Isoflurin

Isoflurin 1000 mg/g Υγρό για εισπνεόμενους ατμούς
Isoflurane
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε g περιέχει:
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
Isoflurane 1000 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για την εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής ευαισθησίας στην κακοήθη υπερθερμία (κακοήθη υπερπυρεξία).
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το ισοφλουράνιο προκαλεί υπόταση και δοσοεξαρτώμενη αναπνευστική καταστολή. 
Καρδιακές αρρυθμίες και παροδική βραδυκαρδία έχουν αναφερθεί σπάνια. 
Κακοήθης υπερθερμία έχει αναφερθεί πολύ σπάνια σε ευπαθή ζώα.
Όταν χρησιμοποιείται ισοφλουράνιο για την αναισθητοποίηση ενός ζώου με εγκεφαλικές κακώσεις, πρέπει να εξετάζεται εάν ο τεχνητός αερισμός είναι κατάλληλος για τη διατήρηση του CO2 σε κανονικά επίπεδα, έτσι ώστε η ροή του αίματος στον εγκέφαλο να μην αυξάνεται.
 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
 
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε  ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Άλογα, σκύλοι, γάτες, καλλωπιστικά πτηνά, ερπετά, επίμυες, ποντίκια, κρικητοί (χάμστερ), τσιντσιλά, γερβίλοι, ινδικά χοιρίδια και κουνάβια.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ισοφλουράνιο μπορεί να χορηγηθεί σε μείγματα οξυγόνου ή οξυγόνου/υποξείδιου του αζώτου.
Η τιμή MAC (Ελάχιστη Κυψελιδική Συγκέντρωση σε οξυγόνο) ή οι τιμές αποτελεσματικής δόσης ED50 και οι προτεινόμενες συγκεντρώσεις που δίνονται παρακάτω για τα είδη ζώων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως οδηγός ή σημείο εκκίνησης. Οι πραγματικές συγκεντρώσεις που απαιτούνται στην πράξη θα εξαρτηθούν από πολλές μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένης της ταυτόχρονης χρήσης άλλων φαρμάκων κατά τη διάρκεια της αναισθητικής διαδικασίας και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.
Το ισοφλουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κτηνιατρικά σχήματα αναισθησίας για προνάρκωση, εισαγωγή στην αναισθησία και αναλγησία. Ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα δίδονται στις πληροφορίες για κάθε είδος. Η χρήση αναλγησίας για επώδυνες διαδικασίες είναι σύμφωνη με την ορθή κτηνιατρική πρακτική.
Η ανάνηψη από την αναισθησία με ισοφλουράνιο είναι συνήθως ομαλή και ταχεία. Οι αναλγητικές απαιτήσεις του ασθενούς θα πρέπει να εξετάζονται πριν από τον τερματισμό της γενικής αναισθησίας.
Παρόλο που τα αναισθητικά έχουν χαμηλή πιθανότητα ζημιάς στην ατμόσφαιρα, θεωρείται καλή πρακτική η χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα μαζί με τον εξοπλισμό απομάκρυνσης των εκπνεομένων αερίων, αντί για την απόρριψή τους στον αέρα.
 
ΑΛΟΓΑ
Η MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για το ισοφλουράνιο στο άλογο είναι περίπου 13,1 mg/g.
 
Προνάρκωση
Το ισοφλουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κτηνιατρικά σχήματα αναισθησίας. Τα ακόλουθα φάρμακα έχουν βρεθεί ότι είναι συμβατά με ισοφλουράνιο: ακεπρομαζίνη, αλφαιντανίλη, ατρακούριο, βουτορφανόλη, δετομιδίνη, διαζεπάμη, δοβουταμίνη, ντοπαμίνη, γουαϊφενεσίνη, κεταμίνη, μορφίνη, πενταζοκίνη, πεθιδίνη, θειαμυλάλη, θειοπεντόνη και ξυλαζίνη. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την προνάρκωση θα πρέπει να επιλέγονται για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθούν οι παρακάτω πιθανές αλληλεπιδράσεις.
 
Αλληλεπιδράσεις
Η δετομιδίνη και η ξυλαζίνη έχουν αναφερθεί ότι μειώνουν την MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για το ισοφλουράνιο στα άλογα.
 
