Fludoprex

FLUDOPREX® 50 mg/g
Για φαρμακούχες ζωοτροφές χοίρων, ορνίθων και φασιανών

Φλουβενδαζόλη 50 mg/g Λευκή έως υπόλευκη σκόνη.

Ενδείξεις
Σε χοίρους:
λοιμώξεις από σκώληκες που προκαλούνται από Metastrongylus apri, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum dentatum, Trichuris suis, Strongyloides  ransomi.
Σε όρνιθες και φασιανούς:
λοιμώξεις από σκώληκες που προκαλούνται από Syngamus trachea, Ascaridia galli, Heterakis
gallinarum, Capillaria spp, Amidostomum anseris, Trichostrongylus tenuis, Raillietina spp.

Αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες
Καμία γνωστή. Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε παρενέργειες, ακόμα κι εκείνες που δεν αναφέρονται στην παρούσα επισήμανση, ή εάν νομίζετε ότι το φάρμακο δεν έχει αποτελεσματικότητα, ενημερώστε τον χειρουργό κτηνίατρό σας.

Είδη ζώων
Χοίρος, όρνιθα και φασιανός (πουλερικά από την ηλικία των 6 εβδομάδων)

Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδός χορήγησης
Για χορήγηση από του στόματος, μέσω φαρμακούχων ζωοτροφών.

Δοσολογία:
Χοίροι: 30 mg φλουβενδαζόλης ανά kg ζωοτροφής, κατά τη διάρκεια 5 ημερών.
Ορνίθια: 30 mg φλουβενδαζόλης ανά kg ζωοτροφής, κατά τη διάρκεια 7 ημερών.
Φασιανοί: 60 mg φλουβενδαζόλης ανά kg ζωοτροφής, κατά τη διάρκεια 7 ημερών.

Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα ζώα λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες της δραστικής ουσίας. Για τη λήψη ενός καλού μίγματος και μιας ισορροπημένης πρόσληψης, ειδικά με την ανάμιξη λιγότερο από 5 kg/τόνο ζωοτροφής, συνιστάται η χρήση προμίγματος.
Στη συνέχεια, η απαραίτητη ποσότητα προϊόντος θα πρέπει να αναμιχθεί προσεκτικά με ένα συστατικό ζωοτροφής της ίδιας φύσης. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία των προμιγμάτων με φαρμακευτική επίδραση στην τελική ζωοτροφή. Η προετοιμασμένη ζωοτροφή μπορεί να είναι υπό μορφή συμπήκτων.

Χρόνοι αναμονής
Χοίροι: κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες
Όρνιθες: κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 7 ημέρες, αυγά: 0 ημέρες
Φασιανοί: κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 28 ημέρες

Ειδικές συνθήκες διατήρησης
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης
που αναγράφεται μετά την ένδειξη «EXP». Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 3 μήνες

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του σάκου: άμεση χρήση, μη φύλαξη.
Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στο πρόμιγμα: 36 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στη τροφή ή σε υπό μορφή συμπήκτων:
4 εβδομάδες, εάν φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 25 °C. Να φυλάσσεται σε θέση,
την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Ειδικές προειδοποιήσεις
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγονται οι παρακάτω πρακτικές, διότι αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και θα μπορούσαν να οδηγήσουν τελικά σε μη αποτελεσματική θεραπεία:
⦁    υπερβολικά συχνή και επανειλημμένη χρήση ανθελμινθικών της ίδιας ομάδας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα
⦁    υποδοσολογία, η οποία μπορεί να οφείλεται σε υποεκτίμηση του σωματικού βάρους, σε μη
σωστή χορήγηση του προϊόντος, ή σε έλλειψη δοσιμετρικής διάταξης (αν υπάρχει).
Υποψία κλινικών περιπτώσεων ανθεκτικότητας σε ανθελμινικά πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με τη χρήση κατάλληλων δοκιμών (πχ. Faecal Egg Count Reduction Test). Όταν τα αποτελέσματα της(των) δοκιμής(-ών) υποδεικνύουν ανθεκτικότητα σε ένα συγκεκριμένο ανθελμινικό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ανθελμινικό άλλης φαρμακολογικής ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Η θεραπεία με το εν λόγω προϊόν δίνει βέλτιστα αποτελέσματα μόνο εάν ληφθεί παράλληλα υπόψη η αυστηρή υγιεινή του στάβλου και του ορνιθώνα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Το προϊόν αυτό περιέχει φλουβενδαζόλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας και δερματίτιδα εξ επαφής σε ορισμένα άτομα. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη φλουβενδαζόλη θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη σηκώσετε και να μην εισπνεύσετε σκόνη. Να πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε  την προσβεβλημένη περιοχή καλά με άφθονο νερό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από αδιαπέραστα γάντια και εγκεκριμένες μάσκες σκόνης (είτε μια ημιμάσκα αναπνευστήρας μίας χρήσης που συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ149 είτε ένας αναπνευστήρας περισσότερων χρήσεων που συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 140 με φίλτρο ΕΝ 143), κατά τον χειρισμό του φαρμακευτικού προϊόντος, ενδιάμεσων προϊόντων και της φαρμακούχας ζωοτροφής.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Όσον αφορά τις πιθανές εμβρυοτοξικές δράσεις,  θα πρέπει να διατηρούνται επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος κατά την έναρξη της κύησης.

Υπερδοσολογία
Χοίροι: Δόσεις μεγαλύτερες ή ίσες με 250 ppm φλουβενδαζόλης στη ζωοτροφή μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή διάρροια (μαλακά ή υγρά κόπρανα), χωρίς να επηρεάζεται η κλινική συμπεριφορά ή απόδοση των ζώων. Μαλακά κόπρανα μπορεί να παρατηρηθούν από τη δεύτερη ημέρα της θεραπείας. Επιτυγχάνεται το μέγιστο τις ημέρες 7 έως 12.
Όρνιθες και φασιανοί: Η υπερδοσολογία δεν προκάλεσε παρενέργειες. Στις όρνιθες παρατηρήθηκε ένας παράγοντας ασφάλειας > 34 για την ωοτοκία (ελεύθερη σίτιση) και > 65 για την αναπαραγωγή των ορνίθων (περιορισμένη σίτιση).

Ασυμβατότητες
Mην αναμειγνύετε με οποιαδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης μη χρησιμοποιηθέντων προϊόντων ή άλλων αποβλήτων Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Άλλες πληροφορίες
Σάκος των 5kg
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ. 9075/28-02-2018