Neo-galax

Neo-galax, ενέσιμο εναιώρημα
Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της λοιμώδους αγαλαξίας των προβάτων και των αιγών.
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Σύνθεση ανά 2 ml (1 δόση):
 
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
Mycoplasma agalactiae Ag 8 inactivated ≥ 0.93 U. ELISA* 
 
*U. ELISA: μέσος όρος των τίτλων αντισωμάτων ενάντια σε Mycoplasma agalactiae που λαμβάνεται μέσω δοκιμών IDEXX σε εμβολιασμένα και επανεμβολιασμένα ζώα με μία δόση. 
 
Ανοσοενισχυτικό:
Aluminium hydroxide (Al3+): 4,66 mg
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate (Al3+): 0,34 mg 
 
Συντηρητικό: 
Phenic acid ≤ 10 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για την ενεργητική ανοσοποίηση των προβάτων και των αιγών κατά της λοιμώδους αγαλαξίας που προκαλείται από Mycoplasma agalactiae, προκειμένου να προληφθεί η μόλυνση και να μειωθούν τα κλινικά συμπτώματα ή / και οι βλάβες που προκαλούνται από την ασθένεια. 
 
Εγκατάσταση της ανοσίας: 15 ημέρες μετά τον επανεμβολιασμό.
Διάρκεια της ανοσίας: τουλάχιστον 6 μήνες.
 
AΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε αδύναμα ή άρρωστα ζώα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Περιστασιακά, ένας όζος μικρότερος του 1 εκατοστού στο σημείο του εμβολιασμού μπορεί να εμφανιστεί και να παραμείνει για 2-3 ημέρες.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
 
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη
 διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Πρόβατα και αίγες.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Οδός χορήγησης: υποδόρια, στην μασχαλιαία ή άλλως βραχιόνιο περιοχή, πίσω από τον αγκώνα.
Δόση εμβολιασμού: 2 ml
 
Εμβολιακό πρόγραμμα:
Αρχικός εμβολιασμός: εμβολιάστε τα ζώα ηλικίας άνω του 1 μηνός. Εφαρμόστε μια δεύτερη δόση μετά από ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών.
 
Επαναληπτικός εμβολιασμός:
- Πρόβατα και αίγες: κάθε 6 μήνες ή 1 μήνα πριν τον τοκετό. Επανεμβολιασμός σε κάθε εγκυμοσύνη.
 
- Αρσενικά αναπαραγωγής: κάθε 6 μήνες.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Μηδέν ημέρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). 
Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί. 
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος στόχος:
Καμία
 
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης θα πρέπει να εξασφαλίζονται μέγιστα ασηπτικά μέτρα.
Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτo-ένεση να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Το εμβόλιο δεν έχει καμία ανεπιθύμητη ενέργεια στην κύηση και τη γαλουχία. 
 
Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολίου όταν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Η απόφαση για τη χρήση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, επείγουσες διαδικασίες, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα 
Μετά από χορήγηση διπλής δόσης δεν έχουν παρατηρηθεί τοπικά ή γενικά συμπτώματα διαφορετικά από αυτά που παρατηρήθηκαν μετά μια κανονική δόση (βλέπε 6).
 
Ασυμβατότητες 
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Συσκευασίες:  
χάρτινο κουτί που περιέχει 1 άχρωμο ουδέτερο γυάλινο φιαλίδιο, μεγέθους 100ml, που περιέχει 50 δόσεις.
χάρτινο κουτί που περιέχει 1 άχρωμο ουδέτερο γυάλινο φιαλίδιο, μεγέθους 250ml, που περιέχει 125 δόσεις.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Χορηγείται αποκλειστικά με Κτηνιατρική συνταγή.

A.M.K.: 28184 / 17 / 25-07-2018