Εισαγωγή 
Καθώς υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι πρακτική η εισαγωγή αναισθησίας σε ενήλικα άλογα χρησιμοποιώντας ισοφλουράνιο, η εισαγωγή θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση ενός βαρβιτουρικού βραχείας δράσης όπως η νιτρική θειοπεντόνη, η κεταμίνη ή η γουαϊφαινεσίνη. Στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεντρώσεις 30 έως 50 mg/g ισοφλουρανίου για να επιτευχθεί το επιθυμητό βάθος αναισθησίας σε 5 έως 10 λεπτά.
 
Το ισοφλουράνιο σε συγκέντρωση 30 έως 50 mg/g σε υψηλή ροή οξυγόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή σε πώλους.
 
Διατήρηση
Η αναισθησία μπορεί να διατηρηθεί με χρήση 15 έως 25 mg/g ισοφλουράνιο.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
 
ΣΚΥΛΟΙ
Η MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για το ισοφλουράνιο στους σκύλους είναι περίπου 12,8 mg/g.
 
Προνάρκωση
Το ισοφλουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κτηνιατρικά σχήματα αναισθησίας. Τα ακόλουθα φάρμακα έχουν βρεθεί ότι είναι συμβατά με ισοφλουράνιο: ακεπρομαζίνη, ατροπίνη, βουτορφανόλη, βουπρενορφίνη, βουπιβακαϊνη, διαζεπάμη, δοβουταμίνη, εφεδρίνη, επινεφρίνη, ετομιδάτη, γλυκοπυρρολάτη, κεταμίνη, μεδετομιδίνη, μιδαζολάμη, μεθοξαμίνη, οξυμορφόνη, προποφόλη, θειαμυλάλη, θειοπεντόνη και ξυλαζίνη. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την προνάρκωση θα πρέπει να επιλέγονται για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθούν οι παρακάτω πιθανές αλληλεπιδράσεις.
 
Αλληλεπιδράσεις
Η μορφίνη, η οξυμορφόνη, η ακεπρομαζίνη, η μεδετομιδίνη και η μεδετομιδίνη με μιδαζολάμη έχουν αναφερθεί ότι μειώνουν τη MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για το ισοφλουράνιο στους σκύλους.
 
Η ταυτόχρονη χορήγηση μιδαζολάμης/κεταμίνης κατά τη διάρκεια της αναισθησίας με ισοφλουράνιο μπορεί να οδηγήσει σε αξιοσημείωτες καρδιαγγειακές επιδράσεις, ιδιαίτερα αρτηριακή υπόταση.
 
Οι κατασταλτικές επιδράσεις της προπρανολόλης στην συσταλτικότητα του μυοκαρδίου μειώνονται κατά τη διάρκεια της αναισθησίας με ισοφλουράνιο, υποδεικνύοντας έναν μετρίου βαθμού δραστηριότητας β-υποδοχέα.
 
Εισαγωγή 
Η εισαγωγή είναι δυνατή με μάσκα προσώπου, χρησιμοποιώντας έως 50 mg/g ισοφλουράνιο, με ή χωρίς προνάρκωση.
 
Διατήρηση
Η αναισθησία μπορεί να διατηρηθεί χρησιμοποιώντας 15 έως 25 mg/g ισοφλουράνιο.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
 
 
ΓΑΤΕΣ
Η MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για το ισοφλουράνιο στις γάτες είναι περίπου 16,3 mg/g.
 
Προνάρκωση
Το ισοφλουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κτηνιατρικά σχήματα αναισθησίας. Τα ακόλουθα φάρμακα έχουν βρεθεί ότι είναι συμβατά με ισοφλουράνιο: ακεπρομαζίνη, ατρακούριο, ατροπίνη, διαζεπάμη, κεταμίνη και οξυμορφόνη. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την προνάρκωση θα πρέπει να επιλέγονται για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθούν οι παρακάτω πιθανές αλληλεπιδράσεις.
 
Αλληλεπιδράσεις
Η ενδοφλέβια χορήγηση μιδαζολάμης-βουτορφανόλης έχει αναφερθεί ότι μεταβάλλει διάφορες καρδιοαναπνευστικές παραμέτρους σε γάτες, στις οποίες έχει γίνει εισαγωγή στην αναισθησία με ισοφλουράνιο, όπως έχει και η επισκληρίδια χορήγηση φαιντανύλης και μεδετομιδίνης.  Το ισοφλουράνιο έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την ευαισθησία της καρδιάς στην αδρεναλίνη (επινεφρίνη).
 
