή του διαλύματος κοντά στη βάση της κεφαλής ελαχιστοποιεί την πιθανότητα το ζώο να γλείψει το διάλυμα. Πρέπει να δίνεται προσοχή μετά την εφαρμογή, ώστε τα ζώα να μη γλείφουν το διάλυμα το ένα από το άλλο.
Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική ύγρανση του τριχώματος με το προϊόν, καθώς αυτό θα προκαλέσει συγκόλληση των τριχών στο σημείο εφαρμογής.
Παρ’ όλα αυτά, εάν αυτό συμβεί, παρέρχεται εντός 24 ωρών μετά την εφαρμογή.
Για τη θεραπεία και τον έλεγχο της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας συνιστάται οι αλλεργικοί σκύλοι και όλοι οι άλλοι σκύλοι και γάτες που συμβιούν με αυτούς να θεραπεύονται σε μηνιαία διαστήματα .

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν αποτρέπει την προσβολή του ζώου από κρότωνες.
Οι κρότωνες συνήθως θανατώνονται σε 48 ώρες από την προσβολή, αλλά εν τω μεταξύ μπορεί να εντοπίζονται στο ζώο κρότωνες (ζωντανοί και νεκροί) . Κάποιοι από αυτούς θα έχουν μυζήσει αίμα.
Ο θάνατος συνήθως συμβαίνει πριν οι κρότωνες μυζήσουν μεγάλη ποσότητα αίματος έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων από τους κρότωνες, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως . Συνήθως, μόλις οι κρότωνες θανατωθούν πέφτουν από το ζώο. Κρότωνες που παραμένουν μπορούν να αφαιρεθούν με ήπια έλξη.
Σε χώρους όπου διαβιούν αρκετά ζώα μαζί πρέπει για τον καλύτερο έλεγχο των προβλημάτων από ψύλλους όλοι οι σκύλοι και οι γάτες να θεραπεύονται με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο.
Οι ψύλλοι των κατοικίδιων ζώων συχνά παραμένουν στα καλάθια των ζώων, την κλινοστρωμνή και τις συνήθεις επιφάνειες ανάπαυσής τους, όπως χαλιά και μαλακά έπιπλα, στα οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται, σε περίπτωση μαζικής προσβολής και στην αρχή των μέτρων αντιμετώπισης, ένα κατάλληλο εντομοκτόνο και να σκουπίζονται τακτικά με ηλεκτρική σκούπα.
Το πλύσιμο του ζώου με ένα φαρμακευτικό σαμπουάν και στη συνέχεια πολύ καλό στέγνωμα 1-2 ώρες πριν την εφαρμογή της αγωγής και το πλύσιμο μία φορά την εβδομάδα για περίοδο 6 εβδομάδων δεν έδειξε να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος κατά των ψύλλων .
Το πλύσιμο του ζώου και η διαβροχή του τριχώματος θα πρέπει να αποφεύγονται τις 2 πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Τα ζώα πρέπει να ζυγίζονται με ακρίβεια πριν τη θεραπεία .
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους σωματικού βάρους μικρότερου των 10 kg.  
Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε περιοχή όπου το ζώο δεν μπορεί να το απομακρύνει γλύφοντάς το. Να αποτρέπονται τα ζώα που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία από το να γλείφει το ένα το άλλο.
Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με τους οφθαλμούς του ζώου. Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού.
Να μην εφαρμόζεται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε δέρμα με τραύματα ή αλλοιώσεις.
Είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν προσκολλημένοι στο ζώο. Γι’ αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως η μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων εάν οι συνθήκες είναι δυσμενείς.
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση ή υπερδοσολογία, επειδή είναι γνωστή η ασφάλεια του δραστικού συστατικού και των εκδόχων.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των βλεννογόνων και των οφθαλμών. Επομένως να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το στόμα και τους οφθαλμούς.
Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν ο ερεθισμός των οφθαλμών επιμένει, αναζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως.
Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και νερό.  Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος στο ζώο.
Να αποφεύγεται η επαφή του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος με  ζώα ή άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη φιπρονίλη ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Μην πιάνετε τα ζώα που έχουν λάβει θεραπεία, έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής και μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με ζώα που έχουν υποστεί θεραπεία έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής.  Για το λόγο αυτό, συνιστάται τα ζώα να μη θεραπεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νωρίς το βράδυ. Επιπλέον, δε θα πρέπει να επιτρέπεται σε ζώα που έλαβαν πρόσφατα θεραπεία να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά με παιδιά.

