Phenoxypen

PHENOXYPEN WSP, 325 mg/g κόνις για πόσιμο διάλυμα για ορνίθια
Potassium phenoxymethylpenicillin

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Ανά γραμμάριο:
Δραστικό συστατικό:
Phenoxymethylpenicillin 293 mg
ισοδύναμη με potassium phenoxymethylpenicillin 325 mg
Λευκή έως υπόλευκη κόνις

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Πρόληψη θνησιμότητας ορνιθίων εξαιτίας νεκρωτικής εντερίτιδας που προκαλείται από το Clostridium perfringens ευαίσθητο στη φαινοξυμεθυλπενικιλίνη.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Παρόλο που δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χορήγηση του προϊόντος, οι πενικιλίνες μπορεί να προκαλέσουν εμετό, διάρροια και να μεταβάλουν τη χλωρίδα του εντέρου και τη δημιουργία ανθεκτικών βακτηρίων.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Ορνίθια

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
13,5-20 mg φαινοξυμεθυλπενικιλίνη ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα, που αντιστοιχεί σε 46-68 mg προϊόντος ανά kg σωματικού βάρους την ημέρα, για 5 ημέρες.
Αυτό το προϊόν χορηγείται στα ορνίθια έπειτα από διάλυση στο πόσιμο νερό.
Για τον προσδιορισμό της ποσότητας προϊόντος σε γραμμάρια που προστίθεται σε 1000 λίτρα πόσιμου νερού, ακολουθήστε τον παρακάτω υπολογισμό:

mg προϊόντος/ kg σ.β./ημέρα x μέσο σ.β. ενός πτηνού (kg) x αριθμός πτηνών     = mg προϊόντος/L x 1000 = g προϊόντος/1000 L ύδατος
Συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού (L) την προηγούμενη ημέρα

Κατά τον υπολογισμό της ποσότητας του προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, συνιστάται η χρήση βαθμονομημένου εξοπλισμού μέτρησης βάρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρρωστα πτηνά μπορεί να καταναλώσουν μικρότερη ποσότητα, συνιστάται η έναρξη της θεραπείας με τη μέγιστη δόση για την αντιστάθμιση της πιθανής μικρότερης λήψης φαρμακούχου νερού.
Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σ.β. των πτηνών πρέπει να υπολογιστεί όσο το δυνατό ακριβέστερα για την αποφυγή υποδοσολογίας.
Η μέγιστη διαλυτότητα είναι 250 g προϊόντος ανά λίτρο πόσιμου νερού.
Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη διαθέσιμη πηγή πόσιμου νερού κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Σε περιπτώσεις υποκατανάλωσης πόσιμου νερού από τα πουλερικά, η συγκέντρωση θα πρέπει να προσαρμοστεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνιστώμενη δόση.
Θα πρέπει να προετοιμάζεται φαρμακούχο πόσιμο νερό μόνο σε επαρκή ποσότητα, για να καλύπτει τις καθημερινές απαιτήσεις.
Το φαρμακούχο πόσιμο νερό θα πρέπει να ανανεώνεται ή να αντικαθιστάται κάθε 12 ώρες.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες
Αυγά:                Μηδέν ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 ºC.
Να μην ψύχεται ή καταψύχεται.
Προστατεύστε από τον πάγο.
Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά το EXP.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 3 μήνες
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες: 12 ώρες
Όταν ο περιέκτης ανοιχτεί για πρώτη φορά, κάνοντας χρήση της διάρκειας ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα, η οποία καθορίζεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών, θα πρέπει να υπολογιστεί η ημερομηνία μετά την οποία, όσο προϊόν παραμένει στον περιέκτη, θα πρέπει να απορριφθεί. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης θα πρέπει να αναγράφεται στο χώρο που παρέχεται στην ετικέτα.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Η χορήγηση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης φαρμακούχου νερού.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να βασίζεται σε δοκιμασίες ευαισθησίας των βακτηρίων που έχουν απομονωθεί από νεκρά ορνίθια της εκτροφής.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, για να αντισταθμίσει την ανεπαρκή υγιεινή και τα διαχειριστικά προβλήματα ενσταβλισμού των πτηνών.

Προειδοποιήσεις για το χρήστη
Η φαινοξυμεθυλπενικιλίνη μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας μετά την ένεση, την εισπνοή, τη δια του στόματος λήψη, την επαφή μέσω του δέρματος ή των ματιών. Η υπερευαισθησία στην φαινοξυμεθυλπενικιλίνη μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη ευαισθησία σε άλλες πενικιλίνες ή κεφαλοσπορίνες και αντιστρόφως. Οι αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από αυτές τις ουσίες μπορεί ενίοτε να είναι σοβαρές.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση ή εμφάνιση σοβαρών συμπτωμάτων υπερευαισθησίας, όπως το δερματικό εξάνθημα, το οίδημα του προσώπου, των χειλέων ή των οφθαλμών ή η δυσκολία στην αναπνοή, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως.
Τα άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πενικιλίνες ή τις κεφαλοσπορίνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων υπερευαισθησίας μετά από επαφή με το προϊόν (ή άλλων φαρμάκων που περιέχουν πενικιλίνες ή κεφαλοσπορίνες) πρέπει να αποφεύγεται η περεταίρω έκθεση στο προϊόν.
Χειριστείτε αυτό το προϊόν με εξαιρετική προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η άμεση επαφή μαζί του, λαμβάνοντας όλες τις συνιστώμενες προφυλάξεις. Κατά την ανάμειξη και το χειρισμό του προϊόντος, φορέστε προστατευτικό ρουχισμό, αδιαπέραστα γάντια, μάσκα προσώπου (με προδιαγραφές σύμφωνες με EN149) ή αναπνευστήρα πολλαπλών χρήσεων με φίλτρο (με προδιαγραφές σύμφωνες με EN140 & ΕΝ143). Πλένετε τα χέρια σας αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε ζώα και ανθρώπους δε διαπιστώθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις στην αναπαραγωγική λειτουργία ή στην ανάπτυξη του εμβρύου.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Να μη χρησιμοποιείται το προϊόν σε συνδυασμό με βακτηριοστατικά αντιβιοτικά.
Να μην αναμειγνύεται το προϊόν με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Η φαινοξυμεθυλπενικιλίνη έχει υψηλό θεραπευτικό δείκτη. Η χορήγηση του φαρμακούχου πόσιμου νερού σε διπλάσια και πενταπλάσια της συνιστώμενης θεραπευτικής δόσης για διάρκεια διπλάσια της συνιστώμενης διάρκειας θεραπείας δεν προκάλεσε καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. Σε μερικά πτηνά η χορήγηση δόσης πενταπλάσιας της συνιστώμενης θεραπευτικής, για διάρκεια διπλάσια της συνιστώμενης διάρκειας θεραπείας, οδήγησε σε αύξηση της κατανάλωσης νερού, σε μείωση της πρόσληψης τροφής και υδαρή κόπρανα.

Ασυμβατότητες
Η επαφή των διαλυμάτων που περιέχουν πενικιλίνη με μέταλλα και η χρήση μεταλλικών συστημάτων για τη χορήγησή τους είναι γνωστό ότι επηρεάζει αρνητικά τη σταθερότητα της πενικιλίνης. Για το λόγο αυτό τέτοια συστήματα πρέπει να αποφεύγονται και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των διαλυμάτων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με  την  ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
250 γραμμάρια, 1 kg
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K.: 81970 / 23-11-2011 / K-0161501