Εισαγωγή 
Η εισαγωγή είναι δυνατή με μάσκα προσώπου, χρησιμοποιώντας έως 40 mg/g ισοφλουράνιο, με ή χωρίς προνάρκωση.
 
Διατήρηση
Η αναισθησία μπορεί να διατηρηθεί χρησιμοποιώντας 15 έως 30 mg/g ισοφλουράνιο.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ
Λίγες τιμές MAC/ED50 έχουν καταγραφεί. Παραδείγματα είναι 13,4 mg/g για τον καναδικό γερανό, 14,5 mg/g για το αγωνιστικό περιστέρι, η οποία μειώνεται στο 8,9 mg/g με τη χορήγηση μιδαζολάμης και 14,4 mg/g για τους παπαγάλους cockatoos, η οποία μειώνεται στο 10,8 mg/g με τη χορήγηση του αναλγητικού βουτορφανόλη.
 
Η χρήση της αναισθησίας με ισοφλουράνιο έχει αναφερθεί για πολλά είδη, από μικρά πτηνά, όπως σπίνοι (zebra finches), έως μεγάλα πτηνά όπως γύπες, αετοί και κύκνοι.
 
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου / συμβατότητες
Η προποφόλη έχει αποδειχθεί στη βιβλιογραφία ότι είναι συμβατή με αναισθησία με ισοφλουράνιο σε κύκνους.
 
Αλληλεπιδράσεις
Η βουτορφανόλη έχει αναφερθεί ότι μειώνει την MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση)  για το ισοφλουράνιο στους παπαγάλους cockatoos. 
Η μιδαζολάμη έχει αναφερθεί ότι μειώνει την MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση)  για το ισοφλουράνιο στα περιστέρια.
 
Εισαγωγή
Η εισαγωγή με 30 έως 50 mg/g ισοφλουράνιο είναι συνήθως ταχεία. Έχει αναφερθεί για κύκνους η εισαγωγή αναισθησίας με προποφόλη, ακολουθούμενη από διατήρηση με ισοφλουράνιο.
 
Διατήρηση
Η δόση διατήρησης εξαρτάται από το είδος και το άτομο. Γενικά, δόση 20 έως 30 mg/g είναι κατάλληλη και ασφαλής.
Για ορισμένα είδη πελαργού και ερωδιού μπορεί να χρειαστούν μόνο 6 έως 10 mg/g.
Για ορισμένους γύπες και αετούς μπορεί να χρειαστούν 40 έως και 50 mg/g.
Για ορισμένες πάπιες και χήνες μπορεί να χρειαστούν 35 έως 40 mg/g.
Γενικά, τα πτηνά ανταποκρίνονται πολύ γρήγορα στις μεταβολές της συγκέντρωσης ισοφλουρανίου.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
 
ΕΡΠΕΤΑ
Το ισοφλουράνιο θεωρείται από πολλούς συγγραφείς ότι είναι το αναισθητικό επιλογής για πολλά είδη. Η βιβλιογραφία καταγράφει τη χρήση του σε μια μεγάλη ποικιλία ερπετών (π.χ. διάφορα είδη σαύρας, χελώνας, ιγκουάνα, χαμαιλέοντα και φιδιού).
Για το ιγκουάνα της ερήμου Η ED50 προσδιορίστηκε στα 31,4 mg/g στους 35°C, και 28,3 mg/g στους 20°C.
 
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου / συμβατότητες
Δεν υπάρχουν ειδικές δημοσιεύσεις για τα ερπετά που να έχουν εξετάσει τη συμβατότητα ή τις αλληλεπιδράσεις άλλων φαρμάκων, με αναισθησία με ισοφλουράνιο.
 
Εισαγωγή
Η εισαγωγή είναι συνήθως ταχεία στα 20 έως 40 mg/g ισοφλουράνιο.
 
Διατήρηση
10 έως 30 mg/g είναι μια χρήσιμη συγκέντρωση.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
 
ΕΠΙΜΥΕΣ, ΠΟΝΤΙΚΙΑ, ΚΡΙΚΗΤΟΙ (ΧΑΜΣΤΕΡ), ΤΣΙΝΤΣΙΛΑ, ΓΕΡΒΙΛΟΙ, ΙΝΔΙΚΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΝΑΒΙΑ
Το ισοφλουράνιο συνιστάται για την αναισθησία μιας μεγάλης ποικιλίας μικρών θηλαστικών.
Η MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για τα ποντίκια έχει αναφερθεί ως 13,4 mg/g, ενώ για τους επίμυες ως 13,8 mg/g, 14,6 mg/g και 24 mg/g.
 