Άλλες προφυλάξεις
Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους να κολυμπούν σε ποτάμια ή λίμνες για 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Εργαστηριακές μελέτες με φιπρονίλη δεν έδειξαν κάποια τερατογόνο ή εμβρυοτοξική δράση. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν ή γαλουχούν. Επομένως, η χρήση του κατά την κύηση και τη γαλουχία θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από εκτίμηση του θεράποντα κτηνίατρου για τη σχέση όφελος/κίνδυνος.

Υπερδοσολογία
Η τοξικότητα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος που εφαρμόζεται στο δέρμα είναι πολύ χαμηλή. Ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί ωστόσο να αυξηθεί σε περίπτωση υπερδοσολογίας, έτσι τα ζώα πρέπει πάντοτε να θεραπεύονται με το σωστό μέγεθος πιπέττας σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Η φιπρονίλη μπορεί να είναι επιβλαβής για τους υδρόβιους οργανισμούς. Να μη μολύνονται δεξαμενές, ρεύματα ή τάφροι νερού με το προϊόν ή τους κενούς περιέκτες.               

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η φιπρονίλη διανέμεται σε όλη την επιφάνεια του δέρματος του ζώου εντός  48 ωρών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Μία κάρτα blister αποτελείται από 3 blister, που το καθένα περιέχει μία πιπέττα.              
Συσκευασίες με 3, 6, 12, 24, 60 και 120 πιπέττες.
Δυνατό να μη βρίσκονται στην αγορά όλες οι συσκευασίες.

A.M.K.: 81986 / 23-11-2011

Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 03:00

Fiprodog 67 mg/pipete spot-on

FIPRODOG 67 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για μικρού μεγέθους σκύλους
Fipronil

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Μία πιπέττα 0,67 ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Fipronil    67,00 mg

Έκδοχα:
Butylhydroxyanisole (E 320)    0,134 mg
Butylhydroxytoluene (E 321)    0,067 mg

Διαυγές, άχρωμο έως κιτρινωπό διάλυμα.  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για την αντιμετώπιση της προσβολής των σκύλων από ψύλλους (Ctenocephalides spp.).
Η υπολειμματική δράση έναντι νέας προσβολής από ψύλλους παραμένει μέχρι και 6 εβδομάδες.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας στρατηγικής θεραπείας για τον έλεγχο της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD), όπου αυτό έχει διαγνωστεί προηγουμένως από κτηνίατρο.  
Αν και το προϊόν δεν έχει σταθερή άμεση κροτωνοκτόνο δράση (είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν στο ζώο μετά από 48 ώρες), έχει υπολειμματική κροτωνοκτόνο δράση για τουλάχιστον 4 εβδομάδες κατά του Dermacentor variabilis και για τουλάχιστον 3 εβδομάδες κατά του Rhipicephalus sanguineus.  

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Λόγω απουσίας διαθέσιμων στοιχείων, το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν να μη χρησιμοποιείται σε κουτάβια ηλικίας μικρότερης των 2 μηνών και / ή σωματικού βάρους μικρότερου των 2 kg.
Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (συστηματικές παθήσεις, πυρετός, κλπ) ή σε ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση.
Να μη χρησιμοποιείται σε κουνέλια, διότι είναι δυνατό να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και θάνατος.
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έχει αναπτυχθεί ειδικά για σκύλους.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερδοσολογία.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα .

