Ενέσιμα

  • Floxibac 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους, σκύλους και γάτες (Ενροφλοξακίνη)
  • Kanamycin 25%, ενέσιμο διάλυμα (Καναμυκίνη)
  • Penicillin-Streptomycin 20-20, ενέσιμο εναιώρημα (Πενικιλλίνη, Στρεπτομυκίνη)
  • Streptomycin 25%, ενέσιμο διάλυμα (Στρεπτομυκίνη)
  • Tylosin 20%, ενέσιμο διάλυμα (Τυλοζίνη)