Spasmipur

Spasmipur 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Hyoscine butylbromide
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
Hyoscine butylbromide 20 mg
(που αντιστοιχούν σε 13,8 mg hyoscine)
 
Έκδοχα:
Benzyl alcohol (E1519) 20 mg
 
Διαυγές, άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο διάλυμα
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία των οξέων σπασμών της γαστρεντερικής οδού (κολικών) και της ουροφόρου οδού.
Ως βοήθημα σε διαδικασίες για τις οποίες απαιτείται μειωμένη περισταλτική δραστηριότητα της γαστρεντερικής οδού ή μειωμένες συσπάσεις της ουροφόρου οδού.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση παραλυτικού ειλεού, μηχανικής απόφραξης ή καρδιακών διαταραχών.
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ίππους με γλαύκωμα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ίππους ηλικίας κάτω των 6 εβδομάδων.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει ταχυκαρδία.
Στους ίππους, το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει κολικό λόγω αναστολής της κινητικότητας.
 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1.000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών).
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Ίπποι, βοοειδή, πρόβατα και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση.
 
Ίπποι, βοοειδή και χοίροι: 0,2 - 0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/kg σωματικού βάρους μέσω ενδοφλέβιας ένεσης (ισοδύναμα με 0,1 - 0,2 ml του προϊόντος/10 kg σωματικού βάρους).
Πρόβατα: 0,7 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/kg σωματικού βάρους μέσω ενδοφλέβιας ένεσης (ισοδύναμα με 0,35 ml του προϊόντος/10 kg σωματικού βάρους).
 
Για τη μείωση των συσπάσεων των λείων μυών της γαστρεντερικής ή της ουροφόρου οδού (αντισπασμολυτική δράση):
Εφόσον χρειάζεται, η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μία φορά, 12 ώρες μετά την αρχική χορήγηση σύμφωνα με τα κτηνιατρικά κριτήρια.
Μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ενδοφλέβια ένεση, το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκώς στην υψηλότερη δόση που προσδιορίζεται για το αντίστοιχο είδος ζώου.
 
Για κλινικές διαδικασίες (βλ. ενδείξεις χρήσης):
Να χορηγείται αμέσως πριν από την απαιτούμενη αδρανοποίηση της γαστρεντερικής ή της ουροφόρου οδού.
Για κλινικές διαδικασίες, χρησιμοποιείτε μόνο την ενδοφλέβια χορήγηση.
 
Συνιστάται βραδεία ένεση όταν χρησιμοποιείται είτε η ενδοφλέβια είτε η ενδομυϊκή οδός.
 
Για να διασφαλιστεί η χορήγηση της σωστής δοσολογίας, το σωματικό βάρος θα πρέπει να καθορίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα, ενώ πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές δοσομέτρησης ή σύριγγες με κατάλληλες διαβαθμίσεις.
 
Το πώμα εισχώρησης μπορεί να τρυπηθεί το ανώτατο 25 φορές. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Βλ. «Ειδικές προειδοποιήσεις» στο φύλλο οδηγιών χρήσης.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Ίπποι 3 ημέρες 
Βοοειδή 2 ημέρες 
Πρόβατα 18 ημέρες 
Χοίροι 9 ημέρες 
 
Γάλα:
Ίπποι, βοοειδή και πρόβατα 12 ώρες 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν πριν από το πρώτο άνοιγμα.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί μετά το «EXP». Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:
Καμία.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:
Οι ίπποι θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά μετά τη θεραπεία. 
Η θεραπεία είναι στην ουσία συμπτωματική και είναι απαραίτητη η κατάλληλη αντιμετώπιση της υποκείμενης διαταραχής.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη βουτυλοβρωμιούχο υοσκίνη ή τη βενζυλική αλκοόλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Η τυχαία αυτοένεση μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές και κυκλοφορικές επιδράσεις. Αποφύγετε την τυχαία αυτοένεση. Σε περίπτωση τυχαίας αυτoένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.
Αν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή εφόσον ο ερεθισμός επιμένει.
 
Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία:
Από εργαστηριακές μελέτες σε ποντίκια δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης. Δεν είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τη χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης στα είδη των ζώων. Μπορεί να υπάρξει επίδραση στους λείους μύες του γεννητικού σωλήνα.
Όπως όλοι οι υπόλοιποι αντιχολινεργικοί παράγοντες, η βουτυλοβρωμιούχος υοσκίνη μπορεί να αναστείλει την παραγωγή γάλακτος. Λόγω της χαμηλής της διαλυτότητας στο λίπος, η απέκκριση της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης στο γάλα είναι πολύ χαμηλή.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να ενισχύσει την ταχυκαρδιακή επίδραση των β-αδρενεργικών φαρμάκων και μπορεί να μεταβάλει τη δράση άλλων φαρμάκων, όπως η διγοξίνη.
Η δράση της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης μπορεί να ενισχυθεί με ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιχολινεργικών φαρμάκων. Η συγχορήγηση με άλλα αντιχολινεργικά ή παρασυμπαθολυτικά φάρμακα θα πρέπει να αποφεύγεται.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, μπορεί να εμφανιστούν αντιχολινεργικά συμπτώματα, όπως κατακράτηση ούρων, δίψα, ταχυκαρδία, αναστολή της κινητικότητας του γαστρεντερικού και παροδικές οπτικές διαταραχές.
Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να χορηγηθούν παρασυμπαθομιμητικά φάρμακα. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα, όπως απαιτείται.
 
Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31/05/2019
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μέγεθος συσκευασίας: 
Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο των 50 ml
 
A.M.K: 70200 / 31-05-2019