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε περίπτωση που το ζώο γλείψει το προϊόν, μπορεί να παρατηρηθεί μια παροδική σιελόρροια οφειλόμενη κυρίως στη φύση των εκδόχων.
Μεταξύ των εξαιρετικά σπάνιων πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν αναφερθεί μετά από τη χρήση παροδικές δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής (αποφολίδωση, τοπική αλωπεκία, κνησμός, ερύθημα) και γενικευμένος κνησμός ή αλωπεκία.
Σπάνια έχουν παρατηρηθεί μετά από τη χρήση σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα (υπεραισθησία, κατάπτωση, νευρικά συμπτώματα), έμετος ή συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι (2 – 10 kg)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τρόπος χορήγησης και δοσολογία:            
Μόνο τοπική εφαρμογή στο δέρμα.              
1 πιπέττα 0,67 ml επαρκεί για τη θεραπεία ενός σκύλου με σωματικό βάρος από 2 kg έως και 10 kg, ανταποκρινόμενη σε μια ελάχιστη συνιστώμενη δόση 6,7 mg φιπρονίλης/kg σωματικού βάρους.
Το ελάχιστο διάστημα μεταξύ δύο θεραπειών δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 4 εβδομάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Αποσυνδέστε μία κυψέλη (blister) από την κάρτα blister.  Αυτό βοηθάει στην αποφυγή ανοίγματος και της παρακείμενης συσκευασίας blister προκειμένου να προστατευθούν οι ακόμη κλειστές πιπέττες από την έκθεση στην υγρασία. Ανοίξτε το blister με ψαλίδι. Για να αποφύγετε την καταστροφή της πιπέττας, κόψτε κατά μήκος της σημειωμένης με την εικόνα του ψαλιδιού γραμμής. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα επάνω τη μεμβράνη από το κομμένο άκρο και απομακρύνετε την πιπέττα.
Κρατήστε την πιπέττα σε όρθια θέση. Κτυπήστε ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι όλο το υγρό περιεχόμενο είναι μέσα στο κύριο σώμα της πιπέττας. Κάμψτε το επάνω άκρο προς τα πίσω. Κατόπιν η πιπέττα μπορεί να αφεθεί κατά μέρος, εάν είναι απαραίτητο. Για να ανοίξετε την πιπέττα, κόβετε την κορυφή της πιπέττας κατά μήκος της σημειωμένης γραμμής.
Παραμερίστε το τρίχωμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες μέχρι να φανεί το δέρμα. Τοποθετήστε το άκρο της πιπέττας στο δέρμα και πιέστε την πιπέττα αρκετές φορές, ώστε να αδειάσει το περιεχόμενό της τελείως απ’ ευθείας επάνω σε ένα σημείο του δέρματος.
Η εφαρμογή του διαλύματος κοντά στη βάση της κεφαλής ελαχιστοποιεί την πιθανότητα το ζώο να γλείψει το διάλυμα. Πρέπει να δίνεται προσοχή μετά την εφαρμογή, ώστε τα ζώα να μη γλείφουν το διάλυμα το ένα από το άλλο.
Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική ύγρανση του τριχώματος με το προϊόν, καθώς αυτό θα προκαλέσει συγκόλληση εμφάνιση των τριχών στο σημείο εφαρμογής.
Παρ’ όλα αυτά, εάν αυτό συμβεί, παρέρχεται εντός 24 ωρών μετά την εφαρμογή.
Για τη θεραπεία και τον έλεγχο της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας συνιστάται οι αλλεργικοί σκύλοι και όλοι οι άλλοι σκύλοι και γάτες που συμβιούν με αυτούς να θεραπεύονται σε μηνιαία διαστήματα .

