Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Bovibio Trichophyt

Bovibio Trichophyt, Λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για την παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος για βοοειδή 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Σύνθεση ανά 1 ml:
A) Λυοφιλοποιημένο υλικό
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
Trichophyton verrucosum Bodin 1902 immunogenic strain:   min. 3,125 x 106 CFU, 
                                                                                                max. 18,75 x 106 CFU
Έκδοχα: Sodium chloride, Gelatine, Sucrose  
 
B) Διαλύτης A 1 ml
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για την πρόληψη και τη θεραπεία της τριχοφυτίασης των βοοειδών. 
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Άλλες ανοσο-προφυλακτικές παρεμβάσεις αντενδείκνυται κατά το χρονικό διάστημα από 10 ημέρες πριν από τον πρώτο εμβολιασμό έως 20 ημέρες μετά τον δεύτερο (τρίτο) εμβολιασμό. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε μόσχους από του στόματος παρασκευάσματα που έχουν  αντιμυκητιασική δράση. Τα εμβολιασμένα ζώα δεν πρέπει να παραμένουν μαζί με άλλα βοοειδή που έχουν προσβληθεί από τριχοφυτίαση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πενικιλίνη, στρεπτομυκίνη, τυλοσίνη, τετρακυκλίνη ή σουλφοναμίδη όταν πρέπει να χορηγούνται στους μόσχους αντιμικροβιακά σκευάσματα κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού κατά της τριχοφυτίασης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να επηρεαστεί σημαντικά η αναπτυσσόμενη ανοσία κατά της τριχοφυτίασης. 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Γενικευμένη αναφυλακτική αντίδραση (αντίδραση υπερευαισθησίας) μπορεί να συμβεί σπάνια, μέσα σε δύο ώρες μετά την εφαρμογή του εμβολίου. Εάν υπάρξει αναφυλακτική αντίδραση, παρασκευάσματα με αντιισταμινική δράση  θα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως. Μπορεί να εμφανιστεί στο σημείο εφαρμογής, 10-14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, λεπτή επιφανειακή κρούστα διαμέτρου 10-20mm, που πέφτει εντός 2-4 εβδομάδων. 
 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
 
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη
 διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Βοοειδή από την πρώτη μέρα της ηλικίας τους.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Δοσολογία:
Προληπτική και θεραπευτική:
- Μόσχοι ηλικίας μίας ημέρας έως και τριών μηνών: 2 x 2 ml
- Βοοειδή ηλικίας άνω των τριών μηνών: 2 x 4 ml
Το διάστημα μεταξύ του εμβολιασμού και του  επανεμβολιασμού θα πρέπει να είναι 5-14 ημέρες.
 
Ένας επιπλέον (τρίτος) επανεμβολιασμός μπορεί να χορηγηθεί σε 2 - 4 εβδομάδες μετά τον  επανεμβολιασμό στα ζώα που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τριχοφυτικές αλλαγές και επίσης σε καχεκτικά ζώα.
 
Τρόπος χορήγησης:
Ενδομυϊκά στην οσφυϊκή περιοχή ή στην περιοχή των γλουτών. Ο εμβολιασμός και ο επανεμβολιασμός θα πρέπει να γίνονται στο αριστερό και το δεξί μέρος του σώματος, αντίστοιχα.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Πριν από τη χρήση το λυοφιλοποιημένο υλικό αναμειγνύεται με τον διαλύτη Α που εσωκλείεται. 
Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται μέσα σε δύο ώρες από τη ανασύστασή  του.
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ελαστικά γάντια κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού. 
Διαδικασία ανασύστασης για τις συσκευασίες των 40 ml και 80 ml:
Ένα μικρό μέρος του διαλύτη Α (περίπου 10 ml) μεταφέρεται στο φιαλίδιο των 10 ml που περιέχει το λυοφιλοποιημένο υλικό (αποστειρωμένη βελόνα εφαρμόζεται μέσω του πώματος, και η επιφάνεια του πώματος πρέπει να απολυμαίνεται). Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το λυοφιλοποιημένο υλικό διαλύεται. Κατόπιν, το ανασυσταθέν εμβόλιο πρέπει να ανακινείται καλά και να μεταφέρεται στο φιαλίδιο με την υπόλοιπη ποσότητα του διαλύτη Α και η επιφάνεια του πώματος πρέπει να απολυμαίνεται ξανά. Το εμβόλιο πρέπει να ανακινείται καλά πριν από την εφαρμογή.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας, γάλα: 0 ημέρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). 
Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί. 
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση του εμβολίου: 2 ώρες    
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Μπορεί να παρατηρηθεί λανθάνουσα ασθένεια όταν τα ζώα που είναι στο στάδιο επώασης της νόσου εμβολιαστούν. Η κλινική τους κατάσταση θα μπορούσε να επηρεαστεί προσωρινά, αλλά οι δερματικές αλλοιώσεις τριχοφυτιακής αιτιολογίας που είναι εμφανείς στο δέρμα παρέρχονται σταδιακά και αυθόρμητα. 
Όλα τα ζώα που διατηρούνται στην εκτροφή πρέπει να εμβολιάζονται. Κατ' αναλογία όλοι οι  νεοεισερχόμενοι μόσχοι ή τα ζώα που γεννήθηκαν πρόσφατα πρέπει να εμβολιάζονται επιπρόσθετα επειδή τα στελέχη του είδους Trichophyton verrucocum είναι πολύ ανθεκτικά και μπορούν να επιβιώσουν στο περιβάλλον του ζώου για 6-8 χρόνια.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Τα φιαλίδια και όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αδρανοποιημένα. Να μην αφήνονται ποτέ εκτεθειμένα σε στάβλους. Για την αδρανοποίηση συνιστάται η χρήση διαλύματος 2% Ajatin, διαλύματος 1% υπεροξικού οξέος (για 4 ώρες) και / ή αδρανοποίηση με θερμότητα (100 °C, 2 ώρες).
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Ανοσολογικά παρασκευάσματα 
Τρόπος δράσης: Ανοσία  κυτταρικού τύπου και εν μέρει  χυμικού τύπου αναπτύσσεται στα ανοσοποιημένα ζώα. Η έναρξη της ανοσίας εμφανίζεται μέσα σε 1 μήνα μετά τον επανεμβολιασμό και διαρκεί τουλάχιστον 5 χρόνια. 
 
Αλληλεπιδράσεις: Παρεντερική ή από του στόματος αγωγή με αντιμυκητιασικά σκευάσματα δεν θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με τον εμβολιασμό.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολίου όταν χρησιμοποιείται μαζί  με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό ανοσολογικό  φαρμακευτικό προϊόν. Η απόφαση για τη χρήση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση χωριστά.
 
Συσκευασία: 
Πλαστικό κουτί που περιέχει:
5 γυάλινα φιαλίδια των 10 ml εμβολίου και 5 γυάλινα φιαλίδια των 10 ml διαλύτη A
Χάρτινο κουτί που περιέχει:
Εμβόλιο σε γυάλινα φιαλίδια των 10 ml και διαλύτη Α 40 ml σε γυάλινα φιαλίδια των 50 ml
Εμβόλιο σε γυάλινα φιαλίδια των 10 ml και διαλύτη Α 80 ml σε γυάλινα φιαλίδια των 100 ml
 
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση!
Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή! 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K.: 28183 / 17 / 23-07-2018
FaLang translation system by Faboba