Αλληλεπιδράσεις / συμβατότητες
Δεν υπάρχουν ειδικές δημοσιεύσεις για τα μικρά θηλαστικά που να έχουν εξετάσει τη συμβατότητα ή τις αλληλεπιδράσεις άλλων φαρμάκων, με αναισθησία με ισοφλουράνιο.
 
Εισαγωγή
Συγκέντρωση ισοφλουρανίου 20 έως 30 mg/g.
 
Διατήρηση
Συγκέντρωση ισοφλουρανίου 2,5 έως 20 mg/g.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το ισοφλουράνιο θα πρέπει να χορηγείται με τη χρήση ενός βαθμονομημένου εξατμιστήρα ακριβείας σε κατάλληλο κύκλωμα αναισθησίας, καθώς τα επίπεδα αναισθησίας μπορούν να μεταβάλλονται γρήγορα και εύκολα.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Άλογα: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
 
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Φυλάσσετε στην αρχική φιάλη.
Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.
Διατηρείτε τη φιάλη ερμητικά κλεισμένη.
 
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά { EXP }. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:
Ο μεταβολισμός του ισοφλουρανίου στα πτηνά και σε κάποιο βαθμό στα μικρά θηλαστικά επηρεάζεται σημαντικά από τις μειώσεις της θερμοκρασίας του σώματος, λόγω της αναλογίας μεγάλης επιφάνειας/σωματικού βάρους. Ο μεταβολισμός του φαρμάκου στα ερπετά είναι αργός και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Η ευκολία και η ταχύτητα της μεταβολής του βάθους της αναισθησίας με ισοφλουράνιο και ο χαμηλός μεταβολισμός του, μπορεί να θεωρηθούν πλεονεκτήματα για τη χρήση του σε ειδικές ομάδες ασθενών όπως στα μεγάλης ηλικίας ή νεαρά ζώα και εκείνα με διαταραχή της ηπατικής, νεφρικής ή καρδιακής λειτουργίας.
 
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Η χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε ασθενείς με καρδιακή νόσο θα πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με την αξιολόγηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
Είναι σημαντικό να παρακολουθούνται η συχνότητα και τα χαρακτηριστικά της αναπνοής και των καρδιακών παλμών. Η αναπνευστική ανακοπή πρέπει να αντιμετωπίζεται με υποβοηθούμενο αερισμό. 
Είναι επίσης σημαντικό, να διατηρείται ανοιχτή αεροφόρος οδός και να οξυγονώνονται κατάλληλα οι ιστοί κατά τη διάρκεια της διατήρησης της αναισθησίας. Σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, θα πρέπει να εκτελείται πλήρης καρδιοαναπνευστική ανάνηψη.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Μην εισπνέετε τους ατμούς. Οι χρήστες πρέπει να συμβουλεύονται την Εθνική τους Αρχή για συμβουλές σχετικά με τα Πρότυπα Επαγγελματικής Έκθεσης για το ισοφλουράνιο.
Βεβαιωθείτε ότι τα χειρουργεία και οι χώροι ανάνηψης των ζώων είναι εξοπλισμένοι με επαρκή συστήματα αερισμού ή απομάκρυνσης των εκπνεομένων αερίων για την αποφυγή συσσώρευσης ατμών του αναισθητικού. Πρέπει να διενεργείται επαρκής συντήρηση όλων των συστημάτων απομάκρυνσης/ εξαγωγής των εκπνεομένων αερίων.
Οι έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε επαφή με το φάρμακο και θα πρέπει να αποφεύγουν τα χειρουργεία και τους χώρους ανάνηψης των ζώων. Αποφεύγετε τη χρήση μάσκας για παρατεταμένη εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας.
Χρησιμοποιείτε τραχειοσωλήνα με αεροθάλαμο για διασωλήνωση της τραχείας, όταν αυτό είναι δυνατόν, για τη χορήγηση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της διατήρησης της αναισθησίας.
Για την προστασία του περιβάλλοντος, θεωρείται καλή πρακτική η χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα μαζί
με τον εξοπλισμό απομάκρυνσης των εκπνεομένων αερίων (scavenging equipment).
Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χορήγηση του προϊόντος για άμεση απομάκρυνση τυχόν εκλυθέντος υλικού, χρησιμοποιώντας ένα αδρανές και απορροφητικό υλικό π.χ. πριονίδια.
Πλύνετε τυχόν σταγόνες από το δέρμα και τα μάτια και αποφύγετε την επαφή με το στόμα. Σε περίπτωση σοβαρής τυχαίας έκθεσης ,απομακρύνετε το χειριστή από την πηγή έκθεσης, ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια και επιδείξετε στον ιατρό την ετικέτα.
Αλογονωμένοι αναισθητικοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν ηπατική βλάβη. Αυτή είναι μια ιδιοσυγκρατική απόκριση που παρατηρείται πολύ σπάνια μετά από επανειλημμένη έκθεση.
Συμβουλή προς τους ιατρούς: Διατηρείτε ανοιχτούς τους αεραγωγούς και χορηγείστε συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή. Σημειώστε ότι η αδρεναλίνη και οι κατεχολαμίνες μπορεί να προκαλέσουν καρδιακές δυσρυθμίες. 
 
