Αντικοκκιδιακά

  • Dozuril 25 mg/ml, διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό για κοτόπουλα (Toltrazuril)