Penethaone

Penethaone®, 236,3 mg/ml Σκόνη και διάλυμα για εναιώρημα για ένεση για βοοειδή

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:
Σκόνη και διάλυμα για εναιώρημα για ένεση.
Φιαλίδιο σκόνης: υπόλευκη λεπτή σκόνη
Φιαλίδιο διαλύματος: διάφανο άχρωμο διάλυμα
Ανασυσταμένο εναιώρημα: υπόλευκο εναιώρημα

1 ml ανασυσταμένου εναιωρήματος περιέχει:
Δραστικό συστατικό
Πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχος 236,3 mg (ισοδύναμο με 182,5 mg πεναιθαμάτη)
Ισοδύναμο με 250.000 IU πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο

Συσκευασία 5.000.000 IU
Το φιαλίδιο σκόνης περιέχει 4,75 g σκόνη
Δραστικό συστατικό
Πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχος 4.726 mg (ισοδύναμο με 3.649 mg πεναιθαμάτη)
Ισοδύναμο με 5.000.000 IU πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο
Έκδοχα, q.s.f.
Το φιαλίδιο διαλύματος περιέχει 18 ml
Έκδοχα, q.s.f.

Συνολική ποσότητα ανασυσταμένου εναιωρήματος 20 ml

Συσκευασία 10.000.000 IU
Το φιαλίδιο σκόνης περιέχει 9,50 g σκόνη
Δραστικό συστατικό
Πεναιθαμάτη
υδροϊωδιούχος 9.452 mg (ισοδύναμο με 7.299 mg πεναιθαμάτη)
Ισοδύναμο με 10.000.000 IU πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο
Έκδοχα, q.s.f.
Το φιαλίδιο διαλύματος περιέχει 36 ml
Έκδοχα, q.s.f.

Συνολική ποσότητα ανασυσταμένου εναιωρήματος 40 ml

ΕΝΔΕΙΞΗ:
Θεραπεία της μαστίτιδας σε γαλακτοφόρες αγελάδες που προκαλείται από Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae και Staphylococcus aureus (β-λακταμάσης μη παραχθείσες), ευαίσθητες στην πενικιλίνη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στις πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες
ή/και σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.
Μη χορηγείτε ενδοφλέβια.
Να μη χρησιμοποιείται σε λαγόμορφα ή τρωκτικά όπως ινδικά χοιρίδια, κρικητούς ή
γερβίλλους.
Να μη χορηγείται σε ζώα με νεφροπάθεια συμπεριλαμβανομένης ανουρίας ή ολιγουρίας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Τα συμπτώματα των ανεπιθύμητων ενεργειών κυμαίνονται από ήπιες δερματικές αντιδράσεις
όπως κνίδωση και δερματίτιδα μέχρι σοβαρές αντιδράσεις όπως αναφυλακτική καταπληξία
με τρόμο, έμετο, έκκριση σιέλου, γαστρεντερικές διαταραχές και λαρυγγικό οίδημα.
Σε μερικές καταστάσεις, η θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε δευτερεύουσες λοιμώξεις εξαιτίας
της υπερανάπτυξης μη στοχευμένων οργανισμών.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό
σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Βοοειδή (γαλακτοφόρες αγελάδες)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Χορηγήστε με βαθιά ενδομυϊκή ένεση.
Οδηγίες χρήσης: Προβείτε σε ανασύσταση του εναιωρήματος χρησιμοποιώντας ολόκληρο
το περιεχόμενο του φιαλιδίου διαλύματος.
Για την παροχή της σωστής δόσης:
Χρησιμοποιήστε το φιαλίδιο σκόνης, το οποίο περιέχει πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο 5.000.000
IU με το φιαλίδιο διαλύματος, το οποίο περιέχει 18 ml αποστειρωμένου διαλύτη.
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το φιαλίδιο σκόνης, το οποίο περιέχει πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο
10.000.000  IU  με  το  φιαλίδιο  διαλύματος,  το  οποίο  περιέχει  36  ml  αποστειρωμένου
διαλύτη.
Ανακινήστε καλά μετά από την ανασύσταση. Μπορεί να απαιτηθεί να αναποδογυρίσετε τα
φιαλίδια τουλάχιστον 10 φορές.
Κάθε ml εναιωρήματος περιέχει 250.000 IU (236,3 mg) πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο.
Δόση: 15.000 IU (14,2 mg) πεναιθαμάτη υδροϊωδιούχο ανά κιλό σωματικού βάρους /
ημέρα (ισοδύναμα με 6 ml ανασυσταμένου φαρμακευτικού προϊόντος / 100 κιλά σωματικού
βάρους) για τρεις έως τέσσερις διαδοχικές ημέρες. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Χορηγήστε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση κάθε 24 ώρες, για τρεις έως τέσσερις διαδοχικές
χορηγήσεις.
Ο συνιστώμενος μέγιστος όγκος για χορήγηση σε μία θέση ένεσης είναι 20 ml.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:
Για να διασφαλίσετε τη χορήγηση της σωστής δόσης, το σωματικό βάρος πρέπει να καθοριστεί
με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια.
Το πώμα δεν θα πρέπει να διατρυπηθεί περισσότερες από 10 φορές.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες
Γάλα: 60 ώρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία
λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα / στο κουτί.
Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Πριν από την ανασύσταση, τα φιαλίδια σκόνης και διαλύτη δεν απαιτούν ειδικές συνθήκες
φύλαξης.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες.
Το ανασυσταμένο εναιώρημα πρέπει να αποθηκεύεται στο ψυγείο (2-8°C).