Κύηση:
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Το ισοφλουράνιο έχει χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για αναισθησία κατά τη διάρκεια καισαρικής τομής σε σκύλους και γάτες.
 
Γαλουχία:
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Η δράση των μυοχαλαρωτικών στον άνθρωπο, ειδικά των τύπου μη-αποπολωτικών (ανταγωνιστικών) όπως το ατρακούριο, το πανκουρόνιο ή το βεκουρόνιο, ενισχύεται από το ισοφλουράνιο. Παρόμοια ενίσχυση της δράσης αναμένεται να εμφανισθεί στα είδη-στόχους, αν και υπάρχει μικρή άμεση  απόδειξη για το αποτέλεσμα αυτό. Η ταυτόχρονη εισπνοή του υποξείδιου του αζώτου ενισχύει τη δράση του ισοφλουρανίου στον άνθρωπο και παρόμοια ενίσχυση της δράσης είναι αναμενόμενη στα ζώα.
Η ταυτόχρονη χορήγηση ηρεμιστικών ή αναλγητικών φαρμάκων είναι πιθανό να μειώσει το επίπεδο του ισοφλουρανίου που απαιτείται για την εισαγωγή και διατήρηση της αναισθησίας. Μερικά παραδείγματα αναφέρονται στην ενότητα 8.
Το ισοφλουράνιο έχει ασθενέστερη ευαισθητοποιητική δράση στο μυοκάρδιο, στις επιδράσεις των κυκλοφορούντων δυσρυθμογόνων κατεχολαμινών, από το αλοθάνιο.
Το ισοφλουράνιο μπορεί να αποδομηθεί σε μονοξείδιο του άνθρακα από ξηρά απορροφητικά μέσα διοξειδίου του άνθρακα.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Η υπερδοσολογία ισοφλουρανίου μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά αναπνευστική καταστολή. Επομένως, η αναπνοή πρέπει να παρακολουθείται στενά και να υποστηρίζεται, όταν χρειάζεται, με συμπληρωματικό οξυγόνο ή / και υποβοηθούμενο αερισμό.
Σε περιπτώσεις σοβαρής καρδιοπνευμονικής καταστολής, η χορήγηση ισοφλουρανίου θα πρέπει να διακόπτεται, το κύκλωμα της αναπνευστικής συσκευής θα πρέπει να εκπλύνεται με οξυγόνο, να διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός ανοιχτού αεραγωγού και να ξεκινά ο υποβοηθούμενος ή ο ελεγχόμενος  αερισμός με καθαρό οξυγόνο. Η καρδιαγγειακή καταστολή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με υποκαταστάτες πλάσματος, παράγοντες αύξησης της πίεσης του αίματος, αντιαρρυθμικούς παράγοντες ή άλλες κατάλληλες τεχνικές.
 
Ασυμβατότητες:
Το ισοφλουράνιο έχει αναφερθεί ότι αλληλεπιδρά με ξηρά απορροφητικά μέσα διοξειδίου του άνθρακα για να σχηματίσει μονοξείδιο του άνθρακα. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα στα κυκλώματα της αναπνευστικής συσκευής (επανεισπνοής) και η πιθανότητα αυξημένων επιπέδων καρβοξυαιμοσφαιρίνης, τα απορροφητικά μέσα διοξειδίου του άνθρακα δεν πρέπει να αφήνονται να στεγνώνουν.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συσκευασία: 100 και 250 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
 
A.M.K.: 128930 / 31-10-2019