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν αποτρέπει την προσβολή του ζώου από κρότωνες.
Οι κρότωνες συνήθως θανατώνονται σε 48 ώρες από την προσβολή, αλλά εν τω μεταξύ μπορεί να εντοπίζονται στο ζώο κρότωνες (ζωντανοί και νεκροί) . Κάποιοι από αυτούς θα έχουν μυζήσει αίμα.
Ο θάνατος συνήθως συμβαίνει πριν οι κρότωνες μυζήσουν μεγάλη ποσότητα αίματος έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων από τους κρότωνες, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως . Συνήθως, μόλις οι κρότωνες θανατωθούν πέφτουν από το ζώο. Κρότωνες που παραμένουν μπορούν να αφαιρεθούν με ήπια έλξη.
Σε χώρους όπου διαβιούν αρκετά ζώα μαζί πρέπει για τον καλύτερο έλεγχο των προβλημάτων από ψύλλους όλοι οι σκύλοι και οι γάτες να θεραπεύονται με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο.
Οι ψύλλοι των κατοικίδιων ζώων συχνά παραμένουν στα καλάθια των ζώων, την κλινοστρωμνή και τις συνήθεις επιφάνειες ανάπαυσής τους, όπως χαλιά και μαλακά έπιπλα, στα οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται, σε περίπτωση μαζικής προσβολής και στην αρχή των μέτρων αντιμετώπισης, ένα κατάλληλο εντομοκτόνο και να σκουπίζονται τακτικά με ηλεκτρική σκούπα.
Το πλύσιμο του ζώου με ένα φαρμακευτικό σαμπουάν και στη συνέχεια πολύ καλό στέγνωμα 1-2 ώρες πριν την εφαρμογή της αγωγής και το πλύσιμο μία φορά την εβδομάδα για περίοδο 6 εβδομάδων δεν έδειξε να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος κατά των ψύλλων .
Το πλύσιμο του ζώου και η διαβροχή του τριχώματος θα πρέπει να αποφεύγονται τις 2 πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Τα ζώα πρέπει να ζυγίζονται με ακρίβεια πριν τη θεραπεία .
Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε περιοχή όπου το ζώο δεν μπορεί να το απομακρύνει γλύφοντάς το. Να αποτρέπονται τα ζώα που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία από το να γλείφει το ένα το άλλο.
Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με τους οφθαλμούς του ζώου. Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού.
Να μην εφαρμόζεται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε δέρμα με τραύματα ή αλλοιώσεις.
Είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν προσκολλημένοι στο ζώο. Γι’ αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως η μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων εάν οι συνθήκες είναι δυσμενείς.
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση ή υπερδοσολογία, επειδή είναι γνωστή η ασφάλεια του δραστικού συστατικού και των εκδόχων.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των βλεννογόνων και των οφθαλμών. Επομένως να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το στόμα και τους οφθαλμούς.
Εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν ο ερεθισμός των οφθαλμών επιμένει, αναζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως.
Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και νερό.  Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος στο ζώο.

Να αποφεύγεται η επαφή του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος με  ζώα ή άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη φιπρονίλη ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Μην πιάνετε τα ζώα που έχουν λάβει θεραπεία, έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής και μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με ζώα που έχουν υποστεί θεραπεία έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής.  Για το λόγο αυτό, συνιστάται τα ζώα να μη θεραπεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νωρίς το βράδυ. Επιπλέον, δε θα πρέπει να επιτρέπεται σε ζώα που έλαβαν πρόσφατα θεραπεία να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά με παιδιά.

Άλλες προφυλάξεις
Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους να κολυμπούν σε ποτάμια ή λίμνες για 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Εργαστηριακές μελέτες με φιπρονίλη δεν έδειξαν κάποια τερατογόνο ή εμβρυοτοξική δράση. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν ή γαλουχούν. Επομένως, η χρήση του κατά την κύηση και τη γαλουχία θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από εκτίμηση του θεράποντα κτηνίατρου για τη σχέση όφελος/κίνδυνος.

Υπερδοσολογία
Η τοξικότητα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος που εφαρμόζεται στο δέρμα είναι πολύ χαμηλή. Ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί ωστόσο να αυξηθεί σε περίπτωση υπερδοσολογίας, έτσι τα ζώα πρέπει πάντοτε να θεραπεύονται με το σωστό μέγεθος πιπέττας σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Η φιπρονίλη μπορεί να είναι επιβλαβής για τους υδρόβιους οργανισμούς. Να μη μολύνονται δεξαμενές, ρεύματα ή τάφροι νερού με το προϊόν ή τους κενούς περιέκτες.               