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ):
Το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν περιέχει κανένα αντιμικροβιακό
συντηρητικό.
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Η χρήση της πεναιθαμάτης υδροϊωδιούχου για τη θεραπεία της μαστίτιδας πρέπει να
συνοδεύεται από μέτρα υγιεινής για την αποφυγή της επιμόλυνσης.
Στις περιπτώσεις όπου οι τοπικές (σε επίπεδο περιοχής ή αγροκτήματος), επιδημιολογικές
πληροφορίες υποδεικνύουν μια πιθανή μειωμένη ευαισθησία στα σχετικά στελέχη των
βακτηριδιακών ειδών που εμπλέκονται στη μαστίτιδα, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να
βασίζεται σε έλεγχο ευαισθησίας στα βακτηρίδια που απομονώθηκαν από ζώα που νοσούν.
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν είναι αποτελεσματικό έναντι οργανισμών που
παράγουν β-λακταμάση.
Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες εθνικές και
περιφερειακές αντιμικροβιακές πολιτικές.
Η χρήση του προϊόντος που παρεκκλίνει από τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ μπορεί να
αυξήσει την επικράτηση βακτηριακής ανθεκτικότητας στη βενζυλπενικιλίνη και μπορεί να
μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλα αντιμικροβιακά β-λακτάμης εξαιτίας
της πιθανότητας για διασταυρούμενη ανθεκτικότητα.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Οι πενικιλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία (αλλεργία)
μετά από ένεση, εισπνοή, κατάποση ή δερματική επαφή. Η υπερευαισθησία στην πενικιλίνη
μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενες αντιδράσεις με κεφαλοσπορίνες ή αντίστροφα. Οι
αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτές τις ουσίες μπορεί περιστασιακά να είναι σοβαρές.
Μη χειρίζεστε αυτό το προϊόν εάν γνωρίζετε ότι είστε ευαισθητοποιημένοι ή εάν σας έχουν
δοθεί οδηγίες να μην εργάζεστε με τέτοια παρασκευάσματα.
Χειριστείτε αυτό το προϊόν με μεγάλη προσοχή για να αποφύγετε την έκθεση σε αυτό.
Φοράτε γάντια κατά το χειρισμό του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος για να αποφύγετε
την ευαισθητοποίηση εξ επαφής.
Σε περίπτωση που κάνετε την ένεση κατά λάθος στον εαυτό σας ή εάν αναπτύξετε συμπτώματα
μετά την έκθεση, όπως δερματικό εξάνθημα, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή
και να δείξετε το φυλλάδιο συσκευασίας ή την ετικέτα στον ιατρό.
Το οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη ή στα μάτια, ή η δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο
σοβαρά συμπτώματα που απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.
Μετά τη χρήση, να πλένετε τα χέρια σας.
Κύηση και γαλουχία:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Το προϊόν δεν θα πρέπει να χορηγηθεί μαζί με αντιβιοτικά που έχουν βακτηριοστατικό τρόπο
δράσης.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, μπορεί να συμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως αυτές που
περιγράφονται στην παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν
πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

AMK: 28114 / 29-3-2016