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η φιπρονίλη διανέμεται σε όλη την επιφάνεια του δέρματος του ζώου εντός  48 ωρών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Μία κάρτα blister αποτελείται από 3 blister, που το καθένα περιέχει μία πιπέττα.              
Συσκευασίες με 3, 6, 12, 24, 60 και 120 πιπέττες.
Δυνατό να μη βρίσκονται στην αγορά όλες οι συσκευασίες

A.M.K: 81985 / 23-11-2011

Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 02:00

Aminovit polvo

Υδατοδιαλυτό πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

1kg ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Βιταμίνη Α                                               8.000.000 I.U.
Βιταμίνη D3                                               100.000 I.U.            
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη) 91%)                     5.000 mg
Βιταμίνη Β1                                                     600 mg             
Βιταμίνη Β2                                                  1.000 mg             
Βιταμίνη Β6                                                    600 mg
Βιταμίνη Β12                                                     4 mg             
Βιταμίνη Η (Βιοτίνη)                                            8 mg             
Βιταμίνη H1                                                   500 mg
Νικοτινικό οξύ                                             7.000 mg             
Παντοθενικό ασβέστιο                                  1.500 mg             
Υδατοδιαλυτός φορέας έως τα                       1.000 gr

Φορέας που περιέχει τα παρακάτω ελεύθερα αμινοξέα ανά kg.
L-Λυσίνη                         1.400 mg         
Ιστιδίνη                              200 mg         
Αργινίνη                          1.200 mg         
Ασπαρτικό οξύ               1.600 mg         
L-Θρεονίνη                        200 mg    
Σερίνη                              240 mg    
Προλίνη                         4.200 mg    
Φαινυλανίνη                      450 mg    
L-Τρυπτοφάνη                    80 mg         
Γλουταμινικό οξύ            2.650 mg
Κυστεΐνη                          100 mg
Βαλίνη                            650 mg
DL-Μεθειονίνη                  210 mg
Ισολευκίνη                       300 mg
Λευκίνη                           800 mg
Υδροξυπρολίνη             2.500 mg
Γλυκίνη                        6.500 mg
Αλανίνη                        2.600 mg

Οδηγίες χρήσης:
Βοοειδή
300 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Μόσχοι
200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Αιγοπρόβατα
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Άλλα είδη ζώων
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Προειδοποίηση: Αποθηκεύστε το σε δροσερό μέρος. Προστατέψτε το από
την απ' ευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

Καθαρό βάρος: 100gr

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Glucosal

Ηλεκτρολύτες για όλα τα είδη των ζώων

Για κτηνιατρική χρήση
Υδατοδιαλυτή σκόνη
Χορήγηση από το στόμα

Διατροφικό συμπλήρωμα για τη σταθεροποίηση του ύδατος και της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας σε μόσχους, χοιρίδια, αμνούς, ερίφια και πώλους.

ΣΥΝΘΕΣΗ:
Δεξτρόζη 81.7%, Χλωριούχο Νάτριο 10%, Κιτρικό Νάτριο 5%, Χλωριούχο Κάλιο 1%, Χλωριούχο Ασβέστιο 0.3%

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Καθαρή πρωτεΐνη 0%, Καθαρά λίπη και έλαια 0%, Ινώδεις ουσίες 0%, Ολικά σάκχαρα 75%, Υγρασία μεγ. 10%, Τέφρα 15 – 16%, Ασβέστιο 0.8%, Φώσφορος 0%, Νάτριο 5.11%, Κάλιο 0.52%, Χλωριούχα 6.69%

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Σε περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια περιόδων, όπου υπάρχει πιθανότητα πεπτικών διαταραχών (διάρροια) ή κατά τη διάρκεια αποθεραπείας μετά από πεπτικές διαταραχές (διάρροια) σε μόσχους, χοιρίδια, αμνούς, ερίφια και πώλους.
    
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
15 - 30 g ανά lt πόσιμου νερού ή 50 g ανά kg τροφής.
Χορηγήστε για 1 - 7 ημέρες, 1 - 3 ημέρες εάν χορηγείται αποκλειστικά στην τροφή.
Συνιστάται να ζητείται Κτηνιατρική συμβουλή πριν από τη χρήση.
Φυλάξτε τη συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Footcare & Cleansing

Γενικής χρήσης αντισηπτικό σπρέυ για πληγές με βάμμα γεντιανής, βάσει αλκοόλης
Κατηγορία Λοιπά